Hotărârea nr. 132/2015

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat în Iaşi Străpungerea Silvestru nr. 33 bloc T6 parter utilizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale cu destinaţia de cabinet medical zonal

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosință gratuită a spațiului situat în Iași, Străpungerea Silvestru nr. 33, bloc T6, parter, utilizat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale cu destinația de cabinet medical zonal

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36092/21.04.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/29.05.2000 și protocolul nr. 12033/19.06.2000 încheiat între Primăria Municipiului Iași și Serviciul de Telecomunicații Speciale ;

Având în vedere solicitarea nr. 26723/23.03.2015 formulată de Serviciul de Telecomunicații Speciale ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Iași, Străpungerea Silvestru nr. 33, bloc T6, parter, utilizat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale cu destinația de cabinet medical zonal, cu un nou termen de 5 ani (60 luni), începând cu data de 01.06.2015.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Călin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 132 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 132 din 29 aprilie 2015