Hotărârea nr. 114/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA PĂCURARI T34 NUMĂR CADASTRAL 137829 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, ZONA PĂCURARI T34, NUMĂR CADASTRAL 137829 Întocmit în vederea construirii unei locuințe și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2060 din 21.07.2014;

Având în vedere cererea nr. 98419 din 06.11.2014 prin care VAMESU CRISTIAN si

VAMESU CRISTINA EMANUELA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA PACURARI T34, NUMAR CADASTRAL 137829;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 244 din 07.10.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 18/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.01.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iași, ZONA PACURARI T34, NUMAR CADASTRAL 137829, întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoană fizică. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 544,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 523/19.03.2014;

Indicatori urbanistici LC:POT=18%, CUT= 0,36, Regim de inaltime: D+P+1E;

Hmax. 6,0 m;

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului VAMESU CRISTIAN, cu domiciliul în Iași, BLD. ALEXANDRU CEL BUN nr. 22, bl. H8, et. 4, ap.1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 114 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

9

7

3 / 3 la H.C.L. nr. 114 din 31 martie 2015