Hotărârea nr. 318/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 numar cadastral 139031 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, T45, numar cadastral 139031, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 20.12.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 425/12.02.2013;

Avand in vedere cererea nr. 45825/17.05.2013, prin care Timofte Costica solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, Zona Galata T45, numar cadastral 139031;

Avand in vedere avizul Comisiei de urbanism din data de 19.11.2013;

Avand in vedere Raportul de informare si consultare a publicului nr. 97507/23.10.2013;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, Zona Galata T45, numar cadastral 139031,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 597 mp, conform Contractului de vanzare cumparare nr. 285/28.01.2013.

Indicatori urbanistici: POT=50%, CUT=1.8; inaltimea maxima 12,00m (P+3E).

Anexa U02 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, domnului Timofte Costica (com. Tibanesti, str. Complexului nr. 3, jud. Iasi), Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petre Daniel Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 318 din 20 decembrie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 318 din 20 decembrie 2013