Hotărârea nr. 117/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA BUCIUM SC 145 număr cadastral 133351 Întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi – construire locuinţă funcţiuni anexe pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, ZONA BUCIUM, SC 145, număr cadastral 133351 Întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași - construire locuință funcțiuni anexe pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 534 din 04.03.2014;

Având în vedere cererea nr. 83040 din 22.09.2014 prin care CURA FLORIN SI

PANAINTE DANIELA ELENA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, Zona BUCIUM SC 145, NUMAR CADASTRAL 133351;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 146 din 15.04.2014;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 22/PUZ/2015 ;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 19.11.2014 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, BUCIUM SC 145, NUMAR CADASTRAL 133351, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 640,00 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr. 281 din 12.05.2009.

Indicatori urbanistici: L1 - UTR:POT = 30%, CUT = 0.6, regim de înălțime P+1E, Hmax. = 6,0 m.

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Infrastructura și echiparea edilitară a ansamblului va fi realizată cu prioritate, pe cheltuiala beneficiarilor P.U.Z.-ului.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului CURA FLORIN cu domiciliul în Iași, Bd. Independenței nr. 25, bl. C1-5, sc. C1, et.8, ap. 29 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 117 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

9

7

3 / 3 la H.C.L. nr. 117 din 31 martie 2015