Proces verbal din 29.11.2012

PROCES VERBAL încheiat pe data de 29 noiembrie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAȘI


Centrul de Informații pentru Cetățeni


Nr. 111797 / 05.12.2012

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

al ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.11.2012

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 29 noiembrie 2012 în cadrul ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1. ANGHEL FICU

2.    AUR MARIUS CATALIN

3.    BEJAN VICTOR

4.    BIRHALA CONSTANTIN

5.    BOGDĂNICI CAMELIA

6.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

7.    BULGARIU CATALIN

8. GAVRILĂ CAMELIA

9.    GRIGORAȘ GHEORGHE

10.    GRIGORE GABRIEL

11.    HARABAGIU GABRIEL

12.    IACOBAN SORIN AVRAM

13.    LEONTE CONSTANTIN

14.    MĂTĂSARU PETRE DANIEL

15.    NAVODARU LAURENTIU

16.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

17.    PREDA ANCA

18.    RUDNIC ERICA

19.    SANDU VASILE

20.    VRÂNCEANU SIMONA ELENA

Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Gheorghe Nichita -primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iași, domnul Marius Dangă -viceprimarul Municipiului Iași, doamna Denisa Liliana Ionașcu - secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Ostaficiuc Marius Eugen și sunt inregistrate audio si video.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Iași, prin Dispoziția nr. 1108 din data de 23 noiembrie 2012, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012 ;

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2013;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 45 din 11 februarie 2010 privind realizarea proiectului „Zona de agrement Ciric”;

4.    Proiect de hotărâre privind participarea și cofinanțarea proiectului „Sportul pentru toți: Orașe Europene ale sportului pentru promovarea activităților sportive pentru cetățeni”, finanțat prin Programul Acțiuni pregătitoare în domeniul sportului -EAC/S06/2012;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Realizării unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) în asociere Municipiul Iași și Asociația Română pentru Reciclare RoRec, în Str.Pompei nr.3;

6.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 140 / 2012;(Comisiile de specialitate ale Consiluilui Local);

7.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar de stat și particular din Municipiul Iași ;

8.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale și a spitalelor publice din rețeaua Ministerului Sănătații ;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013 precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași ;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea și modernizarea Secției de Ortopedie „ la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Str. Pantelimon Halipa nr. 14 ;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra terenului în suprafață de 192,02 mp în favoarea S.C. E.ON Moldova Distribuție S.A. ;

13.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași ;

14.    Proiect de hotărâre privind privind modificarea H.C.L. 187/2012 (completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafață de 3382 mp, situat în str. Vitejilor nr. 2, Cartier Dacia);

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1.1. a Hotărârii Consiliului Local 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

16.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară a suprafeței de 12 mp de teren, situat în fața PT 5 Gară, Str. Străpungerii Silvestru nr. 28, în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu dezabilități ;

17.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 10 a Hotărârii Consiliului Local 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

18.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Biblioteca Centrală Universitară M. Eminescu a suprafeței de 12 mp de teren, situat în fața spațiului pe care îl deține din str. Lăpușneanu nr. 34, în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu handicap;

19.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 2421 mp, situat în str. Păcurari nr. 126 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Parohia Sf. Mare Mucenic Mina;

20.    Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iași str. Palat nr. 11, de pe S.C. Banca Comercială Română S.A. pe S.C. BCR Real Estate Management S.R.L.;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, Bl. CL7, în suprafață de 28,74 mp;

22.    Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 74 mp, situat în Iași, șos. Nicolina nr. 1, Bl. 928B, către d-nul Zapodeanu Mihai ;

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 344/2011 de atribuire în folosință gratuită către Institutul Regional de Oncologie Iasi a terenului în suprafață de 549 mp situat în Iași, str. General Berthelot nr. 8A ;

24.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 72/2011 cu terenul în suprafață de 316 mp situat în Iași-Str. Zimbrului nr. 5 sector cadastral 1;

25.    Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 266 mp teren situat in Mun. Iasi, str. Poligon nr. 9, ca urmare a atribuirii in proprietate a acesteia in conditiile Legii nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, către persoanele indreptatite si completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 56 mp, situat in Mun. Iasi, str. Poligon nr. 9 ;

