Hotărârea nr. 108/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA RAMPEI 9A NUMAR CADASTRAL 145276 Intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI 9A, NUMAR CADASTRAL 145276

Intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3691 din 27.11.2013;

Avand in vedere cererea nr. 48573 din 30.05.2014 prin care CHIRICA TEODOR SI

CHIRICA ELENA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA RAMPEI NR. 9A, NUMAR CADASTRAL 145276;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.144 din 15.04.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliul Judetean nr. 19/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.01.2015;

Având în vedere Nota de Fundamentare intocmita de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași STRADA RAMPEI NR. 9A, NUMAR CADASTRAL 145276, intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1000,00 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr. 3865/17.12.2012 si a actului de alipire nr. 4506/08.10.2013.

Indicatori urbanistici :    POT=35%,CUT=0.9; Regim de inaltime P+1E,

Hmax.9,0m;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului CHIRICA TEODOR, cu domiciliul în Iași, strada Buridava, nr. 23, bloc B4 -7, sc. C, ap. 4 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 108 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

9

6

3 / 3 la H.C.L. nr. 108 din 31 martie 2015