Hotărârea nr. 10/2015

HOTARÂRE privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 105582/28.11.2014, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere anexele intocmite de directiile, serviciiile si birourile din cadrul Primariei Municipiului Iasi, precum si cele transmise de catre directiile, regiile, societatile si institutiile subordonate Consiliului Local;

Având în vedere art. 25, alin. 1, lit. b din Legea 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Iași, conform Anexelor 1 - 16, ce fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2. Bunurile cuprinse în Anexa 1 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia de Administarea a Patrimoniului Public si Privat;

Art. 3. Bunurile cuprinse în Anexa 2 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia de Tehnica si Investitii;

Art. 4. Bunurile cuprinse în Anexa 3 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Institutia Arhitectului Sef;

Art. 5. Bunurile cuprinse în Anexa 4 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi;

Art. 6. Bunurile cuprinse în Anexa 5 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia Crese;

Art. 7. Bunurile cuprinse în Anexa 6 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Casa de Cultura a Municipiului Iasi ‘'Mihai Ursachi” ;

Art. 8. Bunurile cuprinse în Anexa 7 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Ateneul Tatarasi;

Art. 9. Bunurile cuprinse în Anexa 8 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat;

Art. 10. Bunurile cuprinse în Anexa 9 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre unitatile sanitare;

Art. 11. Bunurile cuprinse în Anexa 10 se utilizeaza si exploateaza, de catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi;

Art. 12. Bunurile cuprinse în Anexa 11 se administreaza, utilizeaza, exploateaza, de catre SC Citadin SA;

Art. 13. Bunurile cuprinse în Anexa 12 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Salubris SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007;

Art. 14. Bunurile cuprinse în Anexa 13 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Servicii Publice Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010;

Art. 15. Bunurile cuprinse în Anexa 14 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Ecopiata SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010;

Art. 16. Bunurile cuprinse în Anexa 15 se utilizează si exploateaza, de catre SC Dalkia Termo Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 61634/06.07.2012;

Art. 17. Bunurile cuprinse în Anexa 16 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Apavital SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009;

Art. 18. Se constata incetarea dreptului de administrare al SC CET lasi SA asupra bunurilor proprietate publica a Municipiului Iasi, inclusiv pentru cele inscrise in CF nr. 131724 cu nr. cadastral 131724 si CF 136209 cu nr. cadastral 18271.

Art. 19. Prevederile prezentei hotarari modifică în mod corespunzător orice alte hotărîri de consiliu local de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași.

Art. 20. Rectificarile Cartilor Funciare mentionate la art. 18, se va realiza de catre Serviciul Juridic.

Art. 21. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Juridic, Direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Iași, unităților de învățământ, unităților sanitare, societăților și regiile din subordinea Consiliului Local Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 22 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Juridic, Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, societățile și regiile din subordinea Consiliului Local Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cristian Cătălin    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 10 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Municipiul Iași    Insusit de Consiliul Local Iași

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat    prin HCL_/_2015

Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public si Privat    Primarul Municipiului Iasi

Gheorghe Nichita

ANEXA 1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.3.2.

Gard împrejmuire Plaja Nicolina

Perimetral Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Lungime: 330 mp

1996

57 489.00

10476

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

2

1.5.7.

Bazine apă sulfuroasă

Aflate în incita Plajei Nicolina, 2 buc. , str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 164 mp

1996

43 903.20

10477

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

3

1.5.7.

Bazin preparat nămol

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 122 mp

1996

31 644.52

10478

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

4

1.6.1.1.

Grup sanitar

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața:

10 mp

1996

26 455.81

10479

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

5

1.6.1.1

Grup sanitar

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 7 mp

1996

15 873.67

13043

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

6

1.6.4.

Clădire cabină poartă

Aflată în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 23 mp

1996

15 614.92

10480

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

7

1.5.7.

Rezervoare stocare apă sulfuroasă

Aflate în incinta Plajei Nicolina, 9 buc. , str. Trotuș nr. 2, Suprafata: 46 mp

1996

18 776.78

11713

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

8

1.5.2.

Cladire SOMACO tip B01

Aflata in incinta Plajei Nicolina, Suprafata : 46 mp

2004

4 742.79

13042

Protocol nr.35058/11.01.2002

9

1.8.1.2.

Cabină sondă

Aflată în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața:

5 mp

1996

1 632.77

11663

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996.Adm.D.A.P.P.P

10

0.1.

Teren

Aferent Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 6750 mp, Vecinătăți: la est - str. Trotuș,la nord - Policlinica Balneară,la sud - Spitalul de recuperare,la vest -proprietate privată

22/04/1996

851 432.01

80471

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

11

0.1.

Teren

Aferent Grădinii zoologice, str. Bucium nr.110, Suprafața: 24411 mp, Vecinătăți:la sud și est - DN 28,la nord și vest -pădure ce aparține de R.A. Romsilva

01/11/1996

3 550 917.46

80496

Preluat prin HCL. 8/1995

12

1.3.7.2.

Parcare Victoria

Situată la intersecția str. Arcu cu b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, în fața cinematografului Victoria, Suprafața: 1679,61 mp

23/12/1996

146 479.31

11855

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

13

0.1.

Teren

Aferent parcării Victoria, situat la intersecția str. Arcu cu b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, în fața cinematografului

Victoria, Suprafața: 1679,61 mp

23/12/1996

218 324.03

80498

Preluat prin HCL152/23.12.1996

14

1.3.7.2.

Parcare Central

Situată pe b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt S= 269,7 mp, compusa din suprafetele S1 = 165,7 mp si S2 = 104,00mp

23/12/1996

23 520.61

11856

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

15

0.1.

Teren

Aferent parcării Central, situat pe b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, în fața magazinului Central, Suprafața: 269,7 mp

23/12/1996

35 057.38

80499

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

16

1.3.7.2.

Parcare Mitocul Maicilor

Situată intreBiserica Mitocul Maicilor si b-dul

Independenței S= 578,77 mp

23/12/1996

50 474.71

11857

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

17

0.1.

Teren

Aferent parcării Mitocul Maicilor, situată pe b-dul Independenței, la est de Clinica Stomatologică Infantilă,

Suprafața: 578,77 mp

23/12/1996

75 231.12

80500

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

18

1.3.7.2.

Parcare Republica

Situată pe latura sudică a cinematografului Republica,

Suprafața: 363,16 mp

23/12/1996

31 671.29

11858

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

19

0.1.

Teren

Aferent parcarii Republica, situată pe latura sudică a cinematografului Republica, Suprafața: 300 mp

24/12/1996

38 994.93

80501

Preluat prin HCL 152/23.12.1997

20

1.3.7.2.

Parcare Piața Unirii

Situată în fata hotelului Unirea, cu suprafața: 1609,46 mp , compusa din parcela CAT 116 de 1252,82 mp si parcela CAT 113/5 de 356,64 mp

23/12/1996

647 487.37

11859

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

21

0.1.

Teren

Aferent parcării Piața Unirii, Suprafața: 1609,46 mp

23/12/1996

1 435 344.73

80502

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

22

1.3.7.2.

Parcare Hala Centrală

Situată pe str. C. Negri, suprafața: 1674,29 mp, compusa din suprafetele S1=1230,73 mp, S2= 97,22 mp, S3=198,51 mp si S4=147,83 mp

23/12/1996

146 015.34

11860

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

23

0.1.

Teren

Aferent parcării Hala Centrală, S= 1674,29 mp

23/12/1996

217 631.88

80503

Preluat prin HCL152/23.12.1996

24

1.3.7.2.

Parcarea Anastasie Panu

Situată pe str. Bărboi, pe latura estică a C.E.C., Suprafața: 903,50 mp - 26 locuri de parcare

23/12/1996

78 794.61

11861

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

25

0.1.

Teren

Aferent parcare Anastasie Panu, situat pe str. Bărboi, pe latura estică a C.E.C.Suprafața: 903,50 mp

23/12/1996

117 441.26

80504

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

26

1.3.7.2.

Parcare Armeană

Situată la intersectia str C Negri cu str. Armeană, compusa din suprafața de 357,06 mp si 152,09 mp , Suprafata = 509,16 mp

23/12/1996

184 222.42

11862

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

27

0.1.

Teren

Aferent parcării Armeană, suprafața: 509,16 mp

23/12/1996

66 183.10

80505

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

28

1.3.7.2.

Parcare Financiar

Situată la intersecția străzilor Agatha Bîrsescu și Dancu, la est de Administrația Financiară, Suprafața: 1868,47 mp

23/12/1996

478 039.78

11863

Preluat prin HCL152/23.12.1996

29

0.1.

Teren

Aferent parcării Financiar, situat la intersecția străzilor Agatha Bîrsescu și Dancu,la est Adm Financ, S=1868,47 mp

23/12/1996

242 872.61

80506

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

30

1.3.7.2.

Parcare Ghica Voda

Situată pe str. Gr. Ghica Vodă in apropierea sediului SRI, Suprafața: 1732,26 mp

1999

430 597.38

11978

Adm.D.A.P.P.P

31

0.1.

Teren

Aferent parcării Ghica Voda, Suprafața: 1732,26 mp

1999

325 367.78

80564

Adm.D.A.P.P.P

32

1.3.7.2.

Parcare Moldova Mall

Situata pe str. A,Panu nr. 56 - în fața Bl. B1 in imediata vecinatate a Moldova Mall ,S=774 mp

2006

59 014.93

13487

Adm.D.A.P.P.P

33

0.1

Teren

Aferent parcare A,Panu nr. 56- în fața Bl.B1, S=761.6 mp

2006

2 576 160.43

88859

Adm.D.A.P.P.P

34

1.3.7.2.

Parcare Romtelecom

Situata in B Independentei , linga sediul Romtelecom, suprafata 2343.21 mp

2006

786 905.47

14131

Adm.D.A.P.P.P

35

1.3.7.2.

Parcare A Panu

Situata in str A Panu -str Sf Lazar , bl Ghica Voda , suprafata 1371,77 mp ( compusa din parcela CC 738 cu suprafata de 954,71 mp si parcela CC734 cu suprafata de

2006

507 554.90

14132

Adm.D.A.P.P.P

36

0.1.

Teren

417,06 mp )

4A1fe7r,e0n6t mpaprc)arii A Panu , suprafata de 1371,77 mp

2006

970 644.50

89302

Adm.D.A.P.P.P

37

1.3.7.2.

Parcare Tribunal

Situata in zona Tribunalului Iasi, suprafata de 1010,33 mp ( compusa din suprafetele S1 de 220,80 mp , S2 de 135,94 mp , S3 de 60,70 mp , S4 de 83,48 mp, S5 de 366,62 mp, S6 de 142,79 mp )

2006

395 690.69

14133

Adm.D.A.P.P.P

38

0.1.

Teren

Aferent parcarii Tribunal , suprafata de 1010,33 mp

2006

714 805.05

89303

Adm.D.A.P.P.P

39

1.3.7.2.

Parcare Podu Ros

Situata in zona Podu Ros, suprafata de 177,27 mp

2006

69 426.91

14134

Adm.D.A.P.P.P

40

0.1.

Teren

Aferent parcarii Podu Ros, suprafata de 177,27 mp

2006

102 462.80

89304

Adm.D.A.P.P.P

41

1.3.7.2.

Parcare Casa Studentilor

Situata in B Independentei - Casa Studentilor, suprafata de 463,27 mp ( compusa din suprafetele S1= 236,89 mp, S2=141,11 mp S3=85,27 mp)

2006

181 437.38

14135

Adm.D.A.P.P.P

42

0.1.

Teren

Aferent parcarii Casa Studentilor, suprafata 463,27 mp

2006

387 199.30

89305

Adm.D.A.P.P.P

43

1.3.7.2.

Parcare Golia

Situata in B Independentei, in spatele Bisericii Golia, suprafata 1868,47 mp

2006

731 776.93

14136

Adm.D.A.P.P.P

44

0.1.

Teren

Aferent parcarii Golia, suprafata 1868,47 mp

2006

961 435.55

89306

Adm.D.A.P.P.P

45

1.3.7.2.

Parcare Palatul Culturii

Situata in zona Palatului Culturii, suprafata 1097,40 mp ( compusa din suprafetele S1 de 134,47mp , S2 de 239,50 mp , S3 de 179,79 mp, S4 de 267,61 mp , S5 de 191,52 mp , S6 de 84,51 mp )

2006

429 791.22

14137

Adm.D.A.P.P.P

46

0.1.

Teren

Aferent parcarii Palatul Culturii, suprafata 1097,40 mp

2006

776 303.90

89307

Adm.D.A.P.P.P

47

1.3.7.2.

Parcare Select

Situata in zona Restaurantului Select, suprafata de 646,07 mp ( compusa din suprafetele S1 de 450 mp , S2 de 136,45 mp , S3 de 59,08 mp )

2006

253 030.09

14138

Adm.D.A.P.P.P

48

0.1.

Teren

Aferent parcarii Select , suprafata de 646,07 mp

2006

560 899.15

89308

Adm.D.A.P.P.P

49

1.3.7.2.

Parcare Traian

Situata in zona restaurantului Traian, suprafata 984,65 mp

2006

385 633.25

14139

Adm.D.A.P.P.P

50

0.1.

Teren

Aferent parcarii Traian, suprafata 984,65 mp

2006

854 844.60

89309

Adm.D.A.P.P.P

51

1.3.7.2.

Parcare Astoria

Situata in fata Hotelului Astoria , suprafata de 70,65 mp

2006

27 669.72

14140

Adm.D.A.P.P.P

52

0.1.

Teren

Aferent parcarii Astoria, suprafata de 70,65 mp

2006

8 940.09

89310

Adm.D.A.P.P.P

53

0.1

Teren

Str. A Panu nr.25, aferent Tribunal Iași, S = 6300mp

2008

39 992 436.36

88899

Adm.D.A.P.P.P

54

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex.cel Bun nr.22 bloc H8,12 locuri de parcare

2007

26 785.10

13488

Adm.D.A.P.P.P

55

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.22 bloc H8 ; S = 300mp

2007

365 039.29

88860

Adm.D.A.P.P.P

56

1.3.7.2

Parcare

Str.Oancea nr.12, bloc 354, 8 locuri de parcare

2007

10 714.04

13489

Adm.D.A.P.P.P

57

0.1

Teren

Aferent parcare str.Oancea nr.12, bloc 354 ; S =120 mp

2007

182 558.52

88861

Adm.D.A.P.P.P

58

1.3.7.2

Parcare

Str.Mircea cel Batrin nr.5, bloc R5 , 26 locuri de parcare

2007

29 017.19

13490

Adm.D.A.P.P.P

59

0.1

Teren

Aferent parcare str.Mircea cel Batrin nr.5, bloc R5 ; S =

325 mp

2007

448 102.90

88862

Adm.D.A.P.P.P

60

1.3.7.2

Parcare

Str.Decebal nr.22, bloc B4, 3 locuri de parcare

2007

22 767.33

13491

Adm.D.A.P.P.P

61

0.1

Teren

Aferent parcare str.Decebal nr.22, bloc B4 ; S = 255 mp

2007

485 086.29

88863

Adm.D.A.P.P.P

62

1.3.7.2

Parcare

Str.Pacurari nr. 158, bloc 592 , 21 locuri de parcare

2007

27 231.52

13492

Adm.D.A.P.P.P

63

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr. 158, bloc 592 S = 305 mp

2007

623 676.82

88864

Adm.D.A.P.P.P

64

1.3.7.2

Parcare

Str.Roman Voda nr.1, bloc J2 ,14 locuri de parcare

2007

24 553.01

13493

Adm.D.A.P.P.P

65

0.1

Teren

Aferent parcare str.Roman Voda nr.1, bloc J2 ; S = 275 mp

2007

405 178.07

88865

Adm.D.A.P.P.P

66

1.3.7.2

Parcare

Str. Ion Creanga nr.73, bloc J3 ; S = 105mp, 7 locuri de parcare

2007

9 374.79

13494

Adm.D.A.P.P.P

67

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ion Creanga nr.73, bloc J,S =105 mp

2007

154 704.35

88866

Adm.D.A.P.P.P

68

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex. cel Bun nr.58, bloc G1-2 tronson 2 ; 13 locuri de parcar

2007

26 785.10

13495

Adm.D.A.P.P.P

69

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.58, bloc G1-2 tronson 2 ;S = 300 mp,

2007

513 543.03

88867

Adm.D.A.P.P.P

70

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.2, bloc U2 ; 21 locuri de parcare

2007

28 124.35

13496

Adm.D.A.P.P.P

71

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.2, bloc U2S = 315mp

2007

464 113.06

88868

Adm.D.A.P.P.P

72

1.3.7.2

Parcare

Str.Amurgului nr.8, bloc 258 ; 7 locuri de parcare

2007

9 374.79

13497

Adm.D.A.P.P.P

73

0.1

Teren

Aferent parcare str.Amurgului nr.8, bloc 258 ;S = 105 mp,

2007

149 806.06

88869

Adm.D.A.P.P.P

74

1.3.7.2

Parcare

Str. Ion Creanga nr. 59, bloc L3,16 locuri de parcare

2007

21 428.07

13498

Adm.D.A.P.P.P

75

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ion Creanga nr. 59, bloc L3 , N2 ; S = 240 mp

2007

353 609.94

88870

Adm.D.A.P.P.P

76

1.3.7.2

Parcare

Str.Pacurari nr.2A, bloc 590 sc.C ; 19 locuri de parcare

2008

30 567.10

13499

Adm.D.A.P.P.P

77

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr.2A, bloc 590 sc.C ; S = 360 mp

2008

698 465.06

88871

Adm.D.A.P.P.P

78

1.3.7.2

Parcare

Sos.Nicolina nr.54, bloc 977 sc.A si C ; S = 360 mp

2008

49 671.55

13500

Adm.D.A.P.P.P

79

0.1

Teren

Aferent parcare sos.Nicolina nr.54, bloc 977 sc.A si C ; S = 585 mp

2008

1 135 005.72

88872

Adm.D.A.P.P.P

80

1.3.7.2

Parcare

Str. Ciurchi nr.103, bloc P12, 6 locuri de parcare

2008

11 377.76

13501

Adm.D.A.P.P.P

81

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ciurchi nr.103, bloc P12 ;S = 134 mp

2008

190 457.38

88873

Adm.D.A.P.P.P

82

1.3.7.2

Parcare

Aleea Musatini nr.9, bloc N14,11 locuri de parcare

2008

15 283.56

13502

Adm.D.A.P.P.P

83

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Musatini nr.9,bloc N14S = 180 mp

2008

251 633.33

88874

Adm.D.A.P.P.P

84

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.4, bloc 264 ,12 locuri de parcare

2008

13 585.38

13503

Adm.D.A.P.P.P

85

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.4, bloc 264, S =160 mp

2008

223 674.07

88875

Adm.D.A.P.P.P

86

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.5, bloc 259 ; 9 locuri de parcare

2008

9 764.49

13504

Adm.D.A.P.P.P

87

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.5bloc 259S = 115 mp

2008

160 765.73

88876

Adm.D.A.P.P.P

88

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.11, bloc 260,13 locuri de parcare

2008

32 180.37

13505

Adm.D.A.P.P.P

89

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.11,bloc 260, S = 379 mp

2008

529 827.95

88877

Adm.D.A.P.P.P

90

1.3.7.2

Parcare

Str.Frumoasa nr.4, bloc 918 ,18 locuri de parcare

2008

22 925.33

13506

Adm.D.A.P.P.P

91

0.1

Teren

Aferent parcare str.Frumoasa nr.4, bloc 918 ;S = 270mp

2008

499 283.01

88878

Adm.D.A.P.P.P

92

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex.cel Bun nr.24, bloc H7 ,11 locuri de parcare

2008

16 557.19

13507

Adm.D.A.P.P.P

93

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.24, bloc H7 ; 11 locuri de parcare

2008

267 992.07

88879

Adm.D.A.P.P.P

94

1.3.7.2

Parcare

Str.Vitejilor nr.14, bloc B9; 12 locuri de parcare

2008

15 283.56

13508

Adm.D.A.P.P.P

95

0.1

Teren

Aferent parcare str.Vitejilor nr.14, bloc B9, S = 180mp

2008

235 477.45

88880

Adm.D.A.P.P.P

96

1.3.7.2

Parcare

Aleea Rozelor nr.2, bloc D1,6 locuri de parcare

2008

7 641.77

13509

Adm.D.A.P.P.P

97

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Rozelor nr.2, bloc D1, S = 90mp

2008

154 255.44

88881

Adm.D.A.P.P.P

98

1.3.7.2

Parcare

Str.Vasile Lupu nr. 136, 6 locuri de parcare

2008

7 641.77

13510

Adm.D.A.P.P.P

99

0.1

Teren

Aferent parcare str.Vasile Lupu nr. 136, S = 90mp

2008

125 816.66

88882

Adm.D.A.P.P.P

100

1.3.7.2

Parcare

str.Canta nr.1, bloc 457, 12 locuri de parcare

2008

15 283.56

13511

Adm.D.A.P.P.P

101

0.1

Teren

Aferent parcare str.Canta nr.1, bloc 457, S = 180mp

2008

292 354.99

88883

Adm.D.A.P.P.P

102

1.3.7.2

Parcare

Aleea Rozelor nr.44, bloc U1, 14 locuri de parcare

2008

17 830.81

13512

Adm.D.A.P.P.P

103

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Rozelor nr.44, bloc U1,S = 210mp

2008

359 929.34

88884

Adm.D.A.P.P.P

104

1.3.7.2

Parcare

Str.Decebal nr.1, bloc B1, 11 locuri de parcare

2008

14 009.93

13513

Adm.D.A.P.P.P

105

0.1

Teren

Aferent parcare str.Decebal nr.1, bloc B1, S = 165mp

2008

297 814.06

88885

Adm.D.A.P.P.P

106

1.3.7.2

Parcare “Pacurari nr.111”

Str.Pacurari nr.111 bloc 603 ; S = 120mp, 8 locuri de parcare

2008

10 189.03

13514

Adm.D.A.P.P.P

107

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr.111 bloc 603 ;S = 120 mp.

2008

232 821.69

88886

Adm.D.A.P.P.P

108

1.3.7.2

Parcare “Sarmisegetuza nr.2A”

Str.Sarmisegetuza nr.2A, bloc D1-3 ; S =570 mp, 25 locuri de parcare

2008

48 397.92

13515

Adm.D.A.P.P.P

109

0.1

Teren

Aferent parcare str.Sarmisegetuza nr.2A, bloc D1-3 ; S =570 mp.

2008

810 154.56

88887

Adm.D.A.P.P.P

110

1.3.7.2

Parcare “Canta nr.53”

Std.Canta nr.53 bloc 530 ; S =195mp, 14 locuri de parcare

2008

16 557.19

13516

Adm.D.A.P.P.P

111

0.1

Teren

Aferent parcare std.Canta nr.53,bloc 530; S=195 mp.

2008

316 717.91

88888

Adm.D.A.P.P.P

112

1.3.7.2

Parcare “Canta nr.20”

Str.Canta nr.12, bloc 536, S= 195 mp, 12 locuri de parcare

2008

16 557.19

13517

Adm.D.A.P.P.P

113

0.1

Teren

Aferent parcare str.Canta nr.12,bloc 536, S=195mp.

2008

316 717.91

88889

Adm.D.A.P.P.P

114

1.3.7.2

Parcare “Arges nr.10”

Str.Arges nr.10, blocuri D1-5,D6-7 , S=330 mp; 22 locuri de parcare

2008

28 019.85

13518

Adm.D.A.P.P.P

115

0.1

Teren

Aferent parcare str.Arges nr.10, blocuri D1-5, D6-7, S=330mp.

2008

461 327.77

88890

Adm.D.A.P.P.P

116

1.3.7.2

Parcare “Piata Voievozilor nr.16”

Str.Piata Voievozilor nr.16, bloc C3, S=120 mp, 8 locuri de parcare;

2008

10 189.03

13519

Adm.D.A.P.P.P

117

0.1

Teren

Aferent parcare str.Piata Voievozilor nr.16, bloc C3, S=120mp.

2008

189 444.26

88891

Adm.D.A.P.P.P

118

1.3.7.2

Parcare “Moara de Foc nr.12”

Str.Moara de Foc nr.12, blocuri 401,402,403,404,406, 407,408; S=420 mp, 28 locuri de parcare ;

2008

35 661.62

13520

Adm.D.A.P.P.P

119

0.1

Teren

Aferent parcare str.Moara de Foc nr.12,blocuri

401,402,403,404,406,407,408, S=420 mp.

2008

776 662.46

88892

Adm.D.A.P.P.P

120

1.3.7.2

Parcare “ sos.Nicolina nr.15-17”

Sos.Nicolina nr.15-17, bloc 944, S=250mp, 20 locuri de parcare;

2008

21 227.16

13521

Adm.D.A.P.P.P

121

0.1

Teren

Aferent parcare sos.Nicolina nr.15-17, bloc 944, S=250 mp.

2008

485 045.18

88893

Adm.D.A.P.P.P

122

1.3.7.2

Parcare “I.C.Bratianu nr.36”

Str.I.C.Bratianu nr.36, bloc B1, S=120mp, 8 locuri de parcare;

2008

10 189.03

13522

Adm.D.A.P.P.P

123

0.1

Teren

Aferent parcare str.I.C.Bratianu nr.36, bloc B1 S=120mp.

2008

341 117.70

88894

Adm.D.A.P.P.P

124

Gard metalic parcare A. Panu 15-19

Parcare A. Panu 15-19

17 283.97

13464

Adm.D.A.P.P.P

125

Chiosc parcare A. Panu nr. 15 19

Parcare A. Panu 15-20

105 116.28

13465

Adm.D.A.P.P.P

126

1.6.2.1.

Clădire Baia Comunala

Str. Crișan nr. 6, Construcție din cărămidă, piatră, beton

12/1896

108 283.44

175

HCL 8/31.01.2000

127

1.6.2.1.

Clădire Baia Publica și anexe

Petru Movila nr. 61

01/07/2005

5 573.21

176

HCL8/31.01.2000

128

1.8.6.

Rețele exterioare apă rece Baia Publica

Alimentează Baia Publica, str. Petru Movila nr. 61

01/06/1973

19.00

10227

HCL 8/31.01.2000

129

1.6.3.2.

Împrejmuire Baia Publica

Perimetral Băii Publice, str. Petru Movila nr.61

01/12/1959

54.00

1701

HCL 8/31.01.2000

130

1.6.5.1.

Coș fum Baia Publica

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61

01/07/2005

25.07

1260

HCL 8/31.01.2000

131

1.8.6.

Canalizare exterioară Baia Publica

Evacuare ape Băia Publica str. Petru Movila nr. 61

01/07/2005

6.87

178

HCL 8/31.01.2000

132

1.6.3.2.

Împrejmuire plasă sîrmă Baia Comunală

Perimetral Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61

01/07/2005

1.29

1529

HCL 8/31.01.2000

133

1.6.2.1

Sistem de ventilare mecanica, incalzire centrala, saune si recuperare apa Baia publica

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61

29/03/2004

785 689.74

13058

HCL 8/31.01.2000

134

0.1.

Teren

Aferent Băilor Comunală și Publica, Suprafața: 5375 mp

12/1896

832 673.16

82376

HCL 8/31.01.2000

135

0.1.

Teren

Str. Ciric nr. 6, T16, CAT 1094, pentru parcare, Suprafata: 90 mp

23/11/2001

9 495.80

88922

HCL 417/2004

136

0.1.

Teren

Zona Moara de Vânt, Podgoria Copou, Suprafața: 170,64 ha

2001

248 229 647.40

80615

HCL 495/2003

137

1.6.2.

Sediu administrativ

Clădire administrativă, sală forță, cabinet medical, magazie, punct termic, grupuri sanitare, ateliere, garaje, aferent Stadionului Tineretului Str. Aviației nr. 1

Dec-03

1 825 642.24

13215N

Adm.D.A.P.P.P , HCL 627/2003

138

1.6.3.2

Imprejmuire din beton armat, 22ml

Împrejmuiește Stadionul Tineretului, Str. Aviației nr. 1

Dec-03

4 104.95

13218N

Adm.D.A.P.P.P HCL 627/2003

139

1.6.3.2

Imprejmuire metalica, 422ml

Împrejmuiește Stadionul Tineretului, Str. Aviației nr. 1

Dec-03

4 544.44

13217N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

140

1.6.8.

Beci

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

Dec-03

3 986.02

13216N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

141

1.6.7.

Cabina paznic

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

Dec-03

5 451.17

13212N

Adm.D.A.P.P.P , HCL 627/2003

142

1.5.2.

Cladire comerciala

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

Dec-03

170 971.09

13214N

Adm.D.A.P.P.P , HCL 627/2003

143

1.6.1.1

Grup sanitar public

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

Dec-03

15 770.59

13213N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

144

1.6.8.

Sopron metalic

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

Dec-03

7 034.85

13220N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

145

1.6.8.

Tribuna metalica

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

Dec-03

22 117.69

13219N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

146

2.2.4.2

Echipament contorizare energie termica

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

Dec-03

932.00

3696N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

147

0.1.

Teren

Aferent Stadionului Tineretului, Suprafața: 48794 mp Str. Aviației nr. 1

Dec-03

69 931 737.38

87846N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

148

0.1.

Teren

Aferent Pîrtiei de schi, cartier Țicău, între str. Sărăriei și B-dul C.A. Rosetti Suprafața: 1,5 ha

05/09/1996

1 902 742.41

80486

Adm.D.A.P.P.P, HCL 358/2004

149

1.2.7.

Grajd din zidarie din caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr17, S=390,50 mp

1986

96 798.73

13435

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

150

1.2.7.

Padoc,platforma betonata compartimentata din plasa sirma

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr17, S=235mp

1986

7 295.49

13437

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

151

1.6.4.

Cladire

Str. Manta Rosie nr.17, S=121,50mp

1986

27 068.05

13433

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

152

1.6.4.

Anexe gospodaresti din caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=179,40mp

1986

10 711.92

13434

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

153

1.5.3.

