Hotărârea nr. 11/2015

HOTARÂRE privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 105660/28.11.2014, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere anexele intocmite de directiile, serviciiile si birourile din cadrul Primariei Municipiului Iasi, precum si cele transmise de catre directiile, regiile, societatile si institutiile subordonate Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, lit. b din Legea 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Iași, conform Anexelor 1 - 17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2. Bunurile cuprinse în Anexa 1 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia de Administarea a Patrimoniului Public si Privat;

Art. 3. Bunurile cuprinse în Anexa 2 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia de Tehnica si Investitii;

Art. 4. Bunurile cuprinse în Anexa 3 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Institutia Arhitectului Sef;

Art. 5. Bunurile cuprinse în Anexa 4 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi;

Art. 6. Bunurile cuprinse în Anexa 5 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Casa de Cultura a Municipiului Iasi ‘'Mihai Ursachi” ;

Art. 7. Bunurile cuprinse în Anexa 6 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Ateneul Tatarasi;

Art. 8. Bunurile cuprinse în Anexa 7 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre unitatile de catre Directia de Evidenta a Persoanelor;

Art. 9. Bunurile cuprinse în Anexa 8 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Politia Locala Iasi;

Art. 10. Bunurile cuprinse în Anexa 9 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Editura Junimea” ;

Art. 11. Bunurile cuprinse în Anexa 10 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Fundatia Hecuba;

Art. 12. Bunurile cuprinse în Anexa 11 se utilizeaza, exploateaza si administreaza de catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi;

Art. 13. Bunurile cuprinse în Anexa 12 se utilizeaza, exploateaza si administreaza de catre SC Citadin SA;

Art. 14. Bunuri cuprinse in Anexa 13 a caror situatie juridica urmeaza a fi clarificata - dosar nr. 1194/99/2014;

Art. 15. Bunuri cuprinse in Anexa 14 a caror situatie juridica urmeaza a fi clarificata - dosar nr. 629/99/2012;

Art. 16. Bunurile cuprinse în Anexa 15 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Salubris SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr.

90979/05.12.2007;

Art. 17. Bunurile cuprinse în Anexa 16 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Servicii Publice Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

nr. 78115/01.09.2010;

Art. 18. Bunurile cuprinse în Anexa 17 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Ecopiata SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010;

Art. 19. Se constata incetarea dreptului de administrare al SC CET Iasi SA asupra bunurilor proprietate privata a Municipiului Iasi, inclusiv asupra celor inscrise in urmatoarele Carti Funciare:

a)    CF nr. 131724 cu numerele cadastrale: 131724, 131724-C1, 131724-C2, 131724-C3, 131724-C4, 131724-C5, 131724-C6, 131724-C7, 131724-C8, 131724-C9, 131724-C10, 131724-C11, 131724-C12, 131724-C13, 131724-C14, 131724-C15, 131724-C16, 131724-C17, 131724-C18, 131724-C19, 131724-C20, 131724-C21, 131724-C22, 131724-C23, 131724-C24;

b)    CF 136209 cu numerele cadastrale: 18271, 18271-C1, 18271-C2, 18271-C3, 18271-C4, 18271-C5, 18271-C6;

Art. 20. Prevederile prezentei hotarari modifică în mod corespunzător orice alte hotărîri de consiliu local de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași.

Art. 21. Rectificarile Cartilor Funciare mentionate la art. 19, se va realiza de catre Serviciul Juridic.

Art. 22. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Juridic, Direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Iași, unităților de învățământ, unităților sanitare, societăților și regiile din subordinea Consiliului Local Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 23 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Juridic, Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, societățile și regiile din subordinea Consiliului Local Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 11 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

MUNICIPIUL IASI Insusit de Consiliul Local Iasi

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT prin HCL _____/______2015

SERVICUL ADMINISTRARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT Primarul Municipiului Iasi

Gheorghe Nichita

ANEXA 1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

Teren

Esplanada Râpa Galbenă Suprafața: 100,48 mp Vecinătăți : la nord - str. Gh. Lazăr, la sud - rond Râpa Galbenă la est - B-dul Carol I,la vest - intersecția str. Gh. Lazăr și Râpa Galbenă

07.1992

15 565.68

80441

Adm.D.A.P.P.P.

2

0.1.

Teren pășune

Str. Erou Aviator, S=500 mp

07.2000

72 734.43

80606

HCL 319/2000

3

0.1.

Teren

Intersectia strazilor Cerna si Crisului , Suprafata: 3 mp

10.2001

335.63

88822

HCL nr. 297/2001 Adm. D.A.P.P.P.

4

0.1.

Teren

Aferent parcării Moldova, situat pe str. Costache Negri, pe latura de nord a magazinului Moldova Suprafața: 1500 mp

23.12.1996

72 734.43

80507

HCL 152/1996,HCL 371/2002,

HCL464/2000, HCL 352/2003

5

0.1.

Teren

Str. Arcu nr.13, Suprafata: 56,42 mp

01/10/2001

6 457.19

88820

H.C.L.298/2001 Adm. D.A.P.P.P.

6

0.1.

Teren

Str. Nicolina, linga Oficiul Postal Suprafata 21.93 mp

10.2001

2 454.33

88821

H.C.L.299/2001 Adm. D.A.P.P.P.

7

0.1.

Teren

B-dul Poitiers nr. 10 (Tehnopolis) Suprafata:15.341,23 mp

31.10.2006

6 200 146.00

88068

HCL 317/2011

8

0.1.

Teren

B-dul Poitiers nr. 10, în incinta S.C. Fortus S.A.

Suprafata:30.000 mp

2000

11 858 004.00

80605

H.C.L. 331/2000

9

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 141(Centrul Expozițional Moldova) Suprafața 14.977,00 mp

31/10/2006

6 155 041.26

89205

H.C.L. 317/2011

10

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 141 (Centrul Tehnologic Regional Iași) Suprafața 9.200,00 mp

31/10/2006

3 780 773.02

89206

H.C.L. 317/2011

11

0.1.

Teren

B-dul C.A. Rosetti nr. 20 Suprafața: 2107 mp

7.2002

306 504.72

82304

Adm. C.L.M. HCL 48/2002

12

0.1.

Teren

Str. Nicovala nr.29, Suprafata100 mp

31/10/2006

10 690.71

88070

Adm. C.L.M.

13

0.1.

Teren

Str. Palat nr.1, Suprafata 113 mp

08/10/2003

99 485.84

82754

Adm. C.L.M.

14

0.1.

Teren

Aferent ANL , str.Neculau nr.11A, suprafata totala de 3527,80 mp, compusa din: 2297,85 mp ,situat in sector cadastral 21, parcela 1(777/1) si nr. cadastral 11872; 1230 mp, situat in sector cadastral 21, parcela 1(777/1/1) si nr. cadastral 2608( fost Pacur

01/07/2001

563 399.34

80625

Adm.C.L.M. HC.L 364/2001, HC.L 46/ 2005

15

0.1.

Teren

Str. Vasile Lupu nr.22, S=920 mp

30.1.1.2008

101 930.80

82937

Adm. C.L.M.

16

0.1.

Teren

zona Moara de Vint , S=11921 mp

30.1.1.2008

13 208 086.47

82934

Adm. C.L.M.

17

0.1.

Teren

Aferent locuinte ANL, Sos Bucium nr.22A si 22B vis a vis de statia Peco, S=2000 mp

2000

214 034.64

82935

Adm. C.L.M.

18

0.1.

Teren

Soseaua Pacurari nr.92, Suprafata:794,69 mp

31/03/2004

185 203.34

82753

Adm. C.L.M. HCL 198/2004

19

1.3.14.1.

Baby schilift

Aferent Pirtiei de schi

31/03/2006

98 633.33

13200

Adm. D.A.P.P.P.

20

1.6.1.

Cladire administrativa

Bd.T. Vladimirescu nr.32 sc. B Regim de inaltime P+3

12.1965

3 977 486.85

1941

Admin. D.A.P.P.P. HCL 324/2003

21

1.6.2.

Cabină tip Laura

Situată pe pârtia de schi Suprafața : 28,6 mp

01/09/1980

5 316.41

10701

Adm. D.A.P.P.P. Preluată prin HCL 48/1996

22

1.6.6.

Catarg

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01/12/2003

0.60

13224N

Adm. D.A.P.P.P. HCL 627/2003

23

1.6.6.

Catarg

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01/12/2003

0.60

13225N

Adm. D.A.P.P.P. HCL 627/2003

24

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Copou Rond Agronomie

26/09/2005

1.19

13155

Adm. D.A.P.P.P. HCL 331/2009

25

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Piata Unirii

26/09/2005

19.33

13156

Adm. D.A.P.P.P. HCL 386/2005

26

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Bd Independentei, S= 50.51 mp

26/09/2005

1 334.18

13160

Adm. D.A.P.P.P. HCL 331/2009

27

1.6.6.

Scorer

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01/12/2003

8.48

13222N

Adm.D.A.P.P.P. HCL 627/2003

28

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Impacarii nr. 2A,BL.907,Tr. 1,Suprafata:79,60 mp

01/03/1994

218 130.74

11730

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

29

0.1.

Teren

Aferent sp. com .Str. Impacarii nr.2A,BL.907,Tr.1,S =15.92 mp

01/03/1999

14 181.72

80551

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

30

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Nicolina nr. 26,BL.956, Sc.A, parter Suprafata:121,46 mp

01/04/1987

195 077.67

11389

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

31

0.1.

Teren

Aferent sp.com. Str. Nicolina

nr.26,BL.956,Sc.A,parter,S=24,29mp

01/03/1999

19 024.29

80552

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

32

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata: 256,89 mp

01/12/1961

7 106.62

1815

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

33

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata: 23,35 mp

01/03/1999

44 770.12

80555

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

34

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 9, parter Suprafata:116,82 mp

01/12/1961

3 286.07

13482

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

35

0.1.

Teren

Aferent aferent sp. com.Piata Unirii nr.9, parterSuprafata: 10,62 mp

01/03/1999

17 389.62

80556

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

36

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.9, mezanin Suprafata: 33,12 mp

01/12/1961

931.64

13540

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

37

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 9, mezanin Suprafata: 3,01 mp

01/03/1999

4 928.69

88941

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

38

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, subsol Suprafata: 398,00 mp

01/07/1961

5 965.06

1802

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

39

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc.B, subsol Suprafata:44,23

mp

01/03/1999

62 746.25

80553

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

40

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter Suprafata:99,75 mp

01/07/1961

1 495.01

1803

Folosinta S.C.Fotbal S.A

41

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter Suprafata: 11,08 mp

01/03/1999

15 718.48

80554

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

42

1.5.2.

Spațiu comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 65,30 mp

01/07/1961

978.69

13541

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

43

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 7,26 mp

01/03/1999

10 299.29

88942

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

44

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata: 99,95

01/07/1961

9 758.75

13542

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

45

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata: 11,11 mp

01/03/1999

17 350.40

88943

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

46

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii, nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata: 102,48

01/07/1961

10 005.77

13543

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

47

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata: 11,39 mp

01/03/1999

17 787.68

88944

FolosintaS.C.Fotbal S.A.

48

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, subsol Suprafata: 259,77 mp

01/12/1961

6 653.91

1816

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

49

0.1.

Teren

Aferent sp.Com.Piata Unirii nr.2, Sc. A subsol Suprafata: 28,86

mp

01/03/1999

39 776.70

80549

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

50

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, parter Suprafata: 223,93 mp

01/12/1961

5 737.16

13544

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

51

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii 2, Sc. A, parter Suprafata: 24,78

01/03/1999

34 153.39

88945

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

52

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, subsol Suprafata: 315,86 mp

01/12/1961

8 090.64

13545

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

53

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc.C, subsol Suprafata: 35,1 mp

01/03/1999

48 377.06

88946

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

54

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, subsol Suprafata: 248,51mp

01/12/1961

6 365.49

13566

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

55

0.1.

Teren

Aferent sp. com.Piata Unirii nr.2, Sc. D, subsolSuprafata: 27,61 mp

01/03/1999

38 053.86

88981

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

56

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata: 249,01

01/12/1961

6 378.30

13546

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

57

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata:

27,67

01/03/1999

38 136.56

88947

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

58

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, parter Suprafata: 266,86mp

01/03/1999

6 835.52

13567

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

59

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.2, Sc.D, parter Suprafata: 29,65 mp

01/03/1999

40 865.52

88982

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

60

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Primaverii nr.1 Suprafata: 1377,79 mp

01/12/1970

1 589 986.00

10129

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

61

0.1.

Teren

Aferent imob. Str. Primaverii nr 1 Suprafata:1528 mp

01/03/1999

200 924.53

80548

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

62

1.5.2.

Spatiu comercial

B.dul Independentei nr.11-13, Sc. C, parter Suprafata:520,44 mp

01/03/1999

1 223 070.25

11970

Folosint S.C.Fotbal S.A.

63

0.1.

Teren

Aferent sp. Com B.du lIndependentei nr.11-13,Sc.C,parter S=47,32mp

01/03/1999

81 534.32

80550

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

64

1.5.2.

Spatiu comercial

B-dul. Independenței nr. 11-13,Sc.C, mezanin Suprafata:497,69 mp

01/03/1999

1 169 606.16

13547

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

65

0.1.

Teren

Aferent sp. com. B-dul. Independenței nr. 11-13, Sc. C, mezanin Suprafata: 45,24 mp

01/03/1999

77 950.39

88948

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

66

0.1.

Teren

Moara de Foc nr. 32 Suprafata: 2487,00 mp

2003

359 508.92

80497

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

67

0.1.

Teren

Moara de Foc nr 22A Suprafata :640,00 mp

2003

75 214.89

88857

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

68

0.1.

Teren tenis

Pacurari nr.41 Suprafata:961,00 mp

01/12/2002

145 243.39

82554

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

69

0.1.

Teren

Str. Bucium nr. 26, Suprafata: 59.888,00 mp

29/06/2007

7 091 912.59

88921

Adm. C L. M Iasi HCL 254/2007

70

0.1.

Teren

Zona serelor Gradinari-Metalurgie Suprafata: 52.043,00 mp

2006

5 897 151.05

82822

Adm. C. L M IasiHCL 30/2006

71

0.1.

Teren cu vegetație

forestieră

Padurea Ciric Suprafața: 241,1842 ha Vecini: la nord: com Aroneanu, pasune, la est: arabil+ aeroportul Iasi, la sud: DE 4411, la vest: Cimitir Eternitate, sos Iasi Aroneanu

23/06/2005

1 443 564.54

88900

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

72

1.3.7.2.

DE 1822

Zona Ciric, Suprafata 3977 mp

15/07/2011

970 762.84

13882

HCL 220/2011

73

1.3.7.2.

DE 1804

Zona Ciric, Suprafața 5226 mp

15/07/2011

1 275 750.20

13883

HCL 220/2011

74

1.3.7.2.

DE 1847

Zona Ciric, Suprafața 5226 mp

15/07/2011

1 503 745.29

13884

HCL 220/2011

75

0.1.

Teren

Stradela Sf Andrei nr.5 Suprafata: 396.421 mp

31/01/2006

45 094.07

88071

Adm CLM Iasi Preluat prin HCL 151/2003

76

0.1.

Teren

Str.Mihai Voda Viteazul nr.3 Suprafata : 5917 mp

1990

7 697 198.98

89075

Administrare Universitatea

Th.Gh.Asachi HCL 517/22.12.2008

77

0.1.

Teren

Str. Cicoarei Suprafața 3000 mp

2004

83 418.53

88987

HCL 296/2004

78

1.5.2.

Hala

B-l Poitiers nr. 10, incinta S.C. FORTUS

01/07/1979

1 917 849.33

10568

Adm. D.A.P.P.P.

79

0.1.

Teren

Str. Păcurari nr. 21, suprafața 442 mp

29/03/1999

51 154.20

80547

HCL 59/1995

80

0.1.

Teren

Aferent pietei agroalimentare Sararie ''Sturzoaia'', S= 1476,60 mp teren identificat prin tarla 3, parcelele CC97, CC 97 / 1, cod posesor 31-33, denumire posesor ''Terasa Sararie ''

01/10/1996

2 516 956.16

80489

Administrare D.A.P.P.P.

83

2.3.2.1.1.

Autoturism

Hunday IS 21 PMI

01/12/2001

8 438.10

213SP

Administrare D.A.P.P.P.

84

2.3.2.1.1.

Autoturism

Dacia break IS 14 PMI

01/01/1999

18 235.52

218SP

Administrare D.A.P.P.P.

85

2.3.2.1.1.

Autoturism

Dacia Solenza Scala IS 25 PMI

01/11/2003

26 655.97

227SP

DAPPP, folosinta CTET ''Ghe.

Marzescu"

86

2.3.2.1.1.

Autoturism

Dacia Supernova IS 24 PMI

01/12/2002

14 502.66

268SP

DAPPP

87

1.1.5.1.

Drum acces platforma

-

01/12/1988

9 960.00

104SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

88

1.1.17.

Zid sprijin beton

01/12/1988

17 257.28

105SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

89

1.4.5.1.

Regularizator piriu

-

01/12/1988

3 046.77

106SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

90

1.1.17.

Placi prindere cale rulare

-

01/12/1988

90.75

109SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

91

1.9.2.1.

Racord injectie

-PRN 1-2 Nicolina 1, Stație de incinerare

01/12/1988

18 397.12

110SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

92

1.9.2.1.

Canal termic ML 218

între Stația de incinerare și PRN 1-2

01/12/1988

9 352.89

111SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

93

2.2.1.1.1.

Pod bascula

-

01/12/1988

155.25

112SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

94

2.1.24.5.

Pod beton armat rampa auto

-

01/12/1988

143.06

113SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

95

1.2.1.

Grajd cabaline

-

01/12/1966

12 013.65

117SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

96

1.1.5.

Amenajare drum acces

Pepiniera T. Neculai

01/12/1988

7 273.20

206SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

97

1.7.2.1.

Paravan protectie

-

01/06/2000

5 358.58

1013SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

98

1.3.1.

Boxe masini marcaj

-

01/05/1996

1 973.16

1500SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

99

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1503SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

100

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1504SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

101

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1505SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

102

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1506SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

103

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1507SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

104

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1508SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

105

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1509SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

106

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1510SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

107

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1511SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

108

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1512SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

109

1.6.8.

Cladire

Capela mortuara Cimitir Eternitatea

01/07/1920

2 185.38

1538SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

110

1.6.2.

Monument funerar

-

01/01/1970

1.00

1544

Administrare DAPPP

111

1.3.7.3.

Drum cu 2 pasaje

-

01/09/1967

2 966.83

2008SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

112

1.5.3.

Platforma betoniera

-

01/01/1973

138.10

2010SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

113

1.5.11.

Rampa auto

-

01/05/1996

13 683.67

2500SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

114

2.3.2.1.1.

Autoturism Dacia 1307

IS 19 PMI

01/10/2000

21 313.56

225SP

Administrare DAPPP

115

2.3.2.1.1.

Autoturism ESPERO

IS 03 PMI

01/07/1996

328.00

264SP

Administrare DAPPP

116

1.6.2.

Cladire

Sediu Regii, Sos Nationala 43, suprafata utila 4471.68, suprafata construita 1290,00 mp (compus din C1=373, C2=2548, C3=268, C4=67, C5=34),

2001

11 041 899.54

13461

Administrare DAPPP HCL 304/2010

117

0.1.

Teren

Aferent Sediu Regii, Sos Nationala nr.43, Suprafata = 4033,00 mp

2001

1 053 774.33

80636

Administrare DAPPP HCL 304/2010

118

0.1.

Teren

str Fintinilor nr. 35 - 51 S= 6065 mp

05/02/2010

3 401 935.25

89050

HCL 509 / 2009

119

0.1.

Teren

str Tabacului S= 4420 mp

05/02/2010

2 818 398.80

89051

HCL 509 / 2009

120

0.1.

Teren

str Smirdan 8-18 S= 2922 mp

05/02/2010

2 857 787.80

89052

HCL 509 / 2009

121

0.1.

Teren

str. Bradului f.n. , S= 4250 mp

04/10/2010

4 462 617.10

89192

HCL 385/2010

122

0.1.

Teren

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 46, suprafata 147.70 mp

05.05.2007

55 274.23

82900

Administrare DAPPP

123

0.1.

Teren

str. C. A Rosetti nr. 38, suprafata 812.40 mp

05.05.2007

88 944.15

82902

Administrare DAPPP

124

0.1.

Teren

str Arcu nr. 3 bl B1, S=50 mp

23/12/2009

76 420.38

89057

HCL 498/2009

125

0.1.

Teren

Piata Voievozilor bl A8, S=26,60 mp

23/12/2009

23 917.73

89058

HCL 499/ 2009

126

0.1.

Teren

Piata Voievozilor nr. 1 bl A8, S=51,20 mp

23/12/2009

46 038.09

89059

HCL 500 / 2009

127

0.1.

Teren

str N Iorga nr. 57, bl E4, sc B, S=18,90 mp

23/12/2009

17 148.87

89062

HCL 493 / 2009

128

0.1.

Teren

str Sos Nationala nr. 198, bl B, sc B S=21,68 mp

23/12/2009

21 348.11

89063

HCL 496 / 2009

129

0.1.

Teren

str Mihail Sturza nr. 22, S=7,60 mp

23/12/2009

2 424.21

89064

HCL 497 / 2009

130

0.1.

Teren

str Roman Voda nr. 2, bl A 19, sc A S=4,42 mp

14.06.2010

2 580.83

89067

HCL 131/2010

131

0.1.

Teren

str V Lupu nr. 114, bl A3, tr 1 S=20,47 mp

14/06/2010

15 709.40

89068

HCL 127/2010

132

0.1.

Teren

str Splai Bahlui nr. 32 S=1645 mp

14/06/2010

1 510 918.38

89069

HCL 130/2010, HCL 116/2013

133

0.1.

Teren

B-dul N. Iorga nr. 59, S= 17,30 mp

05/07/2010

19 369.08

89174

HCL 237/05.07.2010

134

0.1.

Teren

Str. Dragoș Vodă nr. 29 A, S= 111 mp

15/12/2011

67 532.30

89366

Administrare D.A.P.P.P.

135

0.1.

Teren

Str. Teodor Râșcanu nr. 7, S= 126,38 mp (liber)

21/12/2011

142 224.29

89367

Administrare D.A.P.P.P.

136

0.1

Teren

B-dul N. Iorga nr. 36, bl. T4, tr. 1, S= 19,00 mp

05/07/2010

21 160.44

89175

HCL 236/05.07.2010

137

0.1

Teren

B-dul N. Iorga nr. 59, E5, Sc. B, S= 6,00 mp

05/07/2010

6 941.52

89177

HCL 234/05.07.2010

138

0.1.

Teren

B-dul N. Iorga nr. 24, bl. C1, S= 15,26 mp

28/07/2010

17 017.92

89178

HCL 287/28.07.2010

139

0.1.

Teren

Str. Arapului nr. 3, bl. Tomiris, S= 4,00 mp

27/01/2011

3 237.00

89180

HCL 27/27.01.2011

140

0.1.

Teren

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 39-45, S= 1415,00 mp

27/01/2011

1 733 629.30

89181

HCL 26/27.01.2011

141

0.1.

Teren

B-dul Chimiei nr. 57, bl. G3-2, S= 22,59 mp

28/03/2011

20 352.96

89182

HCL 104/28.03.2011

142

0.1.

Teren

Str. Nicolina nr. 9, bl. A4, Sc. B, S= 30,33 mp

29/10/2010

36 596.38

89183

HCL 375/30.10.2006 HCL 397/29.11.2010

143

0.1.

Teren

B. Nicolae Iorga nr.57, bl E4, sc B, S=53,60 mp

24/11/2011

14 554.88

89248

HCL 393/2011

144

0.1.

Teren

B. Nicolae Iorga nr.55B, bl R2, sc A-B , S=33,32 mp

15/07/2011

31 787.44

89249

HCL 225/2011

145

0.1.

Teren

Str. V Lupu nr.86, bl K, sc A-B , S=33,32 mp

27/01/2011

13 919.10

89250

HCL 25/2011

146

0.1.

Teren

Str. Masinii nr.2, bl. CFS, sc A, S= 9,54mp

24/11/2011

9 667.84

89251

HCL 397/2011

147

0.1.

Teren

Str. Splai Bahlui Mal Drept nr.8A, bl G1, S=9,28 mp

15/09/2011

9 944.49

89252

HCL 282/2011

148

0.1.

Teren

Str. Nicolina nr.11, bl A5, sc B, S=32 mp

15/09/2011

34 538.39

89253

HCL 281/2011

149

0.1.

Teren

B. Dimitrie Cantemir, nr.7, S=25 mp

29/12/2011

26 155.21

89254

HCL 449/2011

150

0.1

Teren

Aleea Sucidava nr. 5, bl. 259, sc.A, S=13,93 mp

24/11/2011

8 286.72

89255

HCL 390/2011

151

0.1.

Teren

Aferent parcarii Republica, S= 63,16 mp

23/01/2012

7 941.68

89266

HCL 1/2012

152

0.1.

Teren

B. Independentei - Romtelecom, S=2343.21 mp ( CAT 35)

23/01/2012

1 882 460.97

89267

HCL 1/2012,

153

0.1.

Teren

sos. Nicolina nr. 1, bl. 928, suprafata 74 mp

31.10.2012

10 120.08

89345

HCL 242/2012

154

0.1.

Teren

Teren Str. Brandusa nr.3, S=1000,00 mp

02/02/2012

427 653.42

89278

HCL 293/2012

155

0.1.

Teren

str. Roadelor nr. 4, S=31,32 mp

28.09.2012

5 409.83

89342

HCL 188/2012

156

0.1.

Teren

str. Canta, nr. 4, bl.537, sc. B, S=25,21mp

31.10.2012

22 160.38

89338

HCL 249/2012

157

0.1.

Teren

b-dul N.Iorga, nr. 24, bl. C1, S=3,60 mp

28.09.2012

2 985.08

89339

HCL 189/2012

158

0.1

Teren

str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, S=44,70 mp

31.10.2012

29 625.26

89341

HCL 241/2012

159

0.1.

Teren

P-ta. Voievozilor, nr.5, bl.A10, parter, S=48 mp

26.07.2012

46 545.81

89343

HCL 158/2012

160

0.1

Teren

str.Garii,bl.L20-22,S=28,54 mp

18.12.2012

40 740.00

89344

HCL 332/18.12.2012

161

0.1.

Teren

Str. Zmeu nr. 3 bis, suprafața 17,50 mp

28.03.2013

137 150.00

89394

HCL 18/2013

162

0.1

Teren

str V. Lupu nr 86 bl K1

27.01.2011

13 919.10

89173

Administrare DAPPP

163

2.1.24.7.

Uscator rufe

2009

14 212.73

2569

Administrare DAPPP

164

3.15.

Combina cosmetica

2009

2 533.99

2587

Administrare DAPPP

165

3.3.5.

Bariera Nice

4 m

17.12.2012

7 425.60

60649

Administrare DAPPP

166

3.3.5.

Bariera Nice

4 m

17.12.2012

7 425.60

60650

Administrare DAPPP

167

3.3.5.

Bariera Nice

6 m

17.12.2012

8 783.43

60651

Administrare DAPPP

168

2.1.24.7.

Masina spalat rufe

Whirpool

2009

4 997.88

61033

Administrare DAPPP

169

1.5.12.

Tonete aluminiu

2009

1 824.08

11943

Administrare DAPPP

170

3.15.

Termocuverta

2009

2 568.02

61034

Administrare DAPPP

171

1.3.7.2

Drum acces

DCL 4300, situat in zona Moara de Vint Ciric Aeroport , suprafata 14456,32 mp

28/09/2012

3 087 585.12

14113

HCL 191/ 2012

172

0.1.

Teren

aferent subtrup Ciric, cvaratal 192, parcelele CC 1801, PS

1803, PD 1798/5, suprafata 7453 mp

30.05.2013

1 326 634.00

89413

HCL 139/2013

173

0.1.

Teren

Al. Sucidava nr. 5, bl. 259, sc. A, suprafata 13.93 mp

27.09.2013

8 635.76

89415

HCL 251/2013

174

0.1.