26.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului liber reprezentat prin parcela CC 3221/1 de 770 mp (Anexa A), situată în Str.Silvestru f.n. și aprobarea schimbului de terenuri, dintre imobilul din Str.Decebal nr.17 în suprafață de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea municipalității (Anexa C) în suprafață de 429 mp;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a sistemelor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului Archimedes, către R.A.T.P. Iași;

28.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuințe disponibile construite prin ANL ,destinate tinerilor spre închiriere;

29.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași,însușit prin H.C.L. 167/2012 cu bunurile imobile cuprinse în Anexa;

30.    Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 72/2011, cu terenul în suprafața de 1000 mp, situat în Str. Brândușa nr. 3;

31.    Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenta socială pe raza Municipiului Iași;

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării dotărilor la obiectivul “Centrul de zi pentru persoane vârstnice Vovidenia - Iași” și păstrarea destinației imobilului;

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării lucrărilor la obiectivul “Cantina de ajutor social Iași” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și păstrarea destinației imobilului;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „ Ion lonescu de la Brad” Iași, a 700,00 mp(58,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz ;

35.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a 5 sirene electrice ;

36.    Proiect de    hotărâre privind atribuirea de denumire esplanadă si pasaj ;

37.    Proiect de    hotărâre privind însușirea Proiectului Stemei Municipiului Iași    ;

38.    Proiect de    hotărâre privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iașului    2012-2013 ;

39.    Proiect de    hotărâre privind alegerea președintelui de sedințe ;

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul Iasi

Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1108 din 23.11.2012. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri: Antipa Gabriela, Boca Adrian Florin, Buraga Sandu, Ghibu Cristian, Scripacaru Calin.Va supun aprobarii procesele verbale a sedintei ordinare a Consiliului Local din 31.10.2012, ale sedintei extraodinare a Consiliului Local din 09.11.2012 si 21.11.2012. Domnule presedinte va rog.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Da, buna ziua. Inainte de a incepe sedinta de Consiliul Local, exista o propunere.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Stimate si stimati consilieri, sahul in Iasi este un sport care exceleaza foarte tare in ultimii ani de zile, datorita acestei Asociatii Judete de Sport si datorita Comisiei de Tineret si Sport din cadrul Consiliului Local. Avem o premianta astazi in mod special, Lehaci Miruna Daria se numeste, face parte din clubul « Micul Sahist » din Iasi, a participat la campionatele mondiale de sah pentru copii si juniori de la Maribor din Slovenia, a obtinut locul 5, acolo se premiaza primele opt locuri, ele urca pe podium, a avut o victorie si 3 infrangeri, a fost premiata chiar de insusi de Garri Kasparov, marele sahist al lumii si dati-mi voie in fata Consiliului Local atat pe ea cat si pe antrenorul ei, Stefan Axinte, sa-i premiem si sa le urmam success in continuare. Are 8 ani si este campioana nationala la fete 8 ani si este campioana modiala locul 3 la campionatul mondial scolar care a avut loc la Iasi anul acesta. Miruna, te rog sa vii aici alaturi de mine impreuna cu antrenorul tau.

Succes in continuare! Felicitari domnule profesor! Succes in continuare!

Deci, ai facut la gradinita sah, nu? Vedeti ce bine e doamna inspector general, ca facem sah in gradinite?

Nu se vorbeste la microfon

Sunt total de acord sa sustinem si Inspectoratul General Scolar. Da, domnul presedinte va rog. Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Buna ziua. Propunem sa incepem sedinta cu votare ordinii de zi. Tin sa mentionam ca au fostscoase de pe ordinea de zi punctele nr. 7 si nr. 20, prin urmare propun ordinea de zi in formatul actual fara punctul 7 si 20.

Cine este pentru ? va multumesc

Abtineri ?

Se impotriveste cineva ?

Proiectul de zi a fost aprobat.

Putem incepe cu interpelari, daca sunt ? va rog, domnul Grigore. Altcineva ?

Domnul Grigore, va rog.

