Hotărârea nr. 119/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru energia termică şi aprobarea Actului Adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru energia termică și aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare

în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 7 aprilie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 15209/17.02.2015 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere adresele nr. 2499/12.01.2015 si nr. 15136/17.02.2015 întocmite de către Direcția Economica si de Finante Publice Locale - Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;

Având în vedere adresa SC Dalkia Termo Iasi SA nr.16154/12.12.2014, inregistrata la Primăria Municipiului Iași sub numarul 110557/15.12.2014, prin care solicita avizarea preturilor locale pentru energia termica conform avizelor emise de ANRE si ANRSC si a tarifelor locale de transport si furnizare a energiei termice produsa in centralele termice de cvartal, a tarifelor locale de transport si furnizare a energiei termice produsa in cogenerare si a tarifelor locale de distributie si furnizare a energiei termice produsa in cogenerare;

Având în vedere adresa de completare a S.C. Dalkia Termo Iasi S.A. nr. 1189/30.01.2015, inregistrata de Municipiului Iași sub numarul 9509/30.01.2015;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 8 alin. (2) lit. j), art. 24 alin. (1) lit.

b), art. 30 alin. (3) și ale art. 43 alin. (5);

Având în vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, în special ale art. 8 lit. d) și e);

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 36 alin. (5) lit. a);

Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local Iași nr. 142/05.07.2012 și nr. 183/28.09.2012 și ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, inclusiv ale Actului Adițional nr.1/08.10.2012, Actului Adițional nr.2/01.11.2012, Actului Adițional nr.3/09.11.2012, Actului Adițional nr.4/07.10.2014 si Actului Adițional nr.5;

Având în vedere Avizul ANRE nr.55/06.11.2014;

Având în vedere Avizul ANRSC nr. 227741/11.12.2014;

Având în vedere prevederile Ordonantei nr.36 din 2 august 2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, cu modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prețurile și tarifele avizate de ANRE și de ANRSC după cum urmează:

a)    prețul mediu ponderat de 157.71 lei/Gcal fără T.V.A., pentru producerea energiei termice livrată din centralele de cogenerare, fara considerarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul, avizat de ANRE;

b)    prețul mediu ponderat de 157.28 lei/Gcal fără T.V.A., pentru producerea energiei termice livrată din centralele de cogenerare, cu considerarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul, avizat de ANRE;

c)    tariful de 49.53 lei/Gcal fără T.V.A. (respectiv 61.42 lei/Gcal cu T.V.A.), pentru serviciile de transport și furnizare a energiei termice produse in cogenerare, avizat de ANRSC;

d) tariful de 71.60 lei/Gcal fără T.V.A. (respectiv 88.78 lei/Gcal cu T.V.A.), pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice produse in cogenerare, avizat de ANRSC;

e) prețul de 333.89 lei/Gcal fără T.V.A. (respectiv 414.02 lei/Gcal cu T.V.A.), pentru activitatea de producere a energiei termice pe bază de gaze naturale în centralele de cvartal și serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, avizat de ANRSC.

f) diferenta de venituri de -20.37 lei/Gcal, exclusiv TVA, (respectiv -25.26 lei/Gcal cu T.V.A.), aferenta energiei termice previzionate a fi livrate de catre S.C. Dalkia Termo Iasi S.A. din centralele termice de cvartal, avizata de ANRSC.

Art.2. (1) Diferența unitară de venituri înregistrate de operatorul Dalkia Temo Iași SA ca urmare a scăderii preturilor combustibililor (gaze naturale si/sau cărbune) este de -0,64 lei/Gcal fără T.V.A. (-0,79 lei/Gcal cu T.V.A.).