Teren

str. A. Panu nr. 28-40, subsol, adiacent modulelor 11 si 12, suprafata 4.60 mp

27.09.2013

5 682.93

89416

HCL 241/2013

175

0.1.

Teren

str, Atelierului 1, suprafata 536.77 mp

25.02.2002

75 818.00

89461

HCL 51/2002

176

0.1.

Teren

str. Sulfinei nr. 17, suprafata 385 mp

12.07.2013

50 050.00

89458

Sentinat Civila nr. 11724/2011

177

0.1.

Teren

str. V. Conta nr. 20, suprafata 80 mp

20.12.2013

106 865.00

8467

HCL 330/2013

178

0.1.

Teren

sos. Nicolina nr. 15, bl. 944, suprafata 18.11 mp

20.12.2013

9 911.00

80397

HCL 330/2013

179

0.1.

Teren

str. Carpati nr. 12, bl. 912A, sc. B, suprafata 37.73 mp

20.12.2013

26 904.00

80423

HCL 330/2013

180

0.1.

Teren

str. Agatha Barsescu nr. 15A, suprafata 368.00 mp

30.04.2013

445 258.00

8253

HCL 116/2013

181

0.1.

Teren

str. Pacurari nr. 126, bl. 584, suprafata 55.90 mp

30.10.2013

36 300.00

89455

HCL 264/2013

182

0.1.

Teren

b-dul Socola nr. 7, suprafata 195 mp

12.12.20014

76 858.00

89837

Administrare DAPPP

183

0.1.

Teren

str. Trei Fantani nr. 13, suprafata 5490.41 mp

12.12.2014

470 384.00

89838

Administrare DAPPP

184

0.1.

Teren

str. Elena Doamna nr. 27, suprafata 496 mp, sector cadastral

17, parcela CAT 583-partial

31.12.2014

64 480.00

89839

Administrare DAPPP

185

0.1.

Teren

adiacent imobilului din str. Mitropolit Varlaam nr. 54, suprafata 62.50 mp

31.05.2014

45 650.00

89783

HCL 162/31.05.2014

186

0.1.

Teren

situat in incinta Cimitirului Sf. Petru si Pavel, parcela 86, 612 mp, 120 locuri

28.11.2014

89 027.51

80518/1

HCL 371/28.11.2014

187

0.1.

Teren

sos. Moara de Foc nr. 17, bl. 597, sc. C, suprafata 3.56 mp, sector cadastral 45, parcela CR2225

30.09.2014

1 915.00

89840

HCL 276/30.09.2014

188

0.1.

Teren

str. Carpati nr. 2, bl. 908, cota de 41.36 din suprafata totala de 448 mp, nr. cadastral 423, CF 126559

30.09.2014

21 452.00

89841

HCL 276/30.09.2014

189

0.1.

Teren

stradela Sf Andrei, Suprafata: 288.85 mp, sector cadastral 37, parcelele AG1362, CR1361

30.09.2014

566 869.00

89842

HCL 276/30.09.2014

190

0.1.

Teren

b-dul Poitiers (langa nr. 4) suprafata 76 mp, T44, AG 2349/1/1, T0, DS 2348/1/2

30.09.2014

22 468.00

89843

HCL 276/30.09.2014

191

0.1.

Teren

b-dul Poitiers (langa nr. 4) suprafata 124 mp, T44, CC2363/1/1, T0, DS 2348/1/1

30.09.2014

51 593.00

89844

HCL 276/30.09.2014

192

0.1.

Teren

str. Moldovei, suprafata 36 mp, cvartal 2, parcelele CC105/1, CC(CAT)96/3/1

30.09.2014

12 348.00

89845

HCL 276/30.09.2014

193

1.5.1.

Constructie Corp A

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 3455 mp

14.08.2014

8 814 146.89

14845

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

194

1.5.1.

Constructie Corp B

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1 689 347.63

14846

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

195

1.5.1.

Constructie Corp C

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1 688 144.38

14847

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

196

1.5.1.

Constructie Corp D

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1 688 606.68

14848

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

197

1.1.5.2.

Parcare si amenajare protectia mediului +2 bariere acces)

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 5700 mp

14.08.2014

1 047 139.41

14849

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

198

1.8.12.

Statie pompare ape uzate

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10),

14.08.2014

176 369.52

14850

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

199

1.7.3.

Post transformare 630 KVA

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

283 859.56

14851

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

200

1.8.11.

Rezervor apa incendiu 120 mc

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

41 918.81

14852

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

201

2.1.17.3.1

Chillere 100Kw

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

140 620.96

2916

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

202

2.1.17.3.2

Chillere 100Kw

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

140 620.96

2917

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

203

2.1.16.1.2.1

Generator electric

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

101 078.60

2918

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

204

1.8.6

Retele exterioare-exclusiv post transformare generator electric

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), 1290 ml

14.08.2014

818 023.52

14853

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

205

1.2.9.

Imprimanta EPSON LQ-2180

SEKO EPSON, 1 buc.

30.04.2014

4 498.20

300371

HCL 17/2014, HCL 134/30.04.2014, folosinta CTET ''Ghe. Marzescu''

206

1.2.9.

Telefon Nokia 1208

NOKIA, 10 buc

30.04.2014

1 443.35

HCL 17/2014, HCL 134/30.04.2014, folosinta CTET ''Ghe. Marzescu''

207

1.2.9.

Telefon Nokia 2330

NOKIA, 6 buc

30.04.2014

1 159.04

HCL 17/2014, HCL 134/30.04.2014, folosinta CTET ''Ghe. Marzescu''

208

1.6.2.

Cladire

sos. Voinesti nr. 26, suprafata construita la sol 700 mp

1867

68 244.67

14897

Administrare DAPP, HCL 282/2014

209

0.1.

Teren

sos. Voinesti nr. 26, suprafata 3500 mp

09/02/1905

404 612.41

89792

Administrare DAPP, HCL 282/2014

210

2.3.2.2.1.

Autoutilitara

Dacia Dokker Van Basic 1.5 sl, 75CP alb

31.12.2014

45 280.90

474

PV 2127/12.01.2015

139 708 025.83

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI

DAPPP -SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII COMERCIALE


Insusit de Consiliul Local Iasi

prin HCL ______/______2015

Primarul Municipiului Iasi Gheorghe Nichita


ANEXA 1.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.1B/2B, subsol, Pivnițe, Suprafață: 450,23 mp

1999

1 079 265.82

135

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

2

1.5.2.

Cladire

Sos.Bucium nr.86, Suprafata-18,60 mp

1889

1.60

149

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

3

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Cuza Voda nr.50, Suprafata-40,64 mp

1910

75 043.00

1196

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

4

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Cuza Voda nr.48, Suprafata-41,76 mp

1910

43 461.00

1197

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

5

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Armeana nr.9, S:-20,40 mp

1925

40 714.00

1473

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

6

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Piata Unirii nr.6, Suprafata-267,66 mp

1961

53 558.52

1801

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

7

0.1.

Teren

Str.Barbu Lăutaru nr.3, Suprafață- 653 mp

1952

858 945.25

8522

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

8

0.1.

Teren

aferent pavilionului din str. Codrescu nr.6, Suprafata-

928 mp

1974

140 255.69

8785

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

9

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.I.C.Bratianu nr.36, Suprafata-88,8 mp

1982

137 625.13

10862

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

10

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos.Pacurari nr.23, bl.542, Suprafata-57 mp

1984

88 340.29

11008

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

11

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Dacia, nr.36, bl.SC9, Suprafata-49,20 mp

1987

76 251.36

11484

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

12

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Bacinschi nr.6, bl.CL1,Suprafata-101,70 mp

1988

113 447.26

11499

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

13

1.5.2.

Cladire

Centrul Medical Copou, str. Toma Cozma nr.4,

S=1419.02 mp

2007

1 434 414.72

11543

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

14

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Han Tatar, bl.360, Suprafata-107 mp

1988

362 100.32

11544

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

15

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Alexandru cel Bun nr.7, bl.D1, Suprafata-40,8 mp

1990

63 233.30

11671

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

16

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.79, bl.977C,parter Suprafață:36,69 mp

1998

50 106.40

11931

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

17

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.79, bl.977C, parter Suprafață:44,23 mp

1998

59 980.74

11932

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

18

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.79,bl.977C, parter Suprafață:60,20 mp

1998

81 636.89

11933

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

19

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.74, bl.991B, parter Suprafață :65,67 mp

1998

87 697.55

11934

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

20

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.84, bl.999A,parter Suprafață: 74,52 mp

1998

101 056.40

11935

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

21

1.5.2.

Spațiu comercial

Lunca Cetățuii-Str.Parcului bl.80B,p Suprafață: 87,06 mp

1998

84 329.65

11936

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

22

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos. Nicolina nr. 54, bl.977 A, p, Suprafață: 264,86 mp

1998

1 092 544.34

11993

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

23

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter, Suprafață :90,39 mp

1999

332 711.88

11994

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

24

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață:

121,76 mp

1999

448 179.36

11995

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

25

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață: 598,03 mp

1999

810 912.05

11996

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

26

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei nr.1, bl.D1-D2, mezanin, Suprafata-131,46 mp

1999

342 759.84

12011

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

27

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei nr.1, bl.D1-D2, mezanin, Suprafata-128,06 mp

1999

282 038.34

12011

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

28

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei, bl.D2, mezanin, Suprafata-23,28 mp

1999

62 310.66

12012

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

29

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei, bl.D2, mezanin, Suprafata-23,28 mp

1999

51 271.48

12012

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

30

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare, subsol, bl.B1, Suprafata 412,40 mp

1999

819 774.33

12014

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

31

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, parter, 2 spatii, Suprafata-12,90 mp

2000

34 584.78

12033

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

32

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-41,64 mp

2000

94 308.94

12034

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

33

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-35,90 mp

2000

81 940.11

12035

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

34

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II, Suprafață: 150,62 mp

2002

408 457.85

12128

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

35

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 59,9 mp

2002

162 461.28

12129

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

36

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 1, Suprafață: 30,62 mp

1999

27 075.37

13244

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

37

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 4, Suprafață: 33,30 mp

1999

29 444.17

13245

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

38

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 5, Suprafață: 29,06 mp

1999

25 695.29

13246

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

39

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 6, Suprafață: 29,06 mp

1999

27 189.40

13247

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

40

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40,subsol, modul

7,Suprafață: 34,73 mp

1999

30 708.92

13248

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

41

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 8, Suprafață: 32,79 mp

1999

28 993.21

13249

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

42

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 9, Suprafață: 30,80 mp

1999

27 234.76

13250

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

43

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos.Nicolina nr.105-107, bl1004, tr.1, parter S=9,40 mp

2007

17 832.11

13439

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

44

1.6.2.

Dispensar Alex. cel Bun

Str. Musatini nr. 59, se compune din cabinete medicala si stomatologice 85.42 mp

1977

150 027.31

13467

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

45

1.6.2.

Dispensar Bucium

Sos. Bucium nr. 72 A , se compune din cabinete medicale , S=62,43 mp

1955

18 697.02

13468

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

46

1.6.2.

Dispensar Dacia

Str. Vitejilor nr. 15-21 bl.A 3-6, se compune din cabinete medicale si stomatologice , S=210.50 mp

1980

238 796.12

13469

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

47

1.6.2.

Imobil

Str. Sararie nr. 36 S= 260 mp

1910

11.14

13472

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

48

1.6.2.

Dispensar Tatarasi

Str. I. Creanga nr. 73 A, se compune din cabinete medicale si stomatologice, S=227.95 mp.

1971

775 410.66

13473

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

49

1.6.2.

Constructie

Sos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595, parter, compus din 5 cabinete medicale suprafata 418.44 mp

1986

564 990.67

14895

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

50

0.1.

Teren

aferent spatii medicale, sos. Moara de Foc nr. 1, bl.

595, parter, suprafata 426.39 mp

1986

50 279.66

89791

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

51

1.6.2.

Spatiu medical

b-dul Independentei nr. 16, suprafata 57.66 mp

01.01.1935

584 143.14

14896

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

52

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Soseaua Nicolina nr.37,bl.968, tr.IV, S-135,03 mp

2008

75 507.00

13539

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

53

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Closca nr.28, S=354 mp

1925

177 000.00

13549

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

54

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 1

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața

construită 157,82 mp

28.09.2012

464 009.86

14114

HCL 192/2012

55

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 2

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața

construită 100.04 mp

28.09.2012

294 129.68

14115

HCL 192/2012

56

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 3

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața

construită 190.18 mp

28.09.2012

559 152.17

14116

HCL 192/2012

57

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 4

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața

construită 53.05 mp

28.09.2012

155 973.41

14117

HCL 192/2012

58

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 5

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața

construită 104.08 mp

28.09.2012

510 896.25

14118

HCL 192/2012

59

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 6

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața

construită 216.51 mp

28.09.2012

1 062 780.04

14119

HCL 192/2012

60

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 A, suprafața 62,40 mp

29.11.2012

57 700.00

14170

HCL 292/2012

61

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 B, suprafața 28,13 mp

29.11.2012

30 700.00

14171

HCL 292/2012

62

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 C, suprafața 37,32 mp

29.11.2012

36 500.00

14172

HCL 292/2012

63

1.5.14.

Terasa

str, Carpati nr. 11, suprafata 143,22 mp

31.10.2013

97 635.93

14272

HCL 49/2013

64

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Carpați nr. 12, bl. 912A, sc. B, Suprafața: 37,73 mp

1992

26 904.00

80423

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

65

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 15, bl. 944, Suprafața: 18,11 mp

1991

9 911.00

80397

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

66

0.1

Teren

aferent imobilului din str. Cuza Voda nr.50, Suprafata-55,90 mp

1910

8 660.13

80540

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

67

0.1

Teren

aferent Centrului Medical Copou, str. Toma Cozma nr.4, S=2076 mp

2007

237 490.09

82526

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

68

0.1.

Teren

Str. V. Stroescu nr. 8, suprafata 97.04 mp

2005

12 289.85

87829

ADM.D.A.P.P.P.-S.A.S.C.

69

0.1.

Teren

Teren-Bdul. Tudor Vladimirescu nr.40; S-48 mp

21.10.2005

6 071.03

87830

ADM.D.A.P.P.P.-S.A.S.C.

70

0.1

Teren

aferent portic, sos. Pacurari nr. 67-71, bl. 478, suprafata 99,04 mp

1993

11 952.86

88035

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

71

0.1

Teren cotă indiviză

Șos. Nicolina nr.54, bl.977A, p, Suprafață: 264,86 mp

1998

31 963.29

88038

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

72

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață: 10,04 mp

1999

1 211.61

88039

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

73

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață: 13,53 mp

1999

1 632.77

88040

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

74

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață:66,65 mp

1999

8 018.69

88041

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

75

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.79, bl.977C,parter Suprafață:36,69 mp

1998

4 427.90

88042

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

76

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.79, bl.977C, parter Suprafață:4,91 mp

1998

593.49

88043

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

77

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.79,bl.977C, parter Suprafață:6,69 mp

1998

807.31

88044

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

78

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.74, bl.991B, parter Suprafață :7,30 mp

1998

881.17

88045

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

79

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.84, bl.999A,parter Suprafață: 8,28 mp

1998

999.10

88046

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

80

0.1

Teren cotă indiviză

Lunca Cetățuii-Str.Parcului bl.80B,p Suprafață: 17,41 mp

1998

2 101.86

88047

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

81

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 16,73 mp

2002

2 020.23

88050

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

82

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 6,65 mp

2002

803.43

88051

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

83

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 1, Suprafață: 30,62 mp

1999

3 695.74

88053

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

84

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 4, Suprafață: 33,30 mp

1999

4 018.41

88054

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

85

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 5,

Suprafață: 29,06 mp

1999

3 506.55

88055

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

86

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40,subsol, modul

6,Suprafață: 29,06 mp

1999

3 506.55

88056

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

87

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 7,

Suprafață: 34,73 mp

1999

4 190.76

88057

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

88

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 8,

Suprafață: 32,79 mp

1999

3 957.51

88058

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

89

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 9,

Suprafata: 30,80 mp

1999

3 716.48

88059

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

90

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.1B/2B,subsol, Pivnițe,

Suprafață: 450,83 mp

1999

54 407.31

88060

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

91

0.1.

Teren

Aferent imobil Sos.Nicolina nr.105-107, bl.1004, tr.1,

parter S= 2,11 mp

2007

120.52

88787

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

92

0.1

Teren

aferent Disp.Alex cel Bun, str. Musatini nr.59

S=342.97 mp

2008

33 140.00

88825

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

93

0.1

Teren

aferent Dispensarului Bucium, S-49,75 mp

2008

5 618.14

88826

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

94

0.1

Teren

aferent imobilului din str. Sararie, S= 702 mp

2008

70 474.64

88829

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

95

0.1

Teren

aferent Dispensarului Tatarasi, str. I. Creanga nr. 73 A,

S= 219.41 mp

2008

19 766.79

88830

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

96

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, subsol, bl.B1, Suprafata 412,40 mp

1999

827 795.60

88905

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

97

0.1.

Teren

Str.Bacinschi nr.6, bl.CL1,Suprafata-11,30 mp

1988

14 043.07

88906

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

98

0.1.

Teren

Str.Han Tatar, bl.360, Suprafata-11,88 mp

1988

16 457.22

88908

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

99

0.1.

Teren

Str.I.C.Bratianu nr.36, Suprafata-12,68 mp

1982

25 451.67

88909

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

100

0.1.

Teren

Bdul Alexandru cel Bun nr.7, bl.D1, Suprafata-3,71 mp

1990

3 899.20

88910

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

101

0.1.

Teren

Bdul Independentei, bl.D2, mezanin, Suprafata-15,66

mp

1999

21 430.67

88911

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

102

0.1.

Teren

Bdul Independentei, bl.D2, mezanin, Suprafata-1,94

mp

1999

3 246.09

88912

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

103

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-3,79

mp

2000

6 340.57

88913

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

104

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, parter, 2 spatii, Suprafata-1,17 mp

2000

1 956.73

88914

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

105

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-3,26

mp

2000

5 454.21

88915

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

106

0.1.

Teren

Str. Cuza Voda nr.48, Suprafata-42,00 mp

1910

84 305.02

88916

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

107

0.1.

Teren

Bdul Dacia, nr.36, bl.SC9, Suprafata-4,47 mp

1967

6 695.63

88917

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

108

0.1.

Teren

Str.Piata Unirii nr.6, Suprafata-44,61 mp

1961

89 544.12

88918

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

109

0.1.

Teren

Sos.Pacurari nr.23, bl.542, Suprafata-5,70 mp

1984

8 989.27

88919

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

110

0.1

Teren

aferent Dispensar medical str. Vitejilor nr.15-21, bl. A3-

6, S=80.41 mp

2008

12 972.02

88920

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

111

0.1

Teren

Aferent spatiu com.,Soseaua Nicolina nr.37, bl.968, tr.IV, S-135,05 mp

2008

127 711.72

88939

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

112

0.1.

Teren

Str. Armeana nr.9, S=10,20 mp

2008

24 628.14

88940

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

113

0.1

Teren

Aferent imobil str. Closca nr.28

1925

19 681.28

88949

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

114

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 A, suprafața 62,40 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

29.11.2012

41 000.00

89353

HCL 292/2012

115

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 B, suprafața 28,13 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

29.11.2012

18 000.00

89354

HCL 292/2012

116

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 C, suprafața 37,32 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

29.11.2012

24 000.00

89355

HCL 292/2012

117

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Pacurari nr.27, bl.539, sc.B -incinta PT 2

Pacurari, S-50 mp

2012

48 760.97

14054CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

118

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- S-39 mp

2012

33 107.70

14055CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

119

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- S-44,34 mp

2012

63 085.17

14056CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

120

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- S-155,93 mp

2012

66 487.33

14057CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

121

0.1.

Teren

Aferent portic, Str.Muntenimii nr.4, bloc 591 sc.A,tarla 21,parcela 761/1, Suprafața:48 mp

1991

28 120.00

80413

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

122

0.1.

Teren

teren aferent terasa, str. Carpati nr. 11, suprafata 143.22 mp

01/03/2013

7 703.24

89457

HCL 49/2013, HCL 264/2013

123

1.6.5.

Constructie

Punct Termic nr.1 Socola -str. Primaverii nr.21, bl.A5;Suprafata:72 mp

1962

100.00

1230826cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

124

0.1.

Teren

Aferent portic,str. Carpați nr. 12, bl. 912A, tr. A-B, Suprafața: 175,53 mp

1991

26 529.82

80387

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

125

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 10, bl. 912, Suprafața:79.54 mp, CAT 1256, sector cadastral 24

1990

9 856.19

80371

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

126

0.1.

Teren

aferent terasa str. Carpați nr. 10, bl. 912, Suprafața: 77.50 mp, CR 1266, sector cadastral 24

1990

9 610.00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

127

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 16, bl. 914, Suprafața: 71,68 mp

1992

10 833.26

80425

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

128

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 2, bl. 908, Suprafața: 35,47 mp

1987

5 360.91

80277

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

129

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 6, bl. 908A, B,

Suprafața: 39,17 mp

1991

5 769.09

80388

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

130

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 6, bl. 908A, sc. B, Suprafața: 43,27 mp

1991

6 540.12

80389

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

131

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 8, bl. 910, Suprafața: 68,57 mp

1992

10 362.86

80426

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

132

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Frumoasa nr. 6, bl. 918, tr. III,

Suprafața: 24,4 mp

1992

3 687.97

80427

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

133

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Frumoasa nr. 6, bl. 918, tr. III,

Suprafața: 73,23 mp

1991

11 067.80

80390

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

134

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. PetreTutea nr. 11, bl. 911, tr. I,

Suprafața: 35,84 mp

1991

5 416.62

80391

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

135

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 19, bl. 915, tr. I,

Suprafața: 28 mp

1991

4 232.23

80393

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

136

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 25, bl. 917, tr. I,

Suprafața: 55,57 mp

1990

5 739.29

80453

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

137

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 33, bl. 919, tr. II,

Suprafața: 18,77 mp

1992

2 836.60

80428

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

138

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 35, bl. 919, tr. I,

Suprafața: 37,67 mp

1992

5 693.94

80429

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

139

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 5, bl. 909, tr. I,

Suprafața: 33,42 mp

1990

5 051.20

80373

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

140

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 9, bl. 911, tr. II,

Suprafața: 23,68 mp

1992

3 579.12

80430

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

141

0.1.

Teren

Aferent portic Str.Silvestru nr. 1, bl.L2, Suprafața:

28,45 mp

1986

4 299.61

80226

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

142

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 11, bl. 936, tr. I, Suprafața: 36,74 mp

1991

5 552.69

80394

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

143

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 14, bl. 941, Suprafața: 52,88 mp

1991

7 869.66

80396

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

144

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 15, bl. 944, Suprafața: 19,58 mp

1991

2 959.71

80398

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

145

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 28, bl. 956, sc. A, Suprafața: 9,97 mp

1991

1 507.06

80399

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

146

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 32, bl. 961, Suprafața: 43,15 mp

1990

5 918.12

80374

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

147

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 42, bl. 969, Suprafața: 47,71 mp

1991

7 211.38

80400

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

148

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos.Nicolina nr. 48-50, bl.971,sc.A,tr.II, III,Suprafața: 100,45 mp

1991

15 182.11

80401

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

149

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 59, bl. 978, sc. B, Suprafața: 37,89 mp

1991

5 726.33

80402

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

150

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 65, bl. 978, sc. C, Suprafața: 35,92 mp

1991

5 428.29

80403

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

151

0.1.

Teren

Aferent portic, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 3, Suprafața: 23,8 mp

1991

3 686.68

80404

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

152

0.1.

Teren

Aferent portic Str.Lapușneanu nr. 24, S- 29,78 mp

1990

4 613.21

80375

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

153

0.1.

Teren

Aferent portic, Aleea Nicolina nr. 8, bl. G1, sc. B, Suprafața: 39,1 mp

1991

5 909.05

80405

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

154

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Pacurari nr. 158, bl. 592,

Suprafața: 16,32 mp

1991

2 466.00

80406

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

155

0.1

Teren

Aferent portic Sos. Pacurari nr.71,bl.478, S-66,50 mp

1991

10 007.80

80407

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

156

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Pacurari nr. 75, bl. 477, sc. B, Suprafața: 51,49 mp

1991

7 781.55

80408

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

157

0.1.

Teren

Aferent portic Șos.Pacurari nr. 77, bl. 477, sc. B, Suprafața: 41,68 mp

1991

6 299.10

80409

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

158

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 79, bl. 476, sc. B, Suprafața: 19,94 mp

1991

3 014.14

80410

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

159

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 79, bl.476, Suprafața: 18,64 mp

1995

2 817.16

80467

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

160

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Pacurari nr. 85, bl. 475, tr. I, II, Suprafața: 84,86 mp

1994

12 824.96

80464

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

161

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Anastasie Panu, bl.Muntenia - 6 Martie, Suprafața: 32,35 mp

1991

5 011.03

80411

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

162

0.1.

Teren

Aferent portic B-dul Dacia , bl. D, sc. A3, Suprafața: 14,82 mp

1992

2 239.22

80431

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

163

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Han Tatar nr. 8, bl. 361, sc. A, Suprafața: 81,49 mp

1990

12 315.71

80376

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

164

0.1.

Teren

Aferent portic Piața Voievozilor, Minerva, Suprafața: 19,11 mp

1992

2 888.43

80432

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

165

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Tabacului nr. 1, bl. 254, tr. IV, Suprafața: 39,92 mp

1992

10 752.92

80434

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

166

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 87, bl. 475, tr. II, Suprafața: 30,9 mp

1993

4 670.23

80454

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

167

0.1.

Teren

Aferent portic Str. PetreTutea nr. 7, bl. 911, tr. III, Suprafața: 12,76 mp

1993

1 928.22

80455

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

168

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Carpați nr. 8, bl. 910, Suprafața: 66,32 mp

1989

10 023.35

80351

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

169

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 38, bl. 965, Suprafața: 48,7 mp

1992

7 360.39

80435

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

170

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 12, bl. 912 A, sc. A, Suprafața: 36 mp

1992

5 441.25

80436

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

171

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Carpați nr. 2, bl. 908, Suprafața: 39,75 mp

1993

5 616.19

80456

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

172

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 25, bl. 957, Suprafața: 43,77 mp

1993

6 615.29

80457

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

173

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 19, bl. 915, tr. II, Suprafața: 23,92 mp

1993

3 615.40

80458

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

174

0.1.

Teren

Aferent portic, Sos. Nicolina nr.24,bl.949, Suprafața:35.01 mp

2005

4 427.90

87835

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

175

0.1

Teren

Aferent portic, Str.Petre Țuțea nr.25,bl.917,tr.I, Suprafața:30,90 mp.

2004

3 729.44

88026

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

176

0.1

Teren

Aferent portic Str.Petre Țuțea nr.25,bl.917,tr.I, Suprafața:37,57 mp.

1990

5 678.39

80372

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

177

0.1

Teren

Aferent portic Șos. Nicolina nr.40,bl.967, Suprafața:45,11 mp.

2004

5 443.84

88027

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

178

0.1

Teren

Aferent portic Str.Petre Țuțea nr.15,bl.913,tr.III, Suprafața:38,06 mp.

2004

4 593.77

88028

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

179

0.1

Teren

Aferent portic Str.Carpați nr.10,bl.912, Suprafața:68,60 mp.

2004

8 279.15

88029

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

180

0.1

Teren

Aferent portic B.Dacia , bl.253,tr.I, Suprafața 36.47 mp.

2004

4 401.98

88032

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

181

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Han Tatar nr. 8, bl. 361 A,

Suprafața: 20,11 mp

1991

2 427.11

88033

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

182

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 79-83, bl. 476, Suprafața: 116,57 mp

1993

14 068.98

88034

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

183

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 73-75, bl. 477, Suprafața: 63,77 mp

1993

7 684.35

88036

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

184

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Petre Țuțea nr.33, bl.919, tr.II, Suprafața:19,02 mp

1992

2 294.94

88037

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

185

0.1.

Teren

Aferent portic Str.Carpați nr.12, bl.912A, sc.A, Suprafața:21,27 mp

1996

2 542.44

88031

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

186

0.1.