Domnul consilier Gabriel Grigore

Da vreau sa intreb reprezentantii Primariei, daca sunt la curent cu prevederile Hotararii nr. 73/2010, hotararea Consiliului Local care reglementa modelul de contract pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru amplasarea module carte presa. Banuiesc ca sunteti la curent si as vrea sa va citez un paragraf din acel contract, doua de fapt, in care se stipuleaza foarte clar : «un panou de publicitate va fi utilizat in mod gratuit de catre municipalitate pentru promovarea obiectivelor turistice ale orasului pentru afisarea informatiilor de interes public: harta transportului in comun, harta municipiului Iasi, etc, sau pentru promovarea evenimentelor speciale ale municipiului Iasi». Un paragraf spune : «pe celelalte panouri ale modului, beneficiarul va putea face publicitate numai la produsul vindut carte-presa si/sau produse complementare cu exceptia tutunului si bauturilor. In cazul in care beneficiarul doreste sa isi extinda domeniul de publicitate va fi obligat sa respecte prevederile HCL din 2007 - 403, 609/2003 cu modificarile si completarile ulterioare «. Va intreb acest lucru, deoarece... iar un paragraf urmator spune foarte pe scurt: «pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile datoreaza daune interese ». Vreau sa va intreb: ce masuri preconizati a lua in privinta acelor chioscuri de carte presa care la ora actuala au intreg spatiul publicitar destinat publicitatii politice ? Aveti un exemplu la mai putin de 200 m de cladirea Primariei, e vorba de un chiosc aici la Casa de Moda, care are pe absolut toate laturile, mai putin cea de la intrare unde e reclama la un produs racoritor, are reclame ale unei aliante politice.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Va mulțumim.

Domnul consilier Gabriel Grigore

Merci.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Daca mai sunt alte intervenții ? mai sunt alte interpelări ? atunci ... nu mai sunt.

Domnul viceprimar.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

La tot ce e mai putin important, domnul viceprimar.

Domnul viceprimar - Mihai Chirica

Tinand cont de faptul ca nu este un lucru esential pentru destinele orasului acest lucru. E prima sesizare pe care o primim pe aceasta tema si o sa luam act de ce ati interpelat dumnevoastra, impreuna cu colegii de la biroul de publicitate si cu colegul Vericeanu, o sa vedem ce s-a intamplat acolo, inclusiv cu coleaga noastra Hutanu care a dat aviz pentru functionarea chioscurilor de carte presa. Multumim.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Vreau sa va spun ca nu am incercat sa facem in campania asta tot felul de discutii pro si contra, pentru ca foarte multi au incalcat inclusiv legea, afisand tot felul de materiale fara sa fie autorizate, s.a.m.d. In schimb ieri am dispus Politiei Locale sa faca o verificare, acolo unde gasesc nereguli, le vor da jos si bannere si materiale si tot ce este pus ilegal. Dar nu am incercat Primaria sa intram in disputa asta, ca sa nu se spuna ca favorizam pe cineva, pentru ca daca e sa luam astazi cei care au incalcat masiv hotararea consiliului local si legea, o sa spuna ca nu sunt de aceeasi culoare cu primarul, cu viceprimarii si stitii nu incercam sa le cream probleme, dar linistit, tacit o sa luam masuri si aici o sa verificam efectiv cum prevede contractul, daca dansul a notificat catre primarie ca face si contracte de publicitate de campanie electorala si o sa vedem mai departe ce consecinte sunt confrom contractului, cum ati spus dumneavoastra.

Domnul consilier Gabriel Grigore

Vream sa va atrag atentia ca inclusiv panoul destinat Primariei este ocupat cu publicitate electorala. Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Da, am inteles toate aspectele astea.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc. Daca mai sunt alte interventii? Propun sa trecem la ordinea de zi de astazi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012; Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimatitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2013;

Interventii ?

Cine este pentru ?

Nu mai putin, exista un amendament la mapa fiecarui consilier, exista un amendament, dar consilierii colegi stiu.

Cu amendamentul respectiv. Repet votul.

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 45 din 11 februarie 2010 privind realizarea proiectului „Zona de agrement Ciric”;

Interventii ? o interventie. Alte interventii nu sunt. Domnul Grigore.

Domnul consilier Gabriel Grigore

As dori sa stiu care este cauza modificarii acestui proiect pe ultima lui suta de metri. Inteleg ca e vorba de renuntarea la un teren de sport si care e motivatia pentru care s-a renuntat la acest teren.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da, multumesc. Mai este si o alta interventie. Domnul Bulgariu.