Beci din caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=97,50mp

1986

9 003.69

13436

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

154

0.1

Teren

Aferent imobilului din str. Manta Rosie nr.17, S=3400mp

1986

545 984.49

88786

Adm.D.A.P.P.P. H.C.L.148/25.04.2007

155

1.3.7.3

Cale de acces in incinta porcariei, din beton de zgura

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=692,16mp

1986

5 302.57

13438

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

156

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Pădurea Breazu, Suprafața: 8,5 ha, Vecini:la nord: Pădurea Ocolului Silvic Iași, la est, SCPVV Iași,la sud: Canton Silvic + Teren de stat,la vest: șos. Iași - Breazu

02/07/2002

12 364 931.82

82286

Titlu de proprietate nr. 2 codul 095060 din 02.07.2002

157

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Ticau, Suprafața: 48,7528 ha, Vecini: la nord:

Pirtia de schi, la est ; Piriul Calcaina,la sud: Intravilan Iasi, la vest: Intravilan Iasi

23/06/2005

291 800.47

88901

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

158

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Ticau -poligon, Suprafața: 45,6267 ha, Vecini:la nord: teren arabil,la est: vii nobile, la sud: poligon militar, la vest: Piriul Calcaina

23/06/2005

259 231.75

88902

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

159

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Brindusa, Suprafața: 36,8201 ha, Vecini:la nord: poligon militar,la est: vii nobile, padurea Bloanta,la sud: Intravilan Iasi,la vest: Intravilan Iasi, soseaua Iasi-Aroneanu

23/06/2005

209 195.26

88903

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

160

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Munteni, Suprafața: 11,9462 ha, Vecini:la nord: padure O.S. Iasi,la est: intravilan Iasi, la sud: pasune, la vest: pasune

23/06/2005

67 874.35

88904

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

161

1.3.7.2.

Parcare

Str. Toma Dumitrescu, deserveste Stadionul Emil

Alexandrescu, S= 1008 mp (L x l = 107,2 x 9,4 m) An PIF 1968

30/11/2004

185 419.75

13073

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007 si H.C.L. 269/2007

162

0.1.

Teren

Aferent parcare str. Toma Dumitrescu, S= 1008 mp An PIF 1968

30/11/2004

24 466.84

82737

Adm.D.A.P.P.P prin H.C.L. 234/2007 si H.C.L. 269/2007

163

1.6.3.2.

Imprejmuire

Perimetral Stadionului Emil Alexandrescu, Lungime=788 m, inaltime = 1,85 m din care:366,1 m prefabricate beton,

421,9 m confectii metalice cu plasa sirma An PIF 1968

1960

15.55

13408

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

164

1.3.7.2.

Alee acces

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, intre imprejmuire stadion si tribune, Acces auto si pietonal ,S= 3596 mp An PIF 1968

1960

33.70

13409

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

165

1.6.4.

Constructie cu destinatie de tribune si spatii administrative

Aferent Stadion Emil Alexandrescu, S totala = 7000 mp, din care:,tribuna oficiala: 754 m, tribuna A: 1247 mp,tribuna B: 1941 mp,peluza A: 1482 mp,peluza B: 1576 mp

spatii administrative cu S = 2689,73 mp, situate sub tribune, ce au destinatia de: birouri, administratie, centrala termica, sauna, grupuri sanitare, bucatarie

1960

11 995 416.68

13410

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

166

1.3.7.2.

Alee acces

In incinta Stadionul Emil Alexandrescu, intre tribune si imprejmuire teren joc, Acces pietonal si partial auto, S=

2406 mp An PIF 1968

30/06/2007

22.03

13411

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

167

1.3.7.2.

Imprejmuire

Perimetral pistei de atletism-Stadion Emil Alexandrescu, Lungime = 491 m , confectie metal cu fundatie de beton An

PIF 1968

1960

9.07

13412

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

168

1.6.7.

Pista atletism+alte sporturi

In incinta Stadionul Emil Alexandrescu, S totala = 5703 mp, din care: pista alergare: 3383 mp pista alte sporturi: 2320 mp, In interiorul pistei pentru alte sporturi se mai afla:

groapa nisip - 29,60 mp, groapa nisip - 21,84 mp, acces

tunel subteran sportivi - 18,80 mp

1960

2 607 454.81

13429

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

169

1.6.7.

Amenajare teren

Teren inierbat (gazon)-Stadion Emil Alexandrescu, S =

8030 mp, din care suprafata de joc este S = 7140 mp (L x l

= 105 x 68 m)

1960

229 728.55

13413

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

170

1.7.2.1.

Retea iluminat nocturn

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se compune din 4 piloni metalici pe care sunt montate 240 proiectoare de

2000 W:pilonul 1: 70 proiectoare, pilonul 2: 70 proiectoare, pilonul 3: 50 proiectoare    pilonul 4: 50

proiectoare, Putere instalata: 532kW, Pilonii metalici au o inaltime de 70 m pina la baza panoului de proiectoare, Fundatia pentru piloni are dimensiunile: L x l = 7 x 3,75m

29/08/2007

12 238 014.34

13430

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

171

1.6.6.

Turn panou afisaj

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, H = 10 m,2 platforme beton cu D = 3,6 m, Panoul afisaj: 4 x 2 m

1960

5.19

13414

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

172

1.6.8.

Tunel subteran

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, face legatura intre vestiare si terenul de joc, Dimensiuni: L x l x h = 36,5 x 1,4

x 2,3 m

1960

10.36

13415

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

173

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse ;2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str. T. Dumitrescu S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) -

1960

6 541.43

13416

Adm.D.A.P.P.P., H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

174

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse:2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str. T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) - fiecare

1960

6 541.43

13417

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

175

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse:2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str. T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) - fiecare

1960

6 541.43

13418

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

176

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse: 2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str. T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) -fiecare

1960

6 541.43

13419

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

177

3.3.1.

Balustrada

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, imprejmuieste tribunele si peluzele, confectii metalice, lungime: 1354 m, inaltime: 0,80 m

12.2002

41 560.00

60672

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

178

1.6.2.

Cabina sauna

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

12.2002

17 995.39

13420

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

179

0.1.

Teren

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu ; S = 24788 mp

1960

2 529 459.25

88784

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

180

1.6.3.2.

Imprejmuire

Perimetral bazei sportive Dumbrava Rosie, Lungime = 652 m, confectie metal

1960

28.51

13421

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

181

1.6.3.2.

Imprejmuire

Separa terenurile din baza sportiva Dumbrava Rosie, Lungime = 220 m ; Inaltime: 1,8 m ; confectie metal

1960

5.19

13422

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

182

1.6.7.

Amenajare teren

Str. Dumbrava Rosie, Teren cu gazon sintetic, S = 6110 mp

Jul-06

1 979 256.79

13208

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

183

1.6.7.

Amenajare teren

Str. Dumbrava Rosie, Platforma din beton asfaltic, S =

2998 mp(60,68 x 49,25 )

1960

27.22

13423

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

184

1.6.7.

Amenajare teren

Str. Dumbrava Rosie, Teren inierbat , S = 7052 mp

1960

64.79

13424

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

185

1.3.7.2.

Alei acces

In incinta bazei sportive Dumbrava Rosie, din beton asfaltic S= 201 mp

1960

1.29

13425

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

186

1.3.7.1.

Alei acces

In incinta bazei sportive Dumbrava Rosie, din balast, S=

448 mp

1960

1.29

13426

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

187

0.1.

Teren

Str. Dumbrava Rosie, S = 19883 mp din care:teren cu iarba: 7052 mp (104,44 m x 67,67 m), teren cu gazon sintetic: 6110 mp, teren asfaltat: 2998 mp,alei asfaltate:

201 mp, alei cu balast: 448 mp

1960

2 028 934.27

88785

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

188

2.1.16.5

Instal. de alim. cu en. el. a sist de ilumin. Stadion Emil Alexandrescu

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

30/06/2007

262 577.00

2573

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

189

2.1. 21.1.2

Sistem irigare teren Stadionul Emil Alexandrescu - Aleea Grigore Ghica Voda

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

30/11/2007

95 952.00

2583

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

190

Cabina supraveghiere

Aferenta Stadionului Emil Alexandrescu

26 316.86

13485

Adm.D.A.P.P.P

191

Constructie PVC pentru sala conf. presa

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

31/10/2008

36 995.94

13486

Adm.D.A.P.P.P

192

0.1

Teren

Aferent Stadionului Tepro, str.Ciric nr.35, S=23117,00mp

01/01/2002

3 339 778.01

82373

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

193

1.5.9.

Platforma beton

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro

30/09/2007

9 673.48

13450

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

194

1.6.2.

Perete de beton

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro

30/09/2007

56 655.60

13451

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

195

1.2.2.

Magazie metalica mare

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro, S=39,00 mp

30/09/2007

4 878.86

13449

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

196

1.6.3.2

Gard interior (imprejmuire teren)

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro

30/09/2007

7 097.34

13448

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

197

1.6.3.2

Gard exterior (imprejmuire stadion)

Str. Ciric nr. 35, Stadionului Tepro

30/09/2007

5 806.68

13447

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

198

1.6.2.

Cladire vestiar jucatori, veranda, trotuare,tribuna

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro S=186,00 mp

30.09.2007

151 498.43

13443

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

199

1.6.2.

Cladire cantonament

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro S=241,00 mp

30.09.2007

128 054.02

13444

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

200

1.6.2.

Tribuna oficiala A

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro, S=710,00 mp

30.09.2007

15 477.56

13445

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

201

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Podu Ros , S = 81 mp

26/09/2005

891.33

13157

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

202

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Podu Ros, S=129 mp

26/07/2010

121 753.68

89152

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

203

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Piata Unirii (Pasaj pietonal), S = 99 mp

26/09/2005

14 168.01

13158

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

204

0.1.

Teren aferent Grup sanitar

WC - Piata Unirii (Pasaj pietonal), S = 137 mp

26/07/2010

247 618.44

89153

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

205

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Tg. Cucului, S = 74 mp

26/09/2005

245.86

13159

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

206

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Tg. Cucului, S = 154 mp

26/07/2010

266 503.75

89154

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

207

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Piata Voievozilor, S = 82,0 mp

26/09/2005

49 695.76

13161

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

208

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Piata Voievozilor, S = 115,0 mp

26/07/2010

78 650.93

89156

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

209

1.6.1.1.

Grupur sanitar

W.C.-Gradina Copou, S = 90 mp

28/01/2008

371 652.49

13561

Adm.D.A.P.P.P, HCL 525/2008

210

0.1

Teren aferent Grup sanitar

W.C.-Gradina Copou, S = 128mp

26/07/2010

132 529.91

89157

Adm.D.A.P.P.P, HCL 525/2008

211

0.1

Teren aferent Grup sanitar

W.C.-Bd Independentei S = 109 mp

26/07/2010

193 213.21

89155

Adm.D.A.P.P.P, HCL 525/2008

212

0.1.

Teren

Str. Cicoarei; S=17.000 mp, Aferent Strandului Municipal

05/05/2007

472 704.99

82760

l HCL 296/2004

213

0.1.

Teren

Str. Cicoarei S= 7500 mp, Aferent Strandului Municipal

05/05/2007

631 270.07

82808

HCL316/2005

214

0.1.

Teren

Str. Cicoarei S= 20124 mp, Aferent Strandului Municipal

2001

580 022.36

82728

Contract de schimb 1138/1997 si Contract de schimb 12492/2001

215

0.1.

Teren

Aferent Bazei Hipice, Suprafața: 7032.61 mp Șos. Iași -Ciurea

Dec-03

684 302.54

88783

Administrare D.A.P.P.P., HCL

162/2013

216

1.6.4.

Clădire

Pavilion L1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 881.40 mp

1974

193 908.00

124

Administrare CLM

217

1.6.4.

Clădire

Pavilion K1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 826.79 mp

1974

181 893.80

125

Administrare CLM

218

1.6.4.

Clădire

Pavilion J1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 332.81 mp

1974

73 218.20

126

Administrare CLM

219

1.6.4.

Clădire

Pavilion I1, str. Codrescu nr. 6, Suprafața: 328.45 mp

1974

72 259.00

127

Administrare CLM

220

1.6.4.

Clădire

Pavilion F1, str. Codrescu nr. 6, Suprafața: 722.44 mp

1974

158 936.80

128

Administrare CLM

221

0.1

Teren

Aferent pavilioanelor I1,J1, K1, L1 si cabinei portar, Str. Codrescu nr. 6 , S=7449.18 mp din care construit 2371.77 mp

27/2011

737 080.67

8772

Administrare CLM

222

1.6.1.

Clădire

Imobil (Starea Civila), Str. V. Alecsandri nr. 8, Suprafața: 1360 mp

1974

7 974 844.14

169

Administrare C.L.M., HG 1179/21.11.2001

223

0.1.

Teren

Aferent imobil, str. V. Alecsandri nr. 8, Suprafața: 1873,8 mp

01/07/2005

291 047.89

80614

Administrare C.L.M., HG 1179/21.11.2001

224

0.1

Teren

Str. Radu Voda aferent P.T. 1Frumoasa, S=33,69 mp

2001

5 091.37

82393

FolosintagratuitaSCTermoServiceSAC

onf.HCL293/2001

225

0.1

Teren

str. Sarmisegetusa aferent P.T. 10 Dacia , S=37,69 mp

2001

5 696.53

82387

Folosinta gratuita SCTermo Service

SA ConfHCL293/2001

226

0.1

Teren

Str. Parcului aferent P.T. 2 Metalurgie, S=34,26 mp

2001

5 178.19

82388

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

227

0.1

Teren

Str Salciilor aferent P.T. 2 Nicolina, S=30,67 mp

01/12/2002

4 635.24

82392

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

228

0.1

Teren

Aleea Basarabi aferent P.T. 5, Alexandru cel Bun, S=43,07 mp

2001

6 509.02

82390

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

229

0.1

Teren

Aleea Decebal aferent P.T. 8 Cantemir,S=49,00

2001

7 405.75

82391

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

230

0.1

Teren

Str. Tabacului aferent P.T. 11 Dacia , S=53,84 mp

2001

8 136.60

80525

Concesionat catre S.C.Termo Service S.A. Conf. contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

231

0.1

Teren

Str. Decebal aferent P.T. 14 Cantemir, S=31,56 mp

2001

4 770.01

80524

Concesionat catre S.C.Termo Service S.A. Conf. Contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

232

0.1

Teren

Str. Parcului aferent P.T. 1 Metalurgie, S=43,12 mp

2001

6 516.80

80526

Concesionat catre S.C.Termo Service S.A. Conf. contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

233

0.1

Teren

Str. Splai Bahllui aferent P.T. 2 Socola, S=32,64 mp

2001

4 933.28

80523

Concesionat catre S.C.Termo Service S.A.Conf. contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

234

0.1

Teren

Str. Nicolina nr.76 Bl.991B , S=95,00 mp

2001

9 603.50

88824

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

235

1.1.5.2

Amenajare teren de tennis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169 535.28

13562

Adminisrare D.A.P.P.P.

236

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169 535.28

13563

Adminisrare D.A.P.P.P.

237

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169 535.28

13564

Adminisrare D.A.P.P.P.

238

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169 535.28

13565

Adminisrare D.A.P.P.P.

239

1.6.3.2

Imprejmuire terenuri tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

21 630.93

13557

Adminisrare D.A.P.P.P.

240

1.4.2.

Strand municipal

str.Cicoarei compus din : bazin olimpic,bazin balaceala, trambulina,vestiare,camera pompare bazin olimpic,camera pompare bazin balaceala,camera pompare + conducta

canalizare (supratraversare pod), spatiu de joaca copii, imprejmuire, instalatie iluminat exterior, retele alimentare+racorduri apa, cabluri alimentare +tablouri electrice, racord si bransament electric (inclusiv firida de alimentare).

2009

1 117 744.40

13556

Adminisrare D.A.P.P.P.

241

1.8.13.

Camin apometru Strand

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

4 229.69

13558

Adminisrare D.A.P.P.P.

242

1.8.6.

Bransament apa Strand

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

4 604.72

13559

Adminisrare D.A.P.P.P.

243

0.1.

Teren

Zona Grădinari-Metalurgie, suprafața 32157 mp

2009

20 769 626.10

89055

Administrarea D.A.P.P.P.

244

3.3.5.

Sistem acces cu turnicheti

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

2009

188 350.00

61035

Administrarea D.A.P.P.P.

245

2.2.9.

Echipament de calcul, emitere bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

2009

186 351.00

39886

Administrarea D.A.P.P.P.

246

1.8.11.

Bazin inot

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei, S = 1575 mp

2009

3 790 970.04

13666

Administrarea D.A.P.P.P.

247

1.8.12.

Camera tehnica

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

464 748.49

13667

Administrarea D.A.P.P.P.

248

1.8.11.

Rezervor tampon

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

203 038.89

13668

Administrarea D.A.P.P.P.

249

1.6.11.

Grup sanitar

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

327 629.12

13669

Administrarea D.A.P.P.P.

250

1.6.11.

Grup sanitar

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

327 629.13

13670

Administrarea D.A.P.P.P.

251

1.8.13.

Retea apa rece incinta

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

25 263.52

13671

Administrarea D.A.P.P.P.

252

1.10.

Deviere retele

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei - 100ml

2009

49 001.49

13672

Administrarea D.A.P.P.P.

253

1.8.7.

Canalizare

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei -150 ml

2009

186 693.04

13673

Administrarea D.A.P.P.P.

254

1.7.1.2.

Iluminat exterior

In incinta Ștrandului Municipal str. Cicoarei - 4buc.

2009

28 023.12

13674

Administrarea D.A.P.P.P.

255

1.4.1.

Lac acumulare Ciric I

Baraj din pamint; mal drept si sting protejat cu zid de sprijin din zidarie piatra cu inaltimea de 2 m si latimea de 0,40 m;lungimea de 152 m, latime coronament 4 m, inaltime baraj 4m;suprafata la NNR 11 HA;volum la coronament

0.33 mil.mc;

1964

466 911.63

13865

Administrarea D.A.P.P.P.

256

1.4.1.

Lac acumulare Ciric II

Baraj din pamint; maluri protejate din zidarie de piatra cu inaltimea de 2,6 m si o latime de o,40 m; lungimea baraj

104 m, latime coronament 7,60 m, inaltime baraj 5,50 m; suprafata la NNR 6 HA;volum la coronament 0,22 mil. mc;

1964

466 911.63

13866

Administrarea D.A.P.P.P.

257

3.1.2.

Tabela marcaj electronica

Stadion Emil Alexandrescu

18/12/2010

800 044.92

61284

Administrarea D.A.P.P.P., Proces-verbal nr.

57332/23.06.2010,108380/08.12.2010,

108381/08.12.2010,

258

3.2.9.

Centru de comanda aferent tabelei de marcaj

Stadion Emil Alexandrescu

23/06/2010

9 387.67

39955

Administrarea D.A.P.P.P., Proces-verbal nr. 57332/23.06.2010,

259

2.1.16.1.2.

3

Grup electrogen tip GEBAS 440DW

Aferent Stadion E.Alexandrescu

02/06/2009

149 586.57

2601

Administrare D.A.P.P.P.

260

2.1.16.1.2.

3

Grup electrogen tip GEBAS 440DW

Aferent Stadion E.Alexandrescu

02/06/2009

149 586.57

2602

Administrare D.A.P.P.P.

261

1.8.13.

Canalizare FG 1004 CUG tr. 5 6

Șos. Nicolina, bl. ANL CUG

30/09/2010

132 464.76

13721

Administrare D.A.P.P.P.

262

0.1

Teren aferent Oborului de vite

In suprafața de 7334 mp , teren identificat prin Tarla 183 , parcela CTD 7820(parțial). Anexa nr. 14: plan cadastral

01/07/1996

9 567 116.21

80478

Administrare D.A.P.P.P, HCL

323/2014

263

0.1

Teren aferent Talciocului

In suprafața de 1755,39 mp , teren identificat prin Tarla 10 , parcela 219 , nr. plan L35-32-C-a-2-I-4-d si L35-32-C-a-2-I-4-C . Anexa 15: schița amplasament si plan cadastral

01/07/1996

2 976 436.07

80479

Administrare D.A.P.P.P., HCL

162/2013

264

1.6.4.

Clădire administrativa Bazar

Amplasata in interiorul Bazarului cu o suprafața de 185 mp si cuprinde birou administrator , magazie materiale, camera lucrători comerciali, grup sanitar de serviciu.

01/10/1996

240 678.43

11850

Administrare D.A.P.P.P.,

265

0.1

Teren aferent Complexului

“Țicău „

In suprafața de 658,75 mp .Anexa 9 :schița amplasament , plan cadastral , fisa cadastru

01/07/1996

867 058.38

80480

Administrare D.A.P.P.P.

266

0.1

Teren aferent Bazarului

In suprafața de 11383,81 mp , teren identificat prin Tarla 12 , parcelele CR219 ,se afla in administrarea Primăria Municipiului Iași , cod posesor 13-4.Anexa nr. 12 : plan cadastral, fisa cadastru.

01/07/1996

16 794 484.45

80476

Administrare D.A.P.P.P.

267

1.6.1.

WC public - Bazar

Amplasat in interiorul Bazarului, având o suprafața construita de 65 mp.

01/10/1996

19 560.77

11851

Administrare D.A.P.P.P.

268

1.6.3.2

Împrejmuire Talcioc

Amplasat perimetral Talciocului, confecționat din panouri de tabla ondulata cu dimensiuni , de 2 m x 2 m

01/07/1997

70 956.53

11908

Administrare D.A.P.P.P

269

1.5.12.

Amenajare si modernizare

Bazar (gard + pergole)

Gard confecționat din panouri de tabla ondulata amplasat perimetral Bazarului și 2 pergole semicirculare din tablă ondulată pe schelet metalic amplasate în interiorul

27/10/2005

2 630 177.44

13151

Administrare D.A.P.P.P.

270

3.4.

Amenajare teren piatră spartă

PBiaaztraăruslpuiartă pusă în interiorul Tg. De cherestea și

porțiunea din Tg. Mașini neasfaltată

01/12/2002

1 265.00

60566

Administrare D.A.P.P.P.

271

1.9.4.

Retea de canalizare- Hala centrala

Str. A. Panu nr. 44-46

01/09/2010

207 272.21

13736

Administrare D.A.P.P.P.

272

1.9.4.

Punct termic-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

159 469.12

13733

Administrare D.A.P.P.P.

273

1.9.3.

Retea gaze naturale-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

138 008.22

13734

Administrare D.A.P.P.P.

274

1.8.6.

Bransament si retea de apa-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

928 222.39

13735

Administrare D.A.P.P.P.

275

1.7.3.

Post trafo-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

115 444.74

13737

Administrare D.A.P.P.P.

276

1.10.

Sistem ventilație -Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

240 930.00

13738

Administrare D.A.P.P.P.

277

1.3.7.3

Parcare si acces auto pietonal Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

246 130.68

13739

Administrare D.A.P.P.P.

278

1.10.

Devieri utilitati-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

1 496 005.79

13740

Administrare D.A.P.P.P.

279

2.3.6.5

Scari rulante acces piata-Hala Centrala

Str. a.Panu nr. 44-46

01/09/2010

195 747.65

439

Administrare D.A.P.P.P.

280

2.3.6.5

Scari rulante acces piata-Hala Centrala

Str. a.Panu nr. 44-46

01/09/2010

195 747.65

440

Administrare D.A.P.P.P.

281

0.1.

Teren construit

Stradela Gradinari, nr.2, supr=445 mp;

1.00

89163

Administrare D.A.P.P.P.,

282

1.6.1.

Memorial din 7 plăci

ÎN INCINTA CIMITIRULUI ETERNITATEA

Jul-98

27 143.09

11930SP

Administrare D.A.P.P.P.

283

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

59 794.37

1526SP

Administrare D.A.P.P.P.

284

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOIUL

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

150 300.36

1527SP

Administrare D.A.P.P.P.

285

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOIUL

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

29 311.89

1528SP

Administrare D.A.P.P.P.

286

1.6.1.

TROITA EROILOR AERULUI " AVEM SI NOI OCEANUL NOSTRU"

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

149 955.58

1529SP

Administrare D.A.P.P.P.

287

1.6.1.

MONUMENT SI 96 CRUCI MICI RIDICATE IN MEMORIA EROILOR

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

44 478.13

1530SP

Administrare D.A.P.P.P.

288

1.6.1.

STATUIE OSTAS ROMAN

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

93 980.29

1531SP

Administrare D.A.P.P.P.

289

1.6.1.

MONUMENT INCHINAT EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

10 934.05

1532SP

Administrare D.A.P.P.P.

290

1.6.1.

MONUMENT INCHINAT EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

7 026.72

1533SP

Administrare D.A.P.P.P.

291

1.6.1.

MONUMENT SI 208 MONUMENTE MICI INCHINATE EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

37 893.23

1534SP

Administrare D.A.P.P.P.

292

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR FRANCEZI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

88 382.57

1535SP

Administrare D.A.P.P.P.

293

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR ROMANI CATOLICI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

32 779.20

1536SP

Administrare D.A.P.P.P.

294

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

59 794.37

14332SP

Administrare D.A.P.P.P.

295

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

59 794.37

14333SP

Administrare D.A.P.P.P.

296

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

59 794.37

14334SP

Administrare D.A.P.P.P.

297

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR DIN 1877-1878

str. Eternitate nr. 121

Jul-97

44 325.04

14335sp

Administrare D.A.P.P.P.

298

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 23, Bl B6-B10

26/07/2010

94 283.45

88988

Adm.D.A.P.P.P

299

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Inculet nr.8-9,Bl667

26/07/2010

169 328.66

88989

Adm.D.A.P.P.P

300

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Decebal nr.12,Bl.B2

26/07/2010

29 949.42

88990

Adm.D.A.P.P.P

301

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.35,Bl.R5,X7,

26/07/2010

258 024.23

88991

Adm.D.A.P.P.P

302

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Cerna nr.15,Bl.O9-O11

26/07/2010

939 945.39

88992

Adm.D.A.P.P.P

303

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Decebal nr.7,Bl.C6

26/07/2010

89 848.26

88993

Adm.D.A.P.P.P

304

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.2A,Bl.590A,B

26/07/2010

452 311.47

88994

Adm.D.A.P.P.P

305

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Vitejilor nr.21,Bl.A4-A6

26/07/2010

247 274.92

88995

Adm.D.A.P.P.P

306

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 10,Bl.R7,O5,SB1

26/07/2010

721 859.56

88996

Adm.D.A.P.P.P

307

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Rozelor nr.30,Bl.L2,K3,A4

26/07/2010

264 168.15

88997

Adm.D.A.P.P.P

308

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Rozelor nr.9,Bl.Z3

26/07/2010

62 970.08

88998

Adm.D.A.P.P.P

309

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Alex Cel Bun nr. 47,Bl E1

26/07/2010

403 164.12

88999

Adm.D.A.P.P.P

310

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Amurgului nr.10,Bl.258B

26/07/2010

211 949.92

89000

Adm.D.A.P.P.P

311

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str V Lupu nr.96,Bl.C7

26/07/2010

84 472.34

89001

Adm.D.A.P.P.P

312

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Aleea Rozelor nr.8,Bl. D2

26/07/2010

162 800.75

89002

Adm.D.A.P.P.P

313

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr.55,Bl.975

26/07/2010

602 058.22

89003

Adm.D.A.P.P.P

314

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Zugravi nr.5 ,Bl. F9-2

26/07/2010

724 930.06

89004

Adm.D.A.P.P.P

315

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str M V Viteazul nr.3,Bl.D13

26/07/2010

326 370.96

89005

Adm.D.A.P.P.P

316

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Alex cel Bun nr62,Bl. D3

26/07/2010

165 872.71

89006

Adm.D.A.P.P.P

317

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Lotrului nr.9,Bl.32

26/07/2010

118 261.53

89007

Adm.D.A.P.P.P

318

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Piata Unirii nr.6,Bl.6

26/07/2010

354 401.31

89008

Adm.D.A.P.P.P

319

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Clopotari nr.32,Bl.671

26/07/2010

195 822.87

89009

Adm.D.A.P.P.P

320

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Arcu nr.24-26,Bl.Z15

26/07/2010

203 886.58

89010

Adm.D.A.P.P.P

321

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str I Creanga nr.59,BlH1,H2

26/07/2010

119 797.69

89011

Adm.D.A.P.P.P

322

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.11C,Bl.E1

26/07/2010

168 944.67

89012

Adm.D.A.P.P.P

323

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd T Vladimirescu nr.18-22,B

26/07/2010

380 893.87

89013

Adm.D.A.P.P.P

324

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Canta nr.4,Bl.454

26/07/2010

172 016.63

89014

Adm.D.A.P.P.P

325

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.46,Bl 553

26/07/2010

809 399.48

89015

Adm.D.A.P.P.P

326

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 14,Bl.R6,A1-A4

26/07/2010

195 822.99

89016

Adm.D.A.P.P.P

327

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.7,Bl.E1,E2,E3

26/07/2010

168 944.67

89017

Adm.D.A.P.P.P

328

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutota 7A,Bl.E2,E3,A2

26/07/2010

147 826.59

89018

Adm.D.A.P.P.P

329

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Stefan cel Mare nr.3,Bl.

