Hotărârea nr. 121/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “In primul rand Educaţia “ Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iasi partener în cadrul proiectului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și derularea proiectului “In primul rand, Educația Liceul

Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iasi, partener în cadrul proiectului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.04.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședintei și consemnat și în procesul verbal al ședintei, în sensul că se modifică art. 2, după cum urmează: “ Se aprobă suma de 808.413,92 lei aferentă bugetului pentru Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iași pentru proiectul “În primul rând, Educația” ;

Având în vedere Adresa nr. 38221/27.04.2015 emisă de Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 35665 din 20.04.2015 întocmită de Serviciul Relații cu Structurile O.I. și A.M.

Având în vedere Contractul de finanțare POSDRU/181/2.2/S/153025;

Având în vedere HCL 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă derularea proiectului “În primul rând, Educația“, proiect pentru care Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iași este partener al Asociației Q-Professionals.

Art.2. Se aprobă suma de 808.413,92 lei aferentă bugetului pentru Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iași pentru proiectul “În primul rând, Educația“.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și de Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Liceului Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 121 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 121 din 29 aprilie 2015