Domnul consilier Catalin Bulgariu

In comisia economica au fost facute toate precizarile in ceea ce priveste acest teren de sport, consolidarea versantului este mult prea costisitoare pentru realizarea acelui teren de sport si atunci se va gasi un alt amplasament.

Domnul consilier Gabriel Grigore

Iar aceasta prevedere nu era prevăzuta in proiect ? nu se stia de atunci?

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

In momentul asta intram intr-un dialog, domnul Grigore va rog frumos. Va raspunde domnul Chirica pentru a putea intelege.

Domnul viceprimar - Mihai Chirica

Foarte pe scurt. Decizia este motivata de doua interventii care au intervenit in modificarea bugetului. Prima este legata ca bugetul la semnare a fost cu TVA de 19 % si la prima modificare de buget, asa cum ne am inteles cu ADR, s-a facut si modificarea de TVA si cealalta, de fapt si cea foarte importanta si ea, un teren de sport presupunea o amenajare de teren care este o cheltuiala total neeligibila care ar fi facut foarte neeconomica construirea acelui teren, practic toata suma pentru consolidarea acelei suprafete de teren necesara amenajarii terenului de sport trebuia suportata in totalitate de Primarie, era considerata neeligibila pentru ca amenajarea terenului este cheltuiala neeligibila pe acest proiect. Prin urmare am considerat ca nu este necesar pentru ca sunt doua terenuri apropiate, unul multifunctional sintetic si unul de iarba. A ramas terenul de iarba, in continuare in cadrul proiectul pentru ca este mai ieftin de amenajat si am renuntat la terenul sintetic, avand in vedere faptul ca se continua cu baza sportiva terenurile de tenis si cu terenul, sala acoperita pentru tenis de masa.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc. Trecem la vot.

Cine este pentru acest punct, numarul 3 ?

Cineva impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind participarea și cofinanțarea proiectului „Sportul pentru toți: Orașe Europene ale sportului pentru promovarea activităților sportive pentru cetățeni”, finanțat prin Programul Acțiuni pregătitoare în domeniul sportului -EAC/S06/2012;

Daca sunt interventii? O interventie. Doamna Anca Preda, va rog.

Doamna consilier Anca Preda

In momentul cand am vazut acest proiect am fost foarte incantata pentru ca de cand am intrat in Consiliul Local este unul dintre putinele proiecte legate de sport. Din nota de fundamentare am vazut insa ca acest proiect pentru moment nu stiu pe viitor nu va cuprinde si desfasurarea de activitati sportive ci presupune mai mult un schimb de experienta si crearea unui ghid de bune practici s.a.m.d. Consider si as dori sa propun Iasului pentru anul care vine, pentru anii care vin si un proiect sportiv anual cu care Iasul sa se consacre. Eu salut astazi prezenta domnului director de la scoala de sah, stiu ca a fost campionatul de sah la care am participat si eu in calitate de mamica de o zi cu un baietel al unei prietene, salut acest campionat care se desfasoara anual, este un sport al mintii, insa cred ca Iasului i-ar trebui si un eveniment sportiv al corpului, sa spunem si in acest sens propun Consiliului ca pentru anul ce vine si pentru anii ce vin, Iasul sa fie capabil sa organizeze un eveniment sportiv gen maraton sau semimaraton in conditiile in care traseul ne va permite, pentru ca poate un eveniment de o amploare de acest gen ar putea sa deschida posibilitatea ca Iasul sa reuseasca in 2017 sa fie si el nominalizat la capitala europeana a tineretului, asa cum stim ca municipiul Cluj a reusit performanta pentru anul 2015. Multumesc.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnul Primar. Domnul Sorin Iacoban, va rog.

Domnul consilier Sorin lacoban

Pentru ca colega noastra e mai noua trebuie sa ii reamintim ca Iasul este oras european al sportului din

2012

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Si Clujul nu.

Domnul consilier Sorin Iacoban

Si Clujul nu. E primul oras din Romania care este oras europen al sportului, o distinctie acordata de Parlament European la propunerea Asociatiei Capitalelor Sportive Europene. Vreau sa spun ca din 2007 municipalitatea ieseana a pornit in municipiul Iasi programul « Sport in cartiere » prin care dezvoltam sportul pentru toti, in toate domeniile sportive, avem inclusiv maraton, avem inclusiv competitii sportive legate de atletism.

