Hotărârea nr. 101/2015

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi str. Arapului nr. 130 sector cadastral 18 parcela A 7202/2 în suprafaţă de 159 mp.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str. Arapului, nr. 130, sector cadastral 18, parcela A 7202/2, în suprafață de 159 mp.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere nota de fundamentare nr. 26098/20.03.2015 întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere adresa Serviciului Juridic - Compartimentului de Aplicare ale Legilor Proprietății cu nr. 21935/17.03.2015;

Având în vedere contractul de folosinta agricola încheiat în favoarea domnului Stanescu Gheorghita;

Având în vedere prevederile Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenului situat în Iași, str. Arapului, nr.130, sector cadastral 18, parcela A 7202/2, în suprafață de 159 mp., conform planului de situatie - Anexa 1 si a planului de încadrare in zona - Anexa 2.

Art.2. Anexele 1 și 2 fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Instituției Arhitectului șef - Serviciul G.I.S.- Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Instituția Arhitectului sef-Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 101 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 101 din 31 martie 2015