Hotărârea nr. 124/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiţia ‹‹Iluminat stradal zona Gradinari››

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția «Iluminat stradal zona Gradinari»

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 33908/14.04.2015 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/ 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții «Iluminat stradal zona Gradinari», conform anexei ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 124 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA la H.C.L. nr. 124 / 29 aprilie 2015


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

«Iluminat stradal zona Grădinari»

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA este de 354,981 (mii lei)

(în prețuri 03.2015),

din care:

-    construcții-montaj (C+M); 70,680 mii lei

-    elaborare doc.executie, obtinere avize,autorizatii ; 11,160 mii lei

-    achizitie stalpi solari complet echipati 33 bucati ; 273,141 mii lei

2.    Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-    anul I; 354,981 mii lei

3.    Durata de realizare (luni); 4 luni

Președinte de Ședință Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 124 din 29 aprilie 2015