26/07/2010

190 831.48

89019

Adm.D.A.P.P.P

330

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Closca nr.4,Bl.C3,C2,B2

26/07/2010

501 716.04

89020

Adm.D.A.P.P.P

331

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Vitejilor nr.1-3,Bl.F7F12

26/07/2010

161 265.99

89021

Adm.D.A.P.P.P

332

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Pacurari nr.2,Bl.G7,T4

26/07/2010

312 291.63

89022

Adm.D.A.P.P.P

333

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Carpati nr.2,Bl.908

26/07/2010

59 898.12

89023

Adm.D.A.P.P.P

334

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.15,Bl.G1,D1

26/07/2010

145 138.62

89024

Adm.D.A.P.P.P

335

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Ovidiu nr.2,Bl.617,618

26/07/2010

150 130.86

89025

Adm.D.A.P.P.P

336

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Arcu nr.22,Bl.Z12,Z13

26/07/2010

111 350.35

89026

Adm.D.A.P.P.P

337

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Toma Cozma nr107,Bl569

26/07/2010

188 783.87

89027

Adm.D.A.P.P.P

338

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.16,Bl. G2-3

26/07/2010

412 533.50

89028

Adm.D.A.P.P.P

339

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.16,B12-14

26/07/2010

112 885.78

89029

Adm.D.A.P.P.P

340

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Prof Cujba nr.1,Bl.F2,F1

26/07/2010

634 313.80

89030

Adm.D.A.P.P.P

341

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str G Ureche nr.3,Bl Sontu

26/07/2010

340 961.31

89031

Adm.D.A.P.P.P

342

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str A Panu nr.50,Bl.Z2,H1

26/07/2010

259 176.94

89032

Adm.D.A.P.P.P

343

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Pacurari nr.44,Bl. T2,T3

26/07/2010

184 304.47

89033

Adm.D.A.P.P.P

344

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd T Vladimirescu nr 5-9

26/07/2010

614 346.42

89034

Adm.D.A.P.P.P

345

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Dacia Nr.4-6, Bl. SA1,SA6

26/07/2010

331 745.43

89035

Adm.D.A.P.P.P

346

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd N Iorga nr.30, Bl CFS

26/07/2010

52 987.48

89036

Adm.D.A.P.P.P

347

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.19,Bl.A2,A15

26/07/2010

387 036.33

89037

Adm.D.A.P.P.P

348

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Sf Lazar nr.18, Bl K1-K7

26/07/2010

814 518.69

89038

Adm.D.A.P.P.P

349

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr.153,Bl1017

26/07/2010

288 613.81

89039

Adm.D.A.P.P.P

350

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.11-13,Bl.932

26/07/2010

272 359.67

89040

Adm.D.A.P.P.P

351

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Prof Sesan nr.29-48

26/07/2010

439 001.53

89041

Adm.D.A.P.P.P

352

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al I Simionescu nr.2,4

26/07/2010

254 339.91

89042

Adm.D.A.P.P.P

353

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr 49-51, Bl 96

26/07/2010

401 243.60

89043

Adm.D.A.P.P.P

354

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.29-31

26/07/2010

206 957.26

89044

Adm.D.A.P.P.P

355

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.20,BlB4

26/07/2010

145 739.45

89133

Adm.D.A.P.P.P

356

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Chimiei nr71,Bl 4

26/07/2010

51 703.52

89134

Adm.D.A.P.P.P

357

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Ciurchi nr 101,F7

26/07/2010

63 940.46

89135

Adm.D.A.P.P.P

358

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina 17-19,Bl.944

26/07/2010

101 532.82

89136

Adm.D.A.P.P.P

359

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Aleea Decebal nr.20,22

26/07/2010

156 747.34

89137

Adm.D.A.P.P.P

360

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Libertatii nr.10,bl.649

26/07/2010

198 517.06

89138

Adm.D.A.P.P.P

361

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tabacului nr.19-27,bl.J4

26/07/2010

222 623.59

89139

Adm.D.A.P.P.P

362

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.20A,Bl.I

26/07/2010

268 169.50

89140

Adm.D.A.P.P.P

363

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.19, blocX6

26/07/2010

389 368.65

89141

Adm.D.A.P.P.P

364

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str I Creanga nr.73

26/07/2010

24 106.53

89142

Adm.D.A.P.P.P

365

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.25,Bl.946

26/07/2010

172 855.69

89143

Adm.D.A.P.P.P

366

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Socola nr.10,Bl.C3

26/07/2010

52 101.24

89144

Adm.D.A.P.P.P

367

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld T Vladimirescu nr.6

26/07/2010

89 538.07

89145

Adm.D.A.P.P.P

368

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Piata Voievozilor nr.5

26/07/2010

59 211.10

89146

Adm.D.A.P.P.P

369

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Carpati nr.10-16

26/07/2010

458 021.86

89147

Adm.D.A.P.P.P

370

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld N Iorga nr.8

26/07/2010

152 525.36

89148

Adm.D.A.P.P.P

371

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.95-101

26/07/2010

220 290.24

89149

Adm.D.A.P.P.P

372

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Stefan cel Mare nr.3

26/07/2010

1 326 408.14

89150

Adm.D.A.P.P.P

373

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Vamasaoia nr.6

26/07/2010

33 660.63

89151

Adm.D.A.P.P.P

374

0.1.

Teren

Teren aferent parcarii situata la intersectia dintre Str . C. Negri si Str. Armeana, in suprafata de 670 mp.

04/10/2010

1 198 982.75

89170

HCL 386/2010

375

0.1.

Teren

Teren aferent parcarii situata in spatele bl. A.Panu cu intrare dinspre str. Barboi, in suprafata de 3143 mp.

04/10/2010

5 725 376.70

89171

HCL 386/2010

376

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.23,Bl. B6-B10 6 locuri

12/10/2008

266 503.75

13609

Adm.D.A.P.P.P

377

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Inculet nr 8-9 Bl 667 12 locuri

12/10/2008

10 952.35

13610

Adm.D.A.P.P.P

378

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Decebal nr.12 Bl. B2 2 locuri

31/10/2008

2 510.27

13611

Adm.D.A.P.P.P

379

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr.35 Bl. R5,X7,C2 14locuri

31/10/2008

17 571.24

13612

Adm.D.A.P.P.P

380

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Cerna nr.15 Bl O9-O11, 51 locuri

31/10/2008

64 009.48

13613

Adm.D.A.P.P.P

381

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Decabal nr. 7, Bl. C6, 6 locuri

31/10/2008

7 530.53

13614

Adm.D.A.P.P.P

382

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr. 2A, Bl. 590 A,B 19 locuri

31/10/2008

23 846.67

13615

Adm.D.A.P.P.P

383

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vitejilor nr. 21 Bl. A4-A6, 14 locuri

31/10/2008

17 571.24

13616

Adm.D.A.P.P.P

384

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.10, Bl. R7 ,O5,SB1,U3, 42locuri

31/10/2008

50 203.52

13617

Adm.D.A.P.P.P

385

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Rozelor nr. 30 Bl. L2,K3,A4 -16 locuri

31/10/2008

20 081.41

13618

Adm.D.A.P.P.P

386

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Rozelor nr.9, Bl. Z3 4 locuri

31/10/2008

5 020.35

13619

Adm.D.A.P.P.P

387

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-BLD. Alex cel Bun nr. 47 , Bl E1 - 21 locuri

31/10/2008

26 356.85

13620

Adm.D.A.P.P.P

388

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Amurgului nr. 10 , Bl. 258 B - 12 locuri

31/10/2008

15 061.05

13621

Adm.D.A.P.P.P

389

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vasile Lupu nr. 96, Bl. C7 - 4 locuri

31/10/2008

5 020.35

13622

Adm.D.A.P.P.P

390

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Rozelor nr. 8 , Bl. D2 - 10 locuri

31/10/2008

12 550.88

13623

Adm.D.A.P.P.P

391

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. T Neculai nr. 55 , Bl. 975 - 28 locuri

31/10/2008

35 142.46

13624

Adm.D.A.P.P.P

392

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Zugravi nr.5 , Bl.F9-2 , 32 locuri

31/10/2008

40 162.82

13625

Adm.D.A.P.P.P

393

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.MV Viteazul nr.3, Bl. D13 -18locuri

31/10/2008

21 336.49

13626

Adm.D.A.P.P.P

394

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. Alex cel Bun nr.62, Bl. D3 - 9 locuri

31/10/2008

11 295.80

13627

Adm.D.A.P.P.P

395

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. Lotrului nr.9 Bl. 32 - 7 locuri

31/10/2008

8 785.61

13628

Adm.D.A.P.P.P

396

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Piata Unirii nr. 6 , Bl. 6 - 13 locuri

31/10/2008

16 316.14

13629

Adm.D.A.P.P.P

397

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Clopotari nr. 32 , Bl. 671 - 11 locuri

31/10/2008

89 947.97

13630

Adm.D.A.P.P.P

398

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. Arcu nr.24-26, Bl. Z15 - 9 locuri

31/10/2008

11 295.80

13631

Adm.D.A.P.P.P

399

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. I Creanga nr. 59 , Bl. H1, H2 - 18 locuri

31/10/2008

7 530.53

13632

Adm.D.A.P.P.P

400

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 11C, Bl. E1 - 8 locuri

31/10/2008

10 040.70

13633

Adm.D.A.P.P.P

401

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. T Vladimirescu nr. 18-22 , Bl 330 - 16 locuri

31/10/2008

20 081.41

13634

Adm.D.A.P.P.P

402

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta nr.4 ,Bl. 454 , 8 locuri

31/10/2008

10 040.70

13635

Adm.D.A.P.P.P

403

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr. 46 , Bl. 553, 34 locuri

31/10/2008

42 672.99

13636

Adm.D.A.P.P.P

404

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.14 , Bl.R6 A1-A4, 28 locuri

31/10/2008

14 224.33

13637

Adm.D.A.P.P.P

405

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 7 , Bl. E1, E2, E3-8 locuri

31/10/2008

10 040.70

13638

Adm.D.A.P.P.P

406

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 7A, Bl. E2, E3,A2,7 locuri

31/10/2008

8 785.61

13639

Adm.D.A.P.P.P

407

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Stefan Cel Mare nr.3, Bl B1,7 locuri

31/10/2008

8 785.61

13640

Adm.D.A.P.P.P

408

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Closca nr.4, Bl. C1, C2,B2 19 locuri

31/10/2008

23 428.30

13641

Adm.D.A.P.P.P

409

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Vitejilor nr.1-3,Bl.F7-F12,H1-H4,12 locuri

31/10/2008

11 714.16

13642

Adm.D.A.P.P.P

410

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Pacurari nr.2,Bl. G7,T4,T6,T7 - 13 locuri

31/10/2008

16 734.50

13643

Adm.D.A.P.P.P

411

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Carpati nr. 2,Bl.908-22 locuri

31/10/2008

37 652.63

13644

Adm.D.A.P.P.P

412

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr.15,Bl.G1,D1-7 locuri

31/10/2008

8 785.61

13645

Adm.D.A.P.P.P

413

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ovidiu nr.2,Bl.617,618 - 13 locuri

31/10/2008

9 622.34

13646

Adm.D.A.P.P.P

414

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Arcu nr.22,Bl.Z12,Z13-5 locuri

31/10/2008

6 275.44

13647

Adm.D.A.P.P.P

415

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Toma Cozma nr.107,Bl.569,570 - 10 locuri

31/10/2008

10 459.06

13648

Adm.D.A.P.P.P

416

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.12A,Bl.B12,G2,G3,E-27locuri

31/10/2008

26 440.52

13649

Adm.D.A.P.P.P

417

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.12A,Bl. B12,B13,B14-6 locuri

31/10/2008

7 530.53

13650

Adm.D.A.P.P.P

418

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.prof Cujba nr.1 Bl.F2,F11,L11-L17 -31 locuri

31/10/2008

35 142.46

13651

Adm.D.A.P.P.P

419

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.G Ureche nr.3,Bl.Sontu - 12 locuri

31/10/2008

15 061.05

13652

Adm.D.A.P.P.P

420

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.A Panu 50,Bl. Z2,H1,H2,H3 - 9 locuri

31/10/2008

11 295.80

13653

Adm.D.A.P.P.P

421

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Pacurari nr.44 ,Bl. T2,T3,G2,T4- 8 locuri

31/10/2008

10 040.70

13654

Adm.D.A.P.P.P

422

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. T Vladimirescu nr 5-9, Bl.P7,P8,P11-25 locuri

31/10/2008

31 377.19

13655

Adm.D.A.P.P.P

423

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. Dacia nr. 4-6,Bl.SA1,SA6,R5 ,264,258, -18 locuri

31/10/2008

22 591.58

13656

Adm.D.A.P.P.P

424

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-BD. N lorga nr. 30 bl.CFS - 3 locuri

31/10/2008

3 765.27

13657

Adm.D.A.P.P.P

425

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr. 19, Bl.A2,A15-23 locuri

31/10/2008

26 356.85

13658

Adm.D.A.P.P.P

426

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Sf Lazar nr.18,Bl.K1-K7 33 locuri

31/10/2008

35 979.19

13659

Adm.D.A.P.P.P

427

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al T Neculai nr 153,Bl.1017,1018 -15 locuri

31/10/2008

17 152.86

13660

Adm.D.A.P.P.P

428

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr11-13,Bl.932,936,938,942-14 locuri

31/10/2008

15 897.78

13661

Adm.D.A.P.P.P

429

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Prof A Sesan nr.29-48, Bl.D1,D2,A4-18locuri

31/10/2008

20 449.77

13662

Adm.D.A.P.P.P

430

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al I Simionescu nr.2,4,6, Bl. I1-I5,M1,L3,-16locuri

31/10/2008

18 073.26

13663

Adm.D.A.P.P.P

431

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al T Neculai nr. 49-51, Bl.965,967-19locuri

31/10/2008

23 846.67

13664

Adm.D.A.P.P.P

432

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr. 29-31,bl.B4B5-11locuri

31/10/2008

13 805.97

13665

Adm.D.A.P.P.P

433

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr.20,Bl.B4,B6,B7 -11locuri

26/07/2010

11 396.40

13845

Adm.D.A.P.P.P

434

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld.Chimiei nr.71,Bl.4 - 5locuri

26/07/2010

5 317.31

13846

Adm.D.A.P.P.P

435

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str Chiurchi nr.101,Bl.F7-6locuri

26/07/2010

6 079.09

13847

Adm.D.A.P.P.P

436

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.17-19, Bl.944,948,950-10locuri

26/07/2010

9 873.93

13848

Adm.D.A.P.P.P

437

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Decebal nr.20,22,24,Bl.U2,U3-14locuri

26/07/2010

14 440.26

13849

Adm.D.A.P.P.P

438

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Libertatii nr.10,Bl.649-653,17locuri

26/07/2010

17 471.17

13850

Adm.D.A.P.P.P

439

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tabacului nr.19-27,BlJ4-J9-40 locuri

26/07/2010

41 016.03

13851

Adm.D.A.P.P.P

440

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.20 A,Bl.I1,B15 -24locuri

26/07/2010

24 318.50

13852

Adm.D.A.P.P.P

441

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr.19,Bl.X6,X6bis,X9-46locuri

26/07/2010

45 596.38

13853

Adm.D.A.P.P.P

442

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.I Creanga nr.73,Bl.J3-2 locuri

26/07/2010

2 278.85

13854

Adm.D.A.P.P.P

443

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.25,Bl.946,954,957-17locuri

26/07/2010

16 721.26

13855

Adm.D.A.P.P.P

444

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld Socola nr.10,Bl.C3,C5,D2,H2-5locuri

26/07/2010

4 937.50

13856

Adm.D.A.P.P.P

445

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld T Vladimirescu nr6,bl.P13,P15-5locuri

26/07/2010

4 937.50

13857

Adm.D.A.P.P.P

446

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Piata Voievozilor nr.5,Bl.A9-A11,7locuri

26/07/2010

6 912.07

13858

Adm.D.A.P.P.P

447

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Carpati nr.10-16,Bl.912,912A-41 locuri

26/07/2010

41 013.87

13859

Adm.D.A.P.P.P

448

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld N Iorga nr.8, bl.901-14 locuri

26/07/2010

14 058.29

13860

Adm.D.A.P.P.P

449

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.95-101,Bl.994,996-21locuri

26/07/2010

21 278.96

13861

Adm.D.A.P.P.P

450

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld. Stefan cel Mare nr.3,Bl.B1,B2-55 locuri

26/07/2010

53 180.67

13862

Adm.D.A.P.P.P

451

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vamasoaia nr.6,Bl.A41,A42-3locuri

26/07/2010

3 418.27

13863

Adm.D.A.P.P.P

452

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Piata Voievozilor nr.1,Bl.A8-A9,15 locuri

07/05/2010

74 276.78

13910

Adm.D.A.P.P.P

453

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Piata Voievozilor nr.1, Bl.A8-A9, S=

187,50 mp

07/05/2010

138 120.00

89207

Adm.D.A.P.P.P

454

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Sos.Pacurari nr.11,Bl.541,B1,D1, 30 locuri

05/05/2010

148 553.55

13911

Adm.D.A.P.P.P

455

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari nr.11, Bl.541,B1,D1 S= 375,00 mp

05/05/2010

263 579.00

89208

Adm.D.A.P.P.P

456

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Salciilor nr.10, Bl. 828, 827, 828, 833, 21 locuri

16/06/2010

103 987.49

13912

Adm.D.A.P.P.P

457

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Salciilor nr.10, Bl.828, 827, 828, 833, S= 262,5 mp

16/06/2010

281 198.26

89209

Adm.D.A.P.P.P

458

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Oancea nr.38,Bl.D1,D2,D4, 11 locuri

11/06/2010

54 469.64

13913

Adm.D.A.P.P.P

459

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Oancea nr.38,Bl.D1,D2,D4, S=137,50 mp

11/06/2010

95 602.92

89210

Adm.D.A.P.P.P

460

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Magurei nr.5,Bl.621,620,623, 7 locuri

02/06/2010

34 662.50

13914

Adm.D.A.P.P.P

461

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Magurei nr.5,Bl.621,620, 623,

S= 87,50 mp

02/06/2010

60 930.03

89211

Adm.D.A.P.P.P

462

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Plaiesilor nr.17,Bl.L2, G1,19 locuri

21/05/2010

94 083.92

13915

Adm.D.A.P.P.P

463

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Plaiesilor nr.17, Bl..L2, G1, S= 237,50 mp

21/05/2010

150 781.00

89212

Adm.D.A.P.P.P

464

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Popauti nr.3,Bl.550 B,550 ,550 D, 2 locuri

17/05/2010

9 903.57

13916

Adm.D.A.P.P.P

465

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Popauti nr.3,Bl.550 B,550 , 550

D ,S= 25 mp

17/05/2010

14 157.30

89213

Adm.D.A.P.P.P

466

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Hanciuc, nr.9, Bl.384 P4,384 P5, 350, 355, 356, 15 locuri

10/05/2010

74 276.78

13917

Adm.D.A.P.P.P

467

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Hanciuc, nr.9, Bl.384 P4,384 P5, 350, 355, 356, S= 187, suprafata 50 mp

10/05/2010

133 746.20

89214

Adm.D.A.P.P.P

468

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Vamasoaia, nr.12, Bl.22-28,B31,B32, 11 locuri

20/10/2010

54 469.64

13918

Adm.D.A.P.P.P

469

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Vamasoaia, nr.12, Bl.22-28,B31,B32, S= 137,50 mp

20/10/2010

81 731.30

89215

Adm.D.A.P.P.P

470

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Canta, nr.23, Bl.503, 5 locuri

18/10/2010

24 758.93

13919

Adm.D.A.P.P.P

471

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Canta, nr.23, Bl.503, S= 62,50 mp

18/10/2010

38 772.80

89216

Adm.D.A.P.P.P

472

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.V.Lupu, nr.83, Bl.D1,S1,H1, H2,H3,H4, V3,

R1 , 76 locuri

15/01/2010

376 335.66

13920

Adm.D.A.P.P.P

473

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.V.Lupu, nr.83, Bl.D1,S1,H1, H2,H3,H4, V3, R1 , S= 950 mp

15/01/2010

823 219.90

89217

Adm.D.A.P.P.P

474

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Sos.Nationala, nr.42D-46A, Bl.D5,A2-A5, 71 locuri

13/10/2010

351 576.74

13921

Adm.D.A.P.P.P

475

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Nationala, nr.42D-46A, Bl. D5 , A2-A5, S= 887,5 mp

13/10/2010

489 066.00

89218

Adm.D.A.P.P.P

476

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ion Creanga nr.53,Bl.T2,T3,T4,L3,L4 - 16 locuri

27/09/2010

79 228.56

13922

Adm.D.A.P.P.P

477

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Ion Creanga nr.53,Bl.T2,T3,T4,L3,L4, S= 200 mp

27/09/2010

130 550.67

89219

Adm.D.A.P.P.P

478

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Lotrului, nr.1-15,Bl.B26,B27,B28,B31,B32 - 93 locuri

20/09/2010

460 516.01

13923

Adm.D.A.P.P.P

479

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Str.Lotrului, nr.1-15, Bl.B26, B27 , B28, B31, B32, S = 1162,5 mp

20/09/2010

693 059.07

89220

Adm.D.A.P.P.P

480

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.C.Negri, nr.60-62, Bl.C1,C2 - 36 locuri

06/09/2010

178 264.26

13924

Adm.D.A.P.P.P

481

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.C.Negri, nr.60-62, Bl.C1,C2, S =

450 mp

06/09/2010

752 188.89

89221

Adm.D.A.P.P.P

482

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurari, nr.35, Bl. 543A ,543B- 7 locuri

05/07/2010

34 662.50

13925

Adm.D.A.P.P.P

483

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari, nr.35, Bl. 543A, S = 87,50 mp

05/07/2010

59 338.80

89222

Adm.D.A.P.P.P

484

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurari, nr.37, Bl. 543B,544A - 7 locuri

05/07/2010

34 662.50

13926

Adm.D.A.P.P.P

485

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari, nr. 37, Bl. 543B,544A,

S = 87,50 mp

05/07/2010

59 338.80

89223

Adm.D.A.P.P.P

486

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.V.Lupu, nr.132, Bl. Q2,D1,B4,S9 - 12 locuri

10/09/2010

59 421.42

13927

Adm.D.A.P.P.P

487

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.V.Lupu, nr.132, Bl. Q2,D1,B4,S9,

S = 150 mp

10/09/2010

102 868.17

89224

Adm.D.A.P.P.P

488

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.P.Tutea, nr.21, Bl. 915,917,834,835,839 - 22 locuri

09/07/2010

108 939.27

13928

Adm.D.A.P.P.P

489

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.P.Tutea, nr.21, Bl. 915, 917, 834, 835, 839, S = 275 mp

09/07/2010

305 762.76

89225

Adm.D.A.P.P.P

490

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Sf.Lazar, nr.51, Bl. A1,A2,A3 - 18 locuri

07/07/2010

89 132.13

13929

Adm.D.A.P.P.P

491

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Sf.Lazar, nr.51, Bl. A1,A2,A3, S = 225 mp

07/07/2010

254 485.08

89226

Adm.D.A.P.P.P

492

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bdul.Primaverii, nr.17A, Bl. G5,G4,A4,D1A - 10 locuri

12/07/2010

49 517.85

13930

Adm.D.A.P.P.P

493

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bdul.Primaverii, nr.17A, Bl. G5,G4,A4,D1A, S = 125 mp

12/07/2010

128 194.20

89227

Adm.D.A.P.P.P

494

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bdul.Iorga, nr.51B, Bl. A7,R3,K2 - 9 locuri

02/12/2010

44 566.07

13931

Adm.D.A.P.P.P

495

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bdul.Iorga, nr.51B, Bl. A7,R3,K2, S = 112,5 mp

02/12/2010

106 990.32

89228

Adm.D.A.P.P.P

496

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.6, Bl. D1,D2,B1,537 - 13 locuri

20/12/2010

64 373.21

13932

Adm.D.A.P.P.P

497

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Canta, nr.6, Bl. D1,D2,B1,537, S = 162,5 mp

20/12/2010

107 860.16

89229

Adm.D.A.P.P.P

498

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Nicolina, nr.87, Bl. 988A,990,920 - 21 locuri

29/11/2010

103 987.49

13933

Adm.D.A.P.P.P

499

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Nicolina, nr.87, Bl. 988A, 990, 920, S = 262,5 mp

29/11/2010

153 836.28

89230

Adm.D.A.P.P.P

500

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Crisului, nr.15, Bl. C21 - C25, C11, C12 - 14 locuri

17/11/2010

69 324.99

13934

Adm.D.A.P.P.P

501

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Crisului, nr.15, Bl. C21 - C25,

C11, C12, S = 175 mp

17/11/2010

103 105.37

89231

Adm.D.A.P.P.P

502

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurarii, nr.5, Bl. 540,B1,537 - 17 locuri

24/11/2010

84 180.35

13935

Adm.D.A.P.P.P

503

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurarii, nr.5, Bl. 540,B1,537,

S = 212,5 mp

24/11/2010

142 221.86

89232

Adm.D.A.P.P.P

504

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Grigore Ureche, nr.2, Bl. 6 Martie,Casa cu Absida,M.Kogalniceanu,V.Maranineanu,P.Curcanu - 10 locuri

07/02/2011

49 517.85

13936

Adm.D.A.P.P.P

505

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Grigore Ureche, nr.2, Bl. 6 Martie,Casa cu

Absida,M.Kogalniceanu,V.Maranineanu,P.Curcanu , S = 125 mp

07/02/2011

223 315.32

89233

Adm.D.A.P.P.P

506

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Al.Rozelor, nr.17, Bl. X13,V2,Z2 - 5 locuri

30/05/2011

24 758.93

13937

Adm.D.A.P.P.P

507

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Al.Rozelor, nr.17, Bl. X13, V2,

Z2, S = 62,5 mp

30/05/2011

59 185.20

89234

Adm.D.A.P.P.P

508

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Gradinari, nr.16, Bl. F6,F11,F12,F21 - 7 locuri

25/05/2011

34 662.50

13938

Adm.D.A.P.P.P

509

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Gradinari, nr.16, Bl. F6,F11,F12,F21 S = 87,5 mp

25/05/2011

42 016.16

89235

Adm.D.A.P.P.P

510

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ciurchi, nr.99, Bl. D6,D7,P9,P10,F7,S1 - 28 locuri

08/06/2011

138 649.98

13939

Adm.D.A.P.P.P

511

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Ciurchi, nr.99, Bl.

D6,D7,P9,P10,F7,S1 S = 350 mp

08/06/2011

208 260.92

89236

Adm.D.A.P.P.P

512

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.26, Bl. G8,533,534 - 12 locuri

13/06/2011

59 421.42

13940

Adm.D.A.P.P.P

513

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Canta, nr.26, Bl. G8,533,534, S

= 150 mp

13/06/2011

98 030.32

89237

Adm.D.A.P.P.P

514

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.2, Bl. G11,535,536 - 13 locuri

15/06/2011

64 373.21

13941

Adm.D.A.P.P.P

515

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Canta, nr.2, Bl. G11,535,536, S = 162,5 mp

15/06/2011

106 163.84

89238

Adm.D.A.P.P.P

516

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Codrescu, nr.7, Bl. D2,D3,B3,B2 - 24 locuri

10/06/2011

118 842.84

13942

Adm.D.A.P.P.P

517

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Codrescu, nr.7, Bl. D2,D3,B3,B2,

S = 300 mp

10/06/2011

281 783.66

89239

Adm.D.A.P.P.P

518

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Primaverii, nr.3, Bl. D7,D9 - 7 locuri

23/05/2011

34 662.50

13943

Adm.D.A.P.P.P

519

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Primaverii, nr.3, Bl. D7,D9, S = 87,5 mp

23/05/2011

85 418.64

89240

Adm.D.A.P.P.P

520

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Arcu, nr.36, Bl. Z9,Z10- 4 locuri

18/05/2011

19 807.14

13944

Adm.D.A.P.P.P

521

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Arcu, nr.36, Bl. Z9,Z10, S = 50

mp

18/05/2011

50 654.00

89241

Adm.D.A.P.P.P

522

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.A.V.Urechia, nr.6, Bl. M5,H1B- 5 locuri

16/05/2011

24 758.93

13945

Adm.D.A.P.P.P

523

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.A.V.Urechia, nr.6, Bl. M5,H1B, S

= 62,5 mp

04/06/1979

32 098.64

89242

Adm.D.A.P.P.P

524

0.1.

Teren

Teren str Garii nr.15-17, in spatele bl cu tronsoanele

L1,L2,L8,L9, S= 2777 mp

25/02/2011

1 550 700.00

89311

Adm.D.A.P.P.P, H C L 75 /

25.02.2011

525

1.8.13.

Retele de alimentare, racord apa

Strandul Municipal

2007

32 547.30

14103

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

526

1.8.11

Bazin olimpic de inot

Strandul Municipal

2007

2 987 450.80

14104

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

527

1.8.11.

Bazin balaceala copii

Strandul Municipal

2007

232 947.60

14105

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

528

1.1.5.1.

Trambulina

Strandul Municipal

2007

71 519.00

14106

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

529

1.8.12.

Camera pompare bazin olimpic

Strandul Municipal

2007

115 452.10

14107

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

530

1.8.12.

Camera pompare bazin balaceala

Strandul Municipal

2007

30 651.00

14108

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

531

1.8.12.

Camera pompare ape uzate

Strandul Municipal

2007

3 575.95

14109

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

532

1.8.7.

Conducta

canalizare(evacuare ape uzate)

Strandul Municipal

2007

6 130.20

14110

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

533

1.6.3.2.

Imprejmuire

aferenta Strandului Municipal

2007

33 716.10

14111

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

534

1.7.1.2.

Instalatie iluminat exterior

Strandul Municipal

2007

109 321.90

14112

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

535

1.3.7.2.

Parcare

Str. Roman Voda nr. 9, aferenta bl B1, B2, B3, S1, A8, H4, H5, H6, 52 locuri, S=650 mp

28/02/2013

103 000.00

14151

Domeniul public, Administrare DAPPP, HCL 46/2013

536

0.1.

Teren

Str. Roman Voda nr. 9, bl B1, B2, B3,S1, A8, H4, H5, H6 S=650 mp

28/02/2013

250 000.00

89317

Domeniul public, Administrare DAPPP

537

1.3.7.2.

Parcare

Str.Roman Voda nr.18, aferenta bl A6, F2, F2 bis, S1, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

12 000.00

14152

Domeniul public, Administrare DAPPP

538

0.1.

Teren

Str. Roman Voda nr.18, bl A6, F2, F2 bis, S1, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

29 000.00

89318

Domeniul public, Administrare DAPPP

539

1.3.7.2.

Parcare

Str. Garii nr 19 , aferenta bl L1, L2, L3, L8, L9, L10, 34 locuri parcare, S=425 mp

28/02/2013

67 000.00

14153

Domeniul public, Administrare DAPPP

540

0.1.

Teren

Str. Garii nr 19, aferenta bl L1, L2, L3, L8, L9, L10, 34 locuri parcare, S=425 mp

28/02/2013

202 000.00

89319

Domeniul public, Administrare DAPPP

541

1.3.7.2.

