Hotărârea nr. 126/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Contractului de concesiune prin încredinţare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi nr. 90979/05.12.2007

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr.

90979/05.12.2007

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 36611 din 22.04.2015 intocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, modificată prin Legea nr.99/2014, republicată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare al localităților;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.239/2002 privind înființarea S.C.Salubris S.A.;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea actului adițional de modificare și completare a Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, nr. 90979/05.12.2007, prevazut in Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional menționat la Art.1 .

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și de Investiții; S.C. Salubris S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Salubris S.A. și Direcția Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 126 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

9

7

Anexa 1 la HCL Nr. 126/29 aprilie 2015 privind aprobarea modificării și completării Contractului de concesiune prin

încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007

ACT ADIȚIONAL nr.___din__2015

la Contractul de concesiune prin încredintare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL IAȘI reprezentat prin PRIMAR GHEORGHE NICHITA, în calitate de

Concedent

Și

S.C. SALUBRIS S.A. - operator de servicii publice de salubrizare, cu sediul în Iași, Șos. Națională nr. 43, telefon/fax 0232-266463, număr de înregistrare J22-836/2002, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO.14816433, cont nr. RO85TREZ4065069XXX000955 deschis la Trezoreria IaȘi, reprezentată prin ing. ION APOSTOL, având funcția de DIRECTOR GENERAL, în calitate de Concesionar,

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, art 32, alin. 3 și în baza Capitolului III - durata contractului, din „Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași” nr. 90979/05.12.2007.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.150/06.07.2012,

Părțile convin modificarea si completarea Contractului de concesiune prin încredințarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului IaȘi nr.90979/05.12.2007, astfel:

ART. 1. La CAPITOLUL V: Tarife practicate și formulele de actualizare a acestora. Se introduce litera (C).

C) Modul de decontare a serviciilor prestate de către operator utilizatorilor fără contract, conform prevederilor art 4, alin (5) și art. 26, alin. (1), (2) și (3) din Legea 101/2006, republicată.

Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract.

Concedentul împreună cu concesionarul au obligația să țină, la zi, evidența tuturor utilizatorilor cu Și fără contracte de prestări servicii.

Concedentul are obligația să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.

În cazul în care producătorul/deținătorul de deȘeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea Și refacerea mediului, precum Și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către concedent. După identificarea producătorului/deținătorului de deȘeuri, acesta va fi obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de concedent cât Și sancțiunile contravenționale.

CAPITOLUL VI: Drepturile părților

(B) Drepturile operatorului, în temeiul prevederilor art 2, alin (8) și art. 25, lit. a), din Legea nr.101/2006, republicată, se completeaza astfel:

-    transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către concesionarul SC Salubris SA.

-    concesionarul SC Salubris SA are dreptul la recuperarea integrală, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare.

CAPITOLUL VII: Obligațiile părților

(A)    Obligațiile concedentului, în temeiul prevederilor art 4, alin (5), art. 9, alin (1), lit. f), g), h) și art. 26, alin. (1), (2) și (3) din Legea 101/2006, republicată, se completeaza astfel:

-    să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

-    să aprobe anual taxele speciale și tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispozițiilor legale;

-    să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor;

-    să deconteze lunar operatorului, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract;

-    să deconteze lunar operatorului, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare care sunt suportate de către concedent.

(B)    Obligațiile operatorului (concesionarului), în temeiul prevederilor art 2, alin

(11), art. 4, alin (5) și art. 21, alin. (2) din Legea nr.101/2006 republicată, se completeaza astfel:

Concesionaruul are obligația să țină evidența și să raporteze lunar concedentului și A.N.R.S.C. cantitățile predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu;

Concesionarul, pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor, cu excepția deșeurilor periculoase cu regim special, are obligația să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către concedent, conform prevederilor legii.

Concesionarul are obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de deșeuri containerele/recipientele, precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor. Costurile de achiziționare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor.

CAPITOLUL IX: Controlul executării serviciului, în temeiul prevederilor art 2, alin (9) și alin (10) din Legea nr.101/2006 republicată, se completează astfel:

Concedentul are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.

Preluarea deșeurilor din recipientele și/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât concesionarul constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii.

ART. 2. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

ART. 3. Prezentul act adițional a fost intocmit în doua exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte, astăzi __________ și intră în vigoare la data semnării de către

ambele părți.

Președinte de Ședință Călin Scripcaru

4 / 4 la H.C.L. nr. 126 din 29 aprilie 2015