Hotărârea nr. 133/2015

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Opera Naţională Română Iaşi a terenului neconstruit cu suprafaţa de 500 mp din suprafaţa totală de 66855 90 mp teren înregistrată în domeniului public al Municipiului Iaşi şi aflată la adresa din Iaşi Şos. Tomeşti km 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită către Opera Națională Română Iași a terenului neconstruit cu suprafața de 500 mp, din suprafața totală de 66855,90 mp teren înregistrată în domeniului public al Municipiului Iași și aflată la adresa din Iași, Șos. Tomești, km 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36268/21.04.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 35269/17.04.2015 înaintată de Opera Națională Română Iași;

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Opera Națională Română Iași a terenului neconstruit cu suprafața de 500 mp, din suprafața totală de 66855,90 mp teren înregistrată în domeniului public al Municipiului Iași și aflată la adresa din Iași, Șos. Tomești, km 1, pentru o perioadă de 5 ani (60 luni).

Art.2. Terenul, delimitat conform planului de amplasament ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi utilizat de către Opera Națională Română Iași în vederea amplasării unor hale de depozitare a elementelor de decor specifice activității proprii a instituției publice.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Operei Naționale Române Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 133 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 133 din 29 aprilie 2015