Teren

Aferent imobil Strapungerea Stefan cel Mare nr.1B, Suprafata :242,06 mp

2005

31 311.48

87831

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

187

0.1.

Teren

Aleea Nicolina nr.13, Suprafata :203 mp

2005

25 675.86

87837

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

188

0.1.

Teren

Aferent imobil Sos.Nationala nr.59, Suprafata :141,32 mp

2005

4 729.83

87839

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

189

0.1.

Teren

Aferent portic str. Carpati nr.2, bl.908,

Suprafata :33,78 mp

2006

4 076.72

88073

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

190

0.1

Teren

Aferent imobilului din str.Splai Bahlui nr.22, S-1066,33 mp

2005

134 868.67

87811

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

191

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.2 Socola-Splai Bahlui nr.6 Suprafata: 60,20 mp

1962

18.76

14029cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

192

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.4 Socola- Calea Chisinaului nr.4; Suprafata: 78 mp

1965

7 953.61

14030cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

193

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.5 Alexandru cel Bun -P-ta Voievozilor nr. 20-21; Suprafata:19,35 mp

1973

2 212.24

14033cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

194

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 11 Cantemir-Bdul Dimitrie Cantemir nr. 11;Suprafata:79 mp

1963

3 640.61

14031cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

195

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 12 Dacia-str. Stramosilor nr.37, bloc DF6;Suprafata:130 mp

1983

19 729.03

14035cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

196

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 15 Dacia-Aleea I.Simionescu nr. 6, bloc I5;Suprafata:162 mp

1982

30 946.97

14036cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

197

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 16 Dacia-Aleea Vitejilor nr.1, bloc H1;Suprafata:95 mp

1982

10 797.18

14037cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

198

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 2 Alexandru cel Bun -str. Roman Voda nr. 10-12;Suprafata:90 mp

1975

8 200.12

14032cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

199

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 23 Tatarasi-str. Ion Creanga nr. 56A, bloc H1;Suprafata:49,50 mp

1970

2 368.62

14050cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

200

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 24 Tatarasi-str. Vasile Lupu nr.87, bloc L2;Suprafata:20,46 mp

1970

4 635.68

14051cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

201

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 3 Gara-str. Zugravi, bloc F9-2;Suprafata:90 mp

1983

22 817.63

14044cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

202

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 6 Gara-Strapungerea Silvestru nr.56;Suprafata:130 mp

1986

37 468.38

14046cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

203

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 9 Regie-Bdul Alexandru cel Bun nr. 44;Suprafata:30 mp

1975

3 522.06

14041cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

204

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 7 Alexandru cel Bun-Bdul Alexandru cel

Bun nr. 47;Suparfata:91 mp

1975

4 667.30

14034cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

205

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Cerna-str. Anton Crihan nr. 18-20;Suprafata:91,20 mp

1977

6 113.74

14043cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

206

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Cuza Voda-str. Cuza Voda nr. 10;Suprafata:120 mp

1976

13 450.34

14047cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

207

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Independentei-Bdul Indepentei nr.15, bloc B1-5, sc.A;Suprafata:180 mp

1982

45 184.70

14049cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

208

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Liceul Ind.Chimie-str. Bucium nr.34, camin Lic.de Chimie;Suprafata:110 mp

1975

10 567.54

14053cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

209

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT M.Kogalniceanu-str. Grigore Ureche nr.1;Suprafata:190 mp

1989

38 346.21

14038cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

210

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT V.Alecsandri-str.Vasile Alecsandri nr.5;Suprafata:70 mp

1982

28 475.19

14048cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

211

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 1 Canta-str. Canta nr.20, bloc 507, sc.B;Suprafata:135,47 mp

1983

42 831.27

14040cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

212

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 1 Pacurari-Aleea Pacurari nr.14, bloc G1, sc.B;Suprafata:190 mp

1983

67 475.05

14039cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

213

1.5.2.

Constructie

str. Toma Cozma nr. 9, suprafața 366 mp

28.09.2012

15 379.46

14230CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013, HCL 131/2014

214

1.5.2.

Constructie-cos centrala

str. Toma Cozma nr. 9, suprafața construita la sol 18 mp, suprafata utila 38,58 mp

28.09.2012

1 354.65

14340cet

HCL 203/2012

215

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT4 Alexandru cel Bun, str. Musatini nr. 37-39, suprafata 24,36 mp

28.09.2012

904.14

14174CET

HCL 203/2012

216

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT10 Dacia, str. Drobeta nr. 6-bl. R10, suprafata 91,11 mp

28.09.2012

4 057.21

14175CET

HCL 203/2012

217

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Tudor Vladimirescu, str. Conductelor nr. 8-10, bl. F5, suprafata 21,75 mp

28.09.2012

5 116.36

14176CET

HCL 203/2012

218

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Anastasie Panu, str. A. Panu, suprafata 47,57 mp

28.09.2012

4 645.28

14177CET

HCL 203/2012

219

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT6 Socola, str. Aleea Rozelor nr. 34, bl. A11, suprafata 150 mp

28.09.2012

64 082.79

14178CET

HCL 203/2012

220

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Nicolina-Socola, str. Mitropolit Varlaam, suprafata 40,90 mp

28.09.2012

11 724.19

14179CET

HCL 203/2012

221

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT8 Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal nr. 7, suprafata 68,70 mp

28.09.2012

1 042.29

14180CET

HCL 203/2012

222

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT10 Dimitrie Cantemir, Aleea

Decebal nr. 8, suprafata 61,45 mp

28.09.2012

33.57

14181CET

HCL 203/2012

223

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT10A Dimitrie Cantemir, sos. Nationala nr. 196, suprafata 173,33 mp

28.09.2012

18 570.00

14182CET

HCL 203/2012

224

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT12 Dimitrie Cantemir, str. Decebal nr. 12, suprafata 17,30 mp

28.09.2012

2 995.60

14183CET

HCL 203/2012

225

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT15 Dimitrie Cantemir, Splai Bahlui Mal Stang nr. 29, suprafata 32,59 mp

28.09.2012

1 927.70

14184CET

HCL 203/2012

226

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Galata MT 1 asamblat, Calea Galatii nr. 5-7, suprafata 70,00 mp

28.09.2012

9 975.72

14185CET

HCL 203/2012, HCL 168/2013

227

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Gara, str. Garii, bl. L9, suprafata 7,50 mp

28.09.2012

1 591.85

14186CET

HCL 203/2012

228

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT17 Tatarasi, str. Vasile Lupu, nr.

130, bl. A2, suprafata 44,70 mp

28.09.2012

9 558.56

14187CET

HCL 203/2012

229

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT18A Tatarasi, str. Vasile Lupu, nr. 110C, suprafata 68,80 mp

28.09.2012

5 838.78

14188CET

HCL 203/2012

230

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT21 Tatarasi, str. Stejar, nr. 13C, bl. I3, suprafata 19,97 mp

28.09.2012

1 268.55

14189CET

HCL 203/2012

231

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT21 Tatarasi, str. Stejar, nr. 40B, bl. V2-1, suprafata 57,00 mp

28.09.2012

4 008.18

14190CET

HCL 203/2012

232

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT25 Tatarasi-Oancea, str. Ciornei, nr. 4, suprafata 17,92 mp

28.09.2012

2 294.83

14191CET

HCL 203/2012

233

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT stefan cel Mare, str. Closca, nr. 6, bl. C1, suprafata 77,00 mp

28.09.2012

46 695.85

14192CET

HCL 203/2012

234

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Lapusneanu, Piata Unirii, nr. 2, sc. E, suprafata 8,56 mp

28.09.2012

304.86

14193CET

HCL 203/2012

235

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Nicolina, str. Salciilor, nr. 8-10, suprafata 59,65 mp

28.09.2012

7 234.26

14194CET

HCL 203/2012

236

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT28 Ciurchi, str. Parcului, nr. 12, bl. A1-3, suprafata 71,95 mp

28.09.2012

12 123.10

14195CET

HCL 203/2012

237

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Metalurgie + Extindere str. Gradinari, Aleea Gradinari, suprafata 257,38 mp

28.09.2012

40 060.88

14196CET

HCL 203/2012

238

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Bularga, str. Butnari, nr. 3, bl. A6, suprafata 95,72 mp

28.09.2012

28 060.06

14197CET

HCL 203/2012

239

1.5.2.

Spatiu

situat în incinta, CL MT 6 Canta 3, șos. Păcurari nr.

83, bl. 476, suprafața de 267,70 mp

28.09.2012

58 911.09

14231CET

HCL 203/2012

240

1.5.2.

Spatiu

situat în incinta, PT 102 Tudor Vladimirescu, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 44, suprafața de 42,50 mp

28.09.2012

25 080.68

14232CET

HCL 203/2012

241

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 17 Dacia, str. Columnei nr. 5, bl.

R2 suprafata 240.00 mp

17.10.2013

30 366.09

14262CET

HCL 168/2013

242

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Socola, str. Mitropolit Varlaam, suprafata 60 mp

17.10.2013

18 700.81

14263CET

HCL 168/2013

243

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 2 Gara , str. Garii, bl. L9, suprafata 140 mp

17.10.2013

29 714.58

14264CET

HCL 168/2013

244

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 2 Tudor Vladimirescu, str. Conductelor nr. 8-10, bl F5, suprafata 60 mp

17.10.2013

14 126.53

14265CET

HCL 168/2013

245

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 102 T. Vladimirescu, b-dul T. Vladimirescu nr. 44, suprafata 120 mp

17.10.2013

76 998.30

14266CET

HCL 168/2013

246

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 28 Ciurchi, str. Parcului nr. 12, bl. A1-3, suprafata 238.05 mp

01.07.1991

50 982.89

1231773CET

HCL 168/2013

247

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 4 Alexandru cel Bun, str. Musatini nr. 37-39, suprafata 23 mp

17.10.2013

853.67

14267CET

HCL 168/2013

248

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 17 Tatarasi, str. V. Lupu nr. 130, bl. A2, suprafata 105 mp

17.10.2013

24 413.15

14268CET

HCL 168/2013

249

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 18 Tatarasi, str. V. Lupu nr. 110C, suprafata 81 mp

17.10.2013

6 874.14

14269CET

HCL 168/2013

250

1.5.2.

Spatiu

situat in PT 25 Tatarasi, str. Ciric nr. 40B, bl. V2-1, suprafata 50 mp

17.10.2013

3 822.89

14270CET

HCL 168/2013

251

1.5.2.

Spatiu

situat in PT 14 D.Cantemir, str. Decebal nr. 36-38, suprafata construita 107,26 mp, suprafata utila 89.76 mp

31.03.1967

17 908.30

14859CET

HCL 21/2014

252

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT V. Alecsandri nr. 5, , suprafata

18.60 mp

17.10.2013

7 593.22

14271CET

HCL 168/2013

253

0.1.

Teren

situat in str. Toma Cozma nr. 9 (PT Pacurari),

suprafața 956 mp, CF 147798, nr. cadastral 147798

2007

43 462.21

89459 CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013

254

0.1.

Teren

situat in str. Toma Cozma nr. 9 (PT Pacurari)

2007

3 828.24

89460 CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013

255

0.1.

Teren

aferent PT Tg. Cucu, str. Tg.Cucu nr.1, suprafata 201 mp

2013

184 519.00

HCL 326/2014

256

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Tg. Cucu, str. Tg.Cucu nr.1, suprafata construita desfasurata 188 mp, suprafata utila 159.22 mp

2013

149 189.00

14237DAC

HCL 326/2014

20 441 629.15

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IAȘI    Insusit de Consiliul Local Iași

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT    prin HCL _______/______2015

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ    Primarul Municipiului Iași

Gheorghe Nichita

ANEXA 1.3.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.1.

Clădire cămin

Str. Tabacului nr. 7- 49 apartamente cu o cameră, o cameră pentru

spațiul administrativ; Suprafața construită: 588 mp; Vecinătăți:- la nord - str. Tabacului;- la sud - centrală termică;- la est - bloc P;- la vest - bloc G

01.02.1999

3 177 150.66

11969

HCL 26/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

2

0.1.

Teren

Aferent imobilului din str. Tabacului nr. 7. Suprafață: 588 mp

01.02.1999

85 536.08

80545

HCL 26/22.02.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

3

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter. două camere ; Suprafață: 43,80 mp

01.06.1986

81 459.35

11277

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

4

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ;Suprafata :7,92mp

01.06.1986

936.89

88442

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

5

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; trei camere ;Suprafață: 66,75 mp

01.06.1986

123 258.10

11278

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

6

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; Suprafata :11,88mp

01.06.1986

1 404.69

88443

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

7

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; patru camere ; Suprafață: 76,93 mp

01.06.1986

143 065.09

11279

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

8

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; Suprafata :8,70mp

01.06.1986

1 028.90

88444

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

9

1.6.1.

Apartament

Str. Strămoșilor (cartier Dacia) ,nr. 15, bl. SF 6, et. 2, ap. 10 ; două camere ; Suprafață: 60,93 mp

01.01.1982

94 539.60

10827

HCL 125/21.06.1999 Administrare D.A.P.P.P.

10

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Strămoșilor (cartier Dacia) ,nr. 15, bl. SF 6, et. 2, ap. 10 ; Suprafata:15,30mp

01.01.1982

1 809.00

88439

HCL 25/21.06.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

11

1.6.1.

Apartament

Str. Gh. Doja, nr. 8, bl. 817, sc. a, et. 2, ap. 8 ; trei camere ;

Suprafață: 64,47 mp

01.03.1981

99 964.01

10730

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

12

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Gh. Doja, nr. 8, bl. 817, sc. a, et. 2, ap. 8 ; Suprafata :20,85

01/03/1981

2 521.71

88438

HCL 125/21.06.1999 Administrare D.A.P.P.P.

13

1.6.1.

Apartament

Str.Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B, parter, ap. 3 ; două camere ;

Suprafață: 54,9 mp

01.12.1977

85 240.62

10451

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

14

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B, parter, ap. 3 ; Suprafață :12,36 mp

01.12.1977

1 461.71

88437

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

15

1.6.1.

Apartament

Str.Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et. 2, ap. 11 ; Apartament cu o

cameră ; Suprafață: 34,2 mp

01.12.1970

54 553.74

10128

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

16

0.1.

Teren

aferent apartametului din Str.Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et. 2, ap.

11 ; Suprafață:14,4 mp

01.12.1970

1 741.62

88435

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

17

1.6.1.

Clădire

Str. Armeană nr. 9 -Compus din: - apartament cu trei camere,

suprafață 88,53 mp; -apartamentcudouăcamere, suprafață 89,19 mp; - apartament cu o cameră, suprafață 42,84 mp; - total suprafață 220,56 mp

01.05.1999

15.38

1472

HCL 97/10.05.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

18

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Armeană nr. 9; Suprafață: 523 mp

10.05.1999

1 374 429.31

80562

HCL 97/10.05.1999 Administrare D.A.P.P.P.

19

1.6.1.

Clădire

Șos. Bucium nr. 86; Suprafață construită: 326 mp; Vecinătăți : - la nord - prop. Particulară ; - la sud - alee acces ; - la est - DN 24 Iași - Vaslui ; - la vest - alee acces

01.10.1889

27.72

148

HCL 112/28.10.1996, HCL

549/29.12.2011 Administrare D.A.P.P.P.

20

1.6.1.

Clădire

Str. Bucium nr. 86 - Suprafață construită: 16 mp

1889

1.60

14028

HCL 549/29.12.2011 Administrare D.A.P.P.P.

21

1.6.3.2.

Gard împrejmuire

imobil

aferent imobilului din șos. Bucium nr. 86; Lungime: 66,2 ml

01.05.1889

15 197.34

12096

Administrare D.A.P.P.P.

22

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Bucium nr. 86; Suprafață: 5098 mp

1889

622 263.40

80491

HCL 112/28.10.1996, HCL 549/29.12.2011 Administrare

23

1.6.1.

Clădire

Șos. Iași - Voinești nr. 38 ; Suprafață construită: 242,06 mp ; Vecinătăți : - la nord - str. Padișului ; - la sud - șos. Voinești ; - la est - prop. Privată ; - la vest - prop. Privată

01.10.1996

53 253.20

1259

DH.CAL.P1.1P2.P/2.8.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

24

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Iași - Voinești nr. 38, Suprafață : 650,92 mp

01.10.1996

94 688.63

80492

HCL 112/28.10.1996 Administrare D.A.P.P.P.

25

1.6.1.

Clădire

Șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 23; Suprafață construită: 413 mp ;

Vecinătăți : - la nord - prop. Privată ; - la sud - prop. Privată ; - la est - șos. Ștefan cel Mare ; - la vest - prop. Privată

01.12.1885

23.86

145

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

26

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 23,

Suprafață : 619 mp

01.08.1836

90 045.62

80493

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

27

1.6.1.

Clădire

Str. Cloșca nr. 28; Suprafață construită: 406 mp; Vecinătăți : - la nord - prop. Privată ; - la sud - str. Uzinei ;- la est - str. Cloșca ; -la vest - prop. Privată

01.10.1925

12.51

1471

HCL 112/28.10.1996 Administrare D.A.P.P.P.

28

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Cloșca nr. 28; Suprafață : 670 mp

01.10.1996

103 793.22

80494

HCL 112/28.10.1996 Administrare D.A.P.P.P.

29

1.6.1.

Clădire

Str. Cuza Vodă nr. 48- 50, etaj; Suprafață construită: 97,63 mp;

Vecinătăți : - la nord - str. Cuza Vodă ; - la sud - prop. Privată ; - la est - prop. statului - la vest - prop. Consiliului Local

01.07.1910

6.63

1195

HCL 107/15.06.1998 Administrare

D.A.P.P.P.

30

1.6.1

Apartament

Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 1; trei camere ;Suprafața: 91,88 mp

01.03.1990

142 397.72

11650

Administrare D.A.P.P.P., HCL 118/21.06.1999, HCL

209/27.09.1999

31

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 1; Suprafața: 8,67

01.03.1990

990.03

88445

Administrare D.A.P.P.P., HCL 118/21.06.1999, HCL

209/27.09.1999

32

1.6.1.

Apartament

Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 2; trei camere; Suprafața: 89,8 mp

01.03.1990

139 174.95

11651

Administrare D.A.P.P.P., HCL 32118/21.06.1999, HCL

209/27.09.1999

33

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 2; Suprafața:9,12mp

01.03.1990

1 041.86

88446

Administrare D.A.P.P.P., HCL 118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

34

1.6.1.

Clădire

Str. Gându nr. 4 ; Suprafața : 164,62 mp

01.02.1902

82 310.00

1139

HCL 33/28.02.2000 Administrare D.A.P.P.P.

35

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Gându nr. 4; Suprafața : 1411 mp

01.02.2000

213 254.48

80585

HCL 33/28.02.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

36

1.6.1.

Apartament

Șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter ; Suprafața : 93,9 mp

01.07.2000

145 528.48

12060

HCL 247/2000

37

0.1.

Teren aferent

Șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter ; Suprafața 11,85mp

31.01.2007

1 400.81

88447

HCL 247/2000

38

1.3.1.

Garaj

aferent apartamentului șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter

01.12.2001

17 477.05

12107

HCL 12/2001

39

0.1.

Teren aferent

Garaj șos. Bucium nr. 22B, tr. I, ap. 5, parter ; Suprafata.6,6 mp

31.01.2007

780.09

88450

HCL 12/2001

40

1.6.1.

Apartament

Șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter; Suprafața: 88,8 mp

01.07.2000

137 625.13

12061

HCL 247/2000

41

0.1.

Teren aferent

Șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter; Suprafața: 9,33mp

31.01.2007

1 102.76

88448

HCL 247/2000

42

1.3.1.

Garaj

aferent apartamentului șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter

01.12.2001

17 477.05

12108

HCL 12/2001

43

0.1.

Teren aferent

Garaj șos. Bucium nr. 22A, tr.II, ap.2, parter; Suprafata.6,6mp

31.01.2007

780.09

88449

HCL 12/2001

44

1.6.1.

Apartament

Str. Ciurchi nr. 125A, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 3 ; Suprafața: 38,82 mp

01.07.1970

60 164.75

10111

HCL 219/27.07.2001

45

0.1.

Teren aferent

Str. Ciurchi nr. 125A, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 3 ; Suprafața:

12,44mp

01.07.1970

1 504.48

88434

HCL 219/27.07.2001

46

1.6.1.

Apartament

Str. Mușatini nr. 51, bl. P2, sc. B, et. 4, ap. 17, 2 camere ; Suprafața : 44,64 mp

01.07.1975

69 183.82

10175

HCL 94/24.04.2000 Administrare D.A.P.P.P.

47

0.1.

Teren aferent

Str. Mușatini nr. 51, bl. P2, sc. B, et. 4, ap. 17, 2 camere ; Suprafața : 17,5 mp

01.12.1971

2 069.46

88436

HCL 94/24.04.2000 Administrare D.A.P.P.P.

48

1.6.1.

Apartament

Str. Dr. Savini, nr. 12, bl. H2, sc. B, et. 2, ap. 1, 2 camere;

Suprafața: 53,98 mp

01.07.1975

83 659.70

10337

Administrare D.A.P.P.P., HCL

55/25.02.2002

49

0.1.

Teren

aferent apartament str. Dr Savini nr. 12, bl. H2, et. 2, ap. 1 ;

Suprafața: 15,34 mp

01.02.2002

2 318.26

82194

Administrare D.A.P.P.P., HCL

50

1.6.1.

Bloc 1004

Șos. Nicolina, nr. 105-107, tr. I + II, 42 apartamente; Tronson I:

Suprafața desfășurată: 1885,61 mp; Etaj 1...5 - 1 apartament cu 4 camere;-2apartamentecu3camere; -1 apartament cu 1 cameră; Etaj 6 - 1 apartament cu 4 camere ; - 1 apartament cu 3 camere Tronson II : Suprafața desfășurată : 1858,90 mp ; Etaj 1...6 - 3 apartamente cu 3 camere ; - 1 apartament cu 1 cameră ; - 1 apartament cu 3 camere ; Et.7-1apartament cu 3 camere

01.07.2000

11 630 267.24

12062

Administrare D.A.P.P.P, HCL

331/2000

51

0.1.

Teren

aferent bl. 1004 din Șos. Nicolina nr. 105-107 ; S=662,00 mp

01.07.2000

96 099.80

80604

HCL 331/2000

52

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1, 3 camere ; Su : 74 mp

01.01.1986

114 687.39

11257

Administrare D.A.P.P.P., HCL 299/2002

53

0.1.

Teren

Aferent apartamentului Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1, 3

camere ; Suprafata.20,83 mp

31.01.2007

2 463.40

88440

Administrare D.A.P.P.P., HCL

299/2002

54

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 4, 3 camere ; Su : 75,69 mp

01.01.1986

117 306.30

11258

Administrare D.A.P.P.P., HCL 299/2002

55

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 4, 3 camere ; Suprafata.20,83 mp

31.01.2007

2 463.40

88441

Administrare D.A.P.P.P. , HCL 299/2002

56

1.6.1.

Clădire

Str. Albineț nr. 4 ; Suprafața : 354,21 mp

01.07.1900

77 105.00

187

HCL 328/2000

57

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Albineț nr. 4 ;Suprafața : 526 mp

01.07.2000

76 517.01

80607

HCL 328/2000

58

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, parter, ap. 3,Suprafata

54,02

30.04.2007

184 802.92

13289

Administrare D.A.P.P.P.

59

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 8, suprafata 54,02 mp

30.07.2004

184 802.92

13294

Administrare D.A.P.P.P.

60

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 10, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

188 326.33

13296

Administrare D.A.P.P.P.

61

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 2, ap. 15, suprafata 55,05 mp

30.04.2007

188 326.33

13301

Administrare D.A.P.P.P.

62

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 3, ap. 20, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

188 326.33

13306

Administrare D.A.P.P.P.

63

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 1,suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13332

Administrare D.A.P.P.P

64

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 2,suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13333

Administrare D.A.P.P.P

65

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 3,suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13334

Administrare D.A.P.P.P

66

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 4,suprafata

53,81mp

30.04.2007

184 085.02

13335

Administrare D.A.P.P.P

67

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 5,suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13336

Administrare D.A.P.P.P

68

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 6,suprafata

39,61mp

30.04.2007

135 506.43

13337

Administrare D.A.P.P.P

69

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 7,suprafata 36,37mp

30.04.2007

124 421.77

13338

Administrare D.A.P.P.P

70

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 8,suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13339

Administrare D.A.P.P.P

71

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 9,suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13340

Administrare D.A.P.P.P

72

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 10,suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13341

Administrare D.A.P.P.P

73

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 11, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13342

Administrare D.A.P.P.P

74

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 12, suprafata

39,61mp

30.04.2007

135 506.43

13343

Administrare D.A.P.P.P

75

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 13, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13344

Administrare D.A.P.P.P

76

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, .ap. 14, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13345

Administrare D.A.P.P.P

77

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 15, suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13346

Administrare D.A.P.P.P

78

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 16,suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13347

Administrare D.A.P.P.P

79

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 17, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13348

Administrare D.A.P.P.P

80

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 18, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13349

Administrare D.A.P.P.P

81

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 19, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13350

Administrare D.A.P.P.P

82

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 20, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13351

Administrare D.A.P.P.P

83

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 21, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13352

Administrare D.A.P.P.P

84

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 22, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13353

Administrare D.A.P.P.P

85

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 23, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13354

Administrare D.A.P.P.P

86

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 24, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13355

Administrare D.A.P.P.P

87

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 25, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13356

Administrare D.A.P.P.P

88

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 26, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13357

Administrare D.A.P.P.P

89

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 27, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13358

Administrare D.A.P.P.P

90

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 28, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13359

Administrare D.A.P.P.P

91

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 29, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13360

Administrare D.A.P.P.P

92

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 30, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13361

Administrare D.A.P.P.P

93

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 31, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13362

Administrare D.A.P.P.P

94

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 32, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13363

Administrare D.A.P.P.P

95

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 33, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13364

Administrare D.A.P.P.P

96

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 34, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13365

Administrare D.A.P.P.P

97

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 35, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13366

Administrare D.A.P.P.P

98

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 36, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13367

Administrare D.A.P.P.P

99

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 37, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13368

Administrare D.A.P.P.P

100

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 38, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13369

Administrare D.A.P.P.P

101

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 39, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13370

Administrare D.A.P.P.P

102

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 40, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13371

Administrare D.A.P.P.P

103

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 41, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13372

Administrare D.A.P.P.P

104

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 42, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13373

Administrare D.A.P.P.P

105

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 43, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13374

Administrare D.A.P.P.P

106

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 44, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13375

Administrare D.A.P.P.P

107

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 45, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13376

Administrare D.A.P.P.P

108

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 46, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13377

Administrare D.A.P.P.P

109

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 47, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13378

Administrare D.A.P.P.P

110

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 48, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13379

Administrare D.A.P.P.P

111

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 49, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13380

Administrare D.A.P.P.P

112

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 50, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13381

Administrare D.A.P.P.P

113

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 51, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13382

Administrare D.A.P.P.P

114

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 52, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13383

Administrare D.A.P.P.P

115

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 53, suprafata

60,50 mp

30.04.2007

206 970.93

13384

Administrare D.A.P.P.P

116

0.1

teren

aferent apartament Str. Stejar nr. 37A, bl.A1, sc.A, et.8, ap.2, S=26.74 mp

01.03.1971

4 545.82

88258

Administrat DAPPP-SASDL

117

1.6.1

apartament

Str. Stejar nr. 37A, bl.A1, sc.A, et.8, ap.2, Su= 71.20 mp

01.03.1971

66 524.75

10145

Administrat DAPPP-SASDL

118

0.1

teren

aferent apartament Al. Rozelor nr.9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11, S=16.11

01.02.1968

2 739.42

88271

Administrat DAPPP-SASDL

119

1.6.1

apartament

Al.Rozelor nr.9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11, Su = 67.41 mp

01.02.1968

177 687.45

10013

Administrat DAPPP-SASDL

120

0.1

teren

aferent apartament sos. Pacurari, nr. 45-47, bl.546, sc.B, et.1, ap.3, S=11.82 mp

01.09.1984

1 931.85

89274

Administrat DAPPP-SASDL

121

1.6.1

apartament

sos. Pacurari nr. 45-47, bl.546, sc.B, et.1, ap.3,Su=62.50 mp

01.09.1984

97 181.83

14063

Administrat DAPPP-SASDL

122

0.1

teren

aferent apartament sos. Pacurari nr. 8, bl.558, tr.II, et.1, ap.1, S=23.13 mp

01.02.1986

3 779.82

89271

Administrat DAPPP-SASDL

123

1.6.1.

apartament

sos. Pacurari nr. 8, bl.558, tr.II, et.1, ap.1, Su=65.05 mp

01.02.1986

51 164.24

14058

Administrat DAPPP-SASDL

124

0.1

teren

aferent apartament sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.2, S=15.42 mp

01.02.1986

2 519.88

89272

Administrat DAPPP-SASDL

125

1.6.1.

apartament

sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.2, Su=50.43 mp

01.02.1986

34 109.47

14059

Administrat DAPPP-SASDL

126

0.1

teren

aferent apartament sos. Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.3, S=23.13 mp

01.02.1986

3 779.82

89273

Administrat DAPPP-SASDL

127

1.6.1.

apartament

sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.3, Su=65.05 mp

01.02.1986

51 164.24

14060

Administrat DAPPP-SASDL

128

0.1

teren

aferent apartament Str. A. Panu nr.21, sc.A, et.5, ap.20, S= 7.22 mp

01.01.1984

1 227.16

88385

Administrat DAPPP-SASDL

129

1.6.1

apartament

Str. A. Panu nr.21, sc.A, et.5, ap.20, Su=58.72 mp

01.01.1984

497 162.13

14061

Administrat DAPPP-SASDL

130

0.1

teren

aferent apartament Str. A.Panu nr. 23, sc.A, et.4, ap.19, S=10.7 mp

01.03.1984

1 819.37

88386

Administrat DAPPP-SASDL

131

1.6.1.

apartament

Str. A.Panu nr. 23, sc.A, et.4, ap.19, Su=33.29 mp

01.03.1984

281 855.03

14062

Administrat DAPPP-SASDL

132

0.1.

teren

aferent apartament sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18,

S= 22.12 mp

1987

3 614.90

89275

Administrat DAPPP-SASDL

133

1.6.1.

apartament

sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18, Su= 87.82 mp

1987

317 084.04

14064

Administrat DAPPP-SASDL

134

0.1.

teren

Cuza Voda nr. 2, suprafata totala 881.43 mp, din care suprafata

construita 571.00 mp, curte 310.43 mp

01.12.1900

1 519 475.65

88745

Administrat DAPPP-SASDL

135

1.6.1

cladire

Cuza Voda nr. 2, suprafata utila 2423.20 mp, suprafata construita desfasurata 2941.00 mp

01.12.1900

1 203 126.00

1087

Administrat DAPPP-SASDL

136

1.1.5.1

Platforme betonata

Str. Nicolau nr.11, bl A N L, 1720 mp

31.01.2008

126 630.88

13479

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 59674/2006

137

1.6.3.2.