(2) Modul de calcul al diferentei unitare de venituri, ce ia în considerare diferenta totală de venituri în valoare de (-181821,57) lei si o cantitate de energie termică de 286116,85 Gcal este prezentat în Anexa nr. 1 (punctul I) la prezenta Hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă prețurile locale ale energiei termice după cum urmează:

a) prețul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de transport („Preț Utilizatori Transport”) de 206,60 lei/Gcal fără T.V.A., (respectiv 256,18 lei/ Gcal cu T.V.A.), determinat prin însumarea prețului de 157.71 lei/Gcal fără TVA pentru producerea energiei termice livrată din centralele de cogenerare, fara considerarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul (respectiv 195.56 lei /Gcal inclusiv TVA), a tarifului de 49.53 lei/Gcal fără T.V.A. (respectiv 61.42 lei/Gcal inclusiv TVA) pentru serviciile de transport și furnizare a energiei termice avizat de ANRSC si a diferentei unitare de venituri înregistrate de operatorul Dalkia Temo Iasi SA ca urmare a scăderii preturilor combustibililor (gaze naturale si/sau cărbune), în valoare de -0,64 lei/Gcal fără T.V.A. (-0,79 lei/Gcal cu T.V.A.).

b) prețul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție („Preț Utilizatori Distribuție”) de 278,99 lei fără TVA/Gcal (respectiv 345,95 lei/ Gcal cu T.V.A.), determinat prin însumarea prețului Utilizatori Distributie fără recuperarea pierderilor unitare de recuperat, de 279,63 lei/Gcal fără TVA (respectiv 346,74 lei/Gcal inclusiv TVA), al cărui mod de calcul este prezentat în Anexa nr. 1 (punctul II) la prezenta Hotărâre și diferența unitară de venituri înregistrate de operatorul Dalkia Termo Iași SA ca urmare a scăderii prețurilor combustibililor, în valoare de -0,64 lei/Gcal fără TVA (-0,79 lei/Gcal cu TVA).

(2) Prețul mediu ponderat al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică este de 258,07 Lei fără TVA/Gcal ; modul de calcul este prezentat în Anexa nr. 1 (punctul III) la prezenta Hotărâre.

Art.4. Diferența dintre prețul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție si pretul local pentru populatie, care se suporta din bugetul local este de 80,95 lei cu T.V.A./Gcal, reprezentând diferența dintre (i) Preț Utilizatori Distribuție, de 345,95 lei cu T.V.A./Gcal, prevăzută la art.3 alin. (1) litera b) din prezenta Hotărâre, și (ii) prețul local pentru populație, de 265 lei cu T.V.A./Gcal aprobat prin H.C.L. nr.429/09.12.2011.

Art.5 (1) Se aprobă Actul Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, în forma prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Gheorghe NICHITA, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012.

Art. 6. Anexele fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.7. (1) Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A., precum și A.N.R.S.C. și A.N.R.E. si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2)    Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Energie Iași S.A.

(3)    Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

15

Împotrivă

1

Abțineri

3

Nr. 119 din 7 aprilie 2015

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 119 din 7 aprilie 2015

Modul de calcul al prețului local al energiei termice pentru utilizatorii Serviciului Public

Prețurile și tarifele avizate de ANRE (aviz nr.55/06.11.2014) și de ANRSC (aviz nr. 227741/11.12.2014) sunt următoarele:

a)    prețul de 157,71 lei/Gcal fără TVA pentru producerea energiei termice livrată din centralele de cogenerare fără considerarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul (Aviz ANRE);

b)    tariful de 49,53 lei/Gcal fără T.V.A. (respectiv 61,42 lei/Gcal cu T.V.A.), pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice (Aviz ANRSC);

c)    tariful de 71,60 lei/Gcal fără T.V.A. (respectiv 88,78 lei/Gcal cu T.V.A.), pentru serviciile de distribuție si furnizare a energiei termice (Aviz ANRSC);

d)    pretul de 333,89 lei/Gcal, fără T.V.A. (respectiv 414,02 lei/Gcal cu T.V.A.), pentru activitatea de producere a energiei termice pe bază de gaze naturale în centralele de cvartal si pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte (Aviz ANRSC).

I. Diferenta unitară de venituri ca urmare a scăderii preturilor combustibililor (gaze naturale si/sau cărbune) ce urmează a fi recuperată din facturarea energiei termice se calculează pe baza următoarelor elemente:

-    Cantitatea de energie termică livrată din centralele de cvartal in anul 2014 = 2 921 Gcal;

-    Cantitatea de energie termică livrată din centralele de cogenerare in anul 2014 =

283 195,85 Gcal;

-    Diferentele de venituri înregistrate de operatorul Dalkia Termo Iasi SA in perioada nov. 2012-dec. 2013 recunoscute de ANRE prin pretul energiei termice produse în cogenerare sunt de 122 319,86 lei;

-    Diferentele de venituri înregistrate de operatorul Dalkia Termo Iasi SA in perioada nov. 2012 - oct. 2014 recunoscute de ANRSC prin pretul energiei termice produse în centralele de cvartal sunt de 59 501,71 lei.

