Hotărârea nr. 13/2015

HOTARÂRE privind aprobarea transmiterii catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi a unor categorii de materiale scoase din uz

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii către Regia Autonomă de Transport Public Iași, a unor categorii de materiale scoase din uz

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 4263 din 16.01.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea către Regia Autonomă de Transport Public Iași, a următoarelor materiale scoase din uz: fir contact-2200,00 kg.; cleme prindere și suspensie rețea-750 bucăți; cablu tracțiune-1950,00 ml; izolatori tip șea-1400 bucăți; brățară stâlp-100 bucăți; brățară la consolă-50 bucăți; brățară la ancoră-120 bucăți; cosole 100 bucăți.

dale din beton (5,5 x 1,4 x 02) cu șină IOR-3 bucăți; șină tramvai IOR-7,3 ml; traverse din beton-1.030 bucăți; traverse din lemn-20 bucăți; pavele-200 mc.

Art.2. Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentații Municipiului Iași și reprezentații Regiei Autonome de Transport Public Iași.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Regia Autonomă de Transport Public Iași si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cristian Cătălin    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 13 din 27 ianuarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 13 din 27 ianuarie 2015