Hotărârea nr. 109/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CAZARMILOR NR. 53 si STRADA BUCUR NR. 3A NUMERE CADASTRALE 139906 141488 141489 141487 141472 141471 Intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CAZARMILOR NR. 53 si STRADA BUCUR NR. 3A,NUMERE CADASTRALE 139906, 141488,141489,141487,141472,141471

Intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3517 din 12.11.2013;

Având în vedere cererea nr. 35859 din 16.04.2014 prin care DOBREA FLORIN

MARIAN si DOBREA DOINA CLAUDIA SI FILIP VASILE si FILIP ELENA LUCRETIA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA CAZARMILOR NR. 53 si STRADA BUCUR NR. 3A, NUMERE CADASTRALE 139906, 141488,141489,141487,141472,141471;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 80 din 23.12.2013;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 15/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisie de urbanism din sedinta din 21.01.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași STRADA CAZĂRMILOR NR. 53 si STRADA BUCUR NR. 3A, NUMERE CADASTRALE 139906, 141488,141489,141487,141472,141471, întocmit in vederea construirii de locuinte și imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 4234,00 mp., conform contractului de vanzare - cumparare nr. 2855/23.09.2013, contractului de schimb nr, 2707/24.08.2012, actului de dezmembrare nr. 2705/24.08.2012, actului de dezmembrare nr.751/23.03.2012 si actului de dezmembrare nr. 2705/24.08.2012;

Indicatori urbanistici : POT=35%,CUT=0,90; Regim de inaltime: P+1E+M-Hmax. 8,00m, P+2E-Hmax. 11,00m, D+P+2E- Hmax.13,0m;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului DOBREA FLORIN, cu domiciliul în Iași, str. Dimineții nr.14, bl. 790, sc. B, et. 4, ap.18; Domnului FILIP VASILE, cu domiciliul în Iași, Bd. Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, tr. E, et. 6, ap. 24 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 109 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

9

7

3 / 3 la H.C.L. nr. 109 din 31 martie 2015