Doamna consilier Anca Preda

Avem maraton organizat la Iasi?

Domnul consilier Sorin lacoban

V-as ruga sa veniti la comisia de Tineret si Sport saptamana viitoare.

Doamna consilier Anca Preda

Multumesc de invitatie, am sa vin.

Domnul consilier Sorin lacoban

Cand ne vom intalni cu toti presedintii cluburilor si asociatiilor sportive intr-o discutie privind activitatile pe 2013, ca sa vedeti amploarea competitiilor sportive si activitatilor sportive in municipiul Iasi.

Doamna consilier Anca Preda

Am inteles. Deocamdata proiectul 4 propune si desfasurarea de activitati sportive ci doar schimburi de experienta. Va multumesc.

Nu se vorbeste la microfon Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Doamna consilier. ..nu-i dialog...

Doamna consilier Anca Preda

Si v-a deranjat ca i-am raspuns domnului lacoban ?

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Numai putin doamna Preda. Dau cuvant doamnei inspector general

Doamna consilier Anca Preda

Va rog nu inteleg argumentul dumneavoastra. Am ascultat. Chiar am ascultat, nu cred ca.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc frumos. Dau cuvantul doamnei inspector general. Doamna Camelia Gavrila va rog.

Doamna consilier Camelia Gavrila

Apreciem propunerile colegilor si e firesc sa existe puncte de vedere, dar acum chiar mi se pare nedrept in contexul in care observam din partea municipalitatii un interes pentru toate ramurile sportive. Retin ca in mandatele anterioare faceam o remarca similara legata de faptul ca este sustinut cu mare dragoste fotbalul, sigur ca e sportul popular si cu mare aderenta publica, dar simteam nevoia sa existe si finantari si pentru celelalte ramuri sportive si lucrul acesta s-a constat dupa aceea in timp ca o preocupare constanta. Mi s-a parut nedrept din remarca dumnevoastra sa spuneti «ca bine sprijiniti sahul - sportul mintii, dar sportul trupului, nu». Eu cred ca ce a facut municipalitatea de a lungul timpului a fost o deschidere spre ambele tipuri de activitati si nu le-as disocia. Pentru ca si celelalte sporturi care inseamna mai mult sa spunem miscare presupun si spirit de echipa si multe aspecte care tin de tenacitate si de componenta psihica. O alta chestiune, insa care ar trebui sa se desprinda de aici e bine sa fim atenti la ce se face la toate premierile existente, numai daca ne intoarcem si la momentul « zilelor Iasului » si la « Seara Valorilor », zona sportiva a fost premiata, finantarile deasemenea. Cred tocmai pentru ca daca noi intre noi nu stim lucru acesta, poate cu atat mai putin il stiu opinia publica. Cred ca ar trebui sa aveti in vedere la comisia de Tineret si Sport, poate un calendar care sa fie publicat. Nu stiu in ce masura ziarul municipalitatii sau o forma, sa fie cumva mediatizat, sa existe chiar sub forma de pliante de prezentare a initiativelor, si lucru acesta ar trebui chiar pe sectoare de activitate, pe domenii, pe cultura, pe educatie, pe toate marile proiecte ale municipalitatii, sa aiba o forma grafica cu prezentare, cu descriere succinta de proiect, cu finantarile existente, nu doar in campanie ci ca opinia publica sa fie permanent informata. Deci sunt lucruri facute, bine facute, e bine sa fie propuneri dar sa nu fie nedrept facute sau doar de dragul polemicii, ca nu e corect.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc. In ziarul municipalitatii toate comisiile isi pot prezenta activitatea, bineinteles.