Parcare

Str. Zugravi nr.15, aferenta bl F7, CL3, V13, 9 locuri parcare, S=112.5 mp

28/02/2013

18 000.00

14154

Domeniul public, Administrare DAPPP

542

0.1.

Teren

Str. Zugravi nr.15, aferenta bl F7, CL3, V13, 9 locuri parcare, S=112.5 mp

28/02/2013

48 000.00

89320

Domeniul public, Administrare DAPPP

543

1.3.7.2.

Parcare

Str. Tabacului nr.59, aferenta bl W1, W2, W3, W4, Y6, 29 locuri parcare, S=362.5 mp

28/02/2013

57 000.00

14155

Domeniul public, Administrare DAPPP

544

0.1.

Teren

Str. Tabacului nr.59, bl W1, W2, W3, W4,Y6, S=362.5 mp

28/02/2013

140 000.00

89321

Domeniul public, Administrare DAPPP

545

1.3.7.2.

Parcare

Str. Prof I Simionescu nr.8 , aferenta bl D1, D2, D3, D14, D13, D12, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

40 000.00

14156

Domeniul public, Administrare DAPPP

546

0.1.

Teren

Str. Prof I Simionescu nr.8 , aferenta bl D1, D2, D3, D14, D13, D12, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

96 000.00

89322

Domeniul public, Administrare DAPPP

547

1.3.7.2.

Parcare

Str. Amurgului nr. 8, aferenta bl 258A, 258B, 259A, 264, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

16 000.00

14157

Domeniul public, Administrare DAPPP

548

0.1.

Teren

Str. Amurgului nr. 8, aferenta bl 258A, 258B, 259A, 264, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

38 000.00

89323

Domeniul public, Administrare DAPPP

549

1.3.7.2.

Parcare

Std. Canta nr. 4, aferenta bl 455, 456, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

12 000.00

14158

Domeniul public, Administrare DAPPP

550

0.1.

Teren

Std. Canta nr. 4, aferenta bl 455, 456, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

24 000.00

89324

Domeniul public, Administrare DAPPP

551

1.3.7.2.

Parcare

Str. Pacurari nr.120, aferenta bl. 582, 118, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

8 000.00

14159

Domeniul public, Administrare DAPPP

552

0.1.

Teren

Str. Pacurari nr.120, aferenta bl. 582, 118, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

16 000.00

89325

Domeniul public, Administrare DAPPP

553

1.3.7.2.

Parcare

Str. Pacurari nr.41, aferenta bl. 544, 545, 546, H1, H2, H3, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

40 000.00

14160

Domeniul public, Administrare DAPPP

554

0.1.

Teren

Str. Pacurari nr.41, aferenta bl. 544, 545, 546, H1, H2, H3, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

81 000.00

89326

Domeniul public, Administrare DAPPP

555

1.3.7.2.

Parcare

Str. Stejar nr. 55, aferenta bl. M1, L5, T1, 10 locuri parcare, S=125 mp

28/02/2013

20 000.00

14161

Domeniul public, Administrare DAPPP

556

0.1.

Teren

Str. Stejar nr. 55, aferenta bl. M1, L5, T1, 10 locuri parcare, S=125 mp

28/02/2013

53 000.00

89327

Domeniul public, Administrare DAPPP

557

1.3.7.2.

Parcare

Str. Ciric 38A, aferenta bl. Q3,V1, V22, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

8 000.00

14162

Domeniul public, Administrare DAPPP

558

0.1.

Teren

Str. Ciric 38A, aferenta bl. Q3,V1, V22, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

21 000.00

89328

Domeniul public, Administrare DAPPP

559

1.3.7.2.

Parcare

Bld Chimiei nr. 55, aferenta bl. G11, G12, G13, G14, G15, G21, G22, G32, G31, 11 locuri parcare, S=137.5 mp

28/02/2013

22 000.00

14163

Domeniul public, Administrare DAPPP

560

0.1.

Teren

Bld Chimiei nr. 55, aferenta bl. G11, G12, G13, G14, G15, G21, G22, G32, G31, 11 locuri parcare, S=137.5 mp

28/02/2013

58 000.00

89329

Domeniul public, Administrare DAPPP

561

1.3.7.2.

Parcare

Str. Ciurchi nr.113, aferenta bl F1, F2, D2, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

16 000.00

14164

Domeniul public, Administrare DAPPP

562

0.1.

Teren

Str. Ciurchi nr.113, aferenta bl F1, F2, D2, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

42 000.00

89330

Domeniul public, Administrare DAPPP

563

1.3.7.2.

Parcare

Str. Bucium nr 17, aferenta bl B1, A9 col, 19 locuri parcare, S=237.5 mp

28/02/2013

38 000.00

14165

Domeniul public, Administrare DAPPP

564

0.1.

Teren

Str. Bucium nr 17, aferenta bl B1, A9 col, 19 locuri parcare, S=237.5 mp

28/02/2013

109 500.00

89331

Domeniul public, Administrare DAPPP

565

1.3.7.2.

Parcare

Str. Clopotari nr.34, aferenta bl 671, 673, 606, 607, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

26 000.00

14166

Domeniul public, Administrare DAPPP

566

0.1.

Teren

Str. Clopotari nr.34, aferenta bl 671, 673, 606, 607, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

51 640.00

89332

Domeniul public, Administrare DAPPP

567

1.3.7.2.

Parcare

Str. A. Panu nr.56, aferenta bl B1, H1, H2, H3, 5 locuri parcare, S=62.5 mp

28/02/2013

10 000.00

14167

Domeniul public, Administrare DAPPP

568

0.1.

Teren

Str. A. Panu nr.56, aferenta bl B1, H1, H2, H3, 5 locuri parcare, S=62.5 mp

28/02/2013

63 230.00

89333

Domeniul public, Administrare DAPPP

569

1.3.7.2.

Parcare

Str. Splai Bahlui nr. 2, aferenta bl V1, B2, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

26 000.00

14168

Domeniul public, Administrare DAPPP

570

0.1.

Teren

Str. Splai Bahlui nr. 2, aferenta bl V1, B2, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

98 200.00

89334

Domeniul public, Administrare DAPPP

571

1.6.2.

Imobil

Str. Lăpușneanu nr. 20, suprafața constuită la sol 485,33 mp

28/02/2013

5 133 187.31

14217

Domeniul public, Administrare UMF

572

0.1.

Teren

Aferent imobilului situat în Iași, str. Lăpușneanu nr. 20, suprafața 634,92 mp, din care 485,33 mp construit

28/02/2013

484 939.19

89388

Domeniul public, Administrarea UMF

573

1.3.7.2.

Parcare

Al. Rozelor nr. 12, aferenta bl C8, B7, B8, B9, I1, F4, 23 locuri parcare, S=287.5 mp

28/02/2013

46 000.00

14169

Domeniul public, Administrare DAPPP

574

0.1.

Teren

Al. Rozelor nr. 12, aferenta bl C8, B7, B8, B9, I1, F4, 23 locuri parcare, S=287.5 mp

28/02/2013

173 730.00

89335

Domeniul public, Administrare DAPPP

575

1.6.4.

Clădire

Pavilion G1 (C9), str. Codrescu nr. 6, suprafața 264,63 mp

28/02/2013

58 218.60

14218

Domeniul public, Administrare DAPPP

576

1.5.12.

Construcție

Cabina portar, Str. Codrescu nr. 6, suprafata 2,32 mp

28/02/2013

510.40

14219

Domeniul public, Administrare DAPPP

577

0.1.

Teren

Aferent pavilionului F1 și G1 , str. Codrescu nr. 6, suprafața totală 1236,12 mp, din care 987,07 mp construit.

28/02/2013

112 487.00

89390

Domeniul public, Administrare DAPPP

578

0.1.

Teren

str. Canta nr. 17-19, suprafata 500 mp, delimitat de bl. 450,451, 452

20.02.2013

413 500.00

89356

Domeniul public, Administrare DAPPP

579

0.1.

Teren

str. Smardan nr 13, suprafata 2644,00 mp

41386

690 084.00

89402

Domeniul public, Administrare DAPPP

580

0.1

Teren

str. Brindusa nr.3 , suprafata 1000 mp

40941

427 653.42

89278

Certificat de vacanta succesorala, Domeniul public, Administrare DAPPP

581

1.6.2.

Constructie-anexa

str. Moara de Vant f. n., tarla 102, parcela C4145/3, suprafata 104 mp

27.09.2013

22 676.00

14259

HCL 232/2013

582

0.1

Teren

str. Moara de Vant f. n., tarla 102, parcela CC 4144, suprafata 371 mp

27.09.2013

49 632.38

89410

HCL 232/2013

583

2.2.9.

Echipamente IT sistem ticketing Stadionul Emil Alexandrescu

7 PC+7 imprimante bilete

31.10.2013

46 475.20

300370

PV 93339/10.10.2013

584

1.8.2.

RK sistem de drenaj

Stadionul E. Alexandrescu

Stadionul Emil Alexandrescu

30.12.2013

78 021.63

14304

PV 105472/14.11.2013

585

1.2.2.

Modernizare Piata Dacia

boxe alimente volum mare

20.12.2012

43 205.71

14144

PV 117706/20.12.2012

586

1.7.1.3.

Instalatie subterana cabluri electrice

Stadionul Emil Alexandrescu

03.12.2012

48 003.15

14146

PV 110831/03.12.2012

587

1.3.7.2.

Alei

Cimitirul Sf. Petru si Pavel

20.12.2012

429 741.83

14141SP

PV 117732/20.12.2012

588

1.3.7.2.

Alei si cai de acces

Cimitirul Sf. Treime

20.12.2012

12 650.29

14148SP

PV 11739/20.12.2012

589

1.3.7.2.

Alei

Cimitirul Eternitate

20.12.2012

101 862.65

14149SP

PV 117744/20.12.2012

590

1.3.7.2.

Alei

Cimitirul Buna Vestire

20.12.2012

154 181.15

14150SP

PV117717/20.12.2012

591

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Sos Arcu nr.23,af. Bl. F7,V13,CL3-7locuri

2013

9 325.00

14274

Domeniul public, Administrare DAPPP

592

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Strap Silvestru nr.20,Bl.T1A,T1B,15 lo

2013

20 451.00

14275

Domeniul public, Administrare DAPPP

593

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.N Horga nr.3,af.Bl.596,597,575,600,18l

2013

24 541.00

14276

Domeniul public, Administrare DAPPP

594

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Hatman Sendrea nr.13,af.Bl.L2A,L2B,13l

2013

16 868.00

14277

Domeniul public, Administrare DAPPP

595

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Barboi nr.6,Bl.F1,F2,C1-C7, 31 locuri

2013

38 875.00

14278

Domeniul public, Administrare DAPPP

596

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Luca Arbore nr.36,af. Bl.520-523,32 lo

2013

22 050.00

14279

Domeniul public, Administrare DAPPP

597

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Luca Arbore nr.32,Bl.509,510,520,22 lo

2013

15 159.00

14280

Domeniul public, Administrare DAPPP

598

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Sos Pacurari nr.53,af.Bl547,9 locuri

2013

11 726.00

14281

Domeniul public, Administrare DAPPP

599

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd Alex cel Bun nr.45,Bl.F1,E1,E2,,X1,8loc

2013

9 476.00

14282

Domeniul public, Administrare DAPPP

600

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Mircea cel Batran nr.8,Bl.O6-7,B3,42 l

2013

74 963.00

14283

Domeniul public, Administrare DAPPP

601

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Mircea cel B nr.9,Bl.R2-R4,N2-3,15 loc

2013

18 810.00

14284

Domeniul public, Administrare DAPPP

602

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Toma Cozma nr.89,Bl.571,571A,23 locuri

2013

23 074.00

14285

Domeniul public, Administrare DAPPP

603

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Al.Pacurari nr.10,af.Bl.T5,G2,G3,555-14 lo

2013

13 226.00

14286

Domeniul public, Administrare DAPPP

604

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Ciurchi nr.103bis,af Bl.F6,P12,F5-15 l

2013

11 484.00

14287

Domeniul public, Administrare DAPPP

605

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Stramosilor nr.65,af.Bl.R8,Q8,DA19,7 l

2013

9 950.00

14288

Domeniul public, Administrare DAPPP

606

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Std Gradinari nr.21,af.Bl.B1,B3,B5,B6,12 l

2013

17 056.00

14289

Domeniul public, Administrare DAPPP

607

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Al Decebal nr.10,af.Bl.X8,P4,C2,Q2,9 locur

2013

11 339.00

14290

Domeniul public, Administrare DAPPP

608

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Bucium nr.19,af.Bl.B21-23,12 locuri

2013

18 058.00

14291

Domeniul public, Administrare DAPPP

609

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str. Musatini nr.49,af.Bl.V3,Q3,U2,P1,6 lo

2013

5 685.00

14292

Domeniul public, Administrare DAPPP

610

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd.Dacia nr.61,af.Bl.DD5-DD9,DF2,DF8,47 lo

2013

70 727.00

14293

Domeniul public, Administrare DAPPP

611

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd.Dacia nr.5,af.Bl.DA1-DA8,Q8,R11,52 locu

2013

65 210.00

14294

Domeniul public, Administrare DAPPP

612

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Pacurari nr.140,Bl.587-22 locuri

2013

31 270.00

14295

Domeniul public, Administrare DAPPP

613

0.1.

Teren

Teren af Parcare Sos.Arcu nr.23,Bl.F7,V13,CL3-7loc

2013

87 999.00

89417

Domeniul public, Administrare DAPPP

614

0.1.

Teren

Teren af P Str.Strap Silvestru nr.20,Bl.T1A,T1B,15

2013

187 738.00

89418

Domeniul public, Administrare DAPPP

615

0.1.

Teren

Teren af p St.N Horga nr.3,af.Bl.596,597,575,600,

2013

147 532.00

89419

Domeniul public, Administrare DAPPP

616

0.1.

Teren

Teren af P St Hatman Sendrea nr.13,af.Bl.L2A,L2B,1

2013

71 772.00

89420

Domeniul public, Administrare DAPPP

617

0.1.

Teren

Teren af P Str Barboi nr.6,Bl.F1,F2,C1-C7, 31 locu

2013

413 744.00

89421

Domeniul public, Administrare DAPPP

618

0.1.

Teren

Teren af P Str.Luca Arbore nr.36,af. Bl.520-523,32

2013

202 026.00

89422

Domeniul public, Administrare DAPPP

619

0.1.

Teren

Teren af P Str.Luca Arbore nr.32,Bl.509,510,520,22

2013

135 238.00

89423

Domeniul public, Administrare DAPPP

620

0.1.

Teren

Teren af P Sos Pacurari nr.53,af.Bl547,9 locuri

2013

70 776.00

89424

Domeniul public, Administrare DAPPP

621

0.1.

Teren

Teren af P Bd Alex cel Bun nr.45,Bl.F1,E1,E2,,X1,8

2013

53 909.00

89425

Domeniul public, Administrare DAPPP

622

0.1.

Teren

Teren af P Str.Mircea cel Batran nr.8,Bl.O6-7,B3,4

2013

308 539.00

89426

Domeniul public, Administrare DAPPP

623

0.1.

Teren

Teren af P Str.Mircea cel B nr.9,Bl.R2-R4,N2-3,15

2013

110 118.00

89427

Domeniul public, Administrare DAPPP

624

0.1.

Teren

Teren af P Str.Toma Cozma nr.89,Bl.571,571A,23 loc

2013

265 051.00

89428

Domeniul public, Administrare DAPPP

625

0.1.

Teren

Teren af P Al.Pacurari nr.10,af.Bl.T5,G2,G3,555-14

2013

85 440.00

89429

Domeniul public, Administrare DAPPP

626

0.1.

Teren

Teren af PStr Ciurchi nr.103bis,af Bl.F6,P12,F5-15

2013

112 975.00

89430

Domeniul public, Administrare DAPPP

627

0.1.

Teren

Teren af P Str Stramosilor nr.65,af.Bl.R8,Q8,DA19,

2013

47 170.00

89431

Domeniul public, Administrare DAPPP

628

0.1.

Teren

Teren af P Std Gradinari nr.21,af.Bl.B1,B3,B5,B6,1

2013

69 114.00

89432

Domeniul public, Administrare DAPPP

629

0.1.

Teren

Teren af P Al Decebal nr.10,af.Bl.X8,P4,C2,Q2,9 lo

2013

63 828.00

89433

Domeniul public, Administrare DAPPP

630

0.1.

Teren

Teren af P Str Bucium nr.19,af.Bl.B21-23,12 locuri

2013

72 145.00

89434

Domeniul public, Administrare DAPPP

631

0.1.

Teren

Teren af P Str. Musatini nr.49,af.Bl.V3,Q3,U2,P1,6

2013

41 974.00

89435

Domeniul public, Administrare DAPPP

632

0.1.

Teren

Teren af P Bd.Dacia nr.61,af.Bl.DD5-DD9,DF2,DF8,47

2013

382 100.00

89436

Domeniul public, Administrare DAPPP

633

0.1.

Teren

Teren af P Bd.Dacia nr.5,af.Bl.DA1-DA8,Q8,R11,52 l

2013

439 509.00

89437

Domeniul public, Administrare DAPPP

634

0.1.

Teren

Teren af P Str Pacurari nr.140,Bl.587-22 locuri

2013

225 397.00

89438

Domeniul public, Administrare DAPPP, PV 106730/18.11.2013

635

1.7.1

Racorduri electrice

Bazar

30.12.2013

129 082.54

14318

PV 109359/26.11.2013

636

1.3.7.2.

Alei pietonale si spatii acces

Bazar

30.12.2013

668 441.95

14319

PV 109354/26.11.2013

637

1.3.7.2.

Configurare platforma pamant

Bazar

30.12.2013

312 031.94

14320

PV 109354/26.11.2013

638

1.3.7.2.

Parcari si alveole

Bazar

30.12.2013

487 091.02

14321

PV 109354/26.11.2013

639

1.3.7.2.

Platforme beton

Bazar

30.12.2013

687 530.34

14322

PV 109354/26.11.2013

640

1.3.7.2.

Trotuare perimetrale

Bazar

30.12.2013

50 438.37

14323

PV 109354/26.11.2013

641

1.8.6.

Alimentare cu apa

Bazar

30.12.2013

8 733.60

14324

PV 109354/26.11.2013

642

1.8.6.

Camine de vizitare

Bazar

30.12.2013

35 675.73

14325

PV 109354/26.11.2013

643

1.8.6.

Canalizare

Bazar

30.12.2013

73 548.15

14326

PV 109354/26.11.2013

644

1.8.6.

Retea colectare ape pluviale

Bazar

30.12.2013

100 290.56

14327

PV 109354/26.11.2013

645

1.6.3.2.

Gard fara soclu din beton

Bazar

30.12.2013

25 177.73

14328

PV 109354/26.11.2013

646

1.6.3.2.

Gard perimetral soclu din beton

Bazar

30.12.2013

85 617.28

14329

PV 109354/26.11.2013

647

1.6.3.2.

Poarta acces

Bazar

30.12.2013

12 773.74

14330

PV 109354/26.11.2013

648

0.1.

Teren

aferent imobilului situat in str. L. Catargi nr. 47, suprafata totala 1408 mp

18.03.2013

1 424 100.00

89454

Domeniul public

649

1.6.2.

Cladire

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 220 mp

18.03.2013

844 200.00

14336

Domeniul public

650

1.6.8.

Constructie - Anexa

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 45 mp

18.03.2013

38 000.00

14337

Domeniul public

651

1.8.14.

Constructie anexa - garaj

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 53 mp

18.03.2013

4 500.00

14338

Domeniul public

652

1.6.3.2

Imprejmuire imobil

str. Lascar Catargi nr. 47

18.03.2013

9 000.00

14339

Domeniul public

653

1.3.7.2.

Parcare

BDUL T. VLADIMIRESCU NR 13,bl: P12; P7; P8, 7 locuri

2014

5.359

14902

Adm. DAPPP

654

0.1.

Teren

BDUL T. VLADIMIRESCU NR 13,bl: P12; P7; P8, S=87.50mp

2014

58.258

89801

Adm. DAPPP

655

1.3.7.2.

Parcare

STR DECEBAL NR 38, bl: A17; L1; C7; Z10, 7 locuri

2014

5.359

14903

Adm. DAPPP

656

0.1.

Teren

STR DECEBAL NR 38, bl:A17; L1; C7; Z10, s= 87.50mp

2014

44.051

89802

Adm. DAPPP

657

1.3.7.2.

Parcare

STR OANCEA NR 16, bl. 352; 353; 534, 18 locuri

2014

13.781

14904

Adm. DAPPP

658

0.1.

Teren

STR OANCEA NR 16, bl: 352; 353; 534, s=225 mp

2014

110.378

89803

Adm. DAPPP

659

1.3.7.2.

Parcare

STR V. LUPU NR 116, bl:A3; C2,    23 locuri

2014

26.797

14905

Adm. DAPPP

660

0.1.

Teren

STR V. LUPU NR 116, bl:A3; C2,    s=437.50mp

2014

206.923

89804

Adm. DAPPP

661

1.3.7.2.

Parcare

B-DUL PRIMAVERII NR 21 A, bl:G6; A5, 11 locuri

2014

13.016

14906

Adm. DAPPP

662

0.1.

Teren

B-DUL PRIMAVERII NR 21 A, bl:G6; A5, s=212,50mp

2014

102.553

89805

Adm. DAPPP

663

1.3.7.2.

Parcare

STR I CREANGA NR 79, bl: J1; J2, 7 locuri

2014

5.359

14907

Adm. DAPPP

664

0.1.

Teren

STR I CREANGA NR 79, bl: J1; J2, s= 87,50mp

2014

34.175

89806

Adm. DAPPP

665

1.3.7.2.

Parcare

STR H. TATAR NR 8, bl:361,    3 locuri

2014

2.297

14908

Adm. DAPPP

666

0.1.

Teren

STR H. TATAR NR 8, bl:361, s= 37,50mp

2014

15.812

89807

Adm. DAPPP

667

1.3.7.2.

Parcare

STR NEPTUN NR 14bl:768; 769; 770; 771; 772; 773A, 28 locuri

2014

21.438

14909

Adm. DAPPP

668

0.1.

Teren

STR NEPTUN NR 14bl:768; 769; 770; 771; 772; 773A, s= 350,00 mp

2014

101.889

89808

Adm. DAPPP

669

1.3.7.2.

Parcare

STR COLUMNEI NR 4, bl: O1; N2; N1; SE23; bl. 2; bl. 3, s= 125 mp

2014

7.656

14910

Adm. DAPPP

670

0.1.

Teren

STR COLUMNEI NR 4, bl: O1; N2; N1; SE23; bl. 2; bl. 3,

10 locuri

2014

41.794

89809

Adm. DAPPP

671

1.3.7.2.

Parcare

BLD DACIA NR 30, bl: SC4; SC5; SC6; SC7; SC8;SC9; SC10; SC11; B13; A3; A4; A1; A2, 74 locuri

2014

56.656

149011

Adm. DAPPP

672

0.1.

Teren

BLD DACIA NR 30, bl: SC4; SC5; SC6; SC7; SC8;SC9; SC10; SC11; B13; A3; A4; A1; A2, s= 925 mp

2014

324.742

89810

Adm. DAPPP

673

1.3.7.2.

Parcare

STR BASARABI NR 8, bl: R1; U1; U1bis, 16 locuri

2014

12.25

14912

Adm. DAPPP

674

0.1.

Teren

STR BASARABI NR 8, bl: R1; U1; U1bis, s= 200 mp

2014

76.156

89811

Adm. DAPPP

675

1.3.7.2.

Parcare

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 3, bl:N4; N5; O2; O3; O4; H3, 31 locuri

2014

39.047

14913

Adm. DAPPP

676

0.1.

Teren

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 3, bl:N4; N5; O2; O3; O4; H3, s= 637,50 mp

2014

218.591

89812

Adm. DAPPP

677

1.3.7.2.

Parcare

STR STIHII , bl: Bl. Stihii; bl. UJCM; bl CUCU nr 1, 26 locuri

2014

19.906

14914

Adm. DAPPP

678

0.1.

Teren

STR STIHII , bl: Bl. Stihii; bl. UJCM; bl CUCU nr 1, s = 325 mp

2014

231.304

89813

Adm. DAPPP

679

1.3.7.2.

Parcare

BLD TUTOTA NR 6, bl:R1; P2; P3,19 locuri

2014

14.547

14915

Adm. DAPPP

680

0.1.

Teren

BLD TUTOTA NR 6, bl:R1; P2; P3, s= 237,50 mp

2014

118.057

89814

Adm. DAPPP

681

1.3.7.2.

Parcare

STR HLINCEA NR 34, bl: 1002, 7 locuri

2014

5.359

14916

Adm. DAPPP

682

0.1.

Teren

STR HLINCEA NR 34, bl: 1002, s= 87,50mp

2014

34.933

89815

Adm. DAPPP

683

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 80, bl: 993; 995; 997, 17 locuri

2014

26.797

14917

Adm. DAPPP

684

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 80, bl: 993; 995; 997, s= 437,50 mp

2014

190.777

89816

Adm. DAPPP

685

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 18, bl: 939; 947; 953; 951, 12 locuri

2014

9.188

14918

Adm. DAPPP

686

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 18, bl: 939; 947; 953; 951, s= 150mp

2014

66.54

89817

Adm. DAPPP

687

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 64, bl: 985A; 985B, 16 locuri

2014

12.25

14919

Adm. DAPPP

688

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 64, bl: 985A; 985B, s= 200 mp

2014

84.284

89818

Adm. DAPPP

689

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 93, bl: 988B; 994; 996, 26 locuri

2014

28.328

14920

Adm. DAPPP

690

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 93, bl: 988B; 994; 996, s= 462,50 mp

2014

190.474

89819

Adm. DAPPP

691

1.3.7.2.

Parcare

STR BRADULUI NR 21, bl;G5; G6; 802, 10 locuri

2014

7.656

14921

Adm. DAPPP

692

0.1.

Teren

STR BRADULUI NR 21, bl;G5; G6; 802, s= 125 mp

2014

60.059

89820

Adm. DAPPP

693

1.3.7.2.

Parcare

STR ATELIERULUI NR 3, bl: A10; A11; A9 colt, 14 locuri

2014

10.719

14922

Adm. DAPPP

694

0.1.

Teren

STR ATELIERULUI NR 3, bl: A10; A11; A9 colt, s= 175 mp

2014

63.814

89821

Adm. DAPPP

695

1.3.7.2.

Parcare

STR SALCIILOR NR 20, bl: 817; 818; 813; 815, 17 locuri

2014

13.016

14923

Adm. DAPPP

696

0.1.

Teren

STR SALCIILOR NR 20, bl: 817; 818; 813; 815, s= 212,50 mp

2014

94.265

89822

Adm. DAPPP

697

1.3.7.2.

Parcare

STR BACINSCHI NR 4, bl: CL1; CL16; CL17; V13, 16 locuri

2014

12.25

14924

Adm. DAPPP

698

0.1.

Teren

STR BACINSCHI NR 4, bl: CL1; CL16; CL17; V13, s= 200 mp

2014

155.024

89823

Adm. DAPPP

699

1.3.7.2.

Parcare

STR NECULAU NR 15, bl: 571A; 572; 573; 574, 18 locuri

2014

13.781

14925

Adm. DAPPP

700

0.1.

Teren

STR NECULAU NR 15, bl: 571A; 572; 573; 574, s= 225 mp

2014

94.377

89824

Adm. DAPPP

701

1.3.7.2.

Parcare

PTA VOIEVOZILOR NR 26 , bl: C4; U3 bis; A12; A13; A14, 80 locuri

2014

94.938

14926

Adm. DAPPP

702

0.1.

Teren

PTA VOIEVOZILOR NR 26 , bl: C4; U3 bis; A12; A13; A14, s= 1.550 mp

2014

522.451

89825

Adm. DAPPP

703

1.3.7.2.

Parcare

STR BASARABI NR 9, bl: Z3; Z4; Q3; U1 bis, 14 locuri

2014

17.609

14927

Adm. DAPPP

704

0.1.

Teren

STR BASARABI NR 9, bl: Z3; Z4; Q3; U1 bis, s= 287,50 mp

2014

109.474

89826

Adm. DAPPP

705

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 67, bl:478; 480C, 27 locuri

2014

22.203

14928

Adm. DAPPP

706

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 67, bl:478; 480C, s= 362,50 mp

2014

121.273

89827

Adm. DAPPP

707

1.3.7.2.

Parcare

STR CLOSCA NR 12C, bl: C2; C3; 12A; 12C, 15 locuri

2014

9.188

14929

Adm. DAPPP

708

0.1.

Teren

STR CLOSCA NR 12C, bl: C2; C3; 12A; 12C, s= 150 mp

2014

175.6

89828

Adm. DAPPP

709

1.3.7.2.

Parcare

BDUL CHIMIEI NR 15, bl:D1; D2; D3; D4, 20 locuri

2014

30.625

14930

Adm. DAPPP

710

0.1.

Teren

BDUL CHIMIEI NR 15, bl:D1; D2; D3; D4, s= 500 mp

2014

220.933

89829

Adm. DAPPP

711

1.3.7.2.

Parcare

SOS NATIONALA NR 49, bl: D; C2; C3; C2, 16 locuri

2014

18.375

14931

Adm. DAPPP

712

0.1.

Teren

SOS NATIONALA NR 49, bl: D; C2; C3; C2, s= 300mp

2014

148.155

89830

Adm. DAPPP

713

1.3.7.2.

Parcare

STR MANTA ROSIE NR 21, bl: bl. 8; Bi7; B10, 28 locuri

2014

35.984

14932

Adm. DAPPP

714

0.1.

Teren

STR MANTA ROSIE NR 21, bl: bl. 8; Bi7; B10, s= 587,50 mp

2014

202.447

89831

Adm. DAPPP

715

1.3.7.2.

Parcare

STR ETERNITATE NR 82, bl: E1, 11 locuri

2014

8.422

14933

Adm. DAPPP

716

0.1.

Teren

STR ETERNITATE NR 82, bl: E1, s= 137,50 mp

2014

53.587

89832

Adm. DAPPP

717

1.3.7.2.

Parcare

AL DECEBAL NR 17, bl: C8; C9; B6; B5; A9; A8, 39 locuri

2014

53.594

14934

Adm. DAPPP

718

0.1.

