Hotărârea nr. 218/2013

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013 (participarea Municipiului Iaşi ca fondator unic al Fundaţiei Iaşi – Capitală Europeană ) şi a anexelor aferente acesteia


privind modificarea H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013 (participarea

Municipiului Iași ca fondator unic al Fundației Iași - Capitală Europeană ) și a anexelor aferente acesteia

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 27 septembrie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia social culturală, învățământ culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 85617/20.09.2013 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.23 din

2013,

Având în vedere prevederile art. 15, alin. 2, din O.G. 26/2000 privind

asociațiile și fundațiile,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

1/2 la H.C.L. nr. 218 din 27 septembrie 2013

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013, după cum

urmează: „Se repartizează din fondul de rezervă suma de 80.000 de lei către

capitolul bugetar 67.02.59 - Cultură, recreere și religie - Alte cheltuieli,

reprezentând patrimoniul inițial al fundației.”

Art. 2 Se modifică Anexele 1 și 2 la H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013, după cum urmează:

-    la Art. 21 din Actul Constitutiv al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, se modifică suma reprezentând patrimoniul inițial al fundației de la 75.000 de lei la 80.000 de lei.

-    la Art. 21 din Statutul Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, se modifică suma reprezentând patrimoniul inițial al fundației de la 75.000 de lei la 80.000 de lei.

Art. 3 Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către: Primarul Municipiului Iași, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile.

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrânceanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 218 din 27 septembrie 2013

2/2 la H.C.L. nr. 218 din 27 septembrie 2013