Va rog.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Mie imi e tare drag subiectul asta cu sportul ca sa alocam banii, sa facem evenimente, sunt total de acord. Si ma bucura. Daca vrei sa faci un maraton si sa intram in Guiness Book cu maratonul sunt total de acord pentru ca voi participa si mi-e frica ca voi castiga dupa aceea si o sa fie mai greu pentru dumnevoastra ca va sa explicati de ce ati sustinut maratonul. Si eu caut un sport care sa duca Iasul in zona valorilor europene, dar cred ca sahul in clipa de fata scoate din anonimat complet Iasul. Unde au participat copii astia au participat 90 de state, 90 de tari, nu au castigat de la Cluj, doamna avocat, au castigat de la Iasi. Campionatul mondial pentru scolari s-a castigat de la Iasi, la Iasi a avut loc. Nu v-a placut, nu a fost de rezonanta campionatul mondial de scolari ? avem campionatul european de amatori acusi la Iasi, anul viitor, avem mondial de amatori la Iasi. Ii campionat mondial de amatori, nu se face nicaieri in Romania, numai la Iasi. De ce nu promovam ? in Sala Sportului atuncea am vrut sa vad si eu sala plina, din pacate au fost parintii cu copii care au venit acolo, dar restul ? S-a facut meditiazare, Federatia Romana, Federatia Internationala, Federatia Europeana de Sah. Am incercat sa facem tot felul de lucruri care sa scoata in evidenta sportul de masa, ca de acolo se pleca. Deci din pacate, si o spun foarte cu durere in suflet, ca din pacate sigurul sport de care se vorbeste totdeauna pe unde se merge este fotbalul, din pacate. Celelalte care sunt, scrima. Suntem campioni mondiali, avem campioni mondiali de la Iasi, avem campioni olimpici, tirul, campion olimpic, nu am avut niciodata campion olimpic. Nu se vorbeste atat de mult despre dansii si o sa o fac cadou daca vreti, tinta aia de10 care o dat-o Moldovan acolo si sunt numai 60 care le are toata lumea. Din pacate nu gasim sport care sa fie o ticheta a Iasului. In clipa de fata cred ca sahul se potriveste foarte bine, si se potriveste chiar foarte bine, un oras al educatiei, un oras universitar si suntem inca la fotbal acolo unde sunte, din pacate nu avem o finantare asa cum ar trebui si nu avem inca ceea ce ar trebui sa avem o pepiniera foarte puternica care de abia acuma se construiste, poate peste 3-4 ani de zile vor fi si iesenii undeva. Da. Nu cred ca maratonul poate fi in clipa de fata sa reprezinta Iasul. Eu sunt de acord, cautam, nu zambesc, dar rugamintea mea este atuncia cand discutam in Consiliul Local, spunem problema, va respect opinia, va dau raspunsul si incercam sa luam partea constructiva a lucrurilor.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Va mulțumesc. Cred ca răspunsurile au fost destule. Domnul Grigore va rog.

Domnul consilier Gabriel Grigore

Eu as merge chiar mai departe, sunt perfect de acord, chiar cred ca dam prea multi bani la sport, iar in ce priveste promovarea cred ca panourile alea de la chioscurile de ziare-presa ar fi foarte bune pentru promovare.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc. Participarea la sedintele de comisii de specialitate reprezinta un punct de informare foarte usor si foarte rapid, va rog frumos sa o faceti... in timp. Daca mai sunt alte interventii la acest punct ? daca nu mai sunt, va supun votului dumnevoastra puctul nr. 4 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru ? va multumesc ?

Se abtine cineva ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Realizării unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) în asociere Municipiul Iași și Asociația Română pentru Reciclare RoRec, în Str.Pompei nr.3;

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 140 / 2012;(Comisiile de specialitate ale Consiluilui Local);

Avem aici doua propuneri, daca sunteti la acord la articolul 1 sunt doua propuneri: domnul consilier Marius Danga si domnul consilier Victor Bejan. Este completarea la comisia de cultura.

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Vom trece la punctul 8 de pe ordinea de zi.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale și a spitalelor publice din rețeaua Ministerului Sănătații ;

Avem si propuneri facute in acest sens, daca sunteti de acord voi da citire propunerilor de la articolul nr. 1.

Pentru Spitalul Clinic de Recuperare lasi: Bulgariu Catalin, in calitate de membru, Carp Petra - in calitate de membru supleant;

Pentru Spitalul Clinic .

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

.. .trebuie sa fie economisti

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da trebuie sa fie economisti, asta este o mentiune, da corect.

Mai avem si Lucian Burlea - in calitate de membru si Calin Rusu in calitate de membru supleant. Repet pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

Pentru Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon avem pe domnul Cosmin Coman - in calitate de membru,

8/13

domnul Popescu Mihai - membru supleant, Alexandru Dobrea - membru si Vlad Izdovat - in calitate de membru supleant.

