Proces verbal din 28.09.2012

PROCES VERBAL încheiat pe data de 28 septembrie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 28 septembrie 2012 în cadrul ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1. ANGHEL FICU

2. ANTIPA GABRIELA

3.    AUR MARIUS CATALIN

4.    BEJAN VICTOR

5. BOCA ADRIAN FLORIN

6. BOGDANICI CAMELIA MARGARETA

7.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

8.    BULGARIU CATALIN

9.    BIRHALĂ CONSTANTIN

10.    GAVRILA CAMELIA

11.    GHIBU CRISTIAN

12.    GRIGORAȘ GHEORGHE

13.    GRIGORE GABRIEL

14.    HARABAGIU GABRIEL

15.    IACOBAN SORIN AVRAM

16.    LEONTE CONSTANTIN

17.    MĂTĂSARU PETRE DANIEL

18.    NAVODARU LAURENTIU

19.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

20.    PREDA ANCA

21.    RUDNIