Hotărârea nr. 113/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA CONSTANTIN RAMADAN NR. 5 NUMĂR CADASTRAL 122573 Întocmit în vederea extinderii unei construcţii existente pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, STRADA CONSTANTIN RAMADAN NR. 5, NUMĂR CADASTRAL 122573 Întocmit în vederea extinderii unei construcții existente

9

pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 928 din 02.04.2014;

Având în vedere cererea nr. 88382 din 07.10.2014 prin care doamna SIMION NINA

LIVIA solicită avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA CONSTANTIN RAMADAN NR. 5, NUMAR CADASTRAL 122573;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 217 din 01.08.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 21/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 02.12.2014;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Locuinței nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul -cădru ăl Plănului Urbănistic Zonăl ;

Avănd in vedere dispozitiile Hotărării de Guvern nr. 525/1996, privind Regulămentul Generăl de Urbănism cu modificările si completările ulterioăre;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioăre;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Zonal - Iași, STRADA CONSTANTIN RAMADAN NR. 5, NUMAR CADASTRAL 122573, întocmit în vederea extinderii unei construcții existente pe teren proprietate privata persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 740,00 mp, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 929 din 08.06.2011.

Indicatori urbanistici UTR LC: POT=30%, CUT=0,36; Regim de înalțime parter, Hmax. 6 m;

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Doamnei SIMION NINA LIVIA, cu domiciliul în Iași, Str. Izvor nr. 5, bl. 647, sc. C, et. 1, ap. 5 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 113 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

9

7

3 / 3 la H.C.L. nr. 113 din 31 martie 2015