La articolul 2, spitalul Clinic Judetean de Urgente «Sf. Spiridon» Iasi, in calitate de membru - Petrache Florentina, Bejan Victor - membru supleant.

La Institutul Regional de Oncologie doamna doctor Rudnic Erica - in calitate de membru si Camelia Radu - membru supleant.

Daca sunteti de acord si nu sunt alte interventii, supun votului dumneavoastra acest punct, numarul 8. Cine este pentru ? va multumesc.

Abtineri ? o abtinere.

Cine este impotriva ?

Cu o abtinere proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013 precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

O abținere, domnul lacoban. Cu o abținere proiectul a fost... pai fiti atent domnul lacoban. Repet votul. Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași;

Interventii ?

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea și modernizarea Secției de Ortopedie„ la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Str. Pantelimon Halipa nr. 14 ; Interventii ? trecem la vot.

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra terenului în suprafață de 192,02 mp în favoarea S.C. E.ON Moldova Distribuție S.A. ;

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași ;

Interventii ? nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind privind modificarea H.C.L. 187/2012 (completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafață de 3382 mp, situat în str. Vitejilor nr. 2, Cartier Dacia);

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1.1. a Hotărârii Consiliului Local 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Interventii ? trecem la vot.

Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară a suprafeței de 12 mp de teren, situat în fața PT 5 Gară, Str. Străpungerii Silvestru nr. 28, în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu dezabilități;

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? Nu sunt. Va multumesc.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 10 a Hotărârii Consiliului Local 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Interventii ? nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Biblioteca Centrală Universitară M. Eminescu a suprafeței de 12 mp de teren, situat în fața spațiului pe care îl deține din str. Lăpușneanu nr. 34, în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu handicap; Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 2421mp, situat în str. Păcurari nr. 126 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Parohia Sf. Mare Mucenic Mina;

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt. Va multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, Bl. CL7, în suprafață de 28,74 mp;

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt. Va multumesc.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 74 mp, situat în Iași, șos. Nicolina nr. 1, Bl. 928B, către d-nul Zapodeanu Mihai ;

Cine este pentru ? Va multumesc.

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 344/2011 de atribuire în folosință gratuită către Institutul Regional de Oncologie Iasi a terenului în suprafață de 549 mp situat în Iași, str. General Berthelot nr. 8A ;

Interventii ? Nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru ? Va multumesc.

Cineva se abtine ?

Impotriviri ? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 72/2011 cu terenul în suprafață de 316 mp situat în Iași- Str.Zimbrului nr. 5 sector cadastral 1;

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 266 mp teren situat in Mun. Iasi, str. Poligon nr. 9, ca urmare a atribuirii in proprietate a acesteia in conditiile Legii nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, către persoanele indreptatite si completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 56 mp, situat in Mun. Iasi, str. Poligon nr. 9 ;

Cine este pentru ? va multumesc.

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului liber reprezentat prin parcela CC 3221/1 de 770 mp (Anexa A), situată în Str.Silvestru f.n. și aprobarea schimbului de terenuri, dintre imobilul din Str.Decebal nr.17 în suprafață de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea municipalității (Anexa C) în suprafață de 429 mp;

Cine este pentru ? va multumesc.

Abtineri ? o abtinere.

Impotriviri ? nu sunt.

Cu o abtinere proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a sistemelor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului Archimedes, către R.A.T.P. Iași;

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuințe disponibile construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Interventii ?

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași,însușit prin H.C.L. 167/2012 cu bunurile imobile cuprinse în Anexa;

Cine este pentru ? va multumesc.

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 72/2011, cu terenul în suprafața de 1000 mp, situat în Str. Brândușa nr. 3;

Interventii ? nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Ultimul punct pe ordinea de zi, ba nu, proiectul numărul 31. Ma scuzați... pe pagina mea.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenta socială pe raza Municipiului Iași;

Daca sunt interventii ? o interventie doamna.

Doamna consilier Anca Preda

As dori sa mai fac o propunere cu riscul de a seinterpreta ca este polemica, asa cum.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Nu este. Va rog frumos sa faceti propunerea.