Cantitatea totală de energie termică = 2 921 Gcal + 283 195,85 Gcal = 286 116,85 Gcal Diferenta totală de venituri = -122 319,86 lei +(- 59 501,71) lei = - 181 821,57 lei

■ -1B1 821,57)

Lei

-0,64-—rjără T.V.A. Gcal


Diferenta unitară de venituri =    -    — =5

Nota: Cantitatile de energie termica luate in calcul sunt cele din aviz ANRSC nr. 227741/11.12.2014.

II. Prețul Utilizatori Distribuție fără considerarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul este calculat ca medie ponderată între cantitățile de energie termică livrate din centralele de cvartal, respectiv livrată din centralele de cogenerare, și a prețului de producere în centrale de cvartal și servicii de distribuție și furnizare a a energiei termice („Prețul Furnizare CT”), respectiv, a prețului energiei termice livrată din centrale de cogenerare („Prețul Furnizare Cogenerare”), astfel:

-    Cantitatea de energie termică livrată in anul 2014 din centralele de cvartal = 2 921 Gcal

-    Cantitatea de energie termică livrată in anul 2014 din centralele de cogenerare (doar distributie) = 200 517,76 Gcal

-    Prețul Furnizare CT = 333,89 lei/Gcal fără TVA, avizat de ANRSC

-    Prețul Furnizare Cogenerare = 278,84 lei/Gcal fără TVA, format din însumarea : (i) prețului de producere a energiei termice în cogenerare avizat de ANRE (157,71 lei/Gcal fără TVA) (ii) tarifului pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice avizat de ANRSC (49,53 lei/Gcal fără T.V.A.), și (iii) tarifului pentru serviciile de distribuție si furnizare a energiei termice avizat de ANRSC (71,60 lei/Gcal fără T.V.A.).

Formula de calcul:

200 517.76 Gcal x 273.84


lei

Gcal


)+(


2 921 Gcal x 333. 39


lei

Gcal


(200 517,76 Gcal + 2 921279,63


lei

Gcal


III.Prețul mediu ponderat al energiei termice pentru utilizatorii din Municipiul Iași este calculat ca medie ponderată între cantitățile de energie termică livrate in anul 2014 utilizatorilor racordați la rețeaua de transport, respectiv utilizatorilor racordați la rețeaua de distribuție, și prețul local al energiei termice pentru utilizatorii Serviciului Public racordați la rețeaua de transport, respectiv prețul local al energiei termice pentru utilizatorii Serviciului Public racordați la rețeaua de distribuție, astfel:

-    Cantitatea de energie termică livrată in anul 2014 utilizatorilor racordați la rețeaua de transport este de 82 678,09 Gcal

-    Cantitatea de energie termică livrată in anul 2014 utilizatorilor racordați la rețeaua de distribuție: 200 517,76 Gcal + 2 921 Gcal = 203 438,76 Gcal

-    Cantitatea totală de energie termică livrată in anul 2014 utilizatorilor din Municipiul Iași 203 438,76 Gcal + 82 678,09 Gcal = 286 116,85 Gcal

-    Prețul local al energiei termice pentru utilizatorii Serviciului Public racordați la rețeaua de transport („Preț Utilizatori Transport”) = 206,60 lei/Gcal fără T.V.A.

-    Prețul local al energiei termice pentru utilizatorii Serviciului Public racordați la rețeaua de distribuție („Preț Utilizatori Distribuție”) = 278,99 lei fără TVA/Gcal

Formula de calcul:

: 203 438.76 Gcal x278,99    + {32 673,09 Gcal x 206,60j

253,07


lei

Gcal


(203 438, 76 Gcal + 32 673, 09 Gcal ■

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

6 / 6 la H.C.L. nr. 119 din 7 aprilie 2015