Hotărârea nr. 54/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VALEA LUPULUI NR.1 întocmit în vederea amenajarii unei zone de producţie pe teren proprietate privata persoană juridică


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA VALEA LUPULUI NR.1

întocmit în vederea amenajarii unei zone de producție pe teren proprietate privata persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de

28 februarie 2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.99418/29.10.2012 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.3129/26.10.2012;

Avand in vedere cererea nr.99418/29.10.2012,prin care SC Antibiotice SA

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, str.Valea Lupului nr.1;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr.25/08.11.2012 ;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.11.2012 si

25.01.2013 ;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.5/PUZ/2013 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1 991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, str.Valea Lupului nr.1 ,intocmit in vederea amenajarii unei zone de productie pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 411106mp.,conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr.1557/1995.Indicatori urbanistici: UTR 1 : POT=50%, CUT=10mc./mp.teren; Hmaxim20m (P+3E) UTR: POT=50%, CUT=10mc./mp.teren; Hmaxim 25m(P+6E).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr. U 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru

Cadastru si Publicitate Imobiliara, SC Antibiotice SA, Str. Valea Lupului nr.1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 54 din 28 februarie 2013

3/3 la H.C.L. nr. 54 din 28 februarie 2013