Teren

AL DECEBAL NR 17, bl: C8; C9; B6; B5; A9; A8, s= 875 mp

2014

495.573

89833

Adm. DAPPP

719

1.3.7.2.

Parcare

STR PACURARI NR 130, bl: 586; 584; 585; 578; 136, 12 locuri

2014

9.188

14935

Adm. DAPPP

720

0.1.

Teren

STR PACURARI NR 130, bl: 586; 584; 585; 578; 136, s= 150 mp

2014

62.918

89834

Adm. DAPPP

721

1.3.7.2.

Parcare

AL ROZELOR NR 2A, bl:D1; X2; B9, 9 locuri

2014

9.188

14936

Adm. DAPPP

722

0.1.

Teren

AL ROZELOR NR 2A, bl:D1; X2; B9, s= 112,50 mp

2014

56.637

89835

Adm. DAPPP

723

1.3.7.2.

Parcare

BLD AL CEL BUN NR 36, bl : H12; H3; D1; D2; C12, 7 locuri

2014

5.359

149937

Adm. DAPPP

724

0.1.

Teren

BLD AL CEL BUN NR 36, bl : H12; H3; D1; D2; C12, s= 87,50 mp

2014

30.134

89836

Adm. DAPPP

725

1.6.2.

Cladire corp C

str. Sarariei nr. 189, suprafata 300 mp

1978-2011

1 861 900.00

Domeniul public al Municipiului Iasi, administrarea Curtii de Conturi - HCL 137/2001, HCL 284/213

726

0.1.

Teren

Str. Sarariei nr. 189, suprafata totala (construita si neconstruita) 784 mp

1840

553632.53

Domeniul public al Municipiului Iasi, administrarea Curtii de Conturi - HCL 137/2001, HCL 284/213

727

1.7.1.3.

Instalatie subterana incalzire gazon Stadionul E. Alexandrescu

Stadionul E. Alexandrescu, Aleea Grigore Ghica Voda nr. 24-28

24.09.2014

457 116.92

PV 83680/24.09.2014

728

1.5.2.

Spatiu

Str. Prof I Simionescu nr.25, bl. T1, suprafata 400 mp

1978

565 405.36

Domeniul public al Municipiului Iasi, HCL 283/2014 - administrarea IPJ Sectia 1 Politie

729

1.87.

CANALIZARE MENAJERA = 2.886,00 M din care: 694 M -D315PVC KG SN8; 120 M -D315 PEHD Izolata; 2072 M -D250 PEHD PE100 PN10

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

603 120.00

14397

HCL 214/31.07.2014

730

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14398

HCL 214/31.07.2014

731

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14399

HCL 214/31.07.2014

732

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14400

HCL 214/31.07.2014

733

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14401

HCL 214/31.07.2014

734

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14402

HCL 214/31.07.2014

735

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14403

HCL 214/31.07.2014

736

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14404

HCL 214/31.07.2014

737

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14405

HCL 214/31.07.2014

738

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14406

HCL 214/31.07.2014

739

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14407

HCL 214/31.07.2014

740

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14408

HCL 214/31.07.2014

741

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14409

HCL 214/31.07.2014

742

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14410

HCL 214/31.07.2014

743

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14411

HCL 214/31.07.2014

744

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14412

HCL 214/31.07.2014

745

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14413

HCL 214/31.07.2014

746

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14414

HCL 214/31.07.2014

747

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14415

HCL 214/31.07.2014

748

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14416

HCL 214/31.07.2014

749

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14417

HCL 214/31.07.2014

750

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14418

HCL 214/31.07.2014

751

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14419

HCL 214/31.07.2014

752

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.45

14420

HCL 214/31.07.2014

753

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.65

14421

HCL 214/31.07.2014

754

1.8.7.

CANALIZARE PLUVIALA =887,00 M, D400 PVC KG SN 8;

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

197 027.00

14422

HCL 214/31.07.2014

755

1.8.15.

SEPARATOR HIDROCARBURI=1 BUC;

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

86 260.00

14423

HCL 214/31.07.2014

756

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14424

HCL 214/31.07.2014

757

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14425

HCL 214/31.07.2014

758

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14426

HCL 214/31.07.2014

759

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14427

HCL 214/31.07.2014

760

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14428

HCL 214/31.07.2014

761

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14429

HCL 214/31.07.2014

762

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14430

HCL 214/31.07.2014

763

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14431

HCL 214/31.07.2014

764

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14432

HCL 214/31.07.2014

765

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14433

HCL 214/31.07.2014

766

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14434

HCL 214/31.07.2014

767

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14435

HCL 214/31.07.2014

768

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14436

HCL 214/31.07.2014

769

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14437

HCL 214/31.07.2014

770

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14438

HCL 214/31.07.2014

771

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14439

HCL 214/31.07.2014

772

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14440

HCL 214/31.07.2014

773

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14441

HCL 214/31.07.2014

774

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14442

HCL 214/31.07.2014

775

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14443

HCL 214/31.07.2014

776

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14444

HCL 214/31.07.2014

777

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14445

HCL 214/31.07.2014

778

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14446

HCL 214/31.07.2014

779

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14447

HCL 214/31.07.2014

780

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14448

HCL 214/31.07.2014

781

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14449

HCL 214/31.07.2014

782

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14450

HCL 214/31.07.2014

783

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14451

HCL 214/31.07.2014

784

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14452

HCL 214/31.07.2014

785

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14453

HCL 214/31.07.2014

786

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14454

HCL 214/31.07.2014

787

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14455

HCL 214/31.07.2014

788

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14456

HCL 214/31.07.2014

789

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.48

14457

HCL 214/31.07.2014

790

1.8.6.

RETEA APA = 1.488,00 M,

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

101 347.00

14458

HCL 214/31.07.2014

791

1.8.13.

dCiAnMcaINreV1A2N48E M - D160PEHD

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.33

14459

HCL 214/31.07.2014

792

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.33

14460

HCL 214/31.07.2014

793

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.33

14461

HCL 214/31.07.2014

794

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.33

14462

HCL 214/31.07.2014

795

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.33

14463

HCL 214/31.07.2014

796

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.35

14464

HCL 214/31.07.2014

797

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.71

14465

HCL 214/31.07.2014

798

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.71

14466

HCL 214/31.07.2014

799

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.71

14467

HCL 214/31.07.2014

800

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.71

14468

HCL 214/31.07.2014

801

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.71

14469

HCL 214/31.07.2014

802

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.71

14470

HCL 214/31.07.2014

803

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.74

14471

HCL 214/31.07.2014

804

1.87.

CANALIZARE MENAJERA

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

298 944.00

14472

HCL 214/31.07.2014

805

1.8.13.

=C1A.M99IN9,5V0IZMIT,AdRinEcare 675 M -

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14473

HCL 214/31.07.2014

806

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14474

HCL 214/31.07.2014

807

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14475

HCL 214/31.07.2014

808

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14476

HCL 214/31.07.2014

809

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14477

HCL 214/31.07.2014

810

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14478

HCL 214/31.07.2014

811

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14479

HCL 214/31.07.2014

812

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14480

HCL 214/31.07.2014

813

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14481

HCL 214/31.07.2014

814

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14482

HCL 214/31.07.2014

815

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14483

HCL 214/31.07.2014

816

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14484

HCL 214/31.07.2014

817

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14485

HCL 214/31.07.2014

818

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14486

HCL 214/31.07.2014

819

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14487

HCL 214/31.07.2014

820

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14488

HCL 214/31.07.2014

821

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14489

HCL 214/31.07.2014

822

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14490

HCL 214/31.07.2014

823

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14491

HCL 214/31.07.2014

824

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14492

HCL 214/31.07.2014

825

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14493

HCL 214/31.07.2014

826

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14494

HCL 214/31.07.2014

827

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14495

HCL 214/31.07.2014

828

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14496

HCL 214/31.07.2014

829

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14497

HCL 214/31.07.2014

830

1.8.7.

CANALIZARE PLUVIALA = 660,00 M - D500 PVC KG SN8;

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

147 580.00

14498

HCL 214/31.07.2014

831

1.8.15.

SEPARATOR HIDROCARBURI = 1 BUC;

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

86 260.00

14499

HCL 214/31.07.2014

832

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14500

HCL 214/31.07.2014

833

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14501

HCL 214/31.07.2014

834

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14502

HCL 214/31.07.2014

835

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14503

HCL 214/31.07.2014

836

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14504

HCL 214/31.07.2014

837

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14505

HCL 214/31.07.2014

838

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14506

HCL 214/31.07.2014

839

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14507

HCL 214/31.07.2014

840

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14508

HCL 214/31.07.2014

841

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14509

HCL 214/31.07.2014

842

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14510

HCL 214/31.07.2014

843

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14511

HCL 214/31.07.2014

844

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14512

HCL 214/31.07.2014

845

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14513

HCL 214/31.07.2014

846

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14514

HCL 214/31.07.2014

847

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14515

HCL 214/31.07.2014

848

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14516

HCL 214/31.07.2014

849

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14517

HCL 214/31.07.2014

850

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14518

HCL 214/31.07.2014

851

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14519

HCL 214/31.07.2014

852

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14520

HCL 214/31.07.2014

853

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14521

HCL 214/31.07.2014

854

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14522

HCL 214/31.07.2014

855

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14523

HCL 214/31.07.2014

856

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14524

HCL 214/31.07.2014

857

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14525

HCL 214/31.07.2014

858

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14526

HCL 214/31.07.2014

859

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14527

HCL 214/31.07.2014

860

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14528

HCL 214/31.07.2014

861

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14529

HCL 214/31.07.2014

862

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14530

HCL 214/31.07.2014

863

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14531

HCL 214/31.07.2014

864

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14532

HCL 214/31.07.2014

865

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14533

HCL 214/31.07.2014

866

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.44

14534

HCL 214/31.07.2014

867

1.8.13.

CAMIN VIZITARE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

2 271.60

14535

HCL 214/31.07.2014

868

1.8.7.

RETEA APA = 1.678,00 M -PEHD D160 PN6;

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

301 383.00

14536

HCL 214/31.07.2014

869

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.28

14537

HCL 214/31.07.2014

870

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.28

14538

HCL 214/31.07.2014

871

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.28

14539

HCL 214/31.07.2014

872

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.28

14540

HCL 214/31.07.2014

873

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.28

14541

HCL 214/31.07.2014

874

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.28

14542

HCL 214/31.07.2014

875

1.8.13.

CAMIN VANE

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

8 582.32

14543

HCL 214/31.07.2014

876

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.80

14544

HCL 214/31.07.2014

877

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.80

14545

HCL 214/31.07.2014

878

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.80

14546

HCL 214/31.07.2014

879

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.80

14547

HCL 214/31.07.2014

880

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

1 779.80

14548

HCL 214/31.07.2014

881

1.8.8.

STATIE POMPARE APE UZATE = 1 BUC; (CONSTR.+UTILAJ)

Zona de Agrement Ciric

08.07.2014

317 988.00

14549

HCL 214/31.07.2014

882

3.3.5.

Sistem control acces si supraveghere Strandul Municipal

Strandul Municipal

31.12.2014

57 542.34

61645

PV 114455/30.12.2014

604 500 361.66

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI    Insusit de Consiliul Local Iași

DAPPP-SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII COMERCIALE    prin HCL    /    2015

Primarul Municipiului Iasi GHEORGHE NICHITA

ANEXA 1.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

Valoare inventar

Număr inventar

Situația juridică actuală

1

1.5.2.

Cladire

Str. Cuza Vodă nr.53, corp A+B, Suprafață - 440,04 mp

1900

1 035 321.00

13228

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

2

1.5.2.

Cladire

Străp. Silvestru, bl.CL8, parter , Suprafața utilă -107,83 mp

1986

11 079 791.03

11288

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

3

1.5.2.

Cladire

Tomești,bl.9,parter, Suprafața utilă -78,43 mp

1985

181 212.14

11167

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

4

1.5.2.

Cladire

Str.Egalității nr.29,bl.805,sc.A,parter, Suprafața utilă 108,44 mp

1981

307 536.22

10751

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

5

1.5.2.

Cladire

Str.Petre Tutea nr.4,bl.844,sc.B,parter, Suprafața utilă -69,30 mp

1981

172 520.91

10752

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

6

1.5.2.

Cladire

Str. Mușatini nr.1,bl.M11,sc.B,parter, Suprafața utilă -132,72 mp

1971

371 335.08

10154

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

7

1.5.2.

Cladire

Tomești,bl.39,parter, Suprafață utilă-344,63 mp

1987

507 503.10

11419

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

8

1.5.2.

Cladire

Tomești,bl.45,parter, Suprafața utilă -641,55 mp

1987

745 719.43

11420

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

9

1.5.2.

Cladire

Str. Petre Tutea nr.7-9,bl.911,tr.II-III,p, Suprafața utilă-238,92 mp

1989

323 999.91

11591

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

10

1.5.2.

Cladire

b-dul.Alexandru cel Bun nr.32,bl.H3,parter,Suprafața utilă -101,67 mp

1991

371 324.14

11684

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

11

1.5.2.

Cladire

Str.Păcurari nr.29, Suprafață utilă-141,56 mp

1950

7.30

1642

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

12

1.5.2.

Cladire

Str. Lăpușneanu nr.34, Suprafață utilă-812,78 mp

1961

10 070.22

1795

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

13

1.5.2.

Cladire

Str. Vasile Lupu nr.114-116,bl.A3,tr.I,parter, Suprafață utilă-46,92 mp

1968

49 102.00

10004

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

14

1.5.2.

Cladire

B-dul.Carol I nr.2, Suprafață utilă-62,13 mp

1940

11.26

1612

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

15

1.5.2.

Cladire

Str. Smârdan nr.5, Suprafață-848 mp

1962

74 278.00

1867

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

16

1.5.2.

Cladire

str. Elena Doamna nr. 15, suprafata 748.74 mp

1900

187 185.00

14173

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

17

1.5.2.

Cladire din caramida

Parcul Expozitiei 77,50 mp

1940

9.85

1611

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

18

1.5.2.

Constructie

Ansamblul de vestigii medievale Stefan cel Mare si Sfint, suprafata totala 1843 mp, din care C1 - 1.795 mp subsol,

2008

1 453 140.97

13538

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

19

0.1.

Teren

ACf

2er-e3n3t immpobpial rStetrr.,ACg3at-ha10Bmarpsepsacrutenr,r.C145,-S5umprpa,fapțaar:t2e1r

mp

1915

5 872.77

87813

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

20

0.1.

Teren

Aferent imobil, Str.Agatha Barsescu nr.6,

Suprafața:24,30 mp

1885

6 984.60

87814

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

21

0.1.

Teren

Str.Gradinari nr.26, Suprafața:1176,63 mp

2005

143 746.69

87821

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

22

0.1.

Teren

Sos.Iasi-Tomesti nr.3-5, Suprafața:300 mp

2005

36 650.36

87826

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

23

0.1.

Teren

Aferent imobil str.Cuza Voda nr.52, Suprafata :134,34 mp

2005

1 436.03

87803

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

24

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Cuza Voda nr.60, Suprafata :91 mp

2005

11 770.15

87804

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

25

0.1.

Teren

Aferent imobil str.Armeana nr.7, Suprafata :63 mp

2005

8 149.56

87806

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

26

0.1.

Teren

Str. Sf.Lazar nr.76, Suprafata :414,78 mp

2005

53 653.13

87807

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

27

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Cuza Voda nr.58, Suprafata :75,65 mp

2005

9 784.92

87808

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

28

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Pacurari nr.25, Suprafata :610 mp

2005

77 151.97

87809

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

29

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Dragos Voda nr.29, Suprafata :194,33 mp

2005

28 078.35

87817

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

30

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Elena Doamna nr.25,Suprafata :1697,40 mp

2005

219 565.24

87818

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

31

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Elena Doamna nr.37,Suprafata :528,47 mp

2005

68 358.70

87819

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

32

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Elena Doamna nr.50,Suprafata :59 mp

2005

7 632.52

87820

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

33

0.1.

Teren

Aferent imobil str. N.Gane nr.20A, Suprafata :70 mp

2005

9 055.37

87824

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

34

0.1.

Teren

Aferent imobil str. N.Gane nr.20, Suprafata :56,01 mp

2005

7 245.06

87823

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

35

0.1.

Teren

Aferent imobil str. M.I.Popescu nr.20, Suprafata :656,10 mp

2005

82 983.27

87822

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

36

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Tatarasi nr.13, Suprafata : 1630.16 mp

2005

231 511.62

87827

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

37

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Tatarasi nr.64, Suprafata :418.66 mp

2005

73 808.69

87828

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

38

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Brindusa nr.1, Suprafata :54,16 mp

2005

6 616.58

87832

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

39

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Pacurari nr.66, Suprafata 120,64 mp

2005

15 257.27

87834

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

40

0.1.

Teren

Str. Rapa Galbena nr.2A, Suprafata :51,74 mp

2005

6 693.04

87836

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

41

0.1.

Teren

Aferent imobil str.Pacurari nr.47, Suprafata :307 mp

2005

38 828.68

87838

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

42

0.1

Teren

Aferent Ansamblul de vestigii medievale Stefan cel Mare si Sfint - 1.798 mp

2008

11 528 287.03

88938

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

43

0.1.

Teren

Str. Buna Vestire nr.7, Suprafata :14,50 mp

2006

1 790.86

88074

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

44

0.1.

Teren

Cuza Vodă nr.53, Suprafața-753,02 mp

1950

82 569.89

8506

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

45

0.1.

Teren

B-dul.Carol I nr.2, Suprafață teren aferent 134,134 mp

1940

16 186.39

88024

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

46

0.1

Teren

Str. Smârdan nr.5, Suprafață -982 mp

1962

84 194.88

88025

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

47

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Sf.Sava nr.19, Suprafata :165,51 mp

1904

25 639.57

8053

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

48

0.1.

Teren

str. Elena Doamna nr. 15, suprafata totala 2300 mp din care 748.74 mp construit, iar 1551.26 mp curte

1900

421 671.25

89364

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

49

0.1

Teren cota indiviza

Străp. Silvestru, bl.CL8, parter, Suprafața -11,98 mp

1986

1 446.16

88012

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

50

0.1

Teren cota indiviza

Tomești,bl.9,parter, Suprafața -15,69 mp

1985

1 893.23

88013

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

51

0.1

Teren cota indiviza

Str.Egalității nr.29,bl.805,sc.A,parter, Suprafața 21,69 mp

1981

2 617.61

88014

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

52

0.1

Teren cota indiviza

Str.Petre Tutea nr.4,bl.844,sc.B,parter, Suprafața -13,86 mp

1981

1 672.93

88015

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

53

0.1

Teren cota indiviza

Str. Mușatini nr.1,bl.M11,sc.B,parter, Suprafața 26,54 mp

1971

3 203.33

88016

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

54

0.1

Teren cota indiviza

Tomești,bl.39,parter, Suprafață -48,93 mp

1987

5 905.16

88017

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

55

0.1

Teren cota indiviza

Tomești,bl.45,parter, Suprafața -128,31 mp

1987

15 484.04

88018

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

56

0.1

Teren cota indiviza

Str. Petre Tutea nr.7-9,bl.911,tr.II-III,p, Suprafața - 29,87 mp

1989

3 605.04

88019

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

57

0.1

Teren cota indiviza

b-dul.Alexandru cel Bun nr.32,bl.H3,parter, Suprafața -11,30 mp

1991

1 363.22

88020

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

58

0.1

Teren cota indiviza

Str.Păcurari nr.29, Suprafață -141,56 mp

1950

17 083.11

88021

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

59

0.1

Teren cota indiviza

Str. Lăpușneanu nr.34, Suprafață-162,56 mp

1961

19 617.78

88022

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

60

0.1

Teren cota indiviza

Str. Vasile Lupu nr.114-116,bl.A3,tr.I,parter, Suprafață utilă-46,92mp

1968

5 662.84

88023

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

61

0.1

Teren cota indiviza

B-dul.Carol I nr.2, Suprafață teren 72 mp

1940

10 882.50

8477

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

30 271 678.95

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI Insusit de Consiliul Local Iasi

Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin HCL ________/_______2015

Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinta Primarul Municipiului Iasi

Gheorghe Nichita

ANEXA 1.3.

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI IASI

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

TEREN

HASDEU 1 (1907) SUPRAFATA 1108.00

1905

167 535.81

8054

Administrare D.A.P.P.P.

2

0.1.

TEREN

HASDEU 3 (1907) SUPRAFATA 208.00

1910

31 437.18

8099

Administrare D.A.P.P.P.

3

0.1.

TEREN

30 DECEMBRIE 4 SUPRAFATA 9.00

1920

1 360.64

8252

Administrare D.A.P.P.P.

4

0.1.

TEREN

30 DECEMBRIE 4B SUPRAFATA 196.50

1900

29 698.15

848

Administrare D.A.P.P.P.

5

0.1.

TEREN

30 DECEMBRIE 6 SUPRAFATA 138.32

1900

20 905.85

8203

Administrare D.A.P.P.P.

6

0.1.

TEREN

AGATHA BARSESCU 10 SUPRAFATA 1071.72

+149.8=1221.52 mp

1910

185 403.06

849

Administrare D.A.P.P.P.

7

0.1.

TEREN

AGATHA BARSESCU 11 SUPRAFATA 425.40

1920

65 903.56

8100

Administrare D.A.P.P.P.

8

0.1.

TEREN

AGATHA BARSESCU 15 SUPRAFATA 173.98

1910

26 952.26

8204

Administrare D.A.P.P.P.

9

0.1.

TEREN

AGATHA BARSESCU 6 SUPRAFATA 1163.89

1900

179 187.65

8101

Administrare D.A.P.P.P.

10

0.1.

TEREN

AL. COPOU 2 SUPRAFATA 246.00

1900

37 180.36

850

Administrare D.A.P.P.P.

11

0.1.

TEREN

AL. COPOU 4 SUPRAFATA 202.04

1905

30 535.58

8058

Administrare D.A.P.P.P.

12

0.1.

TEREN

AL. COPOU 4B SUPRAFATA 117.40

1880

17 743.21

817

Administrare D.A.P.P.P.

13

0.1.

TEREN

AL. COPOU 6 SUPRAFATA 281.44

1890

42 536.09

827

Administrare D.A.P.P.P.

14

0.1.

TEREN

AL. COPOU 7 SUPRAFATA 54.79

1880

8 280.67

818

Administrare D.A.P.P.P.

15

0.1.

TEREN

AL. GR. GHICA VODA 25 SUPRAFATA 977.44

1920

147 727.53

8254

Administrare D.A.P.P.P.

16

0.1.

TEREN

AL. GR. GHICA VODA 46 SUPRAFATA 282.76

1920

24 450.00

8255

Administrare D.A.P.P.P.

17

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 1 SUPRAFATA 160.00

1930

24 181.75

8376

Administrare D.A.P.P.P.

18

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 2 SUPRAFATA 161.95

1930

24 477.20

8377

Administrare D.A.P.P.P.

19

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 3 SUPRAFATA 137.00

1930

20 706.29

8378

Administrare D.A.P.P.P.

20

0.1.

TEREN

ALBINET 11 SUPRAFATA 1948.63

1916

334 748.25

8243

Administrare D.A.P.P.P.

21

0.1.

TEREN

ALBINET 14 SUPRAFATA 200.00

1915

30 226.86

8206

Administrare D.A.P.P.P.

22

0.1.

TEREN

ALBINET 52 SUPRAFATA 33.00

1900

4 987.71

851

Administrare D.A.P.P.P.

23

0.1.

TEREN

ARCU 16 SUPRAFATA 70.21

1925

9 372.84

8318

Administrare D.A.P.P.P.

24

0.1.

TEREN

ARCU 20 SUPRAFATA 49.74

1936

7 706.22

8461

Administrare D.A.P.P.P.

25

0.1.

TEREN

ARCU 21 SUPRAFATA 161.60

1915

25 034.41

8207

Administrare D.A.P.P.P.

26

0.1.

TEREN

ARCU 22 SUPRAFATA 30.47

1920

4 720.76

8257

Administrare D.A.P.P.P.

27

0.1.

TEREN

ARCU 23 SUPRAFATA 17.00

1926

2 633.16

8347

Administrare D.A.P.P.P.

28

0.1.

TEREN

ARCU 25 SUPRAFATA 67.00

1920

10 379.71

8258

Administrare D.A.P.P.P.

29

0.1.

TEREN

ARCU 26 SUPRAFATA 380.54

1930

58 951.84

8379

Administrare D.A.P.P.P.

30

0.1.

TEREN

ARMEANA 6 SUPRAFATA 54.20

1920

8 397.07

8259

Administrare D.A.P.P.P.

31

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 13 SUPRAFATA 1693.00

1940

246 280.34

8056

Administrare D.A.P.P.P.

32

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 19 SUPRAFATA 501.03

1896

72 883.92

841

Administrare D.A.P.P.P.

33

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 26 SUPRAFATA 1217.00

1940

177 036.93

8478

Administrare D.A.P.P.P.

34

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 35 SUPRAFATA 1329.50

1905

193 402.15

8102

Administrare D.A.P.P.P.

35

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 36 SUPRAFATA 676.00

1952

98 337.73

8523

Administrare D.A.P.P.P.

36

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 46 SUPRAFATA 521.11

1952

75 805.26

8524

Administrare D.A.P.P.P.

37

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 52 SUPRAFATA 375.00

1910

54 551.15

8103

Administrare D.A.P.P.P.

38

0.1.

TEREN

AURORA 18 SUPRAFATA 512.00

1926

77 382.63

8348

Administrare D.A.P.P.P.

39

0.1.

TEREN

AURORA 22 SUPRAFATA 873.36

1900

131 997.27

852

Administrare D.A.P.P.P.

40

0.1.

TEREN

BALTI 3 SUPRAFATA 32.00

1914

4 836.09

8198

Administrare D.A.P.P.P.

41

0.1.

TEREN

BALTI 7 SUPRAFATA 167.67

1900

2 533.83

853

Administrare D.A.P.P.P.

42

0.1.

TEREN

BALUSESCU 4 SUPRAFATA 226.11

1940

34 174.00

8480

Administrare D.A.P.P.P.

43

0.1.

TEREN

BANCII 16 SUPRAFATA 314.00

1930

47 457.70

8380

Administrare D.A.P.P.P.

44

0.1.

TEREN

BANCI 7 SUPRAFATA 36.00

1890

5 441.25

828

Administrare D.A.P.P.P.

45

0.1.

TEREN

BANCII 9 SUPRAFATA 140.60

1915

21 780.54

8208

Administrare D.A.P.P.P.

46

0.1.

TEREN

BARBOI 8 SUPRAFATA 1004.41

1956

155 598.49

8530

Administrare D.A.P.P.P.

47

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 13 SUPRAFATA 184.30

1915

27 854.17

8209

Administrare D.A.P.P.P.

48

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 17 SUPRAFATA 310.72

1934

46 961.04

8435

Administrare D.A.P.P.P.

49

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 8 SUPRAFATA 53.00

1900

8 010.88

854

Administrare D.A.P.P.P.

50

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 23 SUPRAFATA 491.16

1880

74 232.43

855

Administrare D.A.P.P.P.

51

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 42A SUPRAFATA 232.00

1880

35 064.25

8105

Administrare D.A.P.P.P.

52

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 46 SUPRAFATA 110.00

1880

16 625.68

819

Administrare D.A.P.P.P.

53

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 48 SUPRAFATA 185.00

1880

27 960.43

820

Administrare D.A.P.P.P.

54

0.1.

TEREN

BRANDUSA 1 SUPRAFATA 412.91

1905

62 405.26

8061

Administrare D.A.P.P.P.

55

0.1.

TEREN

BRANDUSA 11 SUPRAFATA 455.27

1940

74 945.88

8481

Administrare D.A.P.P.P.

56

0.1.

TEREN

BRANDUSA 15 SUPRAFATA 183.96

1940

27 802.90

8482

Administrare D.A.P.P.P.

57

0.1.

TEREN

BRANDUSA 17 SUPRAFATA 168.90

1940

25 526.84

8483

Administrare D.A.P.P.P.

58

0.1.

TEREN

BUNA VESTIRE 16 SUPRAFATA 547.74

1930

79 678.42

8436

Administrare D.A.P.P.P.

59

0.1.

TEREN

BUNA-VESTIRE 7 SUPRAFATA 244.95

1934

35 633.15

8437

Administrare D.A.P.P.P.

60

0.1.

TEREN

BURDEA 1 SUPRAFATA 100

1920

15 113.43

8260

Administrare D.A.P.P.P.

61

0.1.

TEREN

BUZNEA 10 SUPRAFATA 218.00

1932

32 948.14

8420

Administrare D.A.P.P.P.

62

0.1.

TEREN

BUZNEA 9 SUPRAFATA 185.17

1934

27 986.81

8438

Administrare D.A.P.P.P.

63

0.1.

TEREN

C.A.ROSETTI 85 SUPRAFATA 226.74

1910

32 984.42

8107

Administrare D.A.P.P.P.

64

0.1.

TEREN

CALARASI 10 SUPRAFATA 837

1865

126 501.60

806

Administrare D.A.P.P.P.

65

0.1.

TEREN

CALARASI 19 SUPRAFATA 544.29

1910

82 262.77

8108

Administrare D.A.P.P.P.

66

0.1.

TEREN

CALARASI 8 SUPRAFATA 1113.00

1868

168 216.12

811

Administrare D.A.P.P.P.

67

0.1.

TEREN

CAMINELOR 2 S=201.32

1925

34 228.43

8319

Administrare D.A.P.P.P.

68

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 11 SUPRAFATA 375.81

1901

54 668.62

8041

Administrare D.A.P.P.P.

69

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 13 SUPRAFATA 446.12

1910

64 893.55

8109

Administrare D.A.P.P.P.

70

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 5 SUPRAFATA 252.71

1901

36 761.96

8042

Administrare D.A.P.P.P.

71

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 9 SUPRAFATA 96.00

1912

13 964.29

8184

Administrare D.A.P.P.P.

72

0.1.

TEREN

CAZARMILOR 9 SUPRAFATA 1529.00

1900

184 931.21

88433

Administrare D.A.P.P.P

73

0.1.

