Hotărârea nr. 107/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SEMNULUI NR. 6 NUMAR CADASTRAL 129160 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SEMNULUI NR. 6, NUMAR CADASTRAL 129160

Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 204 din 31.01.2014;

Având în vedere cererea nr. 38928 din 29.04.2014 prin care domnii IRIMIA IONUT si

BOGHIU ADRIAN si BOGHIU ANCA ELENA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - Iași in STRADA SEMNULUI NR. 6, NUMAR CADASTRAL 129160;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.116 din 25.02.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 117/PUZ/2014;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 15.10.2014 si din

25.02.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată -Iași, STRADA SEMNULUI NR. 6, întocmit în vederea construirii de locuințe colective si împrejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 600,6 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 4005 din 30.012.2013.

Indicatori urbanistici: LC1-POT=50%, CUT= 3, Regim de inaltime:

D+P+3E+M, Hmax.17m.

Anexa planșa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Investitorul are obligația efectuării recepției instalatiilor aferente parcării

subterane.

Documentatia de autorizare va asigura, dupa caz, luarea masurilor de protejare a constructiilor adiacente, rezultate in urma unui raport de expertiza tehnica intocmit la comanda investitorului noii constructii.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului IRIMIA IONUȚ cu domiciliul în Iași, șos. Bucium nr. 69;

Domnului BOGHIU ADRIAN și Boghiu Anca Elena, cu domiciliul în București, strada Foișorului nr. 2A, bl. E, et. 8, ap. 14 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 107 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

9

6

3 / 3 la H.C.L. nr. 107 din 31 martie 2015