Hotărârea nr. 122/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Elevi mai buni într-o şcoală mai bună” de către Şcoala Gimnazială “Ion Neculce” Iaşi partener în cadrul proiectului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și derularea proiectului “Elevi mai buni într-o școală mai bună”, de către Școala Gimnazială “Ion Neculce” Iași, partener în cadrul proiectului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 16278 din 19.02.2015 întocmită de Serviciul Relații cu Structurile O.I. și A.M.

Având în vedere Contractul de finanțare POSDRU/181/2.2/S/152522;

Având în vedere prevederile HCL nr. 314/2005 privind participarea municipalității

ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă derularea proiectului “Elevi mai buni într-o școală mai bună “implementat de către școala gimnazială „Ion Neculce” Iași, proiect pentru care școala este partener al Asociației pentru Creșterea Speranței de Viață din București.

Art.2. Se aprobă suma de 948,553.00 lei aferentă bugetului Școlii gimnaziale “Ion Neculce” Iași pentru proiectul “Elevi mai buni într-o școală mai bună”.

Se aprobă cofinanțarea proiectului de 2% în valoare de 18.971,00 lei, din care suma de 9.485,00 lei va fi asigurată din bugetul local și suma de 9.486,00 lei din veniturile proprii ale școlii.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și de Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Școlii Gimnaziale Ion Neculce Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 122 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 122 din 29 aprilie 2015