TEREN

CIRIC 9 SUPRAFATA 941.00

1932

136 886.49

8421

Administrare D.A.P.P.P.

74

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 2A SUPRAFATA 19.12

1920

3 251.28

88432

Administrare D.A.P.P.P

75

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 2 SUPRAFATA 44.5

1920

7 566.43

88431

Administrare D.A.P.P.P

76

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 3 SUPRAFATA 918

1935

135 747.23

8466

Administrare D.A.P.P.P.

77

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 3A SUPRAFATA 435

1937

60 900.00

8444

Administrare D.A.P.P.P.

78

0.1.

TEREN

CIURCHI 101D SUPRAFATA 488.47

1930

73 825.54

8382

Administrare D.A.P.P.P.

79

0.1.

TEREN

CIURCHI 122 SUPRAFATA 380.20

1920

57 462.84

8263

Administrare D.A.P.P.P.

80

0.1.

TEREN

CIURCHI 58 SUPRAFATA 638.00

1940

94 487.77

8484

Administrare D.A.P.P.P.

81

0.1.

TEREN

CIURCHI 7 SUPRAFATA 647.83

1900

100 359.31

857

Administrare D.A.P.P.P.

82

0.1.

TEREN

CLOSCA 12A SUPRAFATA 44.00

1942

6 816.14

8500

Administrare D.A.P.P.P.

83

0.1.

TEREN

CLOSCA 16 SUPRAFATA 64.76

1933

6 770.37

8431

Administrare D.A.P.P.P.

84

0.1.

TEREN

CLOSCA 17 SUPRAFATA 566.74

1900

87 797.44

858

Administrare D.A.P.P.P.

85

0.1.

TEREN

CLOSCA 25 SUPRAFATA 329.80

1930

51 091.06

8383

Administrare D.A.P.P.P.

86

0.1.

TEREN

COL.LANGA 4 SUPRAFATA 65.00

1900

10 070.01

861

Administrare D.A.P.P.P.

87

0.1.

TEREN

CRISAN 2 SUPRAFATA 536.31 (Mitropoliei)

1948

57 368.32

8505

Administrare D.A.P.P.P.

88

0.1.

TEREN

MITROPOLIEI 22 (FOSTA CRISAN) SUPRAFATA 1050 MP, SECTOR CADASTRAL 74, CAT 2478, C 2478/1

1935

124 707.78

8445

Administrare D.A.P.P.P.

89

0.1.

TEREN

CRISAN 6 SUPRAFATA 400

1934

61 966.02

8439

Administrare D.A.P.P.P.

90

0.1.

TEREN

CUPIDON 5 SUPRAFATA 216.00

1890

35 909.14

829

Administrare D.A.P.P.P.

91

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 11 SUPRAFATA 25.65

1900

3 971.98

865

Administrare D.A.P.P.P.

92

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 13 SUPRAFATA 334.11

1900

51 737.76

866

Administrare D.A.P.P.P.

93

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 15 SUPRAFATA 66.24

1900

10 261.79

867

Administrare D.A.P.P.P.

94

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 18 SUPRAFATA 119.01

1910

18 435.98

8111

Administrare D.A.P.P.P.

95

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 19 SUPRAFATA 43.97

1900

6 808.86

868

Administrare D.A.P.P.P.

96

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 20 SUPRAFATA 10.00

1880

1 548.53

821

Administrare D.A.P.P.P.

97

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 21 SUPRAFATA 31.00

1900

4 802.40

870

Administrare D.A.P.P.P.

98

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 27 SUPRAFATA 7.72

1915

1 196.06

8211

Administrare D.A.P.P.P.

99

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 31-33 SUPRAFATA 533.00= 100+433

1925

82 569.89

8320

Administrare D.A.P.P.P.

100

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 35 SUPRAFATA 37.60

1915

5 824.82

8212

Administrare D.A.P.P.P.

101

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 37 SUPRAFATA 212.83

1900

32 971.09

872

Administrare D.A.P.P.P.

102

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 38 SUPRAFATA 87.50

1926

13 554.53

8349

Administrare D.A.P.P.P.

103

0.1

TEREN

CUZA-VODA 39 , SUPRAFATA 92.19

1915

0.00

847

Administrare D.A.P.P.P.

104

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 40 SUPRAFATA 469.74

1925

72 769.59

8321

Administrare D.A.P.P.P.

105

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 42 SUPRAFATA 58.61

1900

9 079.85

873

Administrare D.A.P.P.P.

106

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 45 SUPRAFATA 126.00

1900

19 519.30

874

Administrare D.A.P.P.P.

107

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 46 SUPRAFATA 11.94

1910

1 849.17

8113

Administrare D.A.P.P.P.

108

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 47 SUPRAFATA 63.00

1870

9 760.30

812

Administrare D.A.P.P.P.

109

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 5 SUPRAFATA 33.64

1905

5 211.37

8063

Administrare D.A.P.P.P.

110

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 58 SUPRAFATA 375.20

1910

26 783.92

8115

Administrare D.A.P.P.P.

111

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 60 SUPRAFATA 271.08

1920

42 106.26

8265

Administrare D.A.P.P.P.

112

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 66 SUPRAFATA 295.70

1915

45 807.75

8213

Administrare D.A.P.P.P.

113

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 68 SUPRAFATA 369.30

1915

57 210.27

8214

Administrare D.A.P.P.P.

114

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 16 SUPRAFATA 395.00

1900

61 192.35

877

Administrare D.A.P.P.P.

115

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 28 SUPRAFATA 56.50

1910

8 752.13

879

Administrare D.A.P.P.P.

116

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 30 SUPRAFATA 108.05

1900

16 738.42

880

Administrare D.A.P.P.P.

117

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 34 SUPRAFATA 65.00

1930

10 070.01

8386

Administrare D.A.P.P.P.

118

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 6 SUPRAFATA 132.00

1900

20 448.42

881

Administrare D.A.P.P.P.

119

0.1.

TEREN

I.CBRATIANU 8A SUPRAFATA 15.00

1900

2 323.45

8116

Administrare D.A.P.P.P.

120

0.1.

TEREN

DACIA 17 SUPRAFATA 266.40

1920

40 263.18

8268

Administrare D.A.P.P.P.

121

0.1.

TEREN

DACIA 18 SUPRAFATA 314.00

1920

47 457.70

8267

Administrare D.A.P.P.P.

122

0.1.

TEREN

DACIA 19 SUPRAFATA 233.00

1920

35 214.57

8269

Administrare D.A.P.P.P.

123

0.1.

TEREN

DACIA 20 SUPRAFATA 266.08

1920

40 215.23

8266

Administrare D.A.P.P.P.

124

0.1.

TEREN

DACIA 21 SUPRAFATA 358.84

1925

54 234.35

8326

Administrare D.A.P.P.P.

125

0.1.

TEREN

DACIA 22 SUPRAFATA 235.24

1925

35 554.08

8325

Administrare D.A.P.P.P.

126

0.1.

TEREN

DACIA 24 SUPRAFATA 257.80

1925

38 963.44

8324

Administrare D.A.P.P.P.

127

0.1.

TEREN

DACIA 25 SUPRAFATA 391.50

1925

59 170.83

8328

Administrare D.A.P.P.P.

128

0.1.

TEREN

DACIA 26 SUPRAFATA 288.60

1925

43 618.12

8323

Administrare D.A.P.P.P.

129

0.1.

TEREN

DACIA 27 SUPRAFATA 490.57

1925

74 143.02

8329

Administrare D.A.P.P.P.

130

0.1.

TEREN

DACIA 28 SUPRAFATA 463.46

1925

70 045.56

8327

Administrare D.A.P.P.P.

131

0.1.

TEREN

DACIA 29 SUPRAFATA 204.55

1925

30 914.95

8322

Administrare D.A.P.P.P.

132

0.1.

TEREN

DOCHIA 8 SUPRAFATA 535.00

1900

77 825.80

882

Administrare D.A.P.P.P.

133

0.1.

TEREN

DOROBANTI 4 SUPRAFATA 928.83

1900

140 351.57

883

Administrare D.A.P.P.P.

134

0.1.

TEREN

DR.CIHAC 17 SUPRAFATA 280.35

1890

52 341.34

830

Administrare D.A.P.P.P.

135

0.1.

TEREN

DR.CIHAC 18-20 SUPRAFATA 38.75

1900

6 002.35

884

Administrare D.A.P.P.P.

136

0.1.

TEREN

DR.VICOL1 SUPRAFATA 410.00

1920

61 965.97

8270

Administrare D.A.P.P.P.

137

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1A SUPRAFATA 1014.03

1920

153 258.19

8271

Administrare D.A.P.P.P.

138

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1B SUPRAFATA 670.49

1920

101 336.31

8272

Administrare D.A.P.P.P.

139

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1C SUPRAFATA 193

1920

29 169.45

8273

Administrare D.A.P.P.P.

140

0.1.

TEREN

DR.VICOL 3A SUPRAFATA 700.53

1920

105 876.95

8274

Administrare D.A.P.P.P.

141

0.1.

TEREN

DR.VICOL 3B SUPRAFATA 143.17

1920

21 638.01

8275

Administrare D.A.P.P.P.

142

0.1.

TEREN

DRAGOS VODA 19 SUPRAFATA 367.85

1940

55 595.61

8487

Administrare D.A.P.P.P.

143

0.1.

TEREN

DRAGOS VODA 29 SUPRAFATA 377.10

1908

56 993.82

8092

Administrare D.A.P.P.P.

144

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 24 SUPRAFATA 1524.43

1950

236 158.53

8507

Administrare D.A.P.P.P.

145

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 31 SUPRAFATA 506.94

1910

78 533.34

8117

Administrare D.A.P.P.P.

146

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 33A SUPRAFATA 110.14

1910

17 062.38

8118

Administrare D.A.P.P.P.

147

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 39 SUPRAFATA 271.58

1915

40 189.53

8215

Administrare D.A.P.P.P.

148

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 41 SUPRAFATA 160.00

1910

22 796.64

8120

Administrare D.A.P.P.P.

149

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 43 SUPRAFATA 179.30

1865

27 791.50

807

Administrare D.A.P.P.P.

150

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 47+47A SUPRAFATA totala 438.63 mp (345.62mp+93.01mp)

1934

67 115.12

8440

Administrare D.A.P.P.P.

151

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 50 SUPRAFATA 785.00

1890

121 607.98

831

Administrare D.A.P.P.P.

152

0.1.

TEREN

ETERNITATE 115 SUPRAFATA 489.03

1910

73 911.11

8121

Administrare D.A.P.P.P.

153

0.1.

TEREN

ETERNITATE 43 SUPRAFATA 307.85

1935

46 528.13

8447

Administrare D.A.P.P.P.

154

0.1.

TEREN

ETERNITATE 47 SUPRAFATA 343.36

1931

51 894.00

8419

Administrare D.A.P.P.P.

155

0.1.

TEREN

ETERNITATE 62 SUPRAFATA 389.00

1920

58 792.45

8276

Administrare D.A.P.P.P.

156

0.1.

TEREN

FD.ARMEANA 8A SUPRAFATA 215.70

1900

33 415.94

888

Administrare D.A.P.P.P.

157

0.1.

TEREN

FD.ARMEANA 8C SUPRAFATA 124.31

1926

19 257.09

8350

Administrare D.A.P.P.P.

158

0.1.

TEREN

FD.CALARASI 4 SUPRAFATA 293.70

1950

44 389.14

8508

Administrare D.A.P.P.P.

159

1.6.1.

CLADIRE

FD.DELFINI 3 SUPRAFATA 9.61

1920

5 014.63

1496

HCL 325/2003 Administrare D.A.P.P.P.

160

0.1.

TEREN

FD.DELFINI 3 SUPRAFATA 109

1920

14 297.05

82377

HCL 325/2003 Administrare D.A.P.P.P.

161

0.1.

TEREN

FD.GAVRIL MUZICESCU 2 SUPRAFATA 444.00

1915

68 782.11

8218

Administrare D.A.P.P.P.

162

0.1.

TEREN

FD.GAVRIL MUZICESCU 5 SUPRAFATA 470.00

1925

72 810.89

8332

Administrare D.A.P.P.P.

163

0.1.

TEREN

FD.N.BALCESCU 2 SUPRAFATA 103.31

1933

15 613.73

8432

Administrare D.A.P.P.P.

164

0.1.

TEREN

FD.N.BALCESCU 6 SUPRAFATA 35.32

1920

5 337.58

8278

Administrare D.A.P.P.P.

165

0.1.

TEREN

FD.ZLATAUST 6 SUPRAFATA 255.91

1939

38 677.06

8475

Administrare D.A.P.P.P.

166

0.1.

TEREN

FLOREA 18 SUPRAFATA 1029.00

1900

149 688.15

887

Administrare D.A.P.P.P.

167

0.1.

TEREN

FLORILOR 1 SUPRAFATA 100.00

1900

15 113.43

8065

Administrare D.A.P.P.P.

168

0.1.

TEREN

FLORILOR 10A SUPRAFATA 301.00

1915

45 492.07

8216

Administrare D.A.P.P.P.

169

0.1.

TEREN

FLORILOR 16 SUPRAFATA 588.04

1910

88 875.47

8122

Administrare D.A.P.P.P.

170

0.1.

TEREN

FLORILOR 36 SUPRAFATA 384.00

1915

58 036.98

8217

Administrare D.A.P.P.P.

171

0.1.

TEREN

FULGER 4 SUPRAFATA 273.34

1865

41 312.20

808

Administrare D.A.P.P.P.

172

0.1.

TEREN

FULGER 7 SUPRAFATA 142.11

1930

21 477.83

8387

Administrare D.A.P.P.P.

173

0.1.

TEREN

FUNCTIONARI 1 SUPRAFATA 313.83

1930

47 431.73

8388

Administrare D.A.P.P.P.

174

0.1.

TEREN

G.ENESCU 2 SUPRAFATA 82.5

1915

12 780.91

8219

Administrare D.A.P.P.P.

175

0.1.

TEREN

G.ENESCU 2A SUPRAFATA 135.00

1925

20 913.63

8333

Administrare D.A.P.P.P.

176

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8A SUPRAFATA 35.00

1910

5 289.64

8123

Administrare D.A.P.P.P.

177

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8B SUPRAFATA 447.00

1910

67 558.83

8124

Administrare D.A.P.P.P.

178

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8C SUPRAFATA 48.00

1910

7 254.14

8125

Administrare D.A.P.P.P.

179

0.1.

TEREN

GALATEANU 8 SUPRAFATA 1142.28

1950

172 641.54

8509

Administrare D.A.P.P.P.

180

0.1.

TEREN

GANDU 1A SUPRAFATA 53.89

1910

8 347.96

8126

Administrare D.A.P.P.P.

181

0.1.

TEREN

GANDU 4 SUPRAFATA 417.20

1910

64 631.00

8127

Administrare D.A.P.P.P.

182

0.1.

TEREN

GANE 20A SUPRAFATA 64.00

1929

10 881.20

88426

Administrare D.A.P.P.P

183

0.1.

TEREN

GAVRIL MUZICESCU 14 SUPRAFATA 1016.76

1915

157 511.90

8104

Administrare D.A.P.P.P.

184

0.1.

TEREN

GENERAL BERTHELOT 18 SUPRAFATA 813.67

1902

126 050.41

8049

Administrare D.A.P.P.P.

185

0.1.

TEREN

GENERAL BERTHELOT 8A SUPRAFATA 621.95

1905

735 295.30

8060

Administrare D.A.P.P.P.

186

0.1.

TEREN

GH. ASACHI 14 SUPRAFATA 947.51

1840

143 203.74

801

Administrare D.A.P.P.P.

187

0.1.

TEREN

GOLIA 12 SUPRAFATA 137.21

1925

21 255.74

8334

Administrare D.A.P.P.P.

188

0.1.

TEREN

GOLIA 3 SUPRAFATA 299.00

1920

46 319.95

8279

Administrare D.A.P.P.P.

189

0.1.

TEREN

GOLIA 7 SUPRAFATA 24.06

1915

3 727.35

8220

Administrare D.A.P.P.P.

190

0.1.

TEREN

GOSPODARI 10 SUPRAFATA 289.00

1900

43 679.02

889

Administrare D.A.P.P.P.

191

0.1.

TEREN

GOSPODARI 17 SUPRAFATA 236.62

1900

35 762.71

890

Administrare D.A.P.P.P.

192

0.1.

TEREN

GOSPODARI 23A SUPRAFATA 349.80

1910

52 867.85

8129

Administrare D.A.P.P.P.

193

0.1.

TEREN

GOSPODARI 29A SUPRAFATA 145.23

1880

21 950.30

822

Administrare D.A.P.P.P.

194

0.1.

TEREN

GOSPODARI 4 SUPRAFATA 216.60

1910

32 736.08

8130

Administrare D.A.P.P.P.

195

0.1.

TEREN

HELIADE 6 SUPRAFATA196.50

1930

29 698.15

8390

Administrare D.A.P.P.P.

196

0.1.

TEREN

HORIA 2-14 SUPRAFATA 267.09

1921

41 376.30

8311

Administrare D.A.P.P.P.

197

0.1.

TEREN

HORIA 7 SUPRAFATA 156.00

1915

24 167.49

8221

Administrare D.A.P.P.P.

198

0.1.

TEREN

HOTIN 10A SUPRAFATA 117.00

1945

17 019.62

8501

Administrare D.A.P.P.P.

199

0.1.

TEREN

HOTIN 11 SUPRAFATA 94.50

1928

13 746.31

8366

Administrare D.A.P.P.P.

200

0.1.

TEREN

HOTIN 15 SUPRAFATA 43.00

1915

6 255.04

8222

Administrare D.A.P.P.P.

201

0.1.

TEREN

HOTIN 17 SUPRAFATA 546.00

1910

79 426.18

8131

Administrare D.A.P.P.P.

202

0.1.

TEREN

HOTIN 24 SUPRAFATA727.64

1915

105 850.05

8223

Administrare D.A.P.P.P.

203

0.1.

TEREN

I.L.CARAGIALE 15 SUPRAFATA 210.00

1955

31 739.11

8528

Administrare D.A.P.P.P.

204

0.1.

TEREN

ION CREANGA 124 SUPRAFATA 127.45

1900

19 262.45

892

Administrare D.A.P.P.P.

205

0.1.

TEREN

ION CREANGA 130 SUPRAFATA 291.81

1900

44 104.05

893

Administrare D.A.P.P.P.

206

0.1.

TEREN

ION CREANGA 40 SUPRAFATA 253.43

1880

38 302.82

823

Administrare D.A.P.P.P.

207

0.1.

TEREN

ION CREANGA 56 SUPRAFATA 350.74

1900

53 010.39

894

Administrare D.A.P.P.P.

208

0.1.

TEREN

ION CREANGA 70 SUPRAFATA 234.70

1923

35 472.43

8314

Administrare D.A.P.P.P.

209

0.1.

TEREN

IPSILANTE 1 SUPRAFATA 29.30

1900

4 427.90

896

Administrare D.A.P.P.P.

210

0.1.

TEREN

IPSILANTE 13 SUPRAFATA 99.44

1900

15 029.20

897

Administrare D.A.P.P.P.

211

0.1.

TEREN

IPSILANTE 15 SUPRAFATA 330.90

1925

50 011.81

8335

Administrare D.A.P.P.P.

212

0.1.

TEREN

S-LA IPSILANTE 19 SUPRAFATA 146

2009

270 290.25

88984

Administrare D.A.P.P.P.

213

0.1.

TEREN

IPSILANTE 3 SUPRAFATA 367.70

1900

55 573.57

898

Administrare D.A.P.P.P.

214

0.1.

TEREN

IPSILANTE 35 SUPRAFATA 188.09

1925

28 427.80

8336

Administrare D.A.P.P.P.

215

0.1.

TEREN

IPSILANTE 37 SUPRAFATA 192.00

1887

29 017.84

826

Administrare D.A.P.P.P.

216

0.1.

TEREN

IPSILANTE 5 SUPRAFATA 46.00

1890

6 952.21

832

Administrare D.A.P.P.P.

217

0.1.

TEREN

IPSILANTE 7A SUPRAFATA 328.50

1910

31 498.73

8136

Administrare D.A.P.P.P.

218

0.1.

TEREN

JELEA 12 SUPRAFATA 285.24

1930

43 110.14

8391

Administrare D.A.P.P.P.

219

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 17 SUPRAFATA 213.00

1912

32 997.38

8186

Administrare D.A.P.P.P.

220

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 32 SUPRAFATA 557.00

1900

86 287.67

8002

Administrare D.A.P.P.P.

221

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 4 SUPRAFATA 50.00

1914

7 745.26

8199

Administrare D.A.P.P.P.

222

0.1.

TEREN

L.CATARGI 14 SUPRAFATA 65.22

1900

14 750.92

8003

Administrare D.A.P.P.P.

223

0.1.

TEREN

L.CATARGI 15A SUPRAFATA 42.28

1955

6 550.49

8529

Administrare D.A.P.P.P.

224

0.1.

TEREN

L.CATARGI 16 SUPRAFATA 147.30

1930

22 818.52

8392

Administrare D.A.P.P.P.

225

0.1.

TEREN

L.CATARGI 20 SUPRAFATA 699.00

1876

108 285.92

815

Administrare D.A.P.P.P.

226

0.1.

TEREN

L.CATARGI 3 SUPRAFATA 157.00

1933

24 321.69

8433

Administrare D.A.P.P.P.

227

0.1.

TEREN

L.CATARGI 34 SUPRAFATA 251.38

1900

38 943.12

8004

Administrare D.A.P.P.P.

228

0.1.

TEREN

L.CATARGI 45 SUPRAFATA 550.81

1932

85 328.75

8422

Administrare D.A.P.P.P.

229

0.1.

TEREN

L.CATARGI 60 SUPRAFATA 70.00

1928

10 843.62

8368

Administrare D.A.P.P.P.

230

0.1.

TEREN

L.CATARGI 66 SUPRAFATA 278.51

1905

43 147.22

8067

Administrare D.A.P.P.P.

231

0.1.

TEREN

LUMINEI 3 SUPRAFATA 158.00

1910

23 879.82

8137

Administrare D.A.P.P.P.

232

0.1.

TEREN

LUMINEI 4 SUPRAFATA 113.37

1915

17 134.88

8224

Administrare D.A.P.P.P.

233

0.1.

TEREN

M.EMINESCU 12A SUPRAFATA 61.03

1900

9 454.48

8005

Administrare D.A.P.P.P.

234

0.1.

TEREN

M.EMINESCU 9 SUPRAFATA 194.80

1900

20 821.62

8006

Administrare D.A.P.P.P.

235

0.1.

TEREN

MACARASCU 14 SUPRAFATA 220.43

1904

33 314.86

8052

Administrare D.A.P.P.P.

236

0.1.

TEREN

MACAZULUI 10 SUPRAFATA 585.00

1957

85 099.38

8531

Administrare D.A.P.P.P.

237

0.1.

TEREN

MACAZULUI 14 SUPRAFATA 1043.00

1904

151 725.20

8351

Administrare D.A.P.P.P.

238

0.1.

TEREN

MACAZULUI 15 SUPRAFATA 744.00

1926

102 992.02

8352

Administrare D.A.P.P.P.

239

0.1.

TEREN

MACAZULUI 16 SUPRAFATA 564.50

1926

82 117.65

82396

Administrare D.A.P.P.P.

240

0.1.

TEREN

MACAZULUI 17 SUPRAFATA 696.00

1926

101 246.90

8353

Administrare D.A.P.P.P.

241

0.1.

TEREN

MACAZULUI 2 SUPRAFATA 763.97

1926

111 134.18

8354

Administrare D.A.P.P.P.

242

0.1.

TEREN

MACAZULUI 3 SUPRAFATA 714.00

1926

103 865.80

8355

Administrare D.A.P.P.P.

243

0.1.

TEREN

MACAZULUI 4 SUPRAFATA 856.00

1926

124 521.55

8356

Administrare D.A.P.P.P.

244

0.1.

TEREN

MACAZULUI 5 SUPRAFATA 645.38

1926

93 883.91

8357

Administrare D.A.P.P.P.

245

0.1.

TEREN

MACAZULUI 6 SUPRAFATA 645.38

1926

103 385.04

8358

Administrare D.A.P.P.P.

246

0.1.

TEREN

MACAZULUI 8 SUPRAFATA 543.00

1926

78 989.47

8359

Administrare D.A.P.P.P.

247

0.1.

TEREN

MAHU 7 SUPRAFATA 696.10

1900

105 207.15

82397

Administrare D.A.P.P.P.

248

0.1.

TEREN

MARACINEANU 11 SUPRAFATA 46.04

1901

6 958.69

8043

Administrare D.A.P.P.P.

249

0.1.

TEREN

MARTA 12 SUPRAFATA 185.05

1907

27 968.20

8089

Administrare D.A.P.P.P.

250

0.1.

TEREN

MARTA 17 SUPRAFATA 408.00

1950

61 664.03

8510

Administrare D.A.P.P.P.

251

0.1.

TEREN

MARTA 3 SUPRAFATA 607.69

1908

91 844.76

8093

Administrare D.A.P.P.P.

252

0.1.

TEREN

MICSUNELELOR 10 SUPRAFATA 849.13

1900

123 522.46

8007

Administrare D.A.P.P.P.

253

0.1.

TEREN

MICSUNELELOR 6 SUPRAFATA 1306.97

1905

190 125.10

8068

Administrare D.A.P.P.P.

254

0.1.

TEREN

MICSUNELELOR 7 SUPRAFATA 611.00

1940

88 881.95

8489

Administrare D.A.P.P.P.

255

0.1.

TEREN

MITROPOLIT V. COSTACHE 16 SUPRAFATA 219.18

1971

16 996.29

8748

Administrare D.A.P.P.P.

256

0.1.

TEREN

MITROPOLIT VARLAAM 43 SUPRAFATA 181.00

1952

27 431.72

8525

Administrare D.A.P.P.P.

257

0.1.

TEREN

MIZIL 3 SUPRAFATA 422.80

1915

63 900.66

8225

Administrare D.A.P.P.P.

258

0.1.

TEREN

MIZIL 5 SUPRAFATA 203.24

1860

30 717.21

805

Administrare D.A.P.P.P.

259

0.1.

TEREN

MORILOR 28A SUPRAFATA 69.54

1932

10 510.08

8423

Administrare D.A.P.P.P.

260

0.1.

TEREN

MORILOR 15SUPRAFATA 112.46

1905

16 996.29

8069

Administrare D.A.P.P.P.

261

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 18 SUPRAFATA 287.28

1900

44 504.47

899

Administrare D.A.P.P.P.

262

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 22 SUPRAFATA 984.00

1900

148 562.05

8000

Administrare D.A.P.P.P.

263

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 28 SUPRAFATA 255.20

1900

38 570.80

82398

Administrare D.A.P.P.P.

264

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 30 SUPRAFATA 32.40

1963

4 896.99

8633

Administrare D.A.P.P.P.

265

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 37A SUPRAFATA 152.86

1900

23 680.25

8001

Administrare D.A.P.P.P.

266

0.1.

TEREN

N.BALCESCU 11 SUPRAFATA 568.57

1920

88 079.95

8281

Administrare D.A.P.P.P.

267

0.1.

TEREN

N.BALCESCU 24A SUPRAFATA 260.00

1920

40 278.72

8716

Administrare D.A.P.P.P.

268

0.1.

TEREN

N.BALCESCU 24C SUPRAFATA 255.00

1913

39 503.81

8282

Administrare D.A.P.P.P.

269

0.1.

TEREN

N.BALCESCU 46B SUPRAFATA 965.79

1920

149 615.57

8283

Administrare D.A.P.P.P.

270

0.1.

TEREN

N.GANE 23 SUPRAFATA 595.17

1900

92 201.90

8009

Administrare D.A.P.P.P.

271

0.1.

TEREN

N.GANE 25 SUPRAFATA 1538.22

1940

238 294.34

8490

Administrare D.A.P.P.P.

272

0.1.

TEREN

N.GANE 26 SUPRAFATA 244.00

1908

37 799.78

8094

Administrare D.A.P.P.P.

273

0.1.

TEREN

N.GANE 5 SUPRAFATA 102.55

1905

15 887.05

8070

Administrare D.A.P.P.P.

274

0.1.

TEREN

NICORITA 4 SUPRAFATA 86.20

1900

13 028.42

8010

Administrare D.A.P.P.P.

275

0.1.

TEREN

O.BOTEZ 5 SUPRAFATA 584.38

1850

90 530.26

802

Administrare D.A.P.P.P.

276

0.1.

TEREN

OBREJA 1 SUPRAFATA 442.06

1900

64 306.27

8011

Administrare D.A.P.P.P.

277

0.1.

TEREN

ORNESCU 12 SUPRAFATA 98.00

1910

14 811.49

8139

Administrare D.A.P.P.P.

278

0.1.

TEREN

OTILIA CAZIMIR 19 (BUCSINESCU) 536.38

1910

91 191.92

8106

Administrare D.A.P.P.P.

279

0.1.

TEREN

OTILIA CAZIMIR (BUCSINESCU) 7 SUPRAFATA 2298 MP

1920

390 712.56

8261

Administrare D.A.P.P.P.

280

0.1.

TEREN

P.PONI 4 SUPRAFATA 380.00

1859

64 870.28

804

Administrare D.A.P.P.P.

281

0.1.

TEREN

P.RARES 21 SUPRAFATA 236.40

1900

35 052.58

8014

Administrare D.A.P.P.P.

282

0.1.

TEREN

DR. VICOL 4-6 SUPRAFATA 1360.96

1920

158 729.00

89403

Administrare D.A.P.P.P.

283

0.1.

TEREN

PACURARI 10 SUPRAFATA 501.63

1920

75 814.66

8284

Administrare D.A.P.P.P.

284

0.1.

TEREN

PACURARI 104 SUPRAFATA 429.00

1912

64 837.56

8187

Administrare D.A.P.P.P.

285

0.1.

TEREN

PACURARI 108 SUPRAFATA 267.76

1958

40 469.21

8534

Administrare D.A.P.P.P.

286

0.1.

TEREN

PACURARI 29 SUPRAFATA 257.83

1890

38 967.33

833

Administrare D.A.P.P.P.

287

0.1.