Împrejmuire

Str.Nicolau nr. 11,bl. A.N.L, 164 ml

31.01.2008

61 905.72

13480

Administrare D.A.P.P.P.

138

1.6.1

Cladire

Str.Canta nr.60 B, Suprafață construită 419,87 mp

04.06.2008

6 590 755.16

13555

Administrare D.A.P.P.P.

139

0.1.

Teren

Str.Canta nr.60 B, Suprafață 437 mp

04.06.2008

903 243.14

88973

Administrare D.A.P.P.P.

140

0.1.

Teren

B. Chimiei nr. 59-71, aferent locuinte ANL suprafata totala 9200

mp

2004

1 327 866.27

82382

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.A.P.P.P.

141

0.1.

Teren

B. Dacia nr. 40-42b suprafata totala 6211 mp

2004

855 799.16

82384

HCL.240/29.05.2009 Administrare D.A.P.P.P.

142

0.1.

Teren

B.Alex.Cel Bun, nr.70, bl.250, suprafata 5400 mp

2005

757 846.23

82386

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.A.P.P.P.

143

0.1.

Teren

Sos.Rediu Tatar nr.6A ,bl.482 E, suprafața 1882 mp

2004

3 523 176.48

82385

HCL.240/29.05.2009 Administrare D.A.P.P.P.

144

2.3.6.3.2.

Ascensor

B.Alexandru cel Bun nr.52, bl B1-2, tr.2

2008

88 510.84

432

PV de receptie la terminarea

145

0.1.

Teren

Aferent Șos Nicolina nr.109-111, tr.3 și 4 S= 623 mp

01.07.2000

451 467.45

89053

lHuCcrLar3il3o1r /329010909/2008

146

0.1.

Teren

Aferent Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5 și 6 S= 608 mp

01.07.2000

440 693.40

89054

HCL 331/2000

147

1.3.7.2

Alei, parcaje

FG șos.Nicolina nr.109-111,bl.1004, tr.3-4, suprafata 437 mp

29.02.2012

96 847.99

13977

PV 106818/2011

148

0.1.

Teren

Str.Ipsilante nr.7A, suprafata 17.50 mp

2009

18 006.90

89074

HCL 505/23.12.2009

149

1.3.7.2

Alei, parcaje

Șos. Nicolina nr.113-115 tr.5 și 6, suprafata 388 mp

2011

176 085.18

13722

PV de receptie la terminarea lucrarilor 43888/2010

150

1.3.16

Scară acces

Șos.Nicolina nr.113, tr.5

2011

78 861.43

13723

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 43888/2010

151

1.3.16

Scară acces

Șos.Nicolina nr.115, tr.6

2011

78 861.43

13724

PV de receptie la terminarea lucrarilor 43888/2010

152

0.1.

Amenajare teren

Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5-6, 784 mp

2010

114 817.08

13725

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 43888/2010

153

1.8.12

Instalații termice

Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5-6

2010

433 245.35

13726

PV de receptie la terminarea lucrarilor 43888/2010

154

1.9.3

Conductă

alimentare cu gaz

FG str.Vasile Lupu nr.22

31.05.2010

4 604.00

13703

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 54712/2007

155

1.6.3.2

Împrejmuire

metalică

FG ANL str.Vasile Lupu nr.22

31.05.2010

10 822.85

13701

PV de receptie la terminarea lucrarilor 54712/2007

156

0.1.

Teren

str. Brândușa nr. 11A, S- 44.00 mp

1940

7 243.16

89368

Administrare DAPPP - SASDL

157

0.1.

Teren

stradela Uzinei nr. 14, suprafata 165.04 mp

1970

23 007.12

88986

Administrare DAPPP - SASDL

158

0.1.

Teren

Str.Elena Doamna nr.39,. S- 19 mp

2009

36 670.23

89073

HCL 504/2009

159

0.1.

Teren

Str.Toma Cozma nr.25, S-27,7 mp

2009

41 214.73

89071

HCL 506/2009

160

0.1.

Teren

Str.Cișmeaua Păcurari nr.3, suprafața 459 mp

2.11.2007

78 237.91

88858

Contract de vanzare cumparare 7141/2007

161

0.1.

Teren

Al.Grigore Ghica Vodă nr.46, S-103 mp

05.07.2010

54 259.14

89184

HCL 231,232/05.07.2010

162

0.1.

Teren

Str.Sf.Andrei nr.9, S-20 mp

05.07.2010

24 600.00

89185

HCL 233/05.07.2010

163

0.1.

Teren

Str.Petru Poni nr.4, S-40 mp

28.07.2010

32 748.12

89186

HCL 284/28.07.2010

164

0.1.

Teren

Str.Golia nr.7, S-24,94 mp

27.01.2011

42 808.00

89188

HCL 20/27.01.2011

165

0.1.

Teren

Str.Macazului nr.15, bl.E S-36 mp

27.01.2011

38 527.20

89187

HCL 20/27.01.2011

166

0.1.

Clădire

Stradela Copou nr.33, S -128,47 mp

01.01.1984

91 160.32

14021

HCL 304/2011

167

0.1.

Teren

Stradela Copou nr.33, S-546,22 mp

01.01.1984

75 207.92

89268

HCL 304/2011

168

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.7, S-43 mp

09.01.2009

82 240.11

89189

HCL 334/17.09.2008

169

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.5, S-28,58 mp

09.01.2009

54 660.75

89190

HCL 334/17.09.2008

170

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.3, S-54,78 mp

09.01.2009

104 770.05

89191

HCL 334/17.09.2008

171

0.1.

Teren

Șos.Sarariei nr.5, S-28,55 mp

15.09.2011

3 426.04

89257

HCL 284/2011

172

0.1.

Teren

Str.Zmeu nr.3, S-1162 mp

15.07.2011

60 465.14

89193

HCL 229/15.07.2011

173

1.6.1.

Structura partiala

Bloc 1004 tr. 3,4,5,6

30/12/2012

1 192 063.88

14145

PV 117779/20.12.2012

174

0.1.

Teren

Aleea Veronica Micle nr. 6A, S=51.70 mp

31.10.2012

7 318.70

89347

HCL 242/31.10.2012

175

0.1.

Teren

str. Spinti nr. 16, S= 853.47 mp

31.10.2012

647 702.40

89348

HCL 242/31.10.2012

176

0.1.

Teren

str. Petru Movila nr. 35, S= 137.16 mp

31.10.2012

151 711.05

89349

HCL 242/31.10.2012

177

0.1.

Teren

str. Petru Movila nr. 37, S= 256.59 mp

31.10.2012

283 817.90

89350

HCL 242/31.10.2012

178

0.1.

Teren

str. Sarariei nr. 143, S=179.01 mp

31.10.2012

140 040.18

89351

HCL 242/31.10.2012

179

0.1.

Teren

str. Venerei nr. 6, S= 353.97 mp

31.10.2012

446 598.95

89352

HCL 242/31.10.2012

180

0.1.

Teren

str. Cronicar V. Urechia nr. 26, suprafata 357.93 mp

29.11.2012

182 166.24

8498

HCL 292/2012

181

0.1.

Teren

str. Dacia nr. 21, bl. 1, S-45 mp

31.10.2012

6 255.13

89336

HCL 242/31.10.2012

182

0.1.

Teren

str. Mr. Eremia Popescu nr. 16, suprafata 107 mp

28.03.2013

15 245.08

89392

HCL 18/2013, HCL 135/2013

183

0.1.

Teren

str. Mr. Eremia Popescu nr. 16A, suprafata 40 mp

28.03.2013

5 699.08

89395

HCL 18/2013

184

0.1.

Teren

str. Simion Barnutiu nr. 37, suprafata 1446.6 mp

27.09.2013

194 844.79

8030

HCL 235/27.09.2013

185

0.1.

Teren

str. Radu Mihai nr. 3, suprafata 595 mp, cvartal 30, parcela CC

1696, C1696/1, A1695

30.09.2014

290 454.00

8340

Administrare D.A.P.P.P., HCL

276/30.09.2014

186

0.1

Teren

str. Vasile Conta nr. 20, parcela CC 2164, tarla 59, suprafata 90 mp

31.12.2014

14 872.40

88691

Administrare SASDL

187

0.1.

Teren

stradela Alba nr. 2, suprafata 131 mp, sector cadastral 17, parcela

CC 521-partial

31.12.2014

20 374.41

Administrare SASDL

188

0.1.

Teren

Sf. Andrei nr. 34, suprafata 191.6 mp

27.03.2014

198 114.40

8341

HCL 86/27.03.2014

189

0.1.

Teren

str. Sarariei nr. 63, suprafata 37 mp

26.06.2014

5 592.02

89784

HCL 193/26.06.2014

190

1.6.2.

Imobil

str. M. Kogalniceanu nr. 32, suprafata construita la sol 112.83

(compusa din C1= 55.67 mp, C2= 36.28 mp) si 2 magazii (C3 =8.71 mp si C4=12.17 mp)

01.04.2014

201 306.32

14854

Sentinta Civila nr. 10196/2007,

Sentinta Civila nr. 14015/2010, PV nr. 26311/19.03.2014

191

0.1.

Teren

aferent imobilului situat in str. M. Kogalniceanu nr. 32, suprafata

112.83 mp

01.04.2014

17 714.31

89781

Sentinta Civila nr. 10196/2007,

Sentinta Civila nr. 14015/2010, PV nr. 26311/19.03.2015

52 961 279.66

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iasi

Directia Tehnica si Investitii

Serviciul Energetic si de Utilitati Publice

ANEXA 2.1.

Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Iasi

Nr. crt.

Cod de clasificare

Descriere mijloc fix

Nr. inventar

Data PIF sau data

dobndirii

Valoare de inventar

Situatia juridica actuala

1

21200200

RETEA TERMICA TATARASI 2, 430

ML

1232202CET

30.09.1969

143335.39

HCL 137/30.05.2013

2

21200200

CONDUCTA TERMOFICARE MICRO 13 TATARASI, 578 ML

1232203CET

30.09.1977

106701.2

3

21200200

RETEA TERMOFICARE ZONA T. VLADIMIRESCU, 860 ML

11224280CET

30.05.1980

320193

4

21200200

CONDUCTA TERMOFICARE MAGISTRALA 2 PIATA BUCSINESCU, 1562.5 ML

11224082CET

30.10.1970

620388.34

5

21200200

MAGISTRALA 2 TEATRUL NATIONAL, 320 ML

11224083CET

30.09.1972

157591.96

6

21200200

RETEA TERMOFICARE MICRO BAHLUI , 552 ML

11224095 CET

30.06.1974

131588.27

7

21200200.00

RACORD TERMOFICARE ZONA A. PANU, 308 ml

11224226CET

30.07.1976

26344.13

1506142.29

PREȘEDINTE DE SEDINTA

ANEXA 2.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.7.3.

Racord electric

FG, bl. ANL, str. V Lupu nr. 22

30.09.2007

77 605.02

13704

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 54712/30.09.2007

2

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61532

PV 115421/11.12.2013

3

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61533

PV 115421/11.12.2013

4

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61534

PV 115421/11.12.2013

5

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61535

PV 115421/11.12.2013

6

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61536

PV 115421/11.12.2013

7

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61537

PV 115421/11.12.2013

8

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61538

PV 115421/11.12.2013

9

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61539

PV 115421/11.12.2013

10

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61540

PV 115421/11.12.2013

11

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61541

PV 115421/11.12.2013

12

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61542

PV 115421/11.12.2013

13

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61543

PV 115421/11.12.2013

14

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61544

PV 115421/11.12.2013

15

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61545

PV 115421/11.12.2013

16

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61546

PV 115421/11.12.2013

17

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61547

PV 115421/11.12.2013

18

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61548

PV 115421/11.12.2013

19

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61549

PV 115421/11.12.2013

20

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61550

PV 115421/11.12.2013

21

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61551

PV 115421/11.12.2013

22

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61552

PV 115421/11.12.2013

23

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61553

PV 115421/11.12.2013

24

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61554

PV 115421/11.12.2013

25

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61555

PV 115421/11.12.2013

26

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61556

PV 115421/11.12.2013

27

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61557

PV 115421/11.12.2013

28

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61558

PV 115421/11.12.2013

29

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61559

PV 115421/11.12.2013

30

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61560

PV 115421/11.12.2013

31

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61561

PV 115421/11.12.2013

32

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61562

PV 115421/11.12.2013

33

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61563

PV 115421/11.12.2013

34

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61564

PV 115421/11.12.2013

35

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61565

PV 115421/11.12.2013

36

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4 712.00

61566

PV 115421/11.12.2013

37

3.1.2.

Set 25 figurine

sistem ornamental luminos

30.12.2013

74 830.90

61567

PV 116015/12.12.2013

38

3.1.2.

Set ornamental brad

sistem ornamental luminos

30.12.2013

91 007.19

61568

PV 116015/12.12.2013

39

3.1.2.

Plafon luminos

sistem ornamental luminos

30.12.2013

128 567.17

61569

PV 116015/12.12.2013

40

3.1.2.

Perdea luminoasa

sistem ornamental luminos

30.12.2013

36 575.54

61570

PV 116015/12.12.2013

573 505.82

PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA 2.1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

Teren

Amenajare teren spațiu verde, str. Nicolau nr.11 -ANL, suprafața 791,50 mp

2008

38 473.75

13481

PV re receptie la terminarea lucrării nr.

59674/10.08.2008

2

0.1.

Teren

in jurul Teatrului Național, Vasile Alecsandri, suprafata

4553 mp

31.01.2012

336 350.54

89261

HCL 35/2012

3

0.1.

Teren

str. Agatha Barsescu, in fata Teatrului National, suprafata

480 mp

31.01.2012

35 459.56

89262

HCL 35/2012

4

0.1.

Teren

esplanada (parcul) Teatrului National, suprafata 964.00 mp

31.01.2012

71 214.99

89263

HCL 35/2012, HCL 19/2013

481 498.84

PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA 2.1.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.6.

Panou alee acces “Teiul lui Eminescu”

Gradina Copou

30.04.2010

83 319.87

13696

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 117801/21.12.2009

2

1.3.7.3.

Sistematizare (alei, parcaje)

Aferenta bl. ANL, str. Vasile Lupu nr. 22, suprafata 1107 mp

31.05.2010

188 049.42

13702

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 54712/30.09.2007

3

0.1.

Teren

Fundac (pasaj) Mitocul Maicilor, suprafata 244 mp (DS 57)

23.01.2012

43 113.51

89265

HCL 1/2012

314 482.80

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iași

Directia Tehnica si Investitii

Biroul Versanti Monumente

J

ANEXA 2.1.3.

Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosintă

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situatia juridică actuală

1

0.1.

Teren

Aferent Pasaj Octav Băncilă,

suprafața 133 mp

31.05.2010

101 767.97

89066

Biroul Versanți Monumente

2

0.1.

Teren

zona Pasaj pietonal Piata Unirii, suprafata 1209.56 mp (CAT 1748)

23.01.2012

2 743 094.40

89264

Biroul Versanți Monumente HCL 1/2012

2 844 862.37

PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA 2.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

3.2.2

Centrala telefonica/dispecerat

Dispecerat unica Primaria Iasi/CET Iasi SA

31.12.2006

15732.27

60657

Proprietatea Municipiului Iasi, F. F. 2543612/04.12.2006, emisa de SC MARCO TRADING SRL

2

3.4

Rampa luminoasa S112

Auto interventie

31.10.2007

1 857.59

60683

Proprietatea Municipiului Iasi, F. F. 0000195/28.09.2007, emisa de BARBY ROUTE SRL BRASOV

3

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1 512.25

2562

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

4

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1 512.25

2563

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

5

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1 512.25

2564

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

6

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1 512.25

2565

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

7

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1 512.25

2566

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

8

2.1.22.6.2

Statie radio fixa Motorola CM140

Dispecerat unica Primaria Iasi/CET Iasi SA

30.11.2006

2 477.36

2568

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

9

2.1.16.1.2.3

Grup electrogen (generator curent

AGT 4501HSB)

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.05.2007

3 400.00

2571

Proprietatea Municipiului Iasi,F.F. 0103847/16.04.2007, emisa de SC EUROTECH SRL

10

2.1.16.1.2.3

Grup electrogen (generator curent

AGT 4501HSB)

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.05.2007

3 400.00

2572

Proprietatea Municipiului Iasi,F.F. 0103847/16.04.2007, emisa de SC EUROTECH SRL

11

2.1.17.1.1

Motopompa ape murdare Honda

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.09.2007

4 859.49

2574

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F.11516/03.09.2007, emisa de SC GLOBAL TECH SRL

12

2.1.17.1.1

Motopompa ape murdare Honda

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.09.2007

4 859.49

2575

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F.11516/03.09.2007, emisa de SC GLOBAL TECH SRL

13

2.1.17.1.1

Motopompa ape murdare Honda

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.09.2007

4 859.48

2576

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F.11516/03.09.2007, emisa de SC GLOBAL TECH SRL

14

2.1.17.1.1

Motopompa ape murdare Honda

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.03.2008

3 357.80

2588

Proprietatea Municipiului Iasi, F. F. 19065/10.03.2008, emisa de SC Global TECH SRL

15

2.1.22.6

Televizor LCD LE 32S81B

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.03.2008

2 399.90

2589

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 0435549/14.03.2008, emisa de SC ALTEX IMPEX SRL

16

2.2.4.3

Trusa pt.det.rapida a tipului de subst.poluatoare din apa

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.06.2007

6 458.13

3829

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F. 1836838/28.05.2007 emisa de SC ADIST INTERNATIONAL SRL BUCURESTI

17

2.3.3.10

Barca cu motor

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.04.2008

7 705.25

430

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F. 19111/31.03.2008 emisa de SC GLOBAL TECH SRL IASI

18

2.3.3.10

Barca gonflabila 5 persoane

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.04.2008

4 081.58

431

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F. 19111/31.03.2008 emisa de SC GLOBAL TECH SRL IASI

19

3.4

Sirena PAVIAN 2400W

Hotel Unirea, Piata Unirii nr. 12

31.12.2006

44 786.54

60660

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F.1055594/19.12.2006 emisa de SC TELEGRAFIA SRL BUCURESTI

20

3.4

Sirena PAVIAN 2400W

Spitalul de Copii Sf. Maria, str. V. Lupu nr. 62

31.12.2006

44 786.55

60661

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F.1055594/19.12.2006 emisa de SC TELEGRAFIA SRL BUCURESTI

21

3.4

Sirena CANEL 600W

Bl. 482 E, sc. B, Bl. ANL, str. Rediu Tatar nr. 6A

31.12.2007

27 965.00

60878

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

22

3.4

Sirena CANEL 600W

Bl. A, sc. B, b-dul Socola nr. 57 (Pasarela Bucium)

31.12.2007

27 965.00

60879

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

23

3.4

Sirena CANEL 600W

Grup Scolar UCECOM, b-dul C.A. Rosetti nr. 13-15

31.12.2007

27 965.00

60880

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

24

3.4

Sirena CANEL 600W

Bl. T1, str. Silvestru nr. 2 (Gara Mare)

31.12.2007

27 965.00

60881

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

25

3.4

Sirena CANEL 600W

Bl. A1, sos. Nationala nr. 57

31.12.2007

27 965.00

60882

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

26

3.4

Sirena CANEL 600W

SC ASAM SA, str. Aurel Vlaicu nr. 77

31.12.2007

27 965.00

60883

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

27

3.4

Sirena CANEL 1200W

Bl. B1, sc. A, b-dul Poitiers nr. 39

31.12.2007

27 221.25

60884

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

28

3.4

Sirena CANEL 1200W

CET, Calea Chisinaului nr. 123

31.12.2007

27 221.25

60885

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

29

3.4

Sirena CANEL 2400W

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad, aleea M. Sadoveanu

31.12.2007

27 905.50

60886

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

30

3.4

Sirena CANEL 2400W

n

Brl. 5390 C, str. Pacurari nr. 2A

31.12.2007

27 905.50

60887

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

31

3.4

Sirena CANEL 2400W

Spitalul Clinic de Recuperare, str. Hatman Sendrea nr. 14

31.12.2007

27 905.50

60888

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

32

3.4

Sirena CANEL 2400W

Casa Agronomului (Roton), sos. Bucium nr. 80

31.12.2007

27 905.50

60889

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

33

3.4

Sirena CANEL 2400W

Fortus (Pavilion Administrativ(, sos. Iasi-Ciurea

31.12.2007

27 905.50

60890

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

34

2.3.2.2.9.3.

Autospeciala pompieri Magirus

Baza Servicii Publice SA

2011

69 154.00

441

Proprietatea Primariei Mun. Iasi donatie organizatie nonprofit Germania, PV 687/05.11.2011

35

2.3.2.2.9.3.

Autospeciala pompieri Mercedes

Baza Servicii Publice SA

2011

61 260.00

442

Proprietatea Primariei Mun. Iasi donatie organizatie nonprofit Germania, PV 687/05.11.2011

36

2.3.2.2.9.3.

Autospeciala pompieri Mercedes 3w

Baza Servicii Publice SA

2011

15 826.00

443

Proprietatea Primariei Mun. Iasi donatie organizatie nonprofit Germania, PV 687/05.11.2011

37

2.1.16.3.4.

Set Acumulatori 12v/200Ah

Montate pe echipamentele de alarmare

2011

7 985.60

2690

FF7373632123/22.04.2011 emisa de SC CANEL SA IASI

38

2.1.16.3.4.

Set Acumulatori 12v/200Ah

Montate pe echipamentele de alarmare

2011

7 985.60

2689

FF7373632123/22.04.2011 emisa de SC CANEL SA IASI

39

2.1.16.3.4.

Set Acumulatori 12v/200Ah

Montate pe echipamentele de alarmare

2011

7 985.60

2688

FF7373632123/22.04.2011 emisa de SC CANEL SA IASI

40

1.1.2.1.

Modul locuinta temporara de necesitate

Baza Citadin SA

2012

49 061.01

13981

PV predare-primire nr.19524/5.03.2012

41

1.1.2.1.

Modul locuinta temporara de necesitate

Baza Citadin SA

2012

49 061.01

13982

PV predare-primire nr.19524/5.03.2012

42

2.1.25.2.

Defibrilator portabil automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8 939.90

2708

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

43

2.1.25.2.

Defibrilator portabil automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8 939.90

2709

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

44

2.1.25.2.

Defibrilator portabil automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8 939.90

2710

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

45

2.1.25.2.

Defibrilator portabil automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8 939.90

2711

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

46

2.1.25.2.

Defibrilator portabil automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8 939.90

2712

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

47

1.1.2.1.

Modul locuinta de necesitate

22/05/2012

49 032.86

14022

PV 43779/15.05.2012

48

1.1.2.1.

Modul locuinta de necesitate

22/05/2012

49 032.86

14023

PV 43779/15.05.2012

49

1.1.2.1.

Modul locuinta de necesitate

22/05/2012

49 032.86

14024

PV 43779/15.05.2012

50

1.1.2.1.

Modul locuinta de necesitate

22/05/2012

49 032.86

14025

PV 43779/15.05.2012

51

1.1.2.1.

Modul locuinta de necesitate

22/05/2012

49 032.86

14026

PV 43779/15.05.2012

52

1.1.2.1.

Modul locuinta de necesitate

22/05/2012

49 032.86

14027

PV 43779/15.05.2012

53

3.3.6.

Purificator adapost FPA 100

Punct Comanda Spital Parhon

30.06.2013

4 854.60

61512

PV 50837/31.05.2013

54

3.3.6.

Purificator adapost FPA 100

Punct Comanda Spital Parhon

30.06.2013

4 854.60

61513

PV 50837/31.05.2013

55

3.3.6.

Purificator adapost FPA 100

Punct Comanda Spital Parhon

30.06.2013

4 854.60

61514

PV 50837/31.05.2013

56

3.2.2.

Unitate de comanda sistem de alarmare tip UCM-SEAC

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.08.2013

7 688.00

61515

PV 72477/06.08.2013

57

3.4

Sirena alarmare de 3000W

Bl.ANL Zimbru, BD. Alexandru cel Bun nr.70

23.05.2014

65 286.00

61627

Proprietatea Municipiului Iasi FF72014083/19.05.2014 emisa de SC CANEL SA IASI

58

Studii de capacitate portanta si antirisc pt autuscarile mecanice Magirus si Mercedes

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

26 784.00

90175

Proprietatea Municipiului Iasi FF 7008658/01.10.2014 emisa de SC EST-ROM SA IASI

1 245 879.96

PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA 2.3.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1

Teren

Aferent ap.4 , str.Prof.Cujba nr. 25, S= 22,92 mp

2008

493.57

88895

Contract asociere 7794/17.03.1993

2

0.1

teren

Aferent ap.5, str.Prof.Cujba nr. 25, S= 31,78 mp

2008

684.38

88896

Contract asociere 7794/17.03.1993

3

0.1

teren

Aferent ap.6, str.Prof.Cujba nr. 25, S= 43,67 mp

2008

940.42

88897

Contract asociere 7794/17.03.1993

4

0.1

Teren

Aferent garaj, str.Prof.Cujba nr.25, S= 10,93 mp

2008

235.37

88898

Contract asociere 7794/17.03.1993

5

1.6.2.

