Hotărârea nr. 135/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in administrarea/exploatarea/folosinta unor unitati de invatamant

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in administrarea/exploatarea/folosinta unor unitati de invatamant

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36767/23.04.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 20794/05.03.2015 a Liceului Tehnologic Petru Poni;

Având în vedere adresa nr. 25603/19.03.2015 a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4; Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2015 privind însusirea

inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Ordonanța nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de

scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă scoaterea din funcțiune in vederea casării a bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar cuprinse in Anexele 1-2, aflate în administrarea/exploatarea/folosința Liceului Tehnologic Petru Poni si a Gradinitei cu program

Prelungit nr. 4, precum si valorificarea materialelor rezultate conform prevederilor OUG 112/2000.

Art.2 Anexele1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economice si de Finante Publice Locala; Liceului Tehnologic Petru Poni;Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Economica si de Finanțe Publice Locala; LiceulTehnologic Petru Poni si Gradinita cu Program Prelungit nr. 4.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 135 din 29 aprilie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 135 din 29 aprilie 2015