Hotărârea nr. 112/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI B-DUL SOCOLA FN (FOSTA SOSEAUA SOCOLA NR. 39) NUMAR CADASTRAL 131544 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie sediu firma si imprejmuire teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, B-DUL SOCOLA FN (FOSTA SOSEAUA SOCOLA NR. 39), NUMAR CADASTRAL 131544

Intocmit in vederea construirii unei hale de productie, sediu firma si imprejmuire teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 960 din 08.04.2014;

Având în vedere cererea nr. 87872 din 06.10.2014 prin care S.C. OMEGATUB S.A.

prin domnul STRATULAT MARIAN solicită avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași in B-DUL SOCOLA FN (FOSTA SOSEAUA SOCOLA NR. 39), NUMAR CADASTRAL 131544;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 205 din 07.07.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 16/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.01.2015;

Având în vedere Nota de Fundamentare intocmita de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, B-DUL SOCOLA FN ( FOSTĂ ȘOSEAUA SOCOLA NR. 39), NUMAR CADASTRAL 131544, întocmit în vederea construirii unei hale de producție, sediu de firma și împrejmuire teren proprietate privată persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 770,00 mp, conform actului de vânzare cumparare nr. 345/18.02.2014;

Indicatori urbanistici: POT=50%, CUT=1,0, Hmax. 9 m;

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitarea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; S.C. OMEGATUB S.A. prin domnul STRATULAT MARIAN, cu domiciliul în Iași, str. Bucium nr. 34 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 112 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

9

7

3 / 3 la H.C.L. nr. 112 din 31 martie 2015