Hotărârea nr. 134/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iaşi însuşit conform Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 11/27.01.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în

domeniul privat al Municipiului Iași însușit conform Hotărârii Consiliului Local Iași nr.

11/27.01.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36296/21.04.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 11/27.01.2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL, anexate;

Având în vedere dispozitiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iași și cuprinse în Anexa 1.2. ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 11/27.01.2015, după cum urmează:

1.1.    La poziția 124 „ Teren aferent portic situat în municipiul Iași, str.Carpați nr. 12, bloc 912A, tr.A-B, parter, județul Iași, cu suprafața de 203,28 mp (cota de 21,53 % din terenul cu nr. cadastral 3271 in suprafața de 944 mp, înregistrat în Cartea funciară colectivă nr. 123769 a UAT Iași)”.

1.2.    La poziția 168 „ Teren aferent portic situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 8, bloc 910, parter, județul Iași, cu suprafața de 81,55 mp (cota de 17,96 % din terenul cu nr. cadastral 513 in suprafața de 454 mp, înregistrat în Cartea funciară colectivă nr. 120652 a UAT Iași)”.

1.3.    La poziția 179 „ Teren aferent portic situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 10, bloc 912, parter, județul Iași, cu suprafața de 82,67 mp (cota de 18,83 % din terenul cu nr. cadastral 1710 in suprafața de 439 mp, înregistrat în Cartea funciară colectivă nr. 124796 a UAT Iași)”.

1.4.    La poziția 186 „ Teren aferent imobil situat în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1B, județul Iași, cu suprafața de 264,18 mp situat în sector cadastral 48, parcelele: C1727, CC1728, C1729”.

Art.2 Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 134 din 29 aprilie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 134 din 29 aprilie 2015