Hotărârea nr. 129/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Garnizoana Iaşi a 1000 bucăţi traverse din beton scoase din uz

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată către

Garnizoana Iași, a 1000 bucăți traverse din beton scoase din uz

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 35.850 din 21.04.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată, către Garnizoana Iași, a 1000 bucăți traverse din beton scoase din uz.

Art-2- (1) Transportul de la depozit, cade în sarcina Garnizoanei Iași.

(2) Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat

de către reprezentații Municipiului Iași, Garnizoanei Iași, respectiv Regia Autonomă de Transport Public Iași, în calitate de custode.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții, Garnizoanei Iași, Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Garnizoana Iași si Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 129 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 129 din 29 aprilie 2015