Hotărârea nr. 12/2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 471 din 19 decembrie 2005 completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 30 octombrie 2006

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 471 din 19 decembrie 2005, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 30 octombrie 2006

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.6259 din 22.01.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții- Biroul Reglementare Transporturi Urbane pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 471 din 19 decembrie 2005, completată prin H.C.L. nr.369 din 30 octombrie 2006;

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 471 din 19 decembrie 2005 privind vânzarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate ridicate de pe raza administrativă a municipiului Iași.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 471/2005, astfel: Componența Comisiei pentru evaluarea și valorificarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân trecute în domeniul privat al Municipiului Iași, va fi stabilită prin Dispoziție emisă de Primarul Municipiului Iași.

Art.2. Celelalte prevederi tip din Hotărârea Consiliului Local nr.471/2005 și Hotărârea Consiliului Local nr.369/2006, rămân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții-Biroul Reglementare Transporturi Urbane, S.C. Servicii Publice S.A. Iași; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Tehnică și Investiții--Biroul Reglementare Transporturi Urbane.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cristian Cătălin    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 12 din 27 ianuarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 12 din 27 ianuarie 2015