Apartament

Str.prof. Cujba nr.25 bl.F.T.D.E.E.et.2 ap.4, S= 85,93 mp

2001

140 262.17

12078

Contract asociere 7794/17.03.1993

6

1.6.2.

Apartament

Str.prof. cujba nr.25 bl.F.T.D.E.E., et.2, ap.5,

S= 119,16 mp

2001

253 179.44

12079

Contract asociere 7794/17.03.1993

7

1.6.2

Apartament

Str.prof. cujba nr.25 bl.F.T.D.E.E, et.2, ap.6,

S= 163,7 mp

2001

185 190.38

12080

Contract asociere 7794/17.03.1993

8

1.3.1.

Garaj

Str.Prof.Cujba nr.25, bl.F.T.D.E.E., S=26,99 mp

2001

21 374.95

12081

Contract asociere 7794/17.03.1993

602 360.68

PRESEDINTE DE SEDINTA

JUDEȚUL IASI    însușit de Consiliul Local Iași

MUNICIPIUL IAȘI    prin HCL_/    2015

INSTITUȚIA ARHITECTULUI SEF    Primarul Municipiului Iași

SERVICIUL G.I.S. - CADASTRU    Gheorghe Nichita

ANEXA 3.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt

Cod

clasif

Denu

mirea

bunul

ui

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau după caz dării în folosință

Valoare de inventar -lei-

Număr

inventar

Situație juridică actuală

1

0.1.

teren

DISP. POLICL.SI LOCUINTE, STIHII, S = 900 mp.

01/12/1991

136 023.46

80416

Adm. serv. Cadastru

2

0.1.

teren

Sediu banca B.C.R. str. PALAT S=2262 MP

01/12/1991

341 873.49

80417

adm. Serv. Cadastru

3

0.1.

teren

REDACTIE ZIAR+AGEN.DE PRESA,ST. CEL MARE 4,S=150 m2

01/01/1992

22 670.79

80418

adm. Serv. Cadastru

4

0.1.

teren

SOC.+MAG. PREZ.-DESF.PACURARI,BL.547-BL.548,S=90 m2

01/02/1992

13 602.47

80419

Adm. serv. Cadastru

5

0.1.

teren

CHIOSC,PACURARI-ST. ASTEP. PACURARI CAPAT,S=35,28 m2

01/04/1992

5 332.40

80420

Adm. serv. Cadastru

6

0.1.

teren

SP.COM.,PACURARI 95,BL.474,SC.B-C,S=174,72 mp

01/05/1992

26 406.71

80422

adm. Serv. Cadastru

7

0.1.

teren

MAG.PREZENT.DESF.INCALT.STR.PACURARI,S = 120 MP

01/07/1992

18 136.63

80442

adm. Serv. Cadastru

8

0.1.

teren

SEDIU FIRMA, STR.SF.LAZAR, NR.4A, S = 228 m2

01/07/1992

34 459.09

80443

adm. Serv. Cadastru

9

0.1.

teren

INCH.PROV.PORTIC,C.NEG.62,INTRE BL.C1+C2,S=44,2 m2

01/07/1992

6 680.08

80444

Adm. serv. Cadastru

10

0.1.

teren

SP. COM.STR.SILVESTRU, NR.4,BL.CL17,S = 20,10 m2

01/07/1992

3 037.46

80445

adm. Serv. Cadastru

11

0.1.

teren

T. SOC.TELECOM.STR.LAPUSNEANU+BD.INDEP. S=900 m2

01/07/1992

136 023.46

80446

adm. Serv. Cadastru

12

0.1.

teren

CASA PT.INGRIJ.COPIILOR SPITAL PASCANU 2,S=5.000 m2

01/08/1992

755 687.06

80447

HCL. 43/20.07.1992

13

0.1.

teren

BD.SOCOLA-ST. TRANSP.IN COMUN-FRIGORIFER,S=31,74

01/10/1992

4 797.21

80448

Adm. serv. Cadastru

14

0.1.

teren

CHIOSC,ROND TUTORA CAPAT-ST.TRANSP. COMUN,S=31,74 m2

01/10/1992

4 797.21

80449

Adm. serv. Cadastru

15

0.1.

teren

ST.TRANSP. COMUN CAPAT CANTA, DREAPTA, S=30 m2

01/10/1992

4 534.16

80450

Adm. serv. Cadastru

16

0.1.

teren

AMPLASARE ST.TRANSP.COMUN,STR.SILV.-ZUGRAVI,S=60 m2

01/05/1993

9 068.32

80452

Adm. serv. Cadastru

17

0.1.

teren

BISERICA,STR.MOARA DE FOC,NR.20,S = 1.500 m2

01/07/1993

226 706.64

80460

adm. Serv. Cadastru

18

0.1.

teren

SEDIU FIRMA, STR.SF.LAZAR, NR.4B, S = 42 m2

01/07/1993

6 348.34

80461

adm. Serv. Cadastru

19

0.1.

teren

INTREP.+CONFECT.+COMER.MOB.,CARPATI BL.910-912,S=117 m2

01/07/1993

14 853.61

80462

Adm. serv. Cadastru

20

0.1.

teren

EXTINDERE SEDIU, STR.G.ENESCU, NR.5, S=175 m2

01/05/1994

2 646.12

80463

adm. Serv. Cadastru

21

0.1.

teren

SEDIU+BAZA DE PROD. A RAT,SOS.NATION. 43,S=3.967 m2

01/02/1996

599 562.47

80470

Adm. serv. Cadastru

22

0.1.

teren

SEDIU, STR.ELENA DOAMNA, NR.50, S = 1,120 MP

01/07/1996

162 222.84

80483

adm. Serv. Cadastru

23

0.1.

teren

SP.COM.STR. SILVESTRU, NR.3-5, S = 50 m2

01/07/1996

7 557.37

80484

adm. Serv. Cadastru

24

0.1.

teren

HALA PRODUCTIE,BD.POITIERS,KM.10,S=1.700 m2

01/07/1996

256 933.50

80485

adm. Serv. Cadastru

25

0.1.

teren

BAZA TEH.-ADMIN.INTRET.+REPAR.M. DE FOC 2B,S=427 m2

01/01/1997

64 535.63

80508

adm. Serv. Cadastru

26

0.1.

teren

SEDIU DIR.REG.VAMALA,N.IORGA, S=517,61 m2

01/06/1997

78 230.12

80509

H.C.L. 89/1997

27

0.1.

teren

BISERICA, STR.GLORIEI+SOS.NICOLINA Bis. Izvorul Tamaduirii, S = 1585 m2

01/06/1997

290 748.61

80510

HCL. 123/23.05.1997 și 124/2012

28

0.1.

teren

SPATII DE INVAT.,STR.CODRESCU+STR.OASTEI S=13.849 m2

01/07/1997

2 354.55

80521

adm. Serv. Cadastru

29

0.1.

teren

BISERICA, STR.SF.LAZAR, NR.23, S = 1.800 MP

01/07/1997

272 046.93

80522

adm. Serv. Cadastru

30

0.1.

teren

LOCUINTA,MOARA DE VANT - PARCELA NR.22,S=300 m2

01/07/1997

45 341.58

80532

adm. Serv. Cadastru

31

0.1.

teren

LOCUINTA,MOARA DE VANT - PARCELA NR.18,S=150 m2

01/07/1997

22 670.79

80533

adm. Serv. Cadastru

32

0.1.

teren

LOCUINTA,MOARA DE VANT - PARCELA NR.21, S=300 m2

01/07/1997

45 341.58

80536

Adm. serv. Cadastru

33

0.1.

teren

STATIE BENZINA,STR.STR.SILVESTRU,S=2.000 m2

01/01/1998

302 275.09

80539

adm. Serv. Cadastru

34

0.1.

teren

SEDIU FIRMA,STR.PACURARI, NR.162, S = 1.000 m2

01/07/1998

151 136.90

80543

H.C.L. 83/1996

35

0.1.

teren

T. UNIV. "PETRE ANDREI",STR.GHICA VODA,NR.13,S=869 m2

01/08/1998

131 338.99

80544

H.C.L. 122/1998

36

0.1.

teren

SEDIU UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA"IASI S=2.833 m2

01/03/1999

428 172.83

80559

adm. Serv. Cadastru

37

0.1.

teren

EXTINDERE SPATIU,STR.A.PANU,BL.6 MARTIE,S=37 m2

01/03/1999

5 591.57

80560

H.C.L. 30/1999

38

0.1.

teren

EXTIND. CONSTR.,STR.MOARA DE FOC, S = 139,96 m2

01/03/1999

21 153.36

80561

H.C.L. 239/1998

39

0.1.

teren

T. AMENAJ.+INCHID. TERASA,STR.GARII,L20-22,S=28,56 m2

01/07/1999

4 316.46

80579

H.C.L. 122/1999

40

0.1.

teren

SP. COM.STR.SILVESTRU,NR.4,BL.CL17,S=20,10 m2

01/08/1999

3 037.46

80580

adm. Serv. Cadastru

41

0.1.

teren

SERVITUTE TRECERE PIETONALA STR.SPITAL PASCANU 15

01/09/1999

5 289.64

80581

Adm. serv. Cadastru

42

0.1.

teren

SP.COM. SOS.PACURARI 95,BL.474,SC.B,S=62,28 m2

01/12/1999

9 413.02

80583

adm. Serv. Cadastru

43

0.1.

teren

EXTIND.SP.COM.STR.INDEP.13,BL.D2,TR.I,S=5,5 m2

01/01/2000

830.63

80584

H.C.L. 311/1999

44

0.1.

teren

SEDIU SOC. STR. E.DOAMNA, NR.20-22,S=1.270 m2

01/04/2000

191 944.32

80586

H.C.L. 218,257/1999

45

0.1.

teren

T. EXT.SP.COM. STR.SILVESTRU 4,BL.CL17,S=23,56 m2

01/04/2000

3 560.98

80587

H.C.L. 298/1999

46

0.1.

teren

SEDIU ASOC.LOC.STR.HORGA, NR.1, S = 24 MP

01/05/2000

3 627.07

80588

H.C.L. 15,258/1999

47

0.1.

teren

EXT.SP.PROD.BD.DACIA 34, S = 150 m2

01/09/2000

22 670.79

80609

H.C.L. 29/2000

48

0.1.

teren

SP.IMOB.STR.L.CATARGI,NR.66, S = 25 MP

01/01/2001

3 778.68

80610

H.C.L. 280/2000

49

0.1.

teren

EXTIND.SP.SOCIET.S.SILV. 9,BL.V1-3,SC.B,AP.3, S=36 m2

01/01/2001

5 441.25

80611

H.C.L. 182/2001

50

0.1.

teren

EXT. SP.COM.,ALEEA NICOLINA, S=9,3 m2

01/01/2001

1 405.99

80612

H.C.L. 159/2000

51

0.1.

teren

EXT. CONSTR. EXISTENTA,IPSILANTE 29, S = 90 m2

01/04/2001

13 602.47

80613

H.C.L. 9/2001

52

0.1.

teren

EXT.SP.COM.STR.A.PANU, NR.40, BL.1A, S = 82,07 m2

01/07/2001

21 367.02

80626

H.C.L. 155/2001

53

0.1.

teren

IASI, STR. VASILE LUPU NR.90C, S= 125.79MP

01/07/2001

20 912.33

80628

H.C.L. 294/2001

54

0.1.

teren

SP. COM.,PACURARI 31,BL.539,SC.D, S = 36 m2

01/09/2001

5 441.25

80629

H.C.L. 183/2001

55

0.1.

teren

EXT.HALA PROD.,SOS.IASI-TOMESTI,NR.3, S=3546,70 m2

01/09/2001

536 038.89

80630

H.C.L. 184/2001

56

0.1.

teren

ANEXA LOCUINTA,BD.CAROL I,NR.48,S=20 m2

01/10/2001

3 023.21

80631

H.C.L. 222/2001

57

0.1.

teren

CONS.5 GAR.SUBT.+SP.JOACA SUPRAT.ARCU 48, S=156,52 m2

01/10/2001

23 655.64

80632

H.C.L. 146,201/2001

58

0.1.

teren

EXTIN. SP. COM.,CALEA GALATII,NR.17-19,S=30 m2

01/10/2001

4 534.16

80633

H.C.L. 65/2001

59

0.1.

teren

EXT.SP.CAB.AVOCAT,STR.SILVESTRU 9,BL.VI-3,C, S=36 m2

01/10/2001

5 441.25

80634

H.C.L. 181/2001

60

0.1.

teren

SP. COM., STR.BUCIUM, NR.23, S = 35 MP

01/10/2001

5 289.64

80635

H.C.L. 149/2001

61

0.1.

teren

EXT. CONSTR.PROP. PERS.,STR.NECULAU,NR.9A,S=300 m2

01/01/2002

4 534.16

82165

H.C.L. 366/2001

62

0.1.

teren

HALA DE PRODUCTIE, STR.HOLBOCA NR.10,S=821 m2

01/02/2002

124 083.56

82195

H.C.L.349,358/2001

63

0.1.

teren

BALCOANE, SOS.NATION. 184,BL.A1,SC.C,AP.2,S=5,4 m2

01/02/2002

816.38

82196

H.C.L. 295/2001

64

0.1.

teren

EXTIND.BRUTAR. BD.DACIA 11-20,BL.DC 1-9,S=10 m2

01/03/2002

1 510.96

82215

H.C.L. 68,302/2001

65

0.1.

teren

EXT.CLINICA MEDIC.SOCOLA 5,BL.D4,SC.B,A.3,S=23,40 m2

01/03/2002

3 536.36

82216

H.C.L. 57/2002

66

0.1.

teren

AMPL.CENTR.TER.V.LUPU NR.101, BL.E,SC.A,S=20 m2

01/04/2002

3 023.21

82245

H.C.L. 126,127/2002

67

0.1.

teren

EXT.SP.PROP.STR. SILVESTRU 7,BL.Y5,SC.B,AP.3,S=15 m2

01/04/2002

2 266.43

82246

H.C.L. 87,88/2002

68

0.1.

teren

T. EXT.SP. PROP.STR.MASINII 2,BL.TEROM,SC.C,S=25,5 m2

01/04/2002

3 853.84

82247

H.C.L. 90,91/2002

69

0.1.

teren

BALCON,BD.COPOU 40, BL.B2,PARTER,AP.3,S=5,85 m2

01/05/2002

883.77

82258

H.C.L. 180,181/2002

70

0.1.

teren

T. EXT.SP. PROP. SOS.NICOLINA,NR.64,BL.985,S=22,05 m2

01/05/2002

33 325.22

82259

H.C.L. 93,94/2002

71

0.1.

teren

EXT. CONS. PROP.SOC.MOARA DE FOC 30,S=325,50 m2

01/05/2002

49 195.43

82260

H.C.L. 46,47/2002

72

0.1.

teren

IASI, STR. SFINTUL LAZAR NR. 10-12, S=680MP

01/07/2002

115 615.22

82308

Adm. serv. Cadastru

73

0.1.

teren

IASI, STR. SFINTU CONSTANTIN NR. 3, S=437MP

01/07/2002

74 299.82

82309

Adm. serv. Cadastru

74

0.1.

teren

BALCON,AL.PLAIESILOR 3,BL.VI,SC.C,AP.4,S=9,15 m2

01/08/2002

1 382.67

82321

H.C.L. 279,280/2002

75

0.1.

teren

EXT. CONSTR. EXISTENTA,T. VLAD.,CV. 17,S=70 m2

01/10/2002

10 579.28

82354

H.C.L. 311,312/2002

76

0.1.

teren

BALCOANE,AL.SUCIDAVA 9,BL.260,SC.A,AP.3,S=8,20

01/10/2002

1 238.83

82356

H.C.L. 282,283/2002

77

0.1.

teren

CONST.MONT.CENTR.TERM.T.MAIORESCU 2,S=9,70

01/11/2002

5 824.82

82369

H.C.L. 345,346/2002

78

0.1.

teren

BD.TUTORA, NR.3, SC.B, PARTER, AP.1, S = 15 m2

01/11/2002

2 266.43

82370

H.C.L. 349, 350/2002

79

0.1.

teren

EXT. CONSTR. EXIST.N.BALCESCU, NR.6, S=173,9 m2

01/11/2002

26 290.09

82371

H.C.L. 305/2002

80

0.1.

teren

EXT.SP.COM.,STR.VASILE ALECSANDRI,BL.I1,S=53,65 m2

01/11/2002

8 108.09

82372

H.C.L. 303/2002

81

0.1.

teren

BALCON BD.SOCOLA NR.12,BL.D2,SC.C,AP.3,S=10 m2

01/12/2002

1 356.74

82553

H.C.L. 348/2002

82

0.1.

teren

AL.Sucidava nr.2, BL.260, 260 A, D1-I, D1-III,Cvar. 28, par..3182; S = 18MP

01/07/2003

2 736.82

82634

H.C.L. 3,4/2003

83

0.1.

teren

PIA]A VOIEVOZILOR NR. 8, BL. X6, SC.B, PARTER S=4,32 MP

01/07/2003

1 959.31

82635

H.C.L. 8,9/2003

84

0.1.

teren

STR. PETRE TUTEA, CVARTAL 23, PARCELA 1166 S=54,00 MP

01/07/2003

8 210.46

82636

H.C.L. 10,11/2003

85

0.1.

teren

STR. V. LUPU - ESPLANADA OANCEA; S=32,34 MP

01/07/2003

5 090.08

82637

HCL. 12/2003, 200/.2003

86

0.1.

teren

STR. DACIA NR. 22; S = 27,50 MP

01/07/2003

5 038.24

82638

HCL. 65/24.03.2003

87

0.1.

teren

STR. GR. URECHE NR.1, BL. 6 MARTIE; S=10,50 MP

01/07/2003

7 768.58

82639

HCL. 66/24.03.2003

88

0.1.

teren

STR. MOARA DE FOC F.N.; S=166,80 MP

01/07/2003

46 046.52

82640

HCL. 70/24.03.2003

89

0.1.

teren

CALEA CHISINAULUI NR. 6; S=60,00 MP

01/07/2003

7 567.73

82641

HCL. 73/24.03.2003

90

0.1.

teren

STR.MR. POPESCU IRIMIA INTER. CU DS 2359; S=235,00 MP

01/07/2003

123 820.50

82642

HCL. 75/24.03.2003

91

0.1.

teren

ȘOS. PACURARI NR. 2A; S=1OO,00 MP

01/07/2003

15 219.69

82643

H.C.L. 107,108/2003

92

0.1.

teren

STR. PACURARI INTRE BLOCURILE 602 SI 598; S=90,00 MP

01/07/2003

14 166.17

82644

H.C.L. 124,125/2003

93

0.1.

teren

STR. ARCU NR. 11; S=62,71 MP

01/07/2003

33 292.83

82645

HCL. 127/2003, 192/2003

94

0.1.

teren

BD. T. VLADIMIRESCU INTERS. CU STR.V.LUPU; S=195,89 MP

01/07/2003

99 318.68

82646

HCL. 127/2003, 192/2003

95

0.1.

teren

STR. LAPUSNEANU NR. 4; S=108,40 MP

01/07/2003

61 319.35

82647

HCL. 131/2003, 194/2003

96

0.1.

teren

STR. BUZNEA NR. 6; S=561 MP

01/07/2003

36 040.02

82648

HCL. 184/31.03.2003

97

0.1.

teren

STR. BARBU LAUTARU NR. 50; S=30,65 MP

01/07/2003

8 803.97

82649

HCL. 184/31.03.2003

98

0.1.

teren

BD. CHIMIEI NR. 8; S=1549,00 MP

01/07/2003

420 421.94

82650

HCL. 196/07.05.2003

99

0.1.

teren

STR. A. PANU, BL. 6 MARTIE- MUNTENIA PARTER; S=31,54 MP

01/07/2003

5 077.11

82651

HCL. 357/30.06.2003

100

0.1.

teren

STR. I. NECULCE NR. 22; S=120,88 MP

01/07/2003

36 050.39

82652

HCL. 206/07.05.2003

101

0.1.

teren

STR. ZIMBRULUI F.N.; S=178,29 MP

01/07/2003

139 165.89

82653

HCL. 319/30.06.2003

102

0.1.

teren

SOS. NICOLINA NR. 69; S=155,76 MP

01/07/2003

22 567.13

82654

HCL. 317/30.06.2003

103

0.1.

teren

BD. STEFAN CEL MARE SI SFINT NR.3, BL.A1-2, PORTIC; S=18,80 MP

01/07/2003

18 035.56

82655

HCL. 317/30.06.2003

104

0.1.

teren

SOS. NICOLINA NR. 166; S=1221,65 MP

01/07/2003

185 737.23

82656

HCL. 317/30.06.2003

105

0.1.

teren

SOS. NICOLINA - IN VECINATATEA BLOCULUI 1012; S=37,00 MP

01/07/2003

5 625.26

82657

HCL. 322/30.06.2003

106

0.1.

teren

STR. PACURARI NR. 166 (VECHI); S=1230 MP

01/07/2003

606 741.44

82658

HCL. 351/30.06.2003

107

0.1.

teren

STR. C. NEGRI - INTERSECTIE CU STR. A. PANU; S=2651,90 MP

01/07/2003

2 289 045.17

82659

HCL.353 /30.06.2003

108

0.1.

teren

STR. A.PANU NR.46 PARCELELE:2(1114/5); 3(1114/5); S=303,96 MP

01/07/2003

262 369.57

82660

HCL. 354/30.06.2003

109

0.1.

teren

STR. LAPUSNEANU NR. 1; S=32,56 MP

01/07/2003

31 056.20

82661

H.C.L. 356/2003

110

0.1.

teren

STR. A. PANU-BLOC MUNTENIA PARTER; S=6,32 MP

01/07/2003

1 428.02

82662

HCL. 357/30.06.2003

111

0.1.

teren

STR-LA PRIMAVERII NR. 13; S=570,00 MP

01/07/2003

155 411.89

82663

HCL. 301/30.052003

112

0.1.

teren

SOS. NA]IONALA NR. 194; S=108,00 MP

01/07/2003

16 419.64

82664

HCL. 384/28.072003

113

0.1.

teren

FD. BALUSESCU NR. 4; S=306,40 MP

01/07/2003

13 905.71

82665

HCL. 402/28.072003

114

0.1.

teren

STR. PACURARI- VECINATATE BLOC 602; S=54,00 MP

01/07/2003

8 499.45

82666

HCL. 403/28.072003

115

0.1.

teren

BD. T. VLADIMIRESCU NR. 105 SI 107; S=108,38 MP

01/07/2003

50 819.12

82667

HCL. 405/28.072003

116

0.1.

teren

STR. SOCOLA NR. 105, BL. D4, SC.B, PARTER; S=25,38 MP

01/07/2003

8 995.75

82668

HCL. 406/28.072003

117

0.1.

teren

SOS. PACURARI NR. 133; S=648,88 MP

01/07/2003

67 592.53

82669

H.C.L. 356/2003

118

0.1.

teren

SOS. ARCU NR. 12, BL. Z 18, PARTER; S=17,23 MP

01/07/2003

6 637.31

82670

HCL. 413/28.072003

119

0.1.

teren

STR. C. NEGRI NR. 60; S=21,60 MP

01/07/2003

19 326.22

82671

HCL. 423/28.072003

120

0.1.

teren

STR. V. LUPU - BLOC 360B, PORTIC; S=74,56 MP

01/07/2003

31 623.78

82672

HCL. 527/08.10.2003

121

0.1.

teren

STR. A. PANU - PARCELE: 4(1474/1), CVARTAL 42; S=113,00 MP

01/07/2003

96 133.49

82673

HCL 548/08.10.2003

122

0.1.

teren

STR. O. BANCILA, INTERS. CU STRAP. SILVESTRU; S=2200 MP

01/07/2003

346 289.73

82674

HCL.553/08.10.2003

123

0.1.

teren

STR. VALENI NR. 12; S=337,34 MP

01/07/2003

53 098.51

82675

HCL. 500/16.09.2003

124

0.1.

teren

STR. T. MAIORESCU NR. 22; S=18,00 MP

01/07/2003

2 897.50

82676

HCL. 500/16.09.2003

125

0.1.

teren

STR. DECEBAL NR. 25, BL. Z11, PARTER; S= 8,83 MP

01/07/2003

2 342.88

82677

HCL. 511/16.09.2003

126

0.1.

teren

BD. POITIERS NR. 1; S=592,43 MP

01/07/2003

57 124.70

82678

HCL. 449/08.09.2003

127

0.1.

teren

ZONA BUCIUM TARLA 189, PARCELA 1327; S=491,16 MP

01/07/2003

74 675.61

82679

HCL. 452/08.09.2003

128

0.1.

teren

SOS. PACURARI NR. 15-17; S=29,14 MP

01/07/2003

14 421.45

82681

HCL.446/08.09.2003

129

0.1.

teren

FUNDAC OANCEA NR.13; S=120,00 MP

01/07/2003

21 893.29

82682

HCL.448/08.09.2003

130

0.1.

teren

STR. PANTELIMON HALIPA 13, BL.G1; S=4,90 MP

01/07/2003

3 132.05

82683

HCL.455/08.09.2003

131

0.1.

teren

STR. DACIA NR.27, BL. L; S=59,05 MP

01/07/2003

15 405.00

82684

HCL.456/08.09.2003

132

0.1.

teren

SOS. IASI-HOLBOCA, TARLA 2, PARCELA 175; S=4500MP

01/07/2003

684 172.01

82685

HCL.457/08.09.2003

133

0.1.

teren

sos. Iasi-TomestiI, cvar.31, PARCELA1/2 (4688/4/1/2); S=803,07 MP

01/07/2003

9 869.15

82686

HCL.458/08.09.2003

134

0.1.

teren

STR. PACURARI 1NTRE BLOCURILE 598 SI 602; S= 18,00 MP

01/07/2003

2 832.71

82687

H.C.L. 584/10.11.2003

135

0.1.

teren

STR. FRUMOASA -IN SPATELE BLOCURILOR 646 SI 648; S= 72,00 MP

01/07/2003

10 947.30

82688

HCL. 585/10.11.2003

136

0.1.

teren

STR. CANTA NR.2, BL.G11, SC.A, PARTER, AP.2; S= 56,00 MP

01/07/2003

22 289.81

82689

HCL. 585610.11.2003

137

0.1.

teren

STR. BRATES NR. 11; S= 288,00 MP

01/07/2003

41 009.57

82690

HCL.597/10.11.2003

138

0.1.

teren

SOS. STEFAN CEL MARE NR. 113; S=1612,36 MP

01/07/2003

259 560.17

82691

HCL. 606/12.11.2003

139

0.1.

teren

STR. LAPUSNEANU NR.1; S=32,56 MP

01/07/2003

31 056.20

82693

HCL. 356/30.06.2003

140

0.1.

teren

STR. PACURARI NR. 156D; S=360,00 MP

01/07/2003

100 477.16

82694

HCL.401/28.07.2003

141

0.1.

teren

BD. SOCOLA NR. 17, SC.C, PARTER; S=12,50 MP

01/07/2003

5 657.66

82695

HCL.207, 208/07.05.2003

142

0.1.

teren

STR. PODISULUI-STR.VALENI, TARLA 52, PARCELA 2101/1/2;S=870 MP

01/07/2003

136 942.22

82696

HCL.543/08.10.2003

143

0.1.

teren

STR. AUREL VLAICU - F.N.; S=1204,50 MP

01/07/2003

472 806.88

82697

HCL.451/08.01.2003

144

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr. 2 s= 100 mp

31/08/2007

6 245.97

82731

H.C.L.16./17.01.2005

145

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr. 2A; S = 100,00 m2

2003

11 290.69

82755

H.C.L.107/24.02.2003

146

0.1.

teren

Bd. N.Iorga (fost str. Descălecătoarei nr.29); S=517 m2

2004

94 415.21

82756

H.C.L.16/26.01.2004

147

0.1.

teren

Șos. Ștefan cel Mare nr.85A ; S=200 m2

2004

20 742.57

82757

H.C.L. 103/23.02.2004

148

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr.92; S=794,69 m2

2004

165 459.86

82758

H.C.L. 198/31.03.2004

149

0.1.

teren

Str. Socola nr.31A; S=527,80 m2

2004

66 463.84

82759

H.C.L. 31/31.03.2004

150

0.1.

