Hotărârea nr. 120/2015

HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2015, înregistrat sub nr. 36121/21.04.2015, întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul

2015;

Având în vedere Ordinul nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Iași la data de 31.03.2015 pe cele două secțiuni, conform Anexei 1, parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului fondurilor nerambursabile la data de 31.03.2015, conform Anexei 2, parte integrantă din hotărâre .

Art.3. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31.03.2015 pe cele două secțiuni, conform Anexei 3, parte integrantă din hotărâre.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 120 din 29 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 120 din 29 aprilie 2015