Hotărârea nr. 118/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare

în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

7.04.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 30698/02.04.2015 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere adresa VEOLIA ENERGIE IASI S.A nr.3331/23.03.2015, inregistrata de Municipiului Iași sub numarul 29045/30.03.2015 prin care s-a adus la cunostinta schimbarea numelui societatii din DALKIA TERMO IASI S.A in VEOLIA ENERGIE IASI S.A. incepind cu data de 19.03.2015 si adresa VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA nr. 3740/01.04.2015, inregistrata de Municipiului Iași sub numarul 30698/02.04.2015 prin care se solicita modificarea contractului delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012 in vederea schimbarii numelui societatii din DALKIA TERMO IASI S.A. in VEOLIA ENERGIE IASI S.A.

Având în vedere documentele constatatoare privind schimbarea numelui societatii din DALKIA TERMO IASI S.A. în VEOLIA ENERGIE IASI S.A. si anume:

Procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Dalkia Termo Iasi SA din data de 12.03.2015 si Hotaririle nr. 1-3 ale Adunarii

Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Dalkia Termo Iasi SA din data de 12.03.2015;

Actul constitutiv al societatii VEOLIA ENERGIE IASI S.A. actualizat la data de 12.03.2015;

Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului a mențiunii nr. 1590 din 13.03.2015;

Certificatul de înregistrare al societății VEOLIA ENERGIE IASI S.A. seria B nr. 3045730 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Iasi,

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Iasi, nr. 17252/19.03.2015;

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art.36 alin.(5) lit a);

Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local Iași nr. 142/05.07.2012 și nr. 183/28.09.2012 și ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, modificat si completat prin acte aditionale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, în forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Gheorghe NICHITA, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică -producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, Veolia Energie Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Veolia Energie Iasi SA.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 118 din 7 aprilie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

19

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

Anexa nr. 1 la HCL nr. 118 din 7.04.2015

ACT ADIȚIONAL NR. 6...........2015

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ -PRODUCȚIE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE -ÎN MUNICIPIUL IAȘI NR. 61634/06.07.2012

PĂRȚILE

9

1.    MUNICIPIUL IAȘI, unitate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică, cu sediul administrativ în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, cod poștal 700064, județul Iași, România, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, cod fiscal 4541580, reprezentat de Dl. Gheorghe Nichita, în calitate de primar, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 142/05.07.2012, în calitate de delegatar (în continuare "Delegatarul");

2.    VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A, societate comercială pe acțiuni de drept român, cu sediul în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 241A, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/20081/1992, cod unic de înregistrare 1595802, reprezentată de Dna Lavinia Saniuta, în calitate de Președinte Directorat, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Supraveghere DALKIA ROMANIA S.A nr. 2/11.07.2014, în calitate de adjudecatar (în continuare "Adjudecatarul");

3.    S.C. DALKIA TERMO IASI S.A. actualmente S.C. VEOLIA ENERGIE IASI SA, societate comercială pe acțiuni de drept român, cu sediul în Iași, Șoseaua Națională nr. 43, camera 19, etaj 1, județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul J22/1399/2012, cod unic de înregistrare 30570461, reprezentată de Dl. Alexandru Teleru în calitate de Presedinte Directorat, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Supraveghere al S.C. Veolia Energie Iasi SA nr. 1/26.03.2015, în calitate de delegat (în continuare "Delegatul");

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

A. Delegatul, societatea DALKIA TERMO IASI S.A., și-a schimbat denumirea în VEOLIA ENERGIE IASI S.A., astfel cum rezultă din :

-    Procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Dalkia Termo Iasi SA din data de 12.03.2015 si Hotaririle nr. 1-3 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Dalkia Termo Iasi SA din data de 12.03.2015;

-    Actul constitutiv al societatii VEOLIA ENERGIE IASI S.A. actualizat la data de 12.03.2015;

-    Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului a mențiunii nr. 1590 din 13.03.2015;

-    Certificatul de înregistrare al societății VEOLIA ENERGIE IASI S.A. seria B nr. 3045730 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Iasi,

-    Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Iasi, nr. 17252/19.03.2015;

B.    Delegatarul, Adjudecatarul și Delegatul sunt Părți la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, înregistrat cu nr. 61634/06.07.2012 (în continuare "Contractul de Delegare");

C.    Prin adresa nr. 3331/23.03.2015, inregistrata de Municipiului Iași sub numarul 29045/30.03.2015 DALKIA TERMO IASI S.A a adus la cunostiinta schimbarea numelui societatii in VEOLIA ENERGIE IASI S.A. incepind cu data de 19.03.2015

D.    Prin adresa nr 3740 din 01.04.2015, inregistrata de Municipiului Iași sub numarul 30698/02.04.2015 Veolia Energie Iasi SA solicita modificarea contractului delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012 in vederea schimbarii numelui societatii din DALKIA TERMO IASI S.A in VEOLIA ENERGIE IASI S.A;

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

I. În tot cuprinsul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, înregistrat cu nr. 61634/06.07.2012, denumirea ” DALKIA TERMO IASI S.A” va fi înlocuită cu ” VEOLIA ENERGIE IASI S.A;”.

semnat de Părți astăzi.............2015, în 3

fiecare Parte.

Pentru și în numele

MUNICIPIUL IASI


Gheorghe Nichita

Primar


Maria Simionescu Director General D.E.F.P.L.


Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat în conformitate cu legea română, fiind (trei) exemplare originale, câte unul pentru

Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA

Lavinia Săniuță

9

Președinte Directorat

Pentru și în numele

S.C. VEOLIA ENERGIE IAȘI S.A.

Doina Florescu

Sef Serviciu Juridic


Alexandru Teleru Președinte Directorat


Dumitru Tomorug Director General Directia Tehnica si Investitii

Președinte de Ședință Călin Scripcaru


5 / 5 la H.C.L. nr. 118 din 7 aprilie 2015