Hotărârea nr. 128/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 242 din 29.07.2011 referitor la stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii precum şi persoanele condamnate vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 242 din 29.07.2011, referitor la stabilirea domeniilor

serviciilor publice și locurile în care contravenienții precum și persoanele condamnate vor presta muncă neremunerată în folosul comunității

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 36048/21.04.2015, întocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhiva si Evidenta Dispoztii;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 242 din 29.07.2011, privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității;

Având în vedere Adresa emisă de Direcția de Asistență Comunitară Iași, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 20854 din 05.03.2015, privind modificarea H.C.L. nr. 242/29.07.2011, referitoare la stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității;

Având în vedere dispozițiile art. 2 și art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității, modificată și completată;

Având în vedere dispozițiile art. 64 alin. (1), art. 85 alin. (2) lit. b și art. 93 alin. (3) din Noul Cod Penal, intrat în vigoare la data de 01.02.2014 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

1 / 2 la H.C.L. nr. 128 din 29 aprilie 2015

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 242/29.07.2011, în sensul că se va lărgi sfera activităților, domeniilor și locurilor, în funcție de necesități și la aprecierea conducerii Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Locurile în care contravenienții și persoanele condamnate vor presta activități în folosul comunității, sunt:

1.    Sediul administrativ al Direcției de Asistență Comunitară Iași - Șoseaua Națională, nr. 43,

2.    Sediul juridic al Direcției de Asistență Comunitară Iași - Strada Mitropolit Varlaam, nr. 54,

3.    Câminul de Bătrâni "Sfinții Împărați Constantin și Elena" cu sediul în Strada Mihail Cornea nr. 40 - 46.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 242/29.07.2011, rămân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului de Probațiune Iași (str. Nicolae Gane, nr. 20A), Direcției de Asistență Comunitară Iași, instituțiilor care asigură condițiile necesare desfășurării activităților prestate în folosul comunității și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Asistență Comunitară Iași, instituțiile care asigură condițiile necesare desfășurării activităților prestate în folosul comunității și Serviciul de Probațiune Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 128 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 128 din 29 aprilie 2015