Hotărârea nr. 130/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36760/23.04.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spații temporar disponibile nr. 22806/12.03.2015, 16966/23.02.2015, 13586/12.02.2015;

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 10/27.01.2015 de insusire a inventarului

domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Caietul de sarcini va fi vizat de catre DAPPP. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art.3. Bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea, dupa caz, a avizului conform a Ministrului Educației Nationale.

Art.4. Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.5. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Unităților de Învățământ cuprinse în Anexă; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Unitățile de învățământ.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Călin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 130 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA 1 la HCL 130/ 29.04.2015

Nr.

crt.

Denumirea unitătii de învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

LICEUL

TEORETIC

WALDORF

Str. Calea

Chisinaului nr. 132bis

-    spatiu, situat in incinta unitatii, hol, etajul I, suprafata 2.5 mp;

-    2 Sali de clasa, situate in

incinta unitatii,    parter,

suprafata 120 mp

-    Amenajare chisosc

cu    produse de

patiserie.

-    Activitate de after school.

2.

SCOALA

GIMNAZIALA

TITU

MAIORESCU

Aleea Decebal nr. 10

-    spatiu situat in hol intrare profesori, suprafata 1 mp;

-    spatiu situat in incinta unitatii, suprafata 3 mp;

-    spatiu situat in incinta Scolii nr. 27 din str. Cicoarei nr. 3, suprafata 110 mp;

-    Amplasare dozator bauturi calde.

-    Comert cu produse alimentare preambalate.

-Spatiu de reabilitare, socializare copii cu handicap grav.

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 130 din 29 aprilie 2015