teren

Str. Șipoțel nr.41 ; S=345 m2

2004

45 305.30

82761

H.C.L. 403/06.09.2004

151

0.1.

teren

Șos. Bucium nr.46 ; S=27,80 m2

2004

7 545.70

82762

H.C.L. 469/09.11.2004

152

0.1.

teren

Str. Șipoțel nr.45 ; S=116 m2

2004

15 736.73

82763

H.C.L. 517/09.11.2004

153

0.1.

teren

Str. Stejar nr.8 ; S=75.44 m2

2004

2 257.37

82764

H.C.L. 225/31.03.2004

154

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr.4; S=125,46 m2

2004

26 117.74

82765

H.C.L. 303/2003

155

0.1.

teren

Str. Ursulea nr.6; S=188,36 m2

2004

42 600.88

82766

H.C.L. 199/31.03.2004

156

0.1.

teren

Str. Canta nr.4, la parterul blocului 537; S=25,21 m2

2002

8 067.93

82767

H.C.L. 401/25.11.2002

157

0.1.

teren

Str. Păcurari nr.190; S=685 m2

2002

184 811.99

82768

H.C.L. 382/28.10.2002

158

0.1.

teren

Str. Sf. Lazăr ; S=47,16 m2

2002

30 641.53

82769

H.C.L. 395/25.11.2002

159

0.1.

teren

Șos. Nicolina nr.103, bloc1000, S=327,01 m2

2004

38 184.64

82770

H.C.L.435/05.12.2005

160

0.1.

teren

Str. V. Lupu nr.120; S=250 m2

2005

29 192.78

82771

H.C.L.62/18.02.2005

161

0.1.

teren

Str. Pantelimon Halipa (în spatele blocului H9); S=108 m2

2005

12 179.64

82772

H.C.L.62/18.02.2005

162

0.1.

teren

Str. Ghica Vodă colț cu str. Zlataust; S=150,89 m2

2005

94 202.68

82773

H.C.L.62/18.02.2005

163

0.1.

teren

Străpungere Silvestru nr.13, sc.A, parter bl.E1; S=20,82 m2

2005

6 924.99

82774

H.C.L.62/18.02.2005

164

0.1.

teren

Calea Chișinăului nr.6, S=13 m2

2005

1 364.53

82775

H.C.L.62/18.02.2005

165

0.1.

teren

Str. V. Lupu nr.115(ÎN SPATELE BL.i22); S=144 m2

2005

16 814.88

82776

H.C.L.62/18.02.2005

166

0.1.

teren

Str. Buridava (lateral bloc U1); S=54 m2

2005

6 089.17

82777

H.C.L.62/18.02.2005

167

0.1.

teren

Str. Luca Arbore între blocurile 523 și 520; S=54 m2

2005

6 304.29

82778

H.C.L.62/18.02.2005

168

0.1.

teren

Str. Păcurari nr.70, la parterul blocului 550; S=218 m2

2005

88 401.19

82779

H.C.L.62/18.02.2005

169

0.1.

teren

Str. Bucium nr.15-17; S=484 m2

2005

165 146.27

82780

H.C.L.62/18.02.2005

170

0.1.

teren

Str. Dorojincă nr.3; S=36,25 m2

2005

12 959.74

82781

H.C.L.85/07.03.2005

171

0.1.

teren

Str. Prof. A. Șesan intersecție cu str. Zimbrului; S=800 m2

2005

95 540.00

82783

H.C.L. 162/07.04.2005

172

teren

Bd. Poitiers nr.43, S=1637,45 m2

2005

128 441.48

82784

H.C.L. 163/11.04.2005

173

0.1.

teren

Str. Minervei nr.86; S=11,03 m2

2005

4 868.48

82785

H.C.L. 164/11.04.2005

174

0.1.

teren

Str. Palat nr.1-Str. C. Negri; S=374 m2

2005

239 490.14

82786

H.C.L. 184/11.04.2005

175

0.1.

teren

Str. Palat nr.1-Str. C. Negri; S=1781,95 m2

2005

1 141 072.40

82787

H.C.L. 184/11.04..2005

176

0.1.

teren

Al. Nicolina nr.13, S=150,73 m2

2005

36 037.43

82790

H.C.L. 219/30.05.2005

177

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr.26 la parter bl. T7 ; S=20 m2

2005

4 479.73

82791

H.C.L. 221/30.05.2005

178

0.1.

teren

Str. Gălății nr.2A; S=307,21 m2

2005

153 126.01

82792

H.C.L. 223/30.05.2005

179

0.1.

teren

Bd. Dacia nr.2, S=18 m2

2005

2 029.29

82793

H.C.L. 225/30.05.2005

180

0.1.

teren

Bd. T. Vladimirescu la parter bl.C9; S=108,50 m2 Concesionat SC NEW FORM

2005

37 462.86

82794

H.C.L. 226/30.05.2005

181

0.1.

teren

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.2, parter bl B2 colț; S=75 m2

2005

88 226.25

82795

H.C.L. 227/30.05.2005

182

0.1.

teren

Str. Morilor nr.8; S=95 m2

2005

15 629.18

82796

H.C.L. 229/30.05.2005

183

0.1.

teren

Str. Sărăriei nr.202; S=1351,15 m2

2005

566 664.87

82797

H.C.L. 259/30.05.2005

184

0.1.

teren

Str. Carpați nr.14,la parterul bl.912;S=21,20 m2

2005

8 350.42

82798

H.C.L. 262/30.05.2005

185

0.1.

teren

Str. General Toma Dumitrescu; S=4000 m2

2005

477 701.28

82799

H.C.L. 254/30.05.2005

186

0.1.

teren

Str. I. Creangă nr.34; S=63,44m2

2005

9 885.99

82800

H.C.L. 197/30.05.2005

187

0.1.

teren

Str. Ghica Vodă nr.14; S=703 m2

2005

803 175.86

82801

H.C.L. 196/30.05.2005

188

0.1.

teren

Str. A. Panu nr.5; S=319 m2

2005

410 619.31

82802

H.C.L. 196/30.05.2005

189

0.1.

teren

Str. Ghica Vodă nr.16; S=437 m2

2005

489 928.87

82803

H.C.L. 196/30.05.2005

190

0.1.

teren

Bd. Socola f.n.; S=98,50 m2

2005

33 690.65

82805

H.C.L. 289/25.07.2005

191

0.1.

teren

Str. Gălății nr.26; S=366,48 m2

2005

182 667.38

82806

H.C.L. 290/25.07.2005

192

0.1.

teren

Str. Mitopolit Varlaam nr.11; S=92,05 m2

2005

21 981.40

82807

H.C.L. 300/25.07.2005

193

0.1.

teren

Bd. Dacia nr.5, la parterul bl. DA1; S=32,55 m2

2005

4 606.73

82810

H.C.L. 330/25.07.2005

194

0.1.

teren

Șos. Albineț nr.2; S=17.912 m2

2001

1 972 772.38

82811

H.C.L. nr.266/01.10.2001

195

0.1.

teren

Str. Decebal nr.12, bl.B2, sc.B, parter; S=6.49 m2

2005

2 802.91

82813

H.C.L. nr.375/26.09.2005

196

0.1.

teren

Str. Fd. Păcureț nr.7; S=180 m2

2005

16 091.79

82814

H.C.L. nr.376/26.09.2005

197

0.1.

teren

Str. V. Lupu-Esplanada Oancea; S=69 m2

2005

271 816.27

82815

H.C.L. nr.388/26.09.2005

198

0.1.

teren

Calea Chișinăului nr.45; S=1584 m2

2005

189 169.92

82817

H.C.L. nr.427/05.12.2005

199

0.1.

teren

Șos. Nicolina nr.103, bl.1000; S=336 m2

2005

40 136.18

82818

H.C.L. nr.431/05.12.2005

200

0.1.

teren

Str. Grigore Ghica Voda nr.14; S=703 m2

2005

803 559.43

82820

H.C.L. nr.373/26.09.2005

201

0.1.

teren

Str. Războieni nr.3, bl.453, parter; S=35,50 m2

2006

12 523.04

82824

H.C.L. nr.40/31.01.2006

202

0.1.

teren

Str. Păcurari nr.128-130, bl.586, parter; S=30,00 m2

2006

11 666.49

82825

H.C.L. nr.41/31.01.2006

203

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr.85, bl.475, parter; S=276 m2

2006

108 861.27

82826

H.C.L. nr.42/31.01.2006

204

0.1.

teren

Str. V. Lupu nr.156, Complex Flora; S=21,65 m2

2006

7 035.14

82827

H.C.L. nr.43/31.01.2006

205

0.1.

teren

Șos. Nicolina nr.110, bl1005A, sc.A, parter; S=23 m2

2006

2 209.42

82829

H.C.L. nr.45/31.01.2006

206

0.1.

teren

Bd. T.Vladimirescu nr.30; S=295 m2

2006

133 915.13

82830

H.C.L. nr.46/31.01.2006

207

0.1.

teren

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.4; S=10 m2

2006

14 773.92

82831

H.C.L. nr.47/31.01.2006

208

0.1.

teren

Str. Vitejilor, bl.SD1-3, tronson3, parter; S=19 m2

2006

4 561.38

82832

H.C.L.51/20.03.2006

209

0.1.

teren

Șos. Bârnova nr.9B; S=20 m2

2006

2 966.19

82833

H.C.L.56/20.03.2006

210

0.1.

teren

Străpungere Silvestru nr.14, parter bl. CL1-7;S=138,80 m2

2006

85 564.58

82834

H.C.L52, 53/20.03.2006.

211

0.1.

teren

Str. V. Lupu nr.160 la parterul bl. G3-1; S=30 m2

2006

17 758.25

82835

H.C.L.55/20.03.2006

212

0.1.

teren

Str. Nicolina nr.4A, la patrter bl. F4; S=10,55 m2

2006

5 609.71

82836

H.C.L.67/20.03.2006

213

0.1.

teren

Zona Bejan, tarla 189, parcela 1(618/19); S=4000 m2

2006

133 355.32

82837

H.C.L.73/20.03.2006

214

0.1.

teren

Str. Ciric nr38A; S=7,7 m2

2006

1 320.46

82838

H.C.L.58/20.03.2006

215

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr.7, la parter bl.540; S=31.20 m2

2006

15 485.34

82839

H.C.L.57/20.03.2006

216

0.1.

teren

Str. dr. Cehac nr.17; S=164,80 m2

2006

161 333.89

82840

HCL123/22.05.2006

217

0.1.

teren

Str. Arcu nr.21; S=7,75 m2

2006

6 691.74

82841

HCL 126/22.05.2006

218

0.1.

teren

Str. Moara de Foc f.n..; S=1507 m2

2006

1 435 471.35

82842

HCL 131/22.05.2006

219

0.1.

teren

Str. Misai nr.25; S=1563,09 m2

2006

1 116 610.75

82843

HCL 147/22.05.2006

220

0.1.

teren

Șos Arcu-Str. Zugravi; S=72 m2

2006

34 536.83

82845

HCL194/28.06.2006

221

0.1.

teren

Zona Bucium, tarla 160, parcela 6509; S=340 m2

2006

36 054.27

82846

HCL197/28.06.2006

222

0.1.

teren

Str. Canta-sdela Canta; S=72 m2

2006

34 291.92

82847

HCL197/28.06.2006

223

0.1.

teren

Bd. T. Vladimirescu nr.39, cvartal 16, parcela 1(1185/1); S=420 m2

2006

2 637 572.83

82848

HCL218/28.06.2006

224

0.1.

teren

Splai Bahlui Mal Stâng 21-23; S=158,21 m2

2006

58 342.79

82849

HCL257/28.07.2006

225

0.1.

teren

Str. Fagului f.n., cvartal 84, parcela 1(3232/2) S=1173,31 m2

2006

599 046.72

82850

HCL267/28.07.2006

226

0.1.

teren

Șos. Națională; S=151,85 m2

2006

123 854.19

82851

HCL 323/28.09.2006

227

0.1.

teren

Șos. Națională; S=18 m2

2006

14 668.96

82852

HCL 323/28.09.2006

228

0.1.

teren

Str. Sf. Lazăr nr.62-64; S=113 m2

2006

167 451.57

82853

HCL347/28.09.2006

229

0.1.

teren

Bd. T. Vladimirscu, Cămin T17; S=23,76 m2

2006

31 794.83

82854

HCL 443/18.12.2006

230

0.1.

teren

Bd. A. cel Bun, Zona Minerva S=154 m2

2006

146 861.90

82855

HCL 457/18.12.2006

231

0.1.

teren

Str. C. Negri; S=1535,23 m2

2003

2 153 319.76

82856

HCL 352/30.06.2003

232

0.1.

teren

Titu maiorescu nr 2- tcentrala termica de scara S= 9,70 m2

04/11/2002

4 090.98

82857

H.C.L. 346/2002

233

0.1.

teren

Srt. V. Lupu nr. 101, Bl.E sc. A- centrala termica S= 20 m2

18/04/2002

2 122.59

82858

H.C.L. 126,127/2002

234

0.1.

teren

Bdt. Tudor Vladimirescu - S=302.00 m2

30/10/2003

35 265.11

82859

H.C.L. 514/2003

235

0.1.

teren

Str. A. Panu, Bl. Muntenia S=37.86 m2

04/08/2003

4 521.20

82860

Adm. Serv. cadastru

236

0.1.

teren

Str.Ursulea nr. 6 bis S=539.36 m2

01/04/2004

64 473.43

82861

H.C.L. 456/2002

237

0.1.

teren

Bd. Socola , nr. 12 Bl. D2 Sc. C S=10 m2

02/12/2002

952.44

82862

H.C.L. 347,348/2002

238

0.1.

teren

Cartier Tudor Vladimirescu, Cvart. 17 S=70 m2

07/10/2002

7 444.62

82863

H.C.L. 311,312/2002

239

0.1.

teren

Sos. Pacurari nr. 95, Bl 474 , S=3,48 m2

22/03/2004

406.9

82864

H.C.L. 320/2003

240

0.1.

teren

Str. 14 dec. 1989 nr. 2B, Gang trecere S=18.81 m2

11/04/2003

2 246.99

82865

H.C.L. 140/2002

241

0.1.

teren

Strapungirii Silvestru nr. 7, Bl. I5 Sc. B S=15 m2

29/04/2002

1 592.59

82867

H.C.L. 87/2002

242

0.1.

teren

Str. Silvestru nr. 3-5, S=50 m2

22/08/1996

5 307.77

82868

Adm. Serv. cadastru

243

0.1.

teren

Str. Plantel;or nr. 48, S=524.79 m2

20/10/2003

59 191.57

82869

H.C.L. 453/2003

244

0.1.

teren

Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 105 S=4.50 m2

12/08/2003

526.11

82870

H.C.L. 142,143/2002

245

0.1.

teren

Sos. Pacurari nr. 4, S=125.46 m2

07/03/2005

26 117.74

82871

Adm. Serv. cadastru

246

0.1.

teren

Str. Nicorita intersectia cuVasile Lupu S=413.15 m2

13/07/1999

48 244.27

82872

H.C.L. 93/1999

247

0.1.

teren

Șos. Nicolina nr.52, la parterul bl.971A; S=15.01 m2

23/02/2004

3 369.18

82894

H.C.L. nr.108/23.02.2004

248

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr. 15 S= 560 mp

31/08/2007

49 983.30

88062

Serv. Cadastru

249

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr. 17 s= 216 mp

31/08/2007

19 600.94

88063

Serv. Cadastru

250

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr.19 s= mp

31/08/2007

53 515.78

88064

Serv. Cadastru

251

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr. 4 s= 770 mp

31/08/2007

71 001.90

88065

Serv. Cadastru

252

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr. 13 s= 249,53 mp

31/08/2007

23 808.54

88066

Serv. Cadastru

253

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr. 9 s= 457 mp

31/08/2007

43 580.54

88067

Serv. Cadastru

254

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr. 25 s= 150 mp

31/10/2007

15 857.25

88069

Serv. Cadastru

255

0.1.

teren

Str. Radu Voda nr. 8A s= 431 mp

31/10/2007

3 638.73

88072

Serv. Cadastru

256

0.1.

teren

Șos. Nicolina nr.131, bl.988, parter; S=10,88mp,

01/10/2007

9 323.60

88792

HCL nr.16/22.01.2007

257

0.1.

teren

Str. Socola nr.57, bl.A, parter; S=30,24 mp

01/10/2007

24 519.96

88793

HCL nr.17/22.01.2007

258

0.1.

teren

Esplanada Oancea, S=22,70 mp

01/10/2007

25 577.37

88794

HCL nr.18/22.01.2007

259

0.1.

teren

Str. Nicolina nr.11, bl.A5, parter, S=40 mp

01/10/2007

50 559.95

88796

HCL nr.15/22.01.2007

260

0.1.

teren

Str. T. Maioresu nr.22-24, S= 54 mp

01/10/2007

19 050.20

88797

HCL nr.66/26.02.2007

261

0.1.

teren

Zona Șes Bahlui, T56, Parcela 1771/2,2261/1 S=8 ha

01/10/2007

105 305.48

88798

HCL nr.60/26.02.2007

262

0.1.

teren

Șos. Păcurari adiacent blocului 541, S= 15,85 mp

01/10/2007

25 577.37

88799

HCL nr.59/26.02.2007

263

0.1.

teren

Șos. Nicolina nr.89, bl.988A, sc.C, parter, S=21,00 mp

01/10/2007

17 802.31

88800

HCL nr.58/26.02.2007

264

0.1.

teren

Al. Rozelor nr.14A, bl.A10, parter, S=7,58 mp

01/10/2007

6 496.06

88801

HCL nr.57/26.02.2007

265

0.1.

teren

Bd. Dacia nr.7, BL.DA6, sc.A, parter, S=11,45 mp

01/10/2007

6 150.07

88802

HCL nr.56/26.02.2007

266

0.1.

teren

Bd. T. Vladimirescu nr.3, bl.C9, sc.A, S=53,00 mp

01/10/2007

65 997.34

88803

HCL nr.127/19.03.2007

267

0.1.

teren

Str. Bucium nr.19, bl.B2-1, parter, S=10,00 mp

01/10/2007

8 924.48

88804

HCL nr.125/19.07.2007

268

0.1.

teren

Bd. Alexandru cel Bun, adiacent bl. 1212, S=36,00 mp

01/10/2007

9 950.78

88805

HCL nr.124/19.03.2007

269

0.1.

teren

Al. T. Neculai nr.107, bl.995, sc.C, parter, S=6,16 mp

01/10/2007

5 277.97

88806

HCL nr.123/19.07.2007

270

0.1.

teren

Al. Sucidavaîn fața blocului 259, S=162 mp

01/10/2007

43 501.49

88807

HCL nr.159/25.04.2007

271

0.1.

teren

Str. Muntenimii nr.4, bl.591, sc.A, parter, S=22,11 mp

01/10/2007

29 569.86

88809

HCL nr.244/29.06.2007

272

0.1.

teren

Bd. Socola nr.16, parter, S=74,75 mp

01/10/2007

63 267.00

88810

HCL nr.318/31.08.2007

273

0.1.

teren

Str. Ciric nr.36-42, bl.Q4, parter, S=21 mp

01/10/2007

14 043.07

88811

HCL nr.317/31.08.2007

274

0.1.

teren

Str. P. Rareș nr. 3, S=11,58 mp

01/10/2007

116 619.49

88812

HCL nr.316/31.08.2007

275

0.1.

teren

Bd. Socola nr.13, sc.A, parter, S=17,60 mp

01/10/2007

17 444.65

88813

HCL nr.315/31.08.2007

276

0.1.

teren

Str. L. Arbore nr.22, S=63,12 mp

01/10/2007

57 994.21

88814

HCL nr.314/31.08.2007

277

0.1.

teren

Str. P. Țuțea nr.15, bl.913, parter, S=18,81mp

01/10/2007

18 669.22

88815

HCL nr.313/31.08.2007

278

0.1.

teren

Str. Col. Langa ints. Str. Crisan, S=1132,54 mp

01/10/2007

3 965 482.63

88816

HCL nr.351/28.09.2007

279

0.1.

teren

Str.Lapusneanu nr. 16, S=708mp

01/10/2007

3 096 880.89

88817

HCL nr.351/28.09.2007

280

0.1.

teren

Cismeaua Pacurari nr. 3, S=459mp

01/10/2007

82 169.48

88818

HCL nr.352/28.09.2007

281

0.1.

teren

Fd. Banu nr.4; S=243,52 mp

31/01/2008

263 763.89

88823

HCL nr.444/29.11.2007

282

0.1.

teren

Șos. Sărăriei nr.78; S=39,00mp,

31/01/2008

32 269.57

88832

HCL nr.210/30.05.2007

283

0.1.

teren

Str. Tătărași nr.20; S= 62,40 mp

31/01/2008

81 983.28

88833

HCL nr.210/30.05.2007

284

0.1.

teren

Str. Tabacului nr.9; S=283,70 mp

31/01/2008

360 324.91

88834

HCL nr.210/30.05.2007

285

0.1.

teren

Șos. Arcu nr.32, bl.Z10, Tr.1, parter; S=5,87 mp

31/01/2008

7 190.75

88835

HCL nr.211/30.05.2007

286

0.1.

teren

Bd. Socola nr.16A, parter (Anexă Cotnari), S=39,87 mp

31/01/2008

32 988.91

88836

HCL nr.212/30.05.2007

287

0.1.

teren

Str. A. Panu nr.11; S=60,00 mp

31/01/2008

121 681.66

88838

HCL nr.214/30.05.2007

288

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr.179, bl.B1, parter S= 8,70 mp

31/01/2008

9 494.15

88839

HCL nr.215/30.05.2007

289

0.1.

teren

Str. Petru Poni nr.13, bl.573A, tronson 1, parter; S=82,90 mp

31/01/2008

99 956.28

88840

HCL nr.216/30.05.2007

290

0.1.

teren

Bd. Socola nr.20, bl.T2, parter; S= 71,00 mp

31/01/2008

66 969.95

88841

HCL nr.217/30.05.2007

291

0.1.

teren

Str. Păcurari nr.2A, bl.590C, parter, S=14,18 mp

31/01/2008

19 542.92

88842

HCL nr.218/30.05.2007

292

0.1.

teren

Bd. Socola nr.8, bl.C2, sc.A, parter, S=11,50 mp

31/01/2008

64 518.56

88843

HCL nr.219/30.05.2007

293

0.1.

teren

Str. Sălciilor nr.8; S= 41,00

31/01/2008

35 876.53

88844

HCL nr. 443/29.11.2007

294

0.1.

teren

Str. Pantilimon halipa nr.3, bl. C3, sc. B, parter ; S= 14,32

31/01/2008

6 338.87

88845

HCL NR.445/29.11.2007

295

0.1.

teren

Cartier Apărătorii Patriei S=12.400 MP

31/01/2008

855 763.31

88846

HCL nr.447/29.11.2007

296

0.1.

teren

Str. Crișului f.n.; S=17,00 mp

31/03/2008

16 299.33

88848

HCL nr.35/31.01.2008

297

0.1.

teren

Bd. T. Vladimirescu nr. 31, bl.333, sc.B, parter; S=14,65 mp

31/03/2008

19 020.55

88849

HCL nr. 36/31.01.2008

298

0.1.

teren

Str. Păcurari nr.128-130, bl.586, sc.B, parter; S=10,72 mp

31/03/2008

11 081.97

88850

HCL nr. 70/11.02.2008

299

0.1.

teren

Str. Vitejilor nr.13, bl.S-D8, parter; S=19,00 mp

31/03/2008

8 939.33

88851

HCL nr. 71/11.02.2008

300

0.1.

teren

Bd. Alexandru intersecție cu str. Basarabi; S=13,00 mp

31/03/2008

6 116.39

88852

HCL nr. 507/27.12.2007

301

0.1.

teren

Str. Golia nr.1; S=46,00 mp

31/03/2008

82 475.80

88853

HCL nr.415/29.10.2007

302

0.1.

teren

Cartier Tătărași, în vecinătatea complexului Green Park, S=1285 mp

31/03/2008

1 068 637.70

88854

HCL nr. 7/31.01.2008

303

0.1.

teren

Șos. Nicolina 83-85, S=2470 mp

01/12/2008

5 123 284.79

88953

HCL 82/2008, 123/2000

304

0.1.

teren

Bd. Socola nr.8, bl. C2. Sc.A, parter, S=18,30 mp

01/12/2008

21 334.67

88954

HCL 83/31.03.2008

305

0.1.

teren

Bd. Socola nr.34, bl. Z1. parter, S=17,67 mp

01/12/2008

19 720.73

88955

HCL 86/31.03.2008

306

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr. 70, bl.550, sc.C, parter S=18,33 mp

01/12/2008

28 985.43

88956

HCL 87/31.03.2008

307

0.1.

teren

Str. Petre Țuțea nr. 19, bl.913, tr.1, parter, S=12 mp

01/12/2008

2 623.11

88957

HCL 88/31.03.2008

308

0.1.

teren

Șos. Nicolina nr.110, cv.81, S=505 mp

01/12/2008

1 047 473.21

88958

HCL 310/.2001, 141/.2008

309

0.1.

teren

P-ța Voievozilor, bl. A1-A2, S=4,50 mp

01/12/2008

4 475.69

88959

HCL 142/31.03.2008

310

0.1.

teren

Șos. Bucium nr.54, Lot2, S=243,70 mp

01/12/2008

219 849.87

88960

HCL 145/.2008, 226/2008

311

0.1.

teren

Str. C. Negri nr.43, bl.T1, parter, S= 4,62 mp

01/12/2008

13 628.06

88961

HCL 161/21.04.2008

312

0.1.

teren

Str. Trei Fântânif.n., S=227,60 mp

01/12/2008

61 912.82

88963

HCL 175/21.04.2008

313

0.1.

teren

Str. Roman Vodă nr.18, bl. A6, apt.2,3, S=31,40

01/12/2008

23 944.43

88964

HCL 176/.2008, 235/.2008

314

0.1.

teren

Str. Pantelimon Halipa nr. 4A, bl. F3B, parter, S= 19,50 mp

01/12/2008

17 121.90

88965

HCL 177/21.04.2008

315

0.1.

teren

Str. Petre Țuțea nr. 25, bl.917, tr.3, parter, S=11,15 mp

01/12/2008

9 789.32

88966

HCL 178/21.04.2008

316

0.1.

teren

Străpungere Silvestru nr.7, bl.I1-5, sc.b, parter S=23,65 mp

01/12/2008

42 247.94

88967

HCL 223/26.05.2008

317

0.1.

teren

Splai Bahlui nr. 22 Complex Avram Iancu, S=138,20 mp

30/06/1905

103 134.59

88968

HCL 224/2008, 225/2008

318

0.1.

teren

Bd. Țuțora nr.2A, S= 8,62 mp

30/06/1905

9 568.31

88969

HCL 236/26.05.2008

319

0.1.

teren

Str. Bucium nr.4, bl. 110, S=6,60 mp

30/06/1905

6 276.05

88970

HCL 328/17.09.2008

320

0.1.

teren

Șos. Păcurari nr. 55, bl.558, parter S=7,72 mp

30/06/1905

9 047.33

88971

HCL 329/17.09.2008

321

0.1.

teren

Str. Clopotari nr. 19-21, bl. 607, parter, S=36,12 mp

30/06/1905

33 556.45

88972

HCL 330/17.09.2008

322

0.1.

teren

Intersecția Str. Libertății cu str. Măgurii, S=3050 mp

30.02.2009

6 236 574.27

88978

HCL 13/30.01.2009

323

0.1.

teren

Șos. Nicolina nr.110, cvartal 81, S=1505mp

30.02.2009

3 079 194.37

88979

HCL 13/30.01.2009

324

0.1.

teren

Str. Pantelimon Halipa nr.15, S=1500 mp

30.02.2009

3 237 865.34

88980

HCL 13/30.01.2009

325

0.1.

teren

str.Luca Arbore T 21, parcela 1(3352/1/2) atribuit Bisericii Sf, Arh. Mihail si Gavril S=699 mp.

18.12.2012.