Doamna consilier Anca Preda

Asociatia donatorilor onorifici de sange numita «Sanguineus», a solicitat primariei acum o luna, un abonament RATP pe toate liniile, in numele asociatiei, pentru ca dumnealor desfasoara o activitate intensa la diferite institutii ale statului, la spitale, la politie, la jandarmi s.a.m.d. si ne solicita acest abonament pe RATP in numele asociatie. Li s-a raspuns faptul ca nu au fost facute inca alocatiile bugetare pe anul 2013 si pe cale de consecinta urmeaza sa . deocamdata cererea lor este in stand by. Reiterez solicitarea acestora, consider ca este o chestie de bun simt sa acordam un abonament RATP unei asociatii a donatorilor de sange. Si in acest apirit sper ca medicii din acest Consiliu Local ma vor sustine. Va multumesc.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnul viceprimar daca doreste sa ...

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Nu, las ca raspund eu. Proiectul acesta cuprinde altceva decat propuneti dumneavoastra. In lasi sunt vreo 65 ONG-uri. Noi avem un birou la primarie care se ocupa cu toate acestea ONG-uri si pe baza legilor in vigoare incearca sa repartizeze sprijinul pe care il putem aloca prin fonduri catre fiecare ONG in functie de proiectele le au si depun aceste proiecte la biroul nostru, le analizeaza si mai departe se face repartitia banilor. Dar aici aprobam    de principiu ce tip de ajutoare putem sa    aprobam    pentru anul

viitor. Daca dumneavoastra ati analiza    un pic situatia modului cum lucreaza primaria cu    ONG, o    sa

vedeti ca toate ONG-urile in functie de bugetul pe care l-am avut, au primit sprijn de la noi, in functie de ceea ce au facut pentru cetateni. Si avem ONG-uri care primesc sprijin, avem    ONG-uri    care nu    au

putut primi sprijin ultima perioada din    cauza ca nu au mai fost bani, dar in    principiu    Directia    de

Asistenta Comunitara si biroul nostru lucreaza foarte bine cu dansii. Asa ca daca au depus o documentatie, fie ca nu am avut bani necesari, fie ca nu fac o activitate care sa fie si in folosul comunitatii noastre, adica trebuie analizata situatia asta.

Doamna consilier Anca Preda

Consider ca a fost importanta interventia mea din moment ce mi-ati raspuns.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc frumos. Daca nu mai sunt alte interventii, supun votului dumneavoastra proiectul numarul 31 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru ? va multumesc.

Cineva impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

De obicei nu va vad, eram.

O abtinere, da, domnul Grigore.

Proiectul a fost aprobat cu o singura abtinere.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării dotărilor la obiectivul “Centrul de zi pentru persoane vârstnice Vovidenia - Iași” și păstrarea destinației imobilului;

Daca aveti interventii ? nu sunt interventii.

Trecem la vot.

Cine este pentru ?

Nu se vorbeste la microfon

Asa se numeste. o vom spriji ulterior. Va multumesc. Daca mai sunt alte interventii ? nu sunt. Trecem la vot.

Cine este pentru ?

Cineva impotriva ?

Se abtine cineva ? nu.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 33    12/1

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării lucrărilor la obiectivul “Cantina de ajutor social Iași” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și păstrarea destinației imobilului;

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, a 700,00 mp(58,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz ;

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Va multumesc.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a 5 sirene electrice ;

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 36

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire esplanadă si pasaj;

Interventii ? nu sunt. Trecem la vot.

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 37

Proiect de hotărâre privind însușirea Proiectului Stemei Municipiului Iași;

Cine este pentru ?

Cineva impotriva ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 38

Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iașului 2012-2013;

Daca sunt interventii ?

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Ce formație sa cante...

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Daca nu sunt intervenții, atunci supun votului dumneavoastră acest punct de pe ordinea de zi.

Cine este pentru ?

Cineva impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 39

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedințe ;

Am inteles ca avem o propunere. Va rog frumos domnule Ficu.

A fost propus domnul Laurentiu Navodaru, exista o singura propunere.

Cine este pentru domnul profesor Navodaru ? va multumesc.

Cineva impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul a fost aprobat cu aceasta completare.

Va multumesc. Declar sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA MARIUS EUGEN OSTAFICIUC

SECRETAR MUNICIPIUL IASI DENISA LILIANA IONASCU

13/13

FM.14.CIC.01/27.07.2009