TEREN

PACURARI 47 SUPRAFATA 912.31

1925

134 880.28

8338

Administrare D.A.P.P.P.

288

0.1.

TEREN

PACURARI 49 SUPRAFATA 313.32

1930

47 353.98

8395

Administrare D.A.P.P.P.

289

0.1.

TEREN

PACURARI 66 SUPRAFATA 292.96

1920

32 494.59

8285

Administrare D.A.P.P.P.

290

0.1.

TEREN

PACURARI 80 SUPRAFATA 782.00

1914

118 190.05

8200

Administrare D.A.P.P.P.

291

0.1.

TEREN

PACURARI 81 SUPRAFATA 361.36

1910

54 615.37

8141

Administrare D.A.P.P.P.

292

0.1.

TEREN

PACURARI 82 SUPRAFATA 270.95

1916

34 364.67

8245

Administrare D.A.P.P.P.

293

0.1.

TEREN

PACURARI 84 SUPRAFATA 65.00

1900

9 823.80

8013

Administrare D.A.P.P.P.

294

0.1.

TEREN

PACURARI 86 SUPRAFATA 182.00

1936

27 506.89

8463

Administrare D.A.P.P.P.

295

0.1.

TEREN

PACURARI 96 SUPRAFATA 1126.00

1912

170 180.62

8188

Administrare D.A.P.P.P.

296

0.1.

TEREN

PADURII 1 SUPRAFATA 25.07

1915

3 789.04

8229

Administrare D.A.P.P.P.

297

0.1.

TEREN

PADURII 14 SUPRAFATA 44.57

1910

6 735.80

8142

Administrare D.A.P.P.P.

298

0.1.

TEREN

PALAT 4 SUPRAFATA 598.00

1935

92 639.41

8450

Administrare D.A.P.P.P.

299

0.1.

TEREN

PALLADY 11A SUPRAFATA 407.00

1880

61 512.42

824

Administrare D.A.P.P.P.

300

0.1.

TEREN

PALLADY 9 SUPRAFATA 63.00

1928

9 521.87

8370

Administrare D.A.P.P.P.

301

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 1 SUPRAFATA 297.03

1915

46 014.00

8230

Administrare D.A.P.P.P.

302

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 10 SUPRAFATA 240.15

1920

42 509.74

8286

Administrare D.A.P.P.P.

303

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 2 SUPRAFATA 185.90

1930

28 799.33

8398

Administrare D.A.P.P.P.

304

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 3 SUPRAFATA 92.18

1935

14 280.21

8451

Administrare D.A.P.P.P.

305

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 5 SUPRAFATA 40.00

1940

6 196.73

8491

Administrare D.A.P.P.P.

306

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 6 SUPRAFATA 36.25

1935

4 712.36

8452

Administrare D.A.P.P.P.

307

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 9 SUPRAFATA 673.93

1930

104 402.27

8399

Administrare D.A.P.P.P.

308

0.1.

TEREN

PENES CURCANU 11 SUPRAFATA 365.00

1925

55 165.38

8339

Administrare D.A.P.P.P.

309

0.1.

TEREN

STD. ELENA DOAMNA 8 SUPRAFATA 314.11

1915

40 827.03

89361

Administrare D.A.P.P.P.

310

0.1.

TEREN

POTCOAVEI 11 SUPRAFATA 100.00

1915

14 547.15

8231

Administrare D.A.P.P.P.

311

0.1.

TEREN

POTCOAVEI 7 SUPRAFATA 369.91

1910

53 810.84

8144

Administrare D.A.P.P.P.

312

0.1.

TEREN

PRICOP 2 SUPRAFATA 521.96

1920

78 885.51

8287

Administrare D.A.P.P.P.

313

0.1.

TEREN

PROF.BORCEA 2A SUPRAFATA 66.45

1935

10 042.79

8453

Administrare D.A.P.P.P.

314

0.1.

TEREN

PROF.BORCEA 4 SUPRAFATA 260.35

1932

40 234.67

8424

Administrare D.A.P.P.P.

315

0.1.

TEREN

PROF.PAUL 17 SUPRAFATA 431.18

1932

65 168.00

8425

Administrare D.A.P.P.P.

316

0.1.

TEREN

RADU VODA 31 SUPRAFATA 1209.12

1930

175 890.11

8402

Administrare D.A.P.P.P.

317

0.1.

TEREN

RAFAEL 1 SUPRAFATA 598.34

1915

90 431.77

8232

Administrare D.A.P.P.P.

318

0.1.

TEREN

RALET 5 SUPRAFATA 20.00

1910

3 400.29

88427

Administrare D.A.P.P.P

319

0.1.

TEREN

RECE 2 SUPRAFATA 213.00

1912

32 997.38

8189

Administrare D.A.P.P.P.

320

0.1.

TEREN

RECE 8 SUPRAFATA 201.00

1910

31 137.84

8145

Administrare D.A.P.P.P.

321

0.1.

TEREN

RIPEI 13 SUPRAFATA 627.67

1890

518 001.59

835

Administrare D.A.P.P.P.

322

0.1.

TEREN

RIPEI 4 SUPRAFATA 124.00

1939

18 038.15

8476

Administrare D.A.P.P.P.

323

0.1.

TEREN

RIPEI 5 SUPRAFATA 249.16

1932

36 244.76

8426

Administrare D.A.P.P.P.

324

0.1.

TEREN

RISCANU 13 SUPRAFATA 170.09

1910

25 782.58

8146

Administrare D.A.P.P.P.

325

0.1.

TEREN

RISCANU 9 SUPRAFATA 245.48

1940

37 101.32

8492

Administrare D.A.P.P.P.

326

0.1.

TEREN

ROSCANI 15 SUPRAFATA 540

1904

89 772.20

88428

Administrare D.A.P.P.P

327

0.1.

TEREN

ROSCANI 28 SUPRAFATA 121.36

1928

20 174.99

88429

Administrare D.A.P.P.P

328

0.1.

TEREN

ROSCANI 30 SUPRAFATA 261.00

1905

39 446.79

8071

Administrare D.A.P.P.P.

329

0.1.

TEREN

ROSCANI 38 SUPRAFATA 305.15

1905

46 119.16

8072

Administrare D.A.P.P.P.

330

0.1.

TEREN

RUFENI 12 SUPRAFATA 155.66

1900

23 525.65

8016

Administrare D.A.P.P.P.

331

0.1.

TEREN

RUFENI 3 SUPRAFATA 301.25

1940

45 530.19

8493

Administrare D.A.P.P.P.

332

0.1.

TEREN

SADOVEANU 3 SUPRAFATA 50.00

1924

7 557.37

8316

Administrare D.A.P.P.P.

333

0.1.

TEREN

SADOVEANU 6 SUPRAFATA 28.00

1912

4 234.23

8191

Administrare D.A.P.P.P.

334

0.1.

TEREN

SARARIEI 103 SUPRAFATA 287.41

1906

43 437.99

8087

Administrare D.A.P.P.P.

335

0.1.

TEREN

SARARIEI 105 SUPRAFATA 250.00

1915

37 784.22

8234

Administrare D.A.P.P.P.

336

0.1.

TEREN

SARARIEI 107 SUPRAFATA 1138.46

1907

172 063.49

8090

Administrare D.A.P.P.P.

337

0.1.

TEREN

SARARIEI 112 SUPRAFATA 405.38

1910

61 267.51

8153

Administrare D.A.P.P.P.

338

0.1.

TEREN

SARARIEI.125.SUPRAFATA 80.50

1915

12 166.68

8235

Administrare D.A.P.P.P.

339

0.1.

TEREN

SARARIEI 133 SUPRAFATA 58.00

1890

8 766.39

836

Administrare D.A.P.P.P.

340

0.1.

TEREN

SARARIEI 141 SUPRAFATA 1687.29

1900

255 012.48

8020

Administrare D.A.P.P.P.

341

0.1.

TEREN

SARARIEI 165 SUPRAFATA 161.90

1900

24 469.43

8022

Administrare D.A.P.P.P.

342

0.1.

TEREN

SARARIEI 172 SUPRAFATA 503.88

1910

76 188.08

8154

Administrare D.A.P.P.P.

343

0.1.

TEREN

SARARIEI 184 SUPRAFATA 943.07

1885

142 533.79

825

Administrare D.A.P.P.P.

344

0.1.

TEREN

SARARIEI 216 SUPRAFATA 1117.70

1952

168 922.35

8526

Administrare D.A.P.P.P.

345

0.1.

TEREN

SARARIEI 39 SUPRAFATA 695.25

1890

105 076.40

837

Administrare D.A.P.P.P.

346

0.1.

TEREN

SARARIEI 41 SUPRAFATA 400.00

1900

60 455.02

8023

Administrare D.A.P.P.P.

347

0.1.

TEREN

SARARIEI 63 SUPRAFATA 283

1910

42 771.47

8155

Administrare D.A.P.P.P., HCL 193/36.06.2014

348

0.1.

TEREN

SARARIEI 68 SUPRAFATA 259.00

1906

39 144.85

8088

Administrare D.A.P.P.P.

349

0.1.

TEREN

SARARIEI 69 SUPRAFATA 543.00

1905

82 067.11

8076

Administrare D.A.P.P.P.

350

0.1.

TEREN

SARARIEI 93 SUPRAFATA 138.50

1915

20 933.07

8236

Administrare D.A.P.P.P.

351

0.1.

TEREN

SARARIEI 97 SUPRAFATA 70.00

1915

10 579.28

8237

Administrare D.A.P.P.P.

352

0.1.

TEREN

SAULESCU 10 SUPRAFATA 922.47

1920

142 905.36

8291

Administrare D.A.P.P.P.

353

0.1.

TEREN

SAULESCU 19 SUPRAFATA 266.00

1910

41 207.85

8156

Administrare D.A.P.P.P.

354

0.1.

TEREN

SCARICICA 4A SUPRAFATA 112.18

1938

16 318.57

8470

Administrare D.A.P.P.P.

355

0.1.

TEREN

S-ELA SILVESTRU 4 SUPRAFATA 102.77

1934

15 531.98

8442

Administrare D.A.P.P.P.

356

0.1.

TEREN

SEMNULUI 4 SUPRAFATA 221.70

1900

33 506.64

8024

Administrare D.A.P.P.P.

357

0.1.

TEREN

SEVASTOPOL 1 SUPRAFATA 398.00

1910

60 153.09

8157

Administrare D.A.P.P.P.

358

0.1.

TEREN

SEVASTOPOL 4 SUPRAFATA 1404.50

1910

212 272.23

8158

Administrare D.A.P.P.P.

359

0.1.

TEREN

SEVASTOPOL 6 SUPRAFATA 504.00

1900

76 173.61

8025

Administrare D.A.P.P.P.

360

0.1.

TEREN

SEVASTOPOL 8 SUPRAFATA 570.00

1900

86 147.71

8026

Administrare D.A.P.P.P.

361

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 11 SUPRAFATA 725.22

1890

109 607.83

838

Administrare D.A.P.P.P.

362

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 11BIS SUPRAFATA 224.23

1903

33 888.91

8050

Administrare D.A.P.P.P.

363

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 20 SUPRAFATA 145.41

1916

21 977.38

8247

Administrare D.A.P.P.P.

364

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 32 SUPRAFATA 136.61

1910

20 646.91

8159

Administrare D.A.P.P.P.

365

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 38 SUPRAFATA 62.13

1909

9 390.88

8097

Administrare D.A.P.P.P.

366

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 40 SUPRAFATA 43.68

1910

6 601.03

8160

Administrare D.A.P.P.P.

367

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 42 SUPRAFATA 137.75

1915

20 819.03

8238

Administrare D.A.P.P.P.

368

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 47 SUPRAFATA 108.00

1900

16 322.45

8027

Administrare D.A.P.P.P.

369

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 49 SUPRAFATA 122.18

1928

18 465.78

8372

Administrare D.A.P.P.P.

370

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 4A SUPRAFATA 234.20

1932

35 395.99

8428

Administrare D.A.P.P.P.

371

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 50 SUPRAFATA 173.00

1905

26 146.25

8077

Administrare D.A.P.P.P.

372

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 54 SUPRAFATA 558.02

1927

84 337.42

8363

Administrare D.A.P.P.P.

373

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 55 SUPRAFATA 30.00

1915

4 534.16

8239

Administrare D.A.P.P.P.

374

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 6A SUPRAFATA 98.32

1925

14 859.80

8342

Administrare D.A.P.P.P.

375

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 67 SUPRAFATA 336.40

1900

50 842.44

8028

Administrare D.A.P.P.P.

376

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 71 SUPRAFATA 40.47

1920

6 116.15

8292

Administrare D.A.P.P.P.

377

0.1.

TEREN

SF.ATANASIE 11 SUPRAFATA 213.60

1905

33 089.76

8078

Administrare D.A.P.P.P.

378

0.1.

TEREN

SF.ATANASIE 26 SUPRAFATA 302.62

1905

46 881.05

8443

Administrare D.A.P.P.P.

379

0.1.

TEREN

SF.ATANASIE 9 SUPRAFATA 296.00

1934

45 854.74

8080

Administrare D.A.P.P.P.

380

0.1.

TEREN

SF.SAVA 12 SUPRAFATA 146.00

1920

22 617.67

8293

Administrare D.A.P.P.P.

381

0.1.

TEREN

SF.SAVA 13 SUPRAFATA 368.44

1910

57 077.27

8161

Administrare D.A.P.P.P.

382

0.1.

TEREN

SF.SAVA 18 SUPRAFATA 191.05

1910

29 596.72

8162

Administrare D.A.P.P.P.

383

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 16 SUPRAFATA 196.00

1910

30 362.93

8164

Administrare D.A.P.P.P.

384

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 24 SUPRAFATA 317.36

1890

72 314.58

839

Administrare D.A.P.P.P.

385

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 28 SUPRAFATA 72.00

1850

11 153.33

803

Administrare D.A.P.P.P.

386

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 32 SUPRAFATA 1230.27

1870

190 588.87

813

Administrare D.A.P.P.P.

387

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 41 SUPRAFATA 198.00

1918

30 673.93

8249

Administrare D.A.P.P.P.

388

0.1.

TEREN

SIMION BARNUTIU 47 SUPRAFATA 330.60

1900

48 092.66

8031

Administrare D.A.P.P.P.

389

0.1.

TEREN

SIPOTEL 33A SUPRAFATA 178

1940

29 591.89

88430

Administrare D.A.P.P.P

390

0.1.

TEREN

S-LA ISPILANTE 1 SUPRAFATA 149.69

1900

22 624.15

8017

Administrare D.A.P.P.P.

391

0.1.

TEREN

S-LA MACAZULUI 2 SUPRAFATA 660.00

1957

99 750.20

8532

Administrare D.A.P.P.P.

392

0.1.

TEREN

S-LA MACAZULUI 4 SUPRAFATA 720.00

1957

108 818.52

8533

Administrare D.A.P.P.P.

393

0.1.

TEREN

S-LA SF. ANDREI 9 SUPRAFATA 203.60

1925

33 794.32

8343

Administrare D.A.P.P.P. HCL233/05.07.2010

394

0.1.

TEREN

S-LA TREI IERARHI 8 SUPRAFATA 1417.94

1915

219 661.33

8241

Administrare D.A.P.P.P.

395

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 1 SUPRAFATA 87.66

1908

9 745.80

8095

Administrare D.A.P.P.P.

396

0.1.

TEREN

SF.SAVA 22 SUPRAFATA 202.00

1910

26 255.03

8163

Administrare D.A.P.P.P.

397

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 15 SUPRAFATA 467.23

1905

67 968.32

8075

Administrare D.A.P.P.P.

398

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 15B SUPRAFATA 80.00

1912

11 637.98

8190

Administrare D.A.P.P.P.

399

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 17 SUPRAFATA 518.95

1910

75 491.63

8150

Administrare D.A.P.P.P.

400

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 5 SUPRAFATA 816.00

1940

118 703.22

8494

Administrare D.A.P.P.P.

401

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 8 SUPRAFATA 440.00

1900

64 006.93

8019

Administrare D.A.P.P.P.

402

0.1.

TEREN

S-LA.ALBA 2 SUPRAFATA 124 (cale de acces cu suprafata de 65 mp si teren curte de 59 mp)

1910

19 285.71

8148

Administrare D.A.P.P.P.

403

0.1.

TEREN

S-LA.ALBA 4 SUPRAFATA 230.00

1920

35 630.53

8289

Administrare D.A.P.P.P.

404

0.1.

TEREN

S-LA.ARMEANA 18 SUPRAFATA 448.41

1920

69 466.31

8290

Administrare D.A.P.P.P.

405

0.1.

TEREN

S-LA.NICORITA 21 SUPRAFATA 834.05

1900

126 055.83

8018

Administrare D.A.P.P.P.

406

0.1.

TEREN

S-LA.SARARIEI 19 SUPRAFATA 381.40

1905

57 644.33

8233

Administrare D.A.P.P.P.

407

0.1.

TEREN

S-LA.SARARIEI 32-32B SUPRAFATA 306.66

1915

45 127.78

8073

Administrare D.A.P.P.P.

408

0.1.

TEREN

S-LA.SARARIEI 41 SUPRAFATA 94.90

1905

14 341.65

8074

Administrare D.A.P.P.P.

409

0.1.

TEREN

S-LA.SF. ANDREI 4 SUPRAFATA 400.00

1932

60 455.02

8427

Administrare D.A.P.P.P.

410

0.1.

TEREN

S-LA.UZINEI 1 SUPRAFATA 121.61

1930

18 380.25

8403

Administrare D.A.P.P.P.

411

0.1.

TEREN

SMARDAN 22 SUPRAFATA 856.61

1937

129 465.52

8468

Administrare D.A.P.P.P.

412

0.1.

TEREN

SMARDAN 37 SUPRAFATA 80.00

1920

12 091.53

8294

Administrare D.A.P.P.P.

413

0.1.

TEREN

SMARDAN 66 SUPRAFATA 20.00

1915

3 023.21

8240

Administrare D.A.P.P.P.

414

0.1.

TEREN

SMARDAN 79 SUPRAFATA 45.58

1910

6 888.71

8166

Administrare D.A.P.P.P.

415

0.1.

TEREN

SMARDAN 81 SUPRAFATA 511.83

1897

77 356.71

843

Administrare D.A.P.P.P.

416

0.1.

TEREN

SOCOLA 52 (Duca Voda 1) SUPRAFATA 576.49

1925

87 128.68

8330

Administrare D.A.P.P.P.

417

0.1.

TEREN

SOFICU 4-6 SUPRAFATA 160.89

1940

23 404.48

8495

Administrare D.A.P.P.P.

418

0.1.

TEREN

SOS.ARCU 6 SUPRAFATA 152.80

1898

23 671.18

844

Administrare D.A.P.P.P.

419

0.1.

TEREN

SOS.BUCIUM 22 SUPRAFATA 361.26

1980

52 552.41

8900

Administrare D.A.P.P.P.

420

0.1.

TEREN

SOS.GALATA 23 SUPRAFATA 96.71

1946

14 068.98

8504

Administrare D.A.P.P.P.

421

0.1.

TEREN

SOS.GALATA 32 SUPRAFATA 420.00

1952

61 097.76

8344

Administrare D.A.P.P.P.

422

0.1.

TEREN

SOS.NATIONALA 3 SUPRAFATA 651.39

1905

98 449.17

82400

Administrare D.A.P.P.P.

423

0.1.

TEREN

SOS.NATIONALA 5 SUPRAFATA 629.00

1905

95 065.72

8081

Administrare D.A.P.P.P.

424

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 13 SUPRAFATA 740.28

1926

117 264.82

8455

Administrare D.A.P.P.P.

425

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 17 SUPRAFATA 1150.30

1930

167 333.65

8373

Administrare D.A.P.P.P.

426

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 19 SUPRAFATA 123.00

1926

17 893.01

8404

Administrare D.A.P.P.P.

427

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 3+3A SUPRAFATA 806.20

1926

117 269.03

8360

Administrare D.A.P.P.P.

428

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 5+5A SUPRAFATA 694.05

1928

100 955.81

8361

Administrare D.A.P.P.P.

429

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 7 SUPRAFATA 672.13

1938

97 774.03

8471

Administrare D.A.P.P.P.

430

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 9 SUPRAFATA 1034.76

1935

150 525.95

8362

Administrare D.A.P.P.P.

431

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 10 SUPRAFATA 831.36

1910

120 936.98

8297

Administrare D.A.P.P.P.

432

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 12-14 SUPRAFATA 476.50

1920

69 315.99

8045

Administrare D.A.P.P.P.

433

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 16 SUPRAFATA 92.40

1901

13 441.79

8046

Administrare D.A.P.P.P.

434

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 5 SUPRAFATA 292.90

1920

36 334.17

8167

Administrare D.A.P.P.P.

435

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 6 SUPRAFATA 44.36

1920

6 453.30

8296

Administrare D.A.P.P.P.

436

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 7 SUPRAFATA 300.00

1938

87 267.33

8472

Administrare D.A.P.P.P.

437

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 8 SUPRAFATA 287.97

1901

41 890.76

8295

Administrare D.A.P.P.P.

438

0.1.

TEREN

SPANCIOC 15 SUPRAFATA 268.00

1910

40 504.20

8169

Administrare D.A.P.P.P.

439

0.1.

TEREN

SPANCIOC 26 SUPRAFATA 508.76

1924

76 893.28

8317

Administrare D.A.P.P.P.

440

0.1.

TEREN

SPANCIOC 7 SUPRAFATA 203.00

1913

30 680.41

8195

Administrare D.A.P.P.P.

441

0.1.

TEREN

SPITAL PASCANU 25 SUPRAFATA 496.43

1905

75 029.30

8082

Administrare D.A.P.P.P.

442

0.1.

TEREN

SPITAL PASCANU 31-33 SUPRAFATA 332.65

1920

50 276.85

8298

Administrare D.A.P.P.P.

443

0.1.

TEREN

SPITAL PASCANU 6 SUPRAFATA 586.17

1910

88 592.83

8168

Administrare D.A.P.P.P.

444

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 11 SUPRAFATA 700.00

1909

108 441.42

8098

Administrare D.A.P.P.P.

445

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 13 SUPRAFATA 106.00

1905

16 420.94

8170

Administrare D.A.P.P.P.

446

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 24 SUPRAFATA 306.73

1910

47 517.30

8171

Administrare D.A.P.P.P.

447

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 4 SUPRAFATA 73.00

1905

11 308.83

8083

Administrare D.A.P.P.P.

448

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 7 SUPRAFATA 335.18

1910

51 924.48

8084

Administrare D.A.P.P.P.

449

0.1.

TEREN

STANCIU 5 SUPRAFATA 851.19

1963

128 647.99

8634

Administrare D.A.P.P.P.

450

0.1.

TEREN

STEJAR 18 SUPRAFATA 263.29

1940

39 792.49

8496

Administrare D.A.P.P.P.

451

0.1.

TEREN

STERE CONSTANTIN 3 SUPRAFATA 198.22

1925

30 707.61

8345

Administrare D.A.P.P.P.

452

0.1.

TEREN

SULFINEI 11 SUPRAFATA 296.90

1920

57 267.24

8300

Administrare D.A.P.P.P.

453

0.1.

TEREN

SULFINEI 15 SUPRAFATA 236.00

1935

36 559.65

8456

Administrare D.A.P.P.P.

454

0.1.

TEREN

SULFINEI 16 SUPRAFATA 100.00

1930

15 491.82

8406

Administrare D.A.P.P.P.

455

0.1.

TEREN

T.VLADIMIRESCU 73 SUPRAFATA 15.00

1935

2 266.43

8457

Administrare D.A.P.P.P.

456

0.1.

TEREN

TAIETOAREI 20 SUPRAFATA 200.00

1930

30 226.86

8407

Administrare D.A.P.P.P.

457

0.1.

TEREN

TATARASI 14 SUPRAFATA 336.14

1900

50 803.57

8034

Administrare D.A.P.P.P.

458

0.1.

TEREN

TATARASI 16 SUPRAFATA 185.84

1890

28 085.31

840

Administrare D.A.P.P.P.

459

0.1.

TEREN

TATARASI 18 SUPRAFATA 256.00

1900

38 691.31

8035

Administrare D.A.P.P.P.

460

0.1.

TEREN

TATARASI 22 SUPRAFATA 144.37

1920

21 819.43

8302

Administrare D.A.P.P.P.

461

0.1.

TEREN

TATARASI 23 SUPRAFATA 628.02

1920

94 916.19

8303

Administrare D.A.P.P.P.

462

0.1.

TEREN

TATARASI 25 SUPRAFATA 142.86

1952

21 591.60

8527

Administrare D.A.P.P.P.

463

0.1.

TEREN

TATARASI 26 SUPRAFATA 70.65

1920

10 677.56

8304

Administrare D.A.P.P.P.

464

0.1.

TEREN

TATARASI 29 SUPRAFATA 142.54

1898

21 543.41

845

Administrare D.A.P.P.P.

465

0.1.

TEREN

TATARASI 30 SUPRAFATA 487.23

1910

73 638.94

8174

Administrare D.A.P.P.P.

466

0.1.

TEREN

TATARASI 34A SUPRAFATA 198.93

1870

30 066.17

814

Administrare D.A.P.P.P.

467

0.1.

TEREN

TATARASI 41 SUPRAFATA 398.65

1910

60 251.20

8175

Administrare D.A.P.P.P.

468

0.1.

TEREN

TATARASI 55 SUPRAFATA 391.91

1900

59 232.60

8036

Administrare D.A.P.P.P.

469

0.1.

TEREN

TEODOR BURADA 3 SUPRAFATA 233.32

1930

35 686.37

8408

Administrare D.A.P.P.P.

470

1.6.2.

APARTAMENT

TITU MAIOARESCU NR. 10 SUPRAFATA 39.5

2005

61 218.27

13034

Administrare D.A.P.P.P.

471

0.1.

TEREN

TITU MAIOARESCU NR. 10 SUPRAFATA 18.52

2005

2 694.06

82727

Administrare D.A.P.P.P.

472

0.1.

TEREN

TITU MAIORESCU 12B SUPRAFATA 152.82

1950

23 097.12

8512

Administrare D.A.P.P.P.

473

0.1.

TEREN

TITU MAIORESCU 14 SUPRAFATA 104.38

1930

15 775.60

8400

Administrare D.A.P.P.P.

474

0.1.

TEREN

TITU MAIORESCU 14A SUPRAFATA 198.00

1930

29 924.93

8401

Administrare D.A.P.P.P.

475

0.1.

TEREN

TOMA COZMA 104 SUPRAFATA 174.15

1922

26 320.11

8313

Administrare D.A.P.P.P.

476

0.1.

TEREN

TOMA COZMA 25 SUPRAFATA 613.30

1900

49 282.25

863

Administrare D.A.P.P.P.

477

0.1.

TEREN

TOMA COZMA 27 SUPRAFATA 974.82

1912

147 332.29

8185

Administrare D.A.P.P.P.

478

0.1.

TEREN

TOMA COZMA 96 SUPRAFATA 1279.11

1900

193 321.80

864

Administrare D.A.P.P.P.

479

0.1.

TEREN

TR.BUCSINESCU 1 SUPRAFATA 342.00

1930

51 688.63

8409

Administrare D.A.P.P.P.

480

0.1.

TEREN

TRAIAN 12 SUPRAFATA 373.00

1900

56 374.41

8037

Administrare D.A.P.P.P.

481

0.1.

TEREN

TREI IERARHI 2 SUPRAFATA 301.70

1921

46 737.42

8312

Administrare D.A.P.P.P.

482

0.1.

TEREN

TREI IERARHI 6A SUPRAFATA 334.76

1913

51 859.64

8196

Administrare D.A.P.P.P.

483

0.1.

TEREN

TREC. TREI IERARHI 12 SUPRAFATA 150

1981

126 126.80

88951

Administrare D.A.P.P.P.

484

0.1.

TEREN

TUFESCU 3 SUPRAFATA 198.32

1940

29 974.18

8497

Administrare D.A.P.P.P.

485

0.1.

TEREN

TUFESCU 4 SUPRAFATA 140.00

1937

21 159.84

8469

Administrare D.A.P.P.P.

486

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 56 SUPRAFATA 60.00

1910

9 295.09

8176

Administrare D.A.P.P.P.

487

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 59 SUPRAFATA 101.80

1920

15 783.38

8305

Administrare D.A.P.P.P.

488

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 66 SUPRAFATA 604.60

1920

93 662.32

8306

Administrare D.A.P.P.P.

489

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 78 SUPRAFATA 177.60

1920

27 513.37

8307

Administrare D.A.P.P.P.

490

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 80 SUPRAFATA 722.64

1910

111 947.97

8178

Administrare D.A.P.P.P.

491

0.1.

TEREN

V.POGOR 2 SUPRAFATA 54.04

1946

8 167.71

8503

Administrare D.A.P.P.P.

492

0.1.

TEREN

V. MICLE 1 SUPRAFATA 280.27 MP

1930

42 362.44

8411

Administrare D.A.P.P.P.

493

0.1.

TEREN

V.ALECSANDRI 11 SUPRAFATA 31.00

1915

4 802.40

8242

Administrare D.A.P.P.P.

494

0.1.

TEREN

V.MICLE 6ASUPRAFATA 348.04

1936

49 324.01

8464

Administrare D.A.P.P.P.

495

0.1.

TEREN

VARIANTA UZINEI 2 SUPRAFATA 44.70

1935

6 924.99

8458

Administrare D.A.P.P.P.

496

0.1.

TEREN

VARIANTA UZINEI 8 SUPRAFATA 407.00

1910

63 050.59

8180

Administrare D.A.P.P.P.

497

0.1.

TEREN

VASILE CONTA 22 SUPRAFATA 36.46

1900

5 648.59

885

Administrare D.A.P.P.P.

498

0.1.

TEREN

VASILE CONTA 23 (INDEPENDENTEI 1) SUPRAFATA 602

1935

93 259.31

8446

Administrare D.A.P.P.P.

499

0.1.

TEREN

VASILE CONTA 24 SUPRAFATA 276.00

1937

42 756.38

8310

Administrare D.A.P.P.P.

500

0.1.

TEREN

VASILE CONTA 30 SUPRAFATA 94.64

1921

14 661.19

8331

Administrare D.A.P.P.P.

