Hotărârea nr. 85/2013

HOTĂRÂRE privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren situată în piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun către Fundaţia Umanitară “Omenia”


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a unei suprafețe de teren situată în piața agroalimentară Alexandru cel Bun către Fundația Umanitară “Omenia”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.03.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1039 din 22.02.2013 întocmită de SC ECOPIATA SA;

Având în vedere adresa cu nr.1037 din 22.02.2013 a presedintelui Fundatiei Umanitare”Omenia”;

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regim ul juridic al acesteia ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 56 din 25 februarie 2010 ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.76 din 25 februarie 2011 ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.105 din 30.03.2012 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea atribuirii în folosință gratuită către Fundația Umanitară “Omenia”, cu sediul în Valea Adâncă, comuna Miroslava, judetul Iași, pe o perioadă de 1 an, a unei suprafețe de teren, situată în piața agroalimentară Alexandru cel Bun, aflată în exploatarea SC ECOPIAȚA S.A., în scopul amplasării pe aceasta suprafață de teren a unei tonete pentru desfășurarea de activități comerciale în domeniul panificațiilor, respectiv :

-    piața agroalimentară Alexandru cel Bun :5 mp ;

-    marcată în schița anexată, ce face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.2. Predarea - primirea suprafeței de teren mai sus menționate se va face pe bază de proces verbal de predare - primire.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; SC ECOPIAȚA SA; Direcția de Finanțe Publice Locale; Fundației Umanitare “Omenia” și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de SC ECOPIAȚA SA și Fundația Umanitară “Omenia”;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 85 din 28 martie 2013

T otal consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 85 din 28 martie 2013