Hotărârea nr. 127/2015

HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iaşi pentru anul şcolar 2014 - 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iași pentru anul școlar

2014 - 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 62979/14.07.2014 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere Avizul conform nr. 6287/14.07.2014, înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean, privind organizarea retelei școlare a unitatilor de invatamant preuniversitar particular, alcatuita din unitatile de invatamant care vor functiona in anul scolar 2014 - 2015.

Având în vedere precizările M.E.N. 33675/28.02.2013, referitoare la procedura de infiintare si de obtinere a personalitatii juridice pentru unitatile de invatamant preuniversitar particular ;

Având în vedere prevederile Ordinului MEN nr. 5454/2013, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2014-2015;

Având în vedere prevederile art. 61, alin (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea retelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza administrativ - teritoriala a Municipiului Iași pentru anul școlar 2014 - 2015, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și de Investiții; Inspectoratului Școlar Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 127 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 127 din 29 aprilie 2015