Hotărârea nr. 115/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA I.I. MIRONESCU NR. 2A numar cadastral 143807 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuit cu spatiu comercial si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA I.I. MIRONESCU NR. 2A, numar cadastral 143807,

Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuit cu spatiu comercial si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 352 din 24.02.2014;

Având în vedere cererea nr. 60365 din 04.07.2014 prin care EPURE MIRELA solicita

avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA I.I. MIRONESCU NR. 2A, numar cadastral 143807;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.154 din 15.04.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 2/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 23.09.2014

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA I.I. MIRONESCU NR. 2A, numar cadastral 143807, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuit cu spatiu comercial la parter si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 335,00 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr. 1819/30.08.2013;

Indicatori urbanistici: UTR -LI1: POT= 30%,CUT= 0,36, regim de înălțime: D+P+1E, Hmax.=9,0 m;

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Doamnei EPURE MIRELA, cu domiciliul în Jud.Iași, Municipiul Pascani, strada Grivitei, nr. 6 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 115 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

9

7

3 / 3 la H.C.L. nr. 115 din 31 martie 2015