501

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 21 SUPRAFATA 100.00

1901

15 113.43

8048

Administrare D.A.P.P.P.

502

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 30 SUPRAFATA 147.87

1916

22 351.84

8248

Administrare D.A.P.P.P.

503

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 36 SUPRAFATA 173.92

1903

26 285.84

8051

Administrare D.A.P.P.P.

504

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 41 SUPRAFATA 763.34

1900

115 369.00

8038

Administrare D.A.P.P.P.

505

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 46-48 SUPRAFATA 253.76

1910

23 816.74

8179

Administrare D.A.P.P.P.

506

0.1.

TEREN

VASILE STROESCU 12 SUPRAFATA 48.12

1920

7 454.56

8251

Administrare D.A.P.P.P.

507

0.1.

TEREN

VENEREI 13 SUPRAFATA 200.00

1928

30 226.86

8374

Administrare D.A.P.P.P.

508

0.1.

TEREN

VERDES 1 SUPRAFATA 394.94

1935

59 690.46

8459

Administrare D.A.P.P.P.

509

0.1.

TEREN

VINTU 10 SUPRAFATA 380.15

1900

55 300.82

8040

Administrare D.A.P.P.P.

510

0.1.

TEREN

VINTU 12 SUPRAFATA 485.03

1912

70 556.20

8192

Administrare D.A.P.P.P.

511

0.1.

TEREN

VINTU 14 SUPRAFATA 141.11

1912

20 527.35

8193

Administrare D.A.P.P.P.

512

0.1.

TEREN

VINTU 19 SUPRAFATA 473.40

1910

68 865.05

8181

Administrare D.A.P.P.P.

513

0.1.

TEREN

VINTU 23 SUPRAFATA 320.00

1898

46 550.61

846

Administrare D.A.P.P.P.

514

0.1.

TEREN

VINTU 7 SUPRAFATA 536.84

1941

78 094.59

8499

Administrare D.A.P.P.P.

515

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 1 SUPRAFATA 110.00

1930

17 040.35

8413

Administrare D.A.P.P.P.

516

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 19 SUPRAFATA 42.77

1920

6 625.84

8308

Administrare D.A.P.P.P.

517

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 21 SUPRAFATA 47.00

1930

7 281.34

8414

Administrare D.A.P.P.P.

518

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 21A SUPRAFATA 239.00

1920

37 024.86

8309

Administrare D.A.P.P.P.

519

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 23 SUPRAFATA 525.13

1930

81 350.50

8415

Administrare D.A.P.P.P.

520

0.1.

TEREN

ZARAFI 2 SUPRAFATA 72.25

1910

10 510.59

8182

Administrare D.A.P.P.P.

521

0.1.

TEREN

ZARAFI 6 SUPRAFATA 42.00

1910

6 109.91

8183

Administrare D.A.P.P.P.

522

0.1.

TEREN

ZLATAUST 2 SUPRAFATA 290.00

1896

44 925.62

842

Administrare D.A.P.P.P.

523

0.1.

TEREN

ZLATAUST 3 SUPRAFATA 150.00

1936

23 237.08

8465

Administrare D.A.P.P.P.

524

0.1.

TEREN

ZLATAUST 4 SUPRAFATA 120.00

1905

18 590.18

8086

Administrare D.A.P.P.P.

525

0.1.

TEREN

ZMEU 3 SUPRAFATA 402.00

1865

21 285.18

809

Administrare D.A.P.P.P.

526

0.1.

TEREN

ZUGRAVI 22A SUPRAFATA 212.12

1930

32 059.18

8417

Administrare D.A.P.P.P.

527

0.1

TEREN

SOS.REDIU TATAR NR.8A BL.482D.SUPRAFATA 6118

2004

12 510 343.68

88983

Administrare D.A.P.P.P

528

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap.

5.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13255

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

529

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap.

6.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13256

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

530

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 7.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13257

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

531

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap.

8.S=53.4 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

182 681.63

13258

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

532

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap.

9.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13259

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

533

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 10.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13260

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

534

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 11.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13261

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

535

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 12.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13262

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

536

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 13.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13263

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

537

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 14.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13264

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

538

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 15.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13265

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

539

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 16.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13266

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

540

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 17.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13267

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

541

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 18.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13268

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

542

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 19.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13269

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

543

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 20.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13270

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

544

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 21.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13271

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

545

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 22.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13272

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

546

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 23.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13273

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

547

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 24.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13274

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

548

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 25.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13275

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

549

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 26.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13276

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

550

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 27.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13277

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

551

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 27.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13278

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

552

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 29.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13279

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

553

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 30.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13280

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

554

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 31.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13281

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

555

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 32.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13282

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

556

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 33.S=59.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

204 576.21

13283

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

557

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 34.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13284

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

558

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 35.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13285

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

559

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 36.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13286

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

560

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 1.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13251

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

561

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 2.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13252

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

562

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 3.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13253

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

563

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 4.S=34.87 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

119 290.23

13254

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

564

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 6.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13292

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

565

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 7.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13293

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

566

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 9.S=33.70 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13295

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

567

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 11.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13297

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

568

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 12.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13298

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

569

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 13.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13299

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

570

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 14.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13300

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

571

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 16.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13302

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

572

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 17.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13303

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

573

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 18.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13304

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

574

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 19.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13305

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

575

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 21.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13307

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

576

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 22.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13308

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

577

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 23.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13309

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

578

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 24.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13310

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

579

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 25.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13311

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

580

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 26.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13312

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

581

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 27.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13313

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

582

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 28.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13314

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

583

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 29.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13315

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

584

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 30.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13316

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

585

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 31.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13317

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

586

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 32.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13318

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

587

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 33S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13319

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

588

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 34.S=33.70 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13320

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

589

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 35.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13321

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

590

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 36.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13322

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

591

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 37.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13323

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

592

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 38.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13324

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

593

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 39.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13325

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

594

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 40.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13326

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

595

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 41.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13327

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

596

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 42.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13328

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

597

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 43.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13329

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

598

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 44.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13330

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

599

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 45.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13331

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

600

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 1.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13287

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

601

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 2.S=33.58 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 877.88

13288

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

602

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 4.S=33.39 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 227.37

13290

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

603

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 5.S=35.71 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

122 164.41

13291

HCL358/30.10.2006

Administrare D.A.P.P.P

604

1.61.

CAMIN

STR. BULARGA NR.14 A; SUPRAFAȚĂ

CONSTRUITĂ=715 MP; P+3E;( 53 CAMERE)

1967

268 269.54

13462

HCL349/28.07.2004

Administrare D.A.P.P.P.

605

0.1.

TEREN

CAMIN. STR. STR. BULARGA NR.14 A. S=746 MP

1967

84 263.56

88819

HCL349/28.07.2004

Administrare D.A.P.P.P.

606

1.6.1.

CLADIRE

STR. C. NEGRI NR. 41. BL. Z1. SC. A. ET. 9. AP. 58.SUPRAFATA 39.94 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

62 350.84

10354

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

607

0.1.

TEREN

STR. C. NEGRI NR. 41. BL. Z1. SC. A. ET. 9. AP. 58.SUPRAFATA 6.13

1977

1 008.17

88768

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

608

1.6.1.

CLADIRE

STR. CLOPOTARI NR. 41. BL. 605. SC. B. ET. 1. AP. 2.SUPRAFATA 66.36 (LOCUINTA SOCIALA)

1982

102 257.65

10898

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

609

0.1.

TEREN

STR. CLOPOTARI NR. 41. BL. 605. SC. B. ET. 1. AP. 2.SUPRAFATA 22.24

1983

2 131.66

88777

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

610

1.6.1.

CLADIRE

B-DUL.CHIMIEI.NR.33.BL.E2-1.ET.4.AP.2.

SUPRAFATA 74.29 (LOCUINTA SOCIALA)

1980

116 515.83

10598

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

611

0.1.

TEREN

B-DUL.CHIMIEI.NR.33.BL.E2-1.ET.4.AP.2 .SUPRAFATA 15.38

1980

3 583.01

88772

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

612

1.6.1.

CLADIRE

B-DUL.DACIA.NR.53.BL.DD4.ET.10.AP.39.

SUPRAFATA 62.43 (LOCUINTA SOCIALA)

1982

96 852.68

10845

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

613

0.1.

TEREN

B-DUL.DACIA.NR.53.BL.DD4.ET.10.AP.39.

SUPRAFATA 7.5

1983

886.36

88775

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

614

1.6.1.

CLADIRE

STR. DIMINETII NR. 9. BL. 775. SC. B. ET. 2. AP. 9.SUPRAFATA 76.86 (LOCUINTA SOCIALA)

1984

120 437.05

11116

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

615

0.1.

TEREN

STR. DIMINETII NR. 9. BL. 775. SC. B. ET. 2. AP. 9.SUPRAFATA 39.2

1984

4 635.24

88778

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

616

1.6.1.

CLADIRE

STR. IZVOR NR. 18. BL. 629. SC. A. ET. 5. AP. 20.SUPRAFATA 64.82 (LOCUINTA SOCIALA)

1984

102 444.25

11122

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

617

0.1.

TEREN

STR. IZVOR NR. 18. BL. 629. SC. A. ET. 5. AP. 20.SUPRAFATA 12.12

1982

1 433.20

88779

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

618

1.6.1.

CLADIRE

STR. MIRCEA CEL BATRîN NR. 22. BL. N1. SC. B. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 70.75 (LOCUINTA SOCIALA)

1976

112 750.11

10308

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

619

0.1.

TEREN

STR. MIRCEA CEL BATRîN NR. 22. BL. N1. SC. B. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 10.65

1976

1 259.56

88767

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

620

1.6.1.

CLADIRE

STR. ORIENTULUI NR. 13. BL. 809. SC. A. ET. 4. AP. 16.SUPRAFATA 53.97 (LOCUINTA SOCIALA)

1981

83 644.15

10729

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

621

0.1.

TEREN

STR. ORIENTULUI NR. 13. BL. 809. SC. A. ET. 4. AP. 16.SUPRAFATA 22.92

1981

2 710.91

88774

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

622

1.6.1.

CLADIRE

STR. POMPIERI NR. 5. BL. 647. SC. B. PARTER. AP. 3.SUPRAFATA 83.62 (LOCUINTA SOCIALA)

1982

127 892.04

10890

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

623

0.1.

TEREN

STR. POMPIERI NR. 5. BL. 647. SC. B. PARTER. AP. 3.SUPRAFATA16.68

1982

3 141.12

88776

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

624

1.6.1.

CLADIRE

STR. STRAPUNGERE SILVESTRU NR. 9. BL. C3. SC. A. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 85.47 (LOCUINTA

1986

122 049.08

11287

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

625

0.1.

TEREN

SSTORC.IASLTAR)APUNGERE SILVESTRU NR. 9. BL. C3. SC.

A. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 14.99

1988

1 481.15

88780

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

626

1.6.1.

CLADIRE

STR. VASILE LUPU NR. 94 A. BL. G1. ET. 10. AP. 4.SUPRAFATA 36.23 (LOCUINTA SOCIALA)

1971

51 641.89

10153

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

627

0.1.

TEREN

STR. VASILE LUPU NR. 94 A. BL. G1. ET. 10. AP. 4.SUPRAFATA 9.84

1971

1 189.58

88766

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

628

1.6.1.

CLADIRE

STR. VITEJILOR NR. 2. BL. F12. ET. 3. AP. 3.SUPRAFATA 76.68 (LOCUINTA SOCIALA)

1973

113 137.56

10703

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

629

0.1.

TEREN

STR. VITEJILOR NR. 2. BL. F12. ET. 3. AP. 3.SUPRAFATA 21.92

1973

3 244.80

88773

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

630

1.6.1.

CLADIRE

SOS. NATIONALA NR. 51. BL. C2. SC. A. ET. 8. AP. 36.SUPRAFATA 40.20 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

104 907.65

10415

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

631

0.1

TEREN

SOS. NATIONALA NR. 51. BL. C2. SC. A. ET. 8. AP. 36.SUPRAFATA 26.67

1980

2 357.14

88242

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

632

1.6.1.

CLADIRE

SOS. NATIONALA NR. 57. BL. A1. SC. A. ET. 9. AP. 42.SUPRAFATA 63.42 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

94 927.06

10416

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

633

0.1.

TEREN

SOS. NATIONALA NR. 57. BL. A1. SC. A. ET. 9. AP. 42.SUPRAFATA 6.06

1975

1 154.59

88770

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

634

1.6.1.

CLADIRE

B-DUL N. IORGA NR. 30. BL. Z4. ET. 8. AP. 3.SUPRAFATA 47.86 (LOCUINTA SOCIALA)

1974

43 242.55

1916

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

635

0.1.

TEREN

B-DUL N. IORGA NR. 30. BL. Z4. ET. 8. AP. 3.SUPRAFATA 6.46

1974

549.43

88781

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

636

1.6.1.

CLADIRE

STR.TEPES VODA.NR.2.BL.V1.SC.A.ET.4.AP.2. SUPRAFATA 48.35 (LOCUINTA SOCIALA)

1978

73 663.55

10483

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

637

0.1.

TEREN

STR.TEPES VODA.NR.2.BL.V1.SC.A.ET.4.AP.2. SUPRAFATA 13.9

1976

1 680.70

88771

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

638

1.6.1.

CLADIRE

STR.TUTORA.NR.13.L.E1.SC.B.ET.4.AP.19.SUPRAFA TA 74.91 (LOCUINTA SOCIALA)

1962

111 296.24

10051

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

639

0.1.

TEREN

STR.TUTORA.NR.13.L.E1.SC.B.ET.4.AP.19.SUPRAFA TA 34

1962

1 702.74

88765

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

640

1.6.1.

CLADIRE

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR-52ap.SUPRAFATA 877.85(LOCUINTA SOCIALA)

2000

3 501 181.68

12039

Administrare D.A.P.P.P.

641

1.6.1.

CLADIRE

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR-48ap.SUPRAFATA 611.93 (LOCUINTA SOCIALA)

2000

3 140 207.44

12038

Administrare D.A.P.P.P.

642

0.1.

TEREN

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR .SUPRAFATA 2211.35

2002

493 010.38

80589

Administrare D.A.P.P.P.

643

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.93. BL.12 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ

1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 226 507.65

13690

HCL123/04.05.2010

Administrare D.A.P.P.P.

644

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.91. BL.13 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ

1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 203 694.91

13691

HCL123/04.05.2010

Administrare D.A.P.P.P.

645

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.89.BL.14 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 204 221.23

13692

HCL123/04.05.2010

Administrare D.A.P.P.P.

646

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.87. BL.15 - 16 ap.SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 224 261.00

13693

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

647

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.85. BL.16 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ

1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 278 516.95

13694

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

648

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.83. BL.17 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ

1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 100 990.30

13695

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

649

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.95. BL.7 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

2 041 795.18

13713

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

650

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.97. BL.8. tr.1 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

2 018 577.11

13714

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

651

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.97. BL.8. tr.2 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 988 226.67

13715

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

652

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.99. BL.9. tr.1 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 937 141.74

13716

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

653

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.99. BL.9. tr.2 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 930 719.11

13717

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

654

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.101. BL.10. tr.1 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 950 380.45

13718

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

655

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.101. BL.10. tr.2 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 899 619.25

13719

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

656

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.103. BL.11 - 16 ap .SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp    (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 893 650.27

13720

HCL491/23.12.2009

Administrare D.A.P.P.P.

657

1.9.3.

REȚEA GAZE

NATURALE extindere

ZONA METALURGIE-GRADINARI

2010

83 881.53

13904

Administrare D.A.P.P.P

658

2.1.17.1.1.

IsN

i bSrTaAnLsaAmȚIeEnt 730 m;

ELECTRICĂ POMPE

ZONA METALURGIE-GRADINARI

2010

27 438.47

2692

Administrare D.A.P.P.P

659

1.6.1.1.

AMENEJĂRI INTRĂRI SCARĂ. 14 buc;

ZONA METALURGIE-GRADINARI

2010

706 684.79

13905

Administrare D.A.P.P.P

660

0.1.

TEREN

str Caraiman, b-ul Carol I, nr. 2. SUPRAFATA 30.000

MP

20.01.2011

35 324.97

89362

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

661

0.1.

Teren

str. W. Mărăcineanu nr. 11. suprafata 28.93 mp

01.07.1901

13 240.00

89357

ADd.Am.Pin.iPst.rPare D.A.P.P.P

662

0.1.

Teren

str. Vasile Lupu nr. 40. suprafata 333.40 mp

01.01.1900

285 540.00

89358

Administrare D.A.P.P.P

663

0.1.

Teren

str. Sf. Andrei. nr. 69. suprafata 59.66 mp

01.01.1900

65 690.00

89359

Administrare D.A.P.P.P

664

0.1.

Teren

str. Urcusului nr. 15. suprafata 1074.50 mp

28.06.2012

112 822.50

89360

Administrare D.A.P.P.P

665

0.1.

Teren

str. Zmeu nr. 3 bis, suprafata 105 mp

28.03.2013

128 730.00

89391

Administrare D.A.P.P.P

666

1.6.1.

CLADIRE

pavilion V, str. Caraiman, b-dul Carol I, nr. 2, suprafata construita la sol 184 mp

20.01.2011

77 167.56

14296

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

667

1.6.1.

CLADIRE

pavilion VI, str. Caraiman, b-dul Carol I, nr. 2, suprafata construita la sol 110 mp

20.01.2011

1 654.94

14297

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

668

1.6.1.

CLADIRE

pavilion U, str. Caraiman, b-dul Carol I, nr. 2, suprafata construita la sol 160 mp

20.01.2011

41 176.70

14298

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

669

1.6.1.

CLADIRE

pavilion T4, str. Caraiman, b-dul Carol I, nr. 2, suprafata construita la sol 598 mp

20.01.2011

40 914.70

14299

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

670

0.1.

amenajare terenuri(drumuri, alei pavate, imprejmuiri din beton si sarma)

str. Caraiman, b-dul Carol I, nr. 2

20.01.2011

26.71

14303

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

671

1.8.6.

retea de canalizare 280 ml

str. Caraiman, b-dul Carol I, nr. 2

20.01.2011

4 953.20

14300

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

672

1.7.1.

retea electrica 300 ml

str. Caraiman, b-dul Carol I, nr. 2

20.01.2011

12 864.00

14301

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

673

1.8.6.

retea de alimentare cu apa 150 ml

str. Caraiman, b-dul Carol I, nr. 2

20.01.2011

1 608.00

14302

HCL383/2010, HG 1146/17.11.2010 Administrare

D.A.P.P.P

674

1.8.13.

Canalizare

FG, șos.Nicolina nr.109-111,bl.1004, tr.3-4, 30 ml

29.02.2012

25 731.25

13978

PV de receptie la terminarea lucrarilor 106818/2011

94 810 313.79

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI    Insusit de Consiliul Local Iasi

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII    prin HCL ________/______2015

SERVICIUL ENERGETIC SI DE UTILITATI PUBLICE Primarul Municipiului Iasi

Gheorghe Nichita

ANEXA 2.1.

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Iasi

Nr.crt.

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Descriere mijloc fix

Dată punerii in functiune/data dobandirii

Valoare de inventar

Numar de inventar

Situatia juridica actuala

1

1.7.1.

Retea de iluminat

Zona 2 - Sararie

31/10/2007

4 855 986.72

13455

Evidenta/administrarea SEUP

2

1.7.1.

Retea de iluminat

Str. Cicoarei

31/10/2007

36 742.37

13456

Evidenta/administrarea SEUP

3

1.7.1.

Retea de iluminat

Zona Cetatuia

31/10/2007

248 809.85

13457

Evidenta/administrarea SEUP

4

1.7.1.

Retea de iluminat

Bd. Independentei - Str. Ele

31/10/2007

400 830.51

13458

Evidenta/administrarea SEUP

5

1.7.1.

Retea de iluminat

Zona Rapa Galbena

31/10/2007

402 377.75

13459

Evidenta/administrarea SEUP

6

1.7.1.

Retea de iluminat

Str. Tutora - Calea Chisina

31/10/2007

1 104 453.15

13460

Evidenta/administrarea SEUP

7

1.7.1.

Retea de iluminat

FG ANL Str.Nicolau nr.11

31/01/2008

41 774.45

13478

Evidenta/administrarea SEUP

8

1.7.1.

eRxetteeraiodr e iluminat

FG locuinte Moara de Vant

24/09/2009

124 030.32

13607

Evidenta/administrarea SEUP

9

1.7.1.

Retea de iluminat

PT + Retea 10 kv - FG locuinte Moara de Vant

24/09/2009

583 371.50

13608

Evidenta/administrarea SEUP

10

1.7.1.

LES 20 KV

FG Gradinari

22/11/2011

154 853.30

13900

Evidenta/administrarea SEUP

11

1.7.1.

LES 0,4 KV

FG Gradinari

22/11/2011

403 631.47

13901

Evidenta/administrarea SEUP

12

1.7.1.

PTAB 400 KVA

FG Gradinari

22/11/2011

349 794.14

13902

Evidenta/administrarea SEUP

13

1.7.1.

Instalatie interioara

FG Gradinari

22/11/2011

243 382.35

13903

Evidenta/administrarea SEUP

14

1.7.1.

Retea de iluminat

Str. A Panu-Str. Palat

30/12/2011

8 085.05

13946

Evidenta/administrarea SEUP

15

1.7.1.

Retea de iluminat

Retea (Inlocuire retea + stalpi cartier Mircea cel Batran)

30/12/2011

932 307.63

13948

Evidenta/administrarea SEUP

16

1.7.1.

Retea de iluminat

Retea (Inlocuire retea + stalpi cartier Cantemir)

30/12/2011

1 782 681.96

13949

Evidenta/administrarea SEUP

17

1.7.1.

Retea de iluminat

Retea (Inlocuire retea + stalpi cartier Dacia)

30/12/2011

5 908 650.39

13950

Evidenta/administrarea SEUP

18

1.7.1.

Retea de iluminat

Retea (Inlocuire retea + stalpi cartier Socola)

30/12/2011

1 861 428.41

13951

Evidenta/administrarea SEUP

19

1.7.1.

Retea de iluminat

Retea (Inlocuire retea + stalpi cartier Nicolina)

30/12/2011

3 208 415.90

13952

Evidenta/administrarea SEUP

20

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 536-2007 Bd. Pacurari

30/12/2011

1 310 687.64

13953

Evidenta/administrarea SEUP

21

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 509-2006 carier Centru

30/12/2011

2 925 870.56

13954

Evidenta/administrarea SEUP

22

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 515-2006 cartier Socola

30/12/2011

1 989 552.02

13955

Evidenta/administrarea SEUP

23

1.7.1.

Retea de iluminat

luminat Public FLS 517-2006 cartier Bucium

30/12/2011

2 279 228.97

13956

Evidenta/administrarea SEUP

24

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 531-2006 cartier Nicolina

30/12/2011

2 643 817.58

13957

Evidenta/administrarea SEUP

25

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 511-2006 Bd.Dacia si Alexandru

30/12/2011

564 048.07

13958

Evidenta/administrarea SEUP

26

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 510-2006 cartier Dacia

30/12/2011

156 348.51

13959

Evidenta/administrarea SEUP

27

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 514-2006 Bd.Silvestru si N.Iorga

30/12/2011

382 686.55

13960

Evidenta/administrarea SEUP

28

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 512-2006 cartier Galata

30/12/2011

3 280 627.86

13961

Evidenta/administrarea SEUP

29

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 513-2006 cartier CUG

30/12/2011

1 793 929.55

13962

Evidenta/administrarea SEUP

30

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 516-2006 cartier Frumoasa

30/12/2011

1 021 090.26

13963

Evidenta/administrarea SEUP

31

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 504-2005 cartier Pacurari 2

30/12/2011

529 457.24

13964

Evidenta/administrarea SEUP

32

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 503-2005 cartier Pacurari

30/12/2011

1 886 316.82

13965

Evidenta/administrarea SEUP

33

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 595-2007 str Sf. Lazar

30/12/2011

98 999.85

13966

Evidenta/administrarea SEUP

34

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat Public FLS 553-2007 Bd Socola si Bucium

30/12/2011

2 459.16

13967

Evidenta/administrarea SEUP

35

1.7.1.

Retea de iluminat

Lucrari de reabilitare si extindere retea iluminat -Zona I

30/12/2011

7 210 015.98

13968

Evidenta/administrarea SEUP

36

1.7.1.

Retea de iluminat

Lucrari de reabilitare si extindere retea iluminat -Zona II

30/12/2011

1 475 146.65

13969

Evidenta/administrarea SEUP

37

1.7.1.

Retea de iluminat

Lucrari de reabilitare si extindere retea iluminat -Zona III

30/12/2011

7 207 753.93

13970

Evidenta/administrarea SEUP

38

1.7.1.

Retea de iluminat

Lucrari de reabilitare si extindere retea iluminat -Zona IV

30/12/2011

4 019 193.76

13971

Evidenta/administrarea SEUP

39

1.7.1.

Retea de iluminat

Lucrari de reabilitare si extindere retea iluminat -Zona V

30/12/2011

6 730 995.41

13972

Evidenta/administrarea SEUP

40

1.7.1.

Retea de iluminat

Lucrari de reabilitare si extindere retea iluminat -Zona VI

30/12/2011

2 508 302.04

13973

Evidenta/administrarea SEUP

41

1.7.1.

Retea de iluminat

Lucrari de reabilitare si extindere retea iluminat-Parc Copou

30/12/2011

814 605.97

13974

Evidenta/administrarea SEUP

42

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Biserica Sf. Nectarie

30/12/2011

266 081.46

2694

Evidenta/administrarea SEUP

43

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Biserica Sf. Anton

30/12/2011

166 386.87

2695

Evidenta/administrarea SEUP

44

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Biserica Sf. Tereza

30/12/2011

515 072.35

2696

Evidenta/administrarea SEUP

45

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Statuie A. Lapusneanu

30/12/2011

10 734.08

2697

Evidenta/administrarea SEUP

46

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Palatul Roznovanu

30/12/2011

751 287.78

2698

Evidenta/administrarea SEUP

47

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Piata Unirii

30/12/2011

141 068.25

2699

Evidenta/administrarea SEUP

48

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Biserica Barboi FLS 535-2007

30/12/2011

227 107.85

2700

Evidenta/administrarea SEUP

49

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitect Biserica Sf. Nicolae Domnesc FLS 5372007

30/12/2011

152 630.93

2701

Evidenta/administrarea SEUP

50

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Manastirea Galata FLS 538-2007

30/12/2011

409 294.71

2702

Evidenta/administrarea SEUP

51

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural statuie M. Eminescu

30/12/2011

7 774.87

2703

Evidenta/administrarea SEUP

52

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Biserica 40 Mucenici

30/12/2011

106 040.64

2704

Evidenta/administrarea SEUP

53

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Biserica Sf. Nicolae

30/12/2011

128 484.37

2705

Evidenta/administrarea SEUP

54

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Biserica Sf. Petru si Pavel

30/12/2011

160 833.04

2706

Evidenta/administrarea SEUP

55

1.7.1.

Retea de iluminat

Iluminat arhitectural Biserica Sf. Teodor

30/12/2011

88 837.22

2707

Evidenta/administrarea SEUP

56

3.1.2

Motiv Luminos

Motiv Luminos partcularizat tip 2

30/12/2011

1 002 553.30

61294

Evidenta/administrarea SEUP

57

1.3.21.

Iluminat B-dul Stefan cel Mare si sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

120 144.85

14344

Evidenta/administrarea SEUP

58

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14345

Evidenta/administrarea SEUP

59

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14346

Evidenta/administrarea SEUP

60

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14347

Evidenta/administrarea SEUP

61

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14348

Evidenta/administrarea SEUP

62

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14349

Evidenta/administrarea SEUP

63

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14350

Evidenta/administrarea SEUP

64

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14351

Evidenta/administrarea SEUP

65

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14352

Evidenta/administrarea SEUP

66

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14353

Evidenta/administrarea SEUP

67

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14354

Evidenta/administrarea SEUP

68

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14355

Evidenta/administrarea SEUP

69

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14356

Evidenta/administrarea SEUP

70

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14357

Evidenta/administrarea SEUP

71

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14358

Evidenta/administrarea SEUP

72

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14359

Evidenta/administrarea SEUP

73

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14360

Evidenta/administrarea SEUP

74

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14361

Evidenta/administrarea SEUP

75

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14362

Evidenta/administrarea SEUP

76

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14363

Evidenta/administrarea SEUP

77

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14364

Evidenta/administrarea SEUP

78

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14365

Evidenta/administrarea SEUP

79

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14366

Evidenta/administrarea SEUP

80

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14367

Evidenta/administrarea SEUP

81

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14368

Evidenta/administrarea SEUP

82

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14369

Evidenta/administrarea SEUP

83

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14370

Evidenta/administrarea SEUP

84

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14371

Evidenta/administrarea SEUP

85

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14372

Evidenta/administrarea SEUP

86

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14373

Evidenta/administrarea SEUP

87

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14374

Evidenta/administrarea SEUP

88

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14375

Evidenta/administrarea SEUP

89

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14376

Evidenta/administrarea SEUP

90

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14377

Evidenta/administrarea SEUP

91

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14378

Evidenta/administrarea SEUP

92

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14379

Evidenta/administrarea SEUP

93

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14380

Evidenta/administrarea SEUP

94

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14381

Evidenta/administrarea SEUP

95

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14382

Evidenta/administrarea SEUP

96

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14383

Evidenta/administrarea SEUP

97

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14384

Evidenta/administrarea SEUP

98

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14385

Evidenta/administrarea SEUP

99

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14386

Evidenta/administrarea SEUP

100

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14387

Evidenta/administrarea SEUP

101

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14388

Evidenta/administrarea SEUP

102

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14389

Evidenta/administrarea SEUP

103

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14390

Evidenta/administrarea SEUP

104

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14391

Evidenta/administrarea SEUP

105

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14392

Evidenta/administrarea SEUP

106

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd.St. cel Mare si

Sfant

B-dul Stefan cel Mare si Sfant

01/05/2014

13 682.65

14393

Evidenta/administrarea SEUP

107

1.7.1.2.

Stalp iluminat stradal Bd