396 427.69

89049

HCL.324/18.12.2012,HCL.507/23.12. 2009, HCL 141/2014

326

0.1.

teren

str. Argeș, nr. 65 T31, P3557 S=230 mp

29/10/2010

242 440.15

89195

HCL 399/29.10.2010

327

0.1.

teren

B-dul Carol I, pentru Institutul Național de Sănatate S=1658 mp.

29/07/2011

1 121 731.51

89196

HCL 243/29.07.2011

328

0.1.

teren

str.V.Lupu,104 (SC.Flux) S=278 mp.

28/04/2011

286 708.21

89197

HCL 145/28.04.2011

329

0.1.

teren

șos. Nicolina și Sălciilor Lot 1 și 2 S= 193 mp

14/06/2011

233 394.44

89198

HCL. 204/14.06.2011

330

0.1.

teren

Zona Copou Breazu T13. nr. CF. 134177 S=5150 mp.

14/06/2011

924 414.17

89199

HCL. 204/14.06.2011

331

0.1.

teren

Zona Bucium, str. Fermei nr. Cad. 15198 P. 7680/1/5 S=2000mp

14/06/2011

200 376.56

89200

HCL. 204/14.06.2011

332

0.1.

teren

str.Dum. Roșie Insp. Teritorial pt. Calitatea Sem. nr. 7,CAT. 3425 T.97, S= 335 mp.

15/09/2011

225 600.35

89201

HCL307/15.09.2011

HCL 140/30.05.2013

333

0.1.

teren

Zona Green Park pentru Biserica . Sf, Ier. Varlaam S=3924 mp.

27/10/2009

1 075 174.43

89202

HCL 460/27.10.2009

334

0.1.

teren

Zona Bejan Mitrop. Moldovei, Biserica S= 6922 mp din care 1500 mp bisericii

28/03/2011

619 590.99

89203

HCL.107/28.03.2011

335

0.1.

teren

str. Canta nr. 52 vechi, langa șc. Elena Cuza S=988 mp.

26/07/2011

623 875.76

89204

HCL.269/2011

336

0.1.

teren

Al. Basarabi pentru bis. Sf. Apostol Toma S=6702 mp.

15/09/2011

755 922.90

82940

HCL287/2011

337

0.1.

teren

str. Lăpușneanu, atribuit Bisericii Banu lângă esplanada Romtelecom,S=223,59 mp

26/10/2011

841 211.10

89243

HCL343/26.,10.2011 si 195 /2012

338

0.1.

teren

str. Prof. Șesan, fn. Suprafața 778 mp.

29.07.20111

157 739.03

89260

HCL. 418/.2010; 135,268/2011

339

0.1.

teren

str. Palat -arealul Complexului Palas Shopping Mall S= 111754,64 mp.

17/01/2005

179 477 929.21

89270

HCL.113/19.04.2012

340

0.1.

teren

teren str. Vitejilor nr. 2,atribuit Bisericii Invierea Domnului S= 4941 mp.

28/08/2012

2 687 506.50

89282

HCL.197/28.09.2012 si 278/2012

341

0.1.

teren

teren Bdl. Alexandru cel Bun 20 A Biserica Nectarie S= 4417 mp.

03/10/2012

2 342 538.96

89283

HCL.251/28.09.2013

342

0.1.

teren

str. Păcurari nr.126, atribuit Bisericii Sf. Mucenic Mina S=2421 mp

29/11/2012

977 478.75

89312

HCL.283/29.11.2011

343

0.1.

teren

str. Poligon 9 C.F. 133323 nr. Cad. 141461lot. Nr. 2 S= 56 m.p.

29/11/2012

22 769.60

89314

HCL.288/29.11.2012

344

0.1.

teren

str. Tabacului langa Catedrala Catolica S= 565 mp, pentru schimb cu Constructii 1

28/03/2013

383 917.00

89399

HCL. 94/28.03.2013

345

0.1.

teren

str. Silvestru CC3221/1 S=341 mp. Nr. Cad 143559(Pod de Piatra intre calea ferata și str.

Silvestru lot 1)

29/11/2013

320 284.25

89406

HCL. 289/29.11.2012

346

0.1.

teren

str. Decebal nr. 17 nr. cad. 131804 S=241 mp. între Al. Decebal șI Grădinița nr. 18

20/03/2013

201 887.99

89407

HCL. 289/29.11.2012

347

0.1.

teren

str. Decebal nr. 17 nr. cad. 131805 S=240 mp. între Al. Decebal șI Grădinița nr. 19

21/03/2013

201 050.26

89408

HCL. 289/29.11.2012

348

0.1.

teren

str. G-ral Berthelot,T 54 parcela 1860/1 Atrib Bis. Sfintii 40 Mucenici S=12,20mp.

27/06/2013

10 833.00

89409

HCL. 169/27.06.2013

349

0.1.

teren

Str. V. Conta nr.30,cvartal 62,parcela CC1(2210) S=3789,97 mp. (Casa Studentilor)

27/09/2013

6 648 513.00

89411

HCL.167/2012

350

0.1.

teren

str. Nicoriță, nr. 6, T35, Parcela CC1764/4, S=81mp.

21/11/2013

19 302.46

89443

HCL. 298/21.11.2013

351

0.1.

teren

str. Oancea, T 69 Parcela CAT1(3950/60) S= 273 mp.

21/11/2013

49 394.71

89444

HCL. 278/21.11.2013

352

0.1.

teren

str. Golia f.n. CAT 907/1 S=460 mp.

21/11/2013

749 505.60

89445

HCL. 276/21.11.2013

353

0.1.

teren

str.Sărăriei, nr. 57 A, T 19, Parcela VH (639/1), S= 90 mp,VH639/2 S=27 mp.

21/11/2013

30 713.44

89446

HCL. 279/21.11.2013

354

0.1.

teren

Al. Tudor Neculai. T 70 Parcela CC 3851/1 S=263 mp

21/11/2013

69 039.60

89447

HCL. 279/21.11.2013

355

0.1.

teren

Al. Tudor Neculai. T 70 Parcela CC 3851/2, CC 3850/1/1, CC3844/1 S=281 mp

21/11/2013

73 764.74

89448

HCL. 279/21.11.2013

356

0.1.

teren

Al. Tudor Neculai, T81,P CC 1(4490/17/2/1)S=30 mp.

21/11/2013

7 875.00

89449

HCL. 279/21.11.2013

357

0.1.

teren

Al. Tudor Neculai, T81, P CC1(4490/17/2/2)S=30 mp

21/11/2013

7 875.00

89450

HCL. 279/21.11.2013

358

0.1.

teren

str. Prof. A.Șesan,T 2 parcelele CC1(101/1/1),AG1(100)S= 415 mp.

21/11/2013

202 855.32

89451

HCL. 279/21.11.2013

359

0.1.

teren

str. Gavril Muzicescu, T 1,Parcela CC 2(20/2), S=240 mp.

21/11/2013

117 313.92

89452

HCL. 279/21.11.2013

360

0.1.

teren

str. Caprelor, T 2, Parcela PDT 843/5, S= 570mp.

21/11/2013

69 655.14

89453

HCL. 279/21.11.2013

361

0.1.

teren

std. Venerei, nr. 5, T 27, parcela CC 1005, S=239 mp.

28/01/2014

62 379.00

89465

HCL. 10/28.01.2014

362

0.1.

teren

str. Arh. Berindei, T 21, parcela CC 1(1024/9/1/1) S= 143 mp.

28/01/2014

47 903.00

89466

HCL. 10/28.01.2014

363

0.1.

teren

str. Malu, nr. 11, T 32 Parcela AG 1104,S=192 mp.

28/01/2014

56 397.00

89467

HCL. 10/28.01.2014

364

0.1.

teren

str. Malu, nr. 11, T 32 Parcela CAT 1073/4,S=354 mp.

28/01/2014

256 458.00

89468

HCL. 10/28.01.2014

365

0.1.

teren

str. Făgetului nr. T 9, Parcela AG 399, S=350 mp.

28/01/2014

62 999.37

89469

HCL. 10/28.01.2014

366

0.1.

teren

str. Barbu Lăutaru nr. 50, T 27, Parcela CC 1000/3, S= 87 mp.

28/01/2014

62 827.50

89470

HCL. 61/28.01.2014

367

0.1.

teren

Bdl. Nicolae Iorga,T 10,Parcela CAT 91/6 S= 72 mp.

28/01/2014

24 115.55

89471

HCL. 61/28.01.2014

368

0.1.

teren

str. Pinului, T 54 CAT 1875/1,Inst. Regional de Oncologie, parcare, S=405 mp.

28/02/2014

61 210.72

89472

HCL. 62/28.02.2014

369

0.1.

teren

șos. Ștefan cel Mareși Sfânt nr. 34 C, T 27, Parcela CC 882/2, S2=143 mp.

28/02/2014

8 365.50

89473

HCL. 63/28.02.2014

370

0.1.

teren

șos. Ștefan cel Mareși Sfânt nr. 34 C, T 27, Parcela VH 883, S3=223 mp.

28/02/2014

13 045.50

89474

HCL. 63/28.02.2014

371

0.1.

teren

Bdl.Tudor Vladimirescu nr. 70 mal stg. Râu Bahlui lângă pod S= 17 mp.

30/04/2014

3 087.99

89475

HCL. 142/30.04.2014

372

0.1.

teren

Splai Stg. Râu Bahlui , T 28, Parcela CR 2311/ , S= 15 mp.

30/04/2014

3 915.00

89476

HCL. 142/30.04.2014

373

0.1.

teren

str. Cișmeaua Păcurari, T31, CC 1245/2 S=500 mp.

31/05/2014

243 000.00

89478

HCL.166/31.05.2014

374

0.1.

teren

str. Cișmeaua Păcurari, T31, CAT 1246/1 S=321 mp.

31/05/2014

156 006.00

89479

HCL.166/31.05.2014

375

0.1.

teren

str. Cișmeaua Păcurari, T31, CC 1246/2 S=143 mp.

31/05/2014

69 498.00

89480

HCL.166/31.05.2014

376

0.1.

teren

std. Cărămidarinr. 2, T 36, Parcela A 1226/9, S= 68 mp

31/05/2014

8 262.00

89481

HCL.167/31.05.2014

377

0.1.

teren

std. Cărămidarinr. 2, T 36, Parcela A 1226/10, S= 190 mp.

31/05/2014

23 085.00

89482

HCL.166/31.05.2014

378

0.1.

teren

zona Carrefour Era T38 Parcela CDT 1767, S=1636 mp.

31/05/2014

426 996.00

89483

HCL.169/31.05.2014

379

0.1.

teren

str. Caprelor T 26, Parcela PDT 843/6 S=395 mp.

31/05/2014

47 992.50

89484

HCL.168/31.05.2014

380

0.1.

teren

str. Holboca nr. 25 Tarla 19,AG547/1 și CC 548/1, (folosinta Agricolă),S=301 mp.

27/03/2014

66 370.50

89793

HCL. 92/27.03.2014

381

0.1.

teren

Al. Strugurilor,nr. 23 Tarla 49,CC1861/9/5, (folosinta Agricolă),S=121 mp.

27/03/2014

40 020.75

89794

HCL. 92/27.03.2014

382

0.1.

teren

str. Holboca,nr. 37,Tarlaua 19, CC 529/2, (folosinta Agricolă),S=52 mp.

27/03/2014

11 466.00

89795

HCL. 92/27.03.2014

383

0.1.

teren

șos. Iași-Voinești,nr. 12 B, parcela CAT 686/9/1 S=389 mp.

30/09/2014

85 832.85

89796

HCL. 286/30.09.2014

384

0.1.

teren

Bdl. C.A. Rosetti CV. 43,CAT 2138/5/2. S=14 mp.(cale de acces)

30/09/2014

5 663.34

89797

HCL. 287/30.09.2014

385

0.1.

teren

str. Pantelimon Halipa f.n. Sc. 59,nr. CAD. 17976,Parcela CC207/10, S=232 mp.

29/10/2014

75 710.88

89798

HCL.335/29.10.2014

386

0.1.

teren

str. Moara de Foc f.n.lânga Stația Peco,Tarla 60, S=1429 mp.

29/10/2014

882 264.60

89799

HCL.336/29.10.2014

387

0.1.

teren

str.Col. Langa int. cu str. Crișan,Tarla 74, CR 2476,DS. 1928 S=1128,28mp. atrib. Mitropoliei

28/11/2014

1 972 501.00

89800

HCL.369/29.10.2014

270 356 345.10

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI Insusit de Consiliul Local Iasi

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ IAȘI    .    prin HCL_/_2015

Primarul Municipiului Iasi

Gheorghe Nichita

ANEXA 4

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI IAȘI

Nr.crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de

identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz darii in folosinta

Valoarea de inventar

Nr inventar

Situatia juridica actuala

Directia de Asistenta Comunitara

Total DAC Iasi

12 858 879.18

Cladire, Str.Mitropolit Varlaam nr.54

DAC Iasi

26-Feb-07

719 470.73

100002

HCL 449/2007, protocol de

1

predare primire 1320/14.01.2008

Teren aferent imobilului din str. Mitropolit Varlaam nr.54,

DAC Iasi

26-Feb-07

341 256.00

877560

HCL 449/2007, protocol de

2

Suprafata 265 mp

predare primire 1320/14.01.2008

3

2.2.9

Calculator Fujitsu Siemens Scenic cu Mon 17'

DAC Iasi

20.07.2006

4 617.20

200007

Adminstrat DAC Iasi

4

2.2.9

Licenta FoxPro 2.6 DOS Windows

DAC Iasi

20.07.2006

419.49

200026

Adminstrat DAC Iasi

5

2.2.9

Licenta Office 2000

DAC Iasi

20.07.2006

963.08

200027

Adminstrat DAC Iasi

6

2.2.9

Licenta Visual FoxPro 6.0

DAC Iasi

20.07.2006

1 177.33

200028

Adminstrat DAC Iasi

7

2.2.9

Licenta Visual FoxPro 6.0

DAC Iasi

20.07.2006

1 177.33

200029

Adminstrat DAC Iasi

8

3.1.1.1

Dulap metal-fiset

DAC Iasi

20.07.2006

218.52

300044

Adminstrat DAC Iasi

9

3.1.1.1

Dulap metal-fiset

DAC Iasi

20.07.2006

218.52

300045

Adminstrat DAC Iasi

10

3.1.1.1

Dulap metal-fiset

DAC Iasi

20.07.2006

190.78

300046

Adminstrat DAC Iasi

11

3.1.1.1

Dulap metal-fiset

DAC Iasi

20.07.2006

218.52

300047

Adminstrat DAC Iasi

12

3.1.1

Fiset metalic 2 module

DAC Iasi

20.07.2006

1 468.97

300048

Adminstrat DAC Iasi

13

3.1.1.1

Hol Emanuel

DAC Iasi

20.07.2006

790.16

300052

Adminstrat DAC Iasi

14

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200032

Adminstrat DAC Iasi

15

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200033

Adminstrat DAC Iasi

16

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200034

Adminstrat DAC Iasi

17

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200035

Adminstrat DAC Iasi

18

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200036

Adminstrat DAC Iasi

19

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200037

Adminstrat DAC Iasi

20

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200038

Adminstrat DAC Iasi

21

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200039

Adminstrat DAC Iasi

22

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200040

Adminstrat DAC Iasi

23

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200041

Adminstrat DAC Iasi

24

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200042

Adminstrat DAC Iasi

25

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200043

Adminstrat DAC Iasi

26

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200044

Adminstrat DAC Iasi

27

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200045

Adminstrat DAC Iasi

28

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200046

Adminstrat DAC Iasi

29

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200047

Adminstrat DAC Iasi

30

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200048

Adminstrat DAC Iasi

31

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200049

Adminstrat DAC Iasi

32

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200050

Adminstrat DAC Iasi

33

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200051

Adminstrat DAC Iasi

34

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200052

Adminstrat DAC Iasi

35

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200053

Adminstrat DAC Iasi

36

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200056

Adminstrat DAC Iasi

37

2.2.9

Licenta Microsoft Office 2003 Small Bussines English

DAC Iasi

06.12.2006

831.77

200057

Adminstrat DAC Iasi

38

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200059

Adminstrat DAC Iasi

39

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200060

Adminstrat DAC Iasi

40

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200061

Adminstrat DAC Iasi

41

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200062

Adminstrat DAC Iasi

42

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200063

Adminstrat DAC Iasi

43

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200064

Adminstrat DAC Iasi

44

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200065

Adminstrat DAC Iasi

45

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200066

Adminstrat DAC Iasi

46

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200067

Adminstrat DAC Iasi

47

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200068

Adminstrat DAC Iasi

48

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200069

Adminstrat DAC Iasi

49

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200070

Adminstrat DAC Iasi

50

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200071

Adminstrat DAC Iasi

51

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200072

Adminstrat DAC Iasi

52

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200073

Adminstrat DAC Iasi

53

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200074

Adminstrat DAC Iasi

54

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200075

Adminstrat DAC Iasi

55

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200076

Adminstrat DAC Iasi

56

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200077

Adminstrat DAC Iasi

57

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200078

Adminstrat DAC Iasi

58

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200079

Adminstrat DAC Iasi

59

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200080

Adminstrat DAC Iasi

60

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200083

Adminstrat DAC Iasi

61

2.2.9

Calculator Elsaco Phanter P4 541 3.2 Ghz

DAC Iasi

06.12.2006

2 269.60

200084

Adminstrat DAC Iasi

62

2.2.9

Soft MS W2003 SVR R2 STD OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

2 118.76

200085

Adminstrat DAC Iasi

63

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200086

Adminstrat DAC Iasi

64

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200087

Adminstrat DAC Iasi

65

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200088

Adminstrat DAC Iasi

66

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200089

Adminstrat DAC Iasi

67

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200090

Adminstrat DAC Iasi

68

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200091

Adminstrat DAC Iasi

69

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200092

Adminstrat DAC Iasi

70

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200093

Adminstrat DAC Iasi

71

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200094

Adminstrat DAC Iasi

72

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR EN CAL OLP NL

DAC Iasi

06.12.2006

86.70

200095

Adminstrat DAC Iasi

73

2.2.9

Licenta MS W2003 SVR R2 STD 32*64 DK

DAC Iasi

06.12.2006

80.38

200096

Adminstrat DAC Iasi

74

2.3.2.1.1

Dacia Logan Laureate 1.5DCI

DAC Iasi

31.05.2006

31 866.16

200002

Adminstrat DAC Iasi

75

2.3.2.1.1

Dacia Logan Laureate Plus

DAC Iasi

18.04.2006

30 660.19

200001

Adminstrat DAC Iasi

76

3.4

Program contabilitate

DAC Iasi

28.02.2006

8 344.90

300001

Adminstrat DAC Iasi

77

3.2.1

Copiator Canon

DAC Iasi

17.05.2006

7 674.31

300003

Adminstrat DAC Iasi

78

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00806

DAC Iasi

10.05.2006

2 902.68

300005

Adminstrat DAC Iasi

79

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00806

DAC Iasi

10.05.2006

2 902.68

300006

Adminstrat DAC Iasi

80

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00806

DAC Iasi

10.05.2006

2 902.68

300009

Adminstrat DAC Iasi

81

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00807

DAC Iasi

10.05.2006

2 432.76

300010

Adminstrat DAC Iasi

82

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00807

DAC Iasi

10.05.2006

2 432.76

300014

Adminstrat DAC Iasi

83

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00807

DAC Iasi

10.05.2006

2 432.76

300015

Adminstrat DAC Iasi

84

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00807

DAC Iasi

10.05.2006

2 432.76

300016

Adminstrat DAC Iasi

85

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00807

DAC Iasi

10.05.2006

2 432.76

300019

Adminstrat DAC Iasi

86

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00807

DAC Iasi

10.05.2006

2 432.76

300020

Adminstrat DAC Iasi

87

3.2.1

Calculator Elsaco 9I00807

DAC Iasi

10.05.2006

2 432.76

300022

Adminstrat DAC Iasi

88

3.2.1

Server IBM 226

DAC Iasi

15.05.2006

5 581.10

300023

Adminstrat DAC Iasi

89

3.2.1

DADF N1 pt.Copiator Canon

DAC Iasi

04.09.2006

2 043.23

300054

Adminstrat DAC Iasi

90

3.2.1

Imprimanta DFX-9000 A3 2X9 ACE 1320 CPS

DAC Iasi

08.12.2006

17 049.45

300055

Adminstrat DAC Iasi

91

3.2.1

Imprimanta Lexmark laser A4

DAC Iasi

05.12.2006

7 291.86

300056

Adminstrat DAC Iasi

92

3.2.1

Imprimanta Lexmark laser A4

DAC Iasi

05.12.2006

7 291.86

300057

Adminstrat DAC Iasi

93

2.1.22.2.

AER CONDITIONAT VW

DAC Iasi

01-Nov-07

7 358.53

0.000002

Adminstrat DAC Iasi

94

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200101

Adminstrat DAC Iasi

95

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200102

Adminstrat DAC Iasi

96

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200103

Adminstrat DAC Iasi

97

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200104

Adminstrat DAC Iasi

98

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200105

Adminstrat DAC Iasi

99

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200106

Adminstrat DAC Iasi

100

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200107

Adminstrat DAC Iasi

101

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200108

Adminstrat DAC Iasi

102

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200109

Adminstrat DAC Iasi

103

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200110

Adminstrat DAC Iasi

104

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200111

Adminstrat DAC Iasi

105

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200112

Adminstrat DAC Iasi

106

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200113

Adminstrat DAC Iasi

107

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200114

Adminstrat DAC Iasi

108

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200115

Adminstrat DAC Iasi

109

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200116

Adminstrat DAC Iasi

110

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200117

Adminstrat DAC Iasi

111

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200118

Adminstrat DAC Iasi

112

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200119

Adminstrat DAC Iasi

113

2.2.9.

CALCULATOR ELSACO PANTHER P4 3.2GHZ

DAC Iasi

03-Jul-07

2 438.16

200120

Adminstrat DAC Iasi

114

3.2.1.

COPIATOR DIGITAL CANON IR3035N

DAC Iasi

15,12,07

18 748.22

300073

Adminstrat DAC Iasi

115

2.2.9.

COPIATOR XEROX WORKCENTER 265

DAC Iasi

03-Jul-07

25 768.47

200121

Adminstrat DAC Iasi

116

2.3.2.1.1.

DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI

DAC Iasi

27-Nov-07

55 724.76

200135

Adminstrat DAC Iasi

117

2.3.2.1.1.

DACIA LOGAN PRESTIGE 16V

DAC Iasi

31-Jul-07

40 961.62

200122

Adminstrat DAC Iasi

118

2.1.17.3.1.

Instalatie de climatizare DELONGHI 130

DAC Iasi

05-Nov-07

2 479.63

200129

Adminstrat DAC Iasi

119

2.1.17.3.1.

Instalatie de climatizare DELONGHI 130

DAC Iasi

05-Nov-07

2 479.63

200130

Adminstrat DAC Iasi

120

2.1.17.3.1.

Instalatie de climatizare DELONGHI 130

DAC Iasi

05-Nov-07

2 479.63

200131

Adminstrat DAC Iasi

121

2.1.17.3.1.

Instalatie de climatizare DELONGHI 130

DAC Iasi

05-Nov-07

2 479.63

200132

Adminstrat DAC Iasi

122

2.1.17.3.1.

Instalatie de climatizare DELONGHI 130

DAC Iasi

05-Nov-07

2 479.63

200133

Adminstrat DAC Iasi

123

2.1.17.3.1.

Instalatie de climatizare DELONGHI 130

DAC Iasi

05-Nov-07

2 479.63

200134

Adminstrat DAC Iasi

124

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200138

Adminstrat DAC Iasi

125

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200139

Adminstrat DAC Iasi

126

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200140

Adminstrat DAC Iasi

127

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200141

Adminstrat DAC Iasi

128

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200142

Adminstrat DAC Iasi

129

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200143

Adminstrat DAC Iasi

130

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200144

Adminstrat DAC Iasi

131

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200145

Adminstrat DAC Iasi

132

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200147

Adminstrat DAC Iasi

133

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200148

Adminstrat DAC Iasi

134

2.2.9.

LICENTA M Office Small Bussines Edition 2007 Engli

DAC Iasi

17-Dec-07

1 204.28

200149

Adminstrat DAC Iasi

135

2.2.9.

LICENTE MS W2003 CAL NL

DAC Iasi

17-Dec-07

133.28

200150

Adminstrat DAC Iasi

136

2.2.9.

LICENTE MS W2003 CAL NL

DAC Iasi

17-Dec-07

133.28

200151

Adminstrat DAC Iasi

137

2.2.9.

LICENTE MS W2003 CAL NL

DAC Iasi

17-Dec-07

133.28

200152

Adminstrat DAC Iasi

138

2.2.9.

LICENTE MS W2003 CAL NL

DAC Iasi

17-Dec-07

133.28

200153

Adminstrat DAC Iasi

139

2.2.9.

LICENTE MS W2003 CAL NL

DAC Iasi

17-Dec-07

133.28

200154

Adminstrat DAC Iasi

140

2.2.9.

LICENTE MS W2003 CAL NL

DAC Iasi

17-Dec-07

133.28

200155

Adminstrat DAC Iasi

141

3.4.

PROGRAM PIONIER - MODUL GESTIUNE

DAC Iasi

23-Nov-07

2 082.50

300064

Adminstrat DAC Iasi

142

3.4.

PROGRAM PIONIER - MODUL GESTIUNE

DAC Iasi

23-Nov-07

2 082.50

300065

Adminstrat DAC Iasi

143

3.4.

PROGRAM PIONIER -MODUL FINANCIAR

DAC Iasi

23-Nov-07

1 041.25

300066

Adminstrat DAC Iasi

144

3.4.

PROGRAM PIONIER -MODUL FINANCIAR

DAC Iasi

23-Nov-07

1 041.25

300067

Adminstrat DAC Iasi

145

3.4.

PROGRAM PIONIER -MODUL FINANCIAR

DAC Iasi

23-Nov-07

1 041.25

300068

Adminstrat DAC Iasi

146

3.4.

PROGRAM PIONIER -MODUL FINANCIAR

DAC Iasi

23-Nov-07

1 041.25

300069

Adminstrat DAC Iasi

147

3.4.

PROGRAM PIONIER -MODUL FINANCIAR

DAC Iasi

23-Nov-07

1 041.25

300070

Adminstrat DAC Iasi

148

3.4.

PROGRAM PIONIER LICENTA SERVER FULL G+F

DAC Iasi

23-Nov-07

3 123.75

300071

Adminstrat DAC Iasi

149

3.4.

ROUTER CISCO 2811

DAC Iasi

17-Dec-07

11 806.33

300072

Adminstrat DAC Iasi

150

3.2.2.

SISTEM TELEFONIC DIGITAL

DAC Iasi

23-Nov-07

13 630.00

300063

Adminstrat DAC Iasi

151

3.2.1.

COPIATOR WORK CENTRE 5655

DAC Iasi

12-Nov-08

26 201.42

300079

Adminstrat DAC Iasi

152

2.2.9.

IMPRIMANTA HP LASER P4015X/C8511A

DAC Iasi

26-Nov-08

5 448.76

200159

Adminstrat DAC Iasi

153

2.2.9.

IMPRIMANTA HP LASER P4015X/C8511A

DAC Iasi

27-Nov-08

5 448.76

200169

Adminstrat DAC Iasi

154

2.2.9.

Software Microsoft Office Small Business 2007 wIN

DAC Iasi

26-Nov-08

1 169.18

200160

Adminstrat DAC Iasi

155

2.2.9.

Software Microsoft Office Small Business 2007 wIN

DAC Iasi

26-Nov-08

1 169.18

200161

Adminstrat DAC Iasi

156

2.2.9.

Software Microsoft Office Small Business 2007 wIN

DAC Iasi

26-Nov-08

1 169.18

200162

Adminstrat DAC Iasi

157

2.2.9.

Software Microsoft Office Small Business 2007 wIN

DAC Iasi

26-Nov-08

1 169.18

200163

Adminstrat DAC Iasi

158

2.2.9.

Software Microsoft Office Small Business 2007 wIN

DAC Iasi

26-Nov-08

1 169.18

200164

Adminstrat DAC Iasi

159

2.2.9.

