Hotărârea nr. 111/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM SC 140 STRADA TREI FANTANI-VLADICENI NUMERE CADASTRALE 11643 11642 11573 11549 14032 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si servicii pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, NUMERE CADASTRALE 11643, 11642, 11573, 11549, 14032

Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si servicii pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3474/27.011.2012;

Având în vedere cererea nr. 39058 din 29.04.2014 prin care SC

AGROINDUSTRIALA BUCIUM SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, NUMERE CADASTRALE 11643, 11642, 11573, 11549, 14032;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.95/07.02.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 12/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 23.09.2014;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, NUMERE CADASTRALE 11643, 11642, 11573, 11549, 14032, întocmit în vederea construirii de locuințe individuale și servicii pe teren proprietate privată persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 27322,00 mp.,conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 3011 emis la data de 25.06.2004.

Indicatori urbanistici: POT= 40%, CUT = 2; Regim de inaltime S+P+5E, Hmax.17,50 m.

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM SRL, cu sediul în Iași, Str. Fundac Plopii Fara Sot, nr. 18 - 22 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 111 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

9

7

3 / 3 la H.C.L. nr. 111 din 31 martie 2015