Software Microsoft VFoxPro 9.2 Win 32 English Reta

DAC Iasi

26-Nov-08

2 804.83

200165

Adminstrat DAC Iasi

160

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200177

Adminstrat DAC Iasi

161

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200178

Adminstrat DAC Iasi

162

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200180

Adminstrat DAC Iasi

163

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200181

Adminstrat DAC Iasi

164

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200183

Adminstrat DAC Iasi

165

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

220184

Adminstrat DAC Iasi

166

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200186

Adminstrat DAC Iasi

167

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200188

Adminstrat DAC Iasi

168

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200189

Adminstrat DAC Iasi

169

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200190

Adminstrat DAC Iasi

170

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200191

Adminstrat DAC Iasi

171

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200193

Adminstrat DAC Iasi

172

2.2.9.

CALCULATOR BIROU TIP PC

DAC Iasi

18-Dec-08

3 507.15

200194

Adminstrat DAC Iasi

173

2.2.9.

CALCULATOR PORTABIL TIP LAPTOP/NOTEBOOK

DAC Iasi

18-Dec-08

3 554.88

200195

Adminstrat DAC Iasi

174

3.4

PROGRAM PIONIER 3 licente

DAC Iasi

29.01.2009

2 082.50

300080

Adminstrat DAC Iasi

175

3.4

PROGRAM PIONIER 3 licente

DAC Iasi

29.01.2009

2 082.50

300081

Adminstrat DAC Iasi

176

3.4

PROGRAM PIONIER 3 licente

DAC Iasi

29.01.2009

2 082.50

300082

Adminstrat DAC Iasi

177

2.5

CAZAN FEROLLI

DAC Iasi

12.03.2009

9 851.95

200197

Adminstrat DAC Iasi

178

2.2.9.

OFFICE SB 2007 9QA-01757 lot 00132418467084

DAC Iasi

09-Jun-09

987.70

200200

Adminstrat DAC Iasi

179

2.2.9.

OFFICE SB 2007 9QA-01757 lot b00132418467087

DAC Iasi

09-Jun-09

987.70

200201

Adminstrat DAC Iasi

180

2.2.9.

IMPRIMANTA LEXMARK T 652 DTN

DAC Iasi

24-Jun-09

6 375.05

200202

Adminstrat DAC Iasi

181

2.2.9.

IMPRIMANTA LEXMARK T 652 DTN

DAC Iasi

24-Jun-09

6 375.05

200203

Adminstrat DAC Iasi

182

2.2.9.

CALCULATOR INTEL E 8400+OFICE 2007+XP

DAC Iasi

10-Jun-09

3 467.15

200008

Adminstrat DAC Iasi

183

2.2.9.

CALCULATOR PORTABIL MAGUAY EXPERTBOOK

DAC Iasi

09.07.2009

3 251.86

200210

Adminstrat DAC Iasi

184

2.2.9.

CALCULATOR PORTABIL MAGUAY EXPERTBOOK

DAC Iasi

09.07.2009

3 251.86

200211

Adminstrat DAC Iasi

185

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200212

Adminstrat DAC Iasi

186

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200213

Adminstrat DAC Iasi

187

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200214

Adminstrat DAC Iasi

188

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200215

Adminstrat DAC Iasi

189

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200217

Adminstrat DAC Iasi

190

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200218

Adminstrat DAC Iasi

191

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200219

Adminstrat DAC Iasi

192

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200220

Adminstrat DAC Iasi

193

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200221

Adminstrat DAC Iasi

194

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200222

Adminstrat DAC Iasi

195

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200223

Adminstrat DAC Iasi

196

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200224

Adminstrat DAC Iasi

197

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200225

Adminstrat DAC Iasi

198

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200226

Adminstrat DAC Iasi

199

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200227

Adminstrat DAC Iasi

200

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200228

Adminstrat DAC Iasi

201

2.2.9.

CALCULATOR TIP PC MAGUAY OFFICE

DAC Iasi

09.07.2009

3 376.88

200229

Adminstrat DAC Iasi

202

2.2.9.

SERVER MAGUAY EXPERT SERVER

DAC Iasi

09.07.2009

8 589.96

200230

Adminstrat DAC Iasi

203

3.4.

SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS XP PROF

DAC Iasi

09.07.2009

499.56

300100

Adminstrat DAC Iasi

204

3.4.

SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS XP PROF

DAC Iasi

09.07.2009

499.56

300101

Adminstrat DAC Iasi

205

3.1.6.

BIROU DIFERIT

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.07

062531

Adminstrat DAC Iasi

206

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

062536

Adminstrat DAC Iasi

207

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

062537

Adminstrat DAC Iasi

208

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

031618

Adminstrat DAC Iasi

209

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035732

Adminstrat DAC Iasi

210

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035625

Adminstrat DAC Iasi

211

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020638

Adminstrat DAC Iasi

212

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.20

020617

Adminstrat DAC Iasi

213

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

020155

Adminstrat DAC Iasi

214

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035603

Adminstrat DAC Iasi

215

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.20

020625

Adminstrat DAC Iasi

216

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

032084

Adminstrat DAC Iasi

217

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035685

Adminstrat DAC Iasi

218

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020646

Adminstrat DAC Iasi

219

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

035758

Adminstrat DAC Iasi

220

2.1.25.1.

COMPRESOR

Cabinete medicale

20-Jul-09

11.12

020608

Adminstrat DAC Iasi

221

3.1.6.

BIROU 2 CORPURI

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062525

Adminstrat DAC Iasi

222

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030139

Adminstrat DAC Iasi

223

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065662

Adminstrat DAC Iasi

224

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.20

020612

Adminstrat DAC Iasi

225

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035621

Adminstrat DAC Iasi

226

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020633

Adminstrat DAC Iasi

227

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035624

Adminstrat DAC Iasi

228

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.21

020614

Adminstrat DAC Iasi

229

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

061238

Adminstrat DAC Iasi

230

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065730

Adminstrat DAC Iasi

231

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065622

Adminstrat DAC Iasi

232

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020635

Adminstrat DAC Iasi

233

2.2.6.2.

PUPINEL ELECTRIC

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.28

020660

Adminstrat DAC Iasi

234

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

030170

Adminstrat DAC Iasi

235

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065619

Adminstrat DAC Iasi

236

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.11

031236

Adminstrat DAC Iasi

237

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

032534

Adminstrat DAC Iasi

238

3.1.6.

DULAP ALIMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.10

035691

Adminstrat DAC Iasi

239

3.1.6.

DULAP VESTIAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035718

Adminstrat DAC Iasi

240

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035670

Adminstrat DAC Iasi

241

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

035778

Adminstrat DAC Iasi

242

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.21

020628

Adminstrat DAC Iasi

243

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065733

Adminstrat DAC Iasi

244

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065633

Adminstrat DAC Iasi

245

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020649

Adminstrat DAC Iasi

246

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065760

Adminstrat DAC Iasi

247

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062574

Adminstrat DAC Iasi

248

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

030141

Adminstrat DAC Iasi

249

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065668

Adminstrat DAC Iasi

250

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065776

Adminstrat DAC Iasi

251

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062579

Adminstrat DAC Iasi

252

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062562

Adminstrat DAC Iasi

253

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065656

Adminstrat DAC Iasi

254

3.1.6.

FISIER 16 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

065711

Adminstrat DAC Iasi

255

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065773

Adminstrat DAC Iasi

256

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

030165

Adminstrat DAC Iasi

257

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065683

Adminstrat DAC Iasi

258

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062580

Adminstrat DAC Iasi

259

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065677

Adminstrat DAC Iasi

260

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030147

Adminstrat DAC Iasi

261

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

025943

Adminstrat DAC Iasi

262

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035618

Adminstrat DAC Iasi

263

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062543

Adminstrat DAC Iasi

264

2.1.25.4.

PEDIOMETRU

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.11

065791

Adminstrat DAC Iasi

265

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032545

Adminstrat DAC Iasi

266

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035639

Adminstrat DAC Iasi

267

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

035761

Adminstrat DAC Iasi

268

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062561

Adminstrat DAC Iasi

269

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065770

Adminstrat DAC Iasi

270

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.21

020622

Adminstrat DAC Iasi

271

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

032083

Adminstrat DAC Iasi

272

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032542

Adminstrat DAC Iasi

273

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035629

Adminstrat DAC Iasi

274

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020643

Adminstrat DAC Iasi

275

2.2.6.2.

PUPINEL ELECTRIC

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.28

020666

Adminstrat DAC Iasi

276

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062554

Adminstrat DAC Iasi

277

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065647

Adminstrat DAC Iasi

278

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065649

Adminstrat DAC Iasi

279

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032563

Adminstrat DAC Iasi

280

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.12

062585

Adminstrat DAC Iasi

281

3.1.6.

CANAPEA HOL 3 PERSOANE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.21

065597

Adminstrat DAC Iasi

282

3.1.6.

CANAPEA SALA ASTEPTARE 2 PERSOANE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.22

065595

Adminstrat DAC Iasi

283

3.1.6.

CANAPEA SALA ASTEPTARE 2 PERSOANE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.22

065596

Adminstrat DAC Iasi

284

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.25

030152

Adminstrat DAC Iasi

285

3.1.6.

DULAP FISET METALIC

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.13

065719

Adminstrat DAC Iasi

286

3.1.6.

DULAP FISET METALIC

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.13

065720

Adminstrat DAC Iasi

287

3.1.6.

DULAP HDS 2 CORPURI

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.15

065743

Adminstrat DAC Iasi

288

3.1.6.

DULAP INFIRMIERE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.05

065692

Adminstrat DAC Iasi

289

3.1.6.

DULAP VESTIAR METALIC

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.41

065700

Adminstrat DAC Iasi

290

3.1.6.

MASUTA PANSAMENTE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.07

065782

Adminstrat DAC Iasi

291

3.1.6.

MASUTA PANSAMENTE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.07

065783

Adminstrat DAC Iasi

292

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

025946

Adminstrat DAC Iasi

293

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035620

Adminstrat DAC Iasi

294

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032570

Adminstrat DAC Iasi

295

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035665

Adminstrat DAC Iasi

296

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

035780

Adminstrat DAC Iasi

297

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020693

Adminstrat DAC Iasi

298

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020694

Adminstrat DAC Iasi

299

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

032099

Adminstrat DAC Iasi

300

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032568

Adminstrat DAC Iasi

301

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035663

Adminstrat DAC Iasi

302

3.1.6.

FISIER 16 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

035712

Adminstrat DAC Iasi

303

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

035774

Adminstrat DAC Iasi

304

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062551

Adminstrat DAC Iasi

305

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

030132

Adminstrat DAC Iasi

306

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065643

Adminstrat DAC Iasi

307

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.21

020618

Adminstrat DAC Iasi

308

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

061780

Adminstrat DAC Iasi

309

3.1.6.

DULAP MEDICAMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.41

065688

Adminstrat DAC Iasi

310

3.1.6.

FISIER 15 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

065746

Adminstrat DAC Iasi

311

3.1.6.

FISIER LEMN 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.41

065787

Adminstrat DAC Iasi

312

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020639

Adminstrat DAC Iasi

313

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065754

Adminstrat DAC Iasi

314

2.2.6.2.

PUPINEL ELECTRIC

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.28

020663

Adminstrat DAC Iasi

315

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032539

Adminstrat DAC Iasi

316

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

025939

Adminstrat DAC Iasi

317

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035614

Adminstrat DAC Iasi

318

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035610

Adminstrat DAC Iasi

319

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062556

Adminstrat DAC Iasi

320

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065650

Adminstrat DAC Iasi

321

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065767

Adminstrat DAC Iasi

322

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.11

061237

Adminstrat DAC Iasi

323

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

062535

Adminstrat DAC Iasi

324

3.1.6.

CANAPEA HOL 3 PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.23

065599

Adminstrat DAC Iasi

325

3.1.6.

CANAPEA HOL 3 PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.23

065600

Adminstrat DAC Iasi

326

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065608

Adminstrat DAC Iasi

327

2.2.6.2.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

030159

Adminstrat DAC Iasi

328

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

025942

Adminstrat DAC Iasi

329

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035616

Adminstrat DAC Iasi

330

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.21

020615

Adminstrat DAC Iasi

331

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065731

Adminstrat DAC Iasi

332

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065623

Adminstrat DAC Iasi

333

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020636

Adminstrat DAC Iasi

334

2.2.6.2.

PUPINEL ELECTRIC

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.28

020661

Adminstrat DAC Iasi

335

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062549

Adminstrat DAC Iasi

336

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065764

Adminstrat DAC Iasi

337

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020708

Adminstrat DAC Iasi

338

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020709

Adminstrat DAC Iasi

339

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065682

Adminstrat DAC Iasi

340

3.1.6.

SOFA

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065785

Adminstrat DAC Iasi

341

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

062088

Adminstrat DAC Iasi

342

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062560

Adminstrat DAC Iasi

343

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

030137

Adminstrat DAC Iasi

344

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065655

Adminstrat DAC Iasi

345

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065762

Adminstrat DAC Iasi

346

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062557

Adminstrat DAC Iasi

347

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065652

Adminstrat DAC Iasi

348

3.1.6.

FISIER CU SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

065750

Adminstrat DAC Iasi

349

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.20

020623

Adminstrat DAC Iasi

350

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065630

Adminstrat DAC Iasi

351

3.1.6.

FISIER 18 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

065745

Adminstrat DAC Iasi

352

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020644

Adminstrat DAC Iasi

353

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065757

Adminstrat DAC Iasi

354

2.2.6.2.

PUPINEL ELECTRIC

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.28

020667

Adminstrat DAC Iasi

355

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032544

Adminstrat DAC Iasi

356

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035638

Adminstrat DAC Iasi

357

3.1.6.

MASA LABORATOR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.07

035704

Adminstrat DAC Iasi

358

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020701

Adminstrat DAC Iasi

359

3.1.6.

BIROU 2 CORPURI

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032527

Adminstrat DAC Iasi

360

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032547

Adminstrat DAC Iasi

361

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035736

Adminstrat DAC Iasi

362

3.1.5.

FRIGIDER ARCTIC

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.50

035790

Adminstrat DAC Iasi

363

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

03-Jul-09

4.20

020630

Adminstrat DAC Iasi

364

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.14

065636

Adminstrat DAC Iasi

365

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.91

020651

Adminstrat DAC Iasi

366

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

03-Jul-09

4.20

020629

Adminstrat DAC Iasi

367

3.1.6.

BIROU LEMN 1 CORP

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.09

062520

Adminstrat DAC Iasi

368

3.1.6.

BIROU LEMN 1 CORP

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.09

062521

Adminstrat DAC Iasi

369

3.1.6.

CANAPEA SALA ASTEPTARE 1 PERSOANA

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.10

062591

Adminstrat DAC Iasi

370

3.1.6.

CANAPEA SALA ASTEPTARE 1 PERSOANA

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.10

065292

Adminstrat DAC Iasi

371

3.1.6.

CANAPEA SALA ASTEPTARE 1 PERSOANA

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.10

065293

Adminstrat DAC Iasi

372

2.1.25.1.

COMPRESOR FINI PARTENERS CU FILTRU

Cabinete medicale

03-Jul-09

2 458.91

065790

Adminstrat DAC Iasi

373

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.11

065734

Adminstrat DAC Iasi

374

3.1.6.

DULAP HDS 2 CORPURI

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.15

065741

Adminstrat DAC Iasi

375

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.14

065634

Adminstrat DAC Iasi

376

3.1.6.

DULAP VESTIAR METALIC

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.41

065694

Adminstrat DAC Iasi

377

3.1.6.

DULAP VESTIAR METALIC

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.41

065896

Adminstrat DAC Iasi

378

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.91

020653

Adminstrat DAC Iasi

379

3.1.6.

FOTOLIU SIMPLU

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.09

065721

Adminstrat DAC Iasi

380

3.1.6.

FOTOLIU SIMPLU

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.09

065722

Adminstrat DAC Iasi

381

3.1.6.

FOTOLIU SOMES

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.08

065752

Adminstrat DAC Iasi

382

3.1.6.

FOTOLIU SOMES

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.08

065753

Adminstrat DAC Iasi

383

2.2.6.2.

PUPINEL ELECTRIC

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.28

020672

Adminstrat DAC Iasi

384

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.11

065738

Adminstrat DAC Iasi

385

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.11

065739

Adminstrat DAC Iasi

386

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.14

065679

Adminstrat DAC Iasi

387

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.14

065680

Adminstrat DAC Iasi

388

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.20

020620

Adminstrat DAC Iasi

389

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

061781

Adminstrat DAC Iasi

390

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065627

Adminstrat DAC Iasi

391

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020641

Adminstrat DAC Iasi

392

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035632

Adminstrat DAC Iasi

393

3.1.6.

DULAP VESTIAR METALIC

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.41

035695

Adminstrat DAC Iasi

394

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.20

020619

Adminstrat DAC Iasi

395

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035626

Adminstrat DAC Iasi

396

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020640

Adminstrat DAC Iasi

397

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

035755

Adminstrat DAC Iasi

398

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

025919

Adminstrat DAC Iasi

399

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032567

Adminstrat DAC Iasi

400

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035661

Adminstrat DAC Iasi

401

3.1.6.

FISIER 16 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

035710

Adminstrat DAC Iasi

402

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

030163

Adminstrat DAC Iasi

403

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065613

Adminstrat DAC Iasi

404

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

030161

Adminstrat DAC Iasi

405

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020684

Adminstrat DAC Iasi

406

3.1.6.

BIROU 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

062087

Adminstrat DAC Iasi

407

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062553

Adminstrat DAC Iasi

408

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065646

Adminstrat DAC Iasi

409

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

03-Jul-09

4.20

020632

Adminstrat DAC Iasi

410

2.1.25.1.

COMPRESOR

Cabinete medicale

03-Jul-09

4 030.02

020610

Adminstrat DAC Iasi

411

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.11

065735

Adminstrat DAC Iasi

412

3.1.6.

DULAP HDS 2 CORPURI

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.15

065742

Adminstrat DAC Iasi

413

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.91

020654

Adminstrat DAC Iasi

414

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

030156

Adminstrat DAC Iasi

415

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065605

Adminstrat DAC Iasi

416

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

030149

Adminstrat DAC Iasi

417

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062575

Adminstrat DAC Iasi

418

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065672

Adminstrat DAC Iasi

419

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065779

Adminstrat DAC Iasi

420

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062548

Adminstrat DAC Iasi

421

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062559

Adminstrat DAC Iasi

422

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030136

Adminstrat DAC Iasi

423

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065654

Adminstrat DAC Iasi

424

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

03-Jul-09

4.20

020631

Adminstrat DAC Iasi

425

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.91

020652

Adminstrat DAC Iasi

426

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.14

065635

Adminstrat DAC Iasi

427

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065601

Adminstrat DAC Iasi

428

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

030157

Adminstrat DAC Iasi

429

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065606

Adminstrat DAC Iasi

430

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032573

Adminstrat DAC Iasi

431

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

035763

Adminstrat DAC Iasi

432

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032572

Adminstrat DAC Iasi

433

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035667

Adminstrat DAC Iasi

434

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020681

Adminstrat DAC Iasi

435

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020682

Adminstrat DAC Iasi

436

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062550

Adminstrat DAC Iasi

437

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

030130

Adminstrat DAC Iasi

438

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065642

Adminstrat DAC Iasi

439

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065675

Adminstrat DAC Iasi

440

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020692

Adminstrat DAC Iasi

441

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062566

Adminstrat DAC Iasi

442

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030138

Adminstrat DAC Iasi

443

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065660

Adminstrat DAC Iasi

444

3.1.6.

DULAP VESTIAR METALIC

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.41

065697

Adminstrat DAC Iasi

445

3.1.6.

FISIER 16 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

065709

Adminstrat DAC Iasi

446

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062564

Adminstrat DAC Iasi

447

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065658

Adminstrat DAC Iasi

448

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065771

Adminstrat DAC Iasi

449

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.20

020621

Adminstrat DAC Iasi

450

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065628

Adminstrat DAC Iasi

451

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020642

Adminstrat DAC Iasi

452

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065756

Adminstrat DAC Iasi

453

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.11

035602

Adminstrat DAC Iasi

454

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

062538

Adminstrat DAC Iasi

455

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

065609

Adminstrat DAC Iasi

456

3.1.6.

DULAP MEDICAMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.06

035689

Adminstrat DAC Iasi

457

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030142

Adminstrat DAC Iasi

458

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065669

Adminstrat DAC Iasi

459

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065777

Adminstrat DAC Iasi

460

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

030148

Adminstrat DAC Iasi

461

2.1.25.4.

PEDIOMETRU

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.11

065792

Adminstrat DAC Iasi

462

3.1.6.

BIROU 2 CORPURI

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062523

Adminstrat DAC Iasi

463

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062546

Adminstrat DAC Iasi

464

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030128

Adminstrat DAC Iasi

465

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065640

Adminstrat DAC Iasi

466

3.1.6.

FISIER 16 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

065706

Adminstrat DAC Iasi

467

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065762

Adminstrat DAC Iasi

468

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020688

Adminstrat DAC Iasi

469

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062558

Adminstrat DAC Iasi

470

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030135

Adminstrat DAC Iasi

471

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065653

Adminstrat DAC Iasi

472

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065768

Adminstrat DAC Iasi

473

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062552

Adminstrat DAC Iasi

474

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065645

Adminstrat DAC Iasi

475

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035607

Adminstrat DAC Iasi

476

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032555

Adminstrat DAC Iasi

477

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

025916

Adminstrat DAC Iasi

478

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035648

Adminstrat DAC Iasi

479

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035657

Adminstrat DAC Iasi

480

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

035766

Adminstrat DAC Iasi

481

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062576

Adminstrat DAC Iasi

482

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030145

Adminstrat DAC Iasi

483

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035671

Adminstrat DAC Iasi

484

3.1.6.

FISIER 16 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

035713

Adminstrat DAC Iasi

485

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

032578

Adminstrat DAC Iasi

486

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

025925

Adminstrat DAC Iasi

487

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035737

Adminstrat DAC Iasi

488

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035676

Adminstrat DAC Iasi

489

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020703

Adminstrat DAC Iasi

490

2.2.10.

APARAT TENSIUNE COPII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

020704

Adminstrat DAC Iasi

491

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

025923

Adminstrat DAC Iasi

492

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

035673

Adminstrat DAC Iasi

493

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

030143

Adminstrat DAC Iasi

494

2.2.6.2.

APARAT UNIT DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

4.20

020613

Adminstrat DAC Iasi

495

2.2.6.2.

FOTOLIU DENTAR

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.92

020634

Adminstrat DAC Iasi

496

2.2.1.1.2.

BASCULA ROMANA ADULTI

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.25

030124

Adminstrat DAC Iasi

497

3.1.6.

BIROU 2 CORPURI

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062524

Adminstrat DAC Iasi

498

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062565

Adminstrat DAC Iasi

499

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065659

Adminstrat DAC Iasi

500

3.1.6.

DULAP VESTIAR 3CORPURI

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.24

065729

Adminstrat DAC Iasi

501

3.1.6.

FISIER 16 SERTARE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.20

065708

Adminstrat DAC Iasi

502

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065772

Adminstrat DAC Iasi

503

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

062571

Adminstrat DAC Iasi

504

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065666

Adminstrat DAC Iasi

505

3.1.6.

MASUTA INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.08

065775

Adminstrat DAC Iasi

506

3.1.6.

CANAPEA CONSULTATII

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.09

032540

Adminstrat DAC Iasi

507

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.13

025941

Adminstrat DAC Iasi

508

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.12

035615

Adminstrat DAC Iasi

509

3.1.6.

DULAP INSTRUMENTE

Cabinete medicale

20-Jul-09

0.15

065612

Adminstrat DAC Iasi

510

2.1.25.3.

CANTAR PERSOANE

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.25

030153

Adminstrat DAC Iasi

511

3.1.6.

DULAP HDS 1 CORP

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.11

065740

Adminstrat DAC Iasi

512

3.1.6.

DULAP VESTIAR METALIC

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.41

065701

Adminstrat DAC Iasi

513

3.1.6.

CANAPEA SALA ASTEPTARE 1 PERSOANA

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.10

062590

Adminstrat DAC Iasi

514

3.1.5.

FRIGIDER ARCTIC

Cabinete medicale

03-Jul-09

0.50

065789

Adminstrat DAC Iasi

515

0.1

Teren -str Mihail Cornea , nr 40, suprafata 1052 mp

Camin Batrani SF C tin si Elena

- 12,07,2011

185 300.00

100009

Adminstrat DAC Iasi

516

1.5.2

Cladire (pavilion 4) compus din 14 camere - str M Cornea, nr 40, suprafata construita 843 mp si suprafata utila 658,11 mp

Camin Batrani SF C

tin si Elena

- 12,07,2011

1 872 800.00

100006

Adminstrat DAC Iasi

517

2.3.2.1.2

OPEL VIVARO

DAC Iasi

89 600.00

200137

Adminstrat DAC Iasi

518

2.3.2.1.1

RENAULT MEGANE SEDAN

DAC Iasi

30.11.2011

41 880.86

200198

Adminstrat DAC Iasi

519

2.3.2.1.2

VW TRANSPORTER KOMBI 1.9 TDI

DAC Iasi

30.11.2011

75 365.08

200136

Adminstrat DAC Iasi

520

3.2.4

IMPRIMANTA LASER JET COLOR 144A

0.0002

31.05.2013

2 287.49

0.0002

FACTURA 218499/23.05.2013

521

3.2.4

IMPRIMANTA LASER JET COLOR 144A

0.00021

31.05.2013

2 287.49

0.00021

FACTURA 218499/23.05.2013

522

3.2.4

IMPRIMANTA LASER JET COLOR 144A

0.00022

31.05.2013

2 287.49

0.00022

FACTURA 218499/23.05.2013

523

3.2.4

LAPTOP LENOVO 4GB

0.00023

31.05.2013

3 475.79

0.00023

FACTURA 3/31.05.2013

524

3.2.4

LAPTOP LENOVO 4GB

0.00024

31.05.2013

3 475.79

0.00024

FACTURA 3/31.05.2013

525

3.2.4

LAPTOP LENOVO 4GB

0.00025

31.05.2013

3 475.79

0.00025

FACTURA 3/31.05.2013

526

3.2.4

LAPTOP LENOVO 4GB

0.00026

31.05.2013

3 475.79

0.00026

FACTURA 3/31.05.2013

527

3.2.4

LAPTOP LENOVO 4GB

0.00027

31.05.2013

3 475.81

0.00027

FACTURA 3/31.05.2013

528

3.2.4

LAPTOP LENOVO 4GB

0.00033

31.05.2013

3 475.80

0.00033

FACTURA 4/31.05.2013

529

3.2.4

LAPTOP LENOVO 4GB

0.00034

31.05.2013

3 475.80

0.00034

FACTURA 4/31.05.2013

530

3.2.4

LAPTOP LENOVO 4GB

0.00035

31.05.2013

3 475.80

0.00035

FACTURA 4/31.05.2013

531

1.5.2

Centru de Zi Vovidenia

100007

14.03.2013

1 381 251.89

100007

REFERAT 6737/14.03.2013

532

0.1

Teren Centru Bucuria SUPR 1.000 mp

Centrul Bucuria

20.10.20111

795 031.40

100010

Domeniu privat

533

1.5.2

Centru victimele VIOLENTEI

Centrul Victimele Violentei

14.03.2013

708 266.01

100008

REFERAT 6738/14.03.2013

534

1.5.2

Cladire C.A Rosetti +Bransament SUPR 262.5 MP (P+1)

Camin C.A.Rosetti

2006

425 673.89

100003+100001

Adminstrat DAC Iasi

535

0.1

TEREN CA ROSETTI-SUPR 1883.25 MP

Camin C.A.Rosetti

2006

200 358.57

806080

Adminstrat DAC Iasi

536

3.4

TELEVIZOR PHILIPS LCD 42"

0.00017

23.05.2013

2 759.99

0.00014

FACTURA 218640/23.05.2013

537

3.4

TELEVIZOR PHILIPS LCD 42"

0.00018

23.05.2013

2 760.00

0.00015

FACTURA 218640/23.05.2013

538

3.2.1

VIDEOPROIECTOR BENQ

0.00028

31.05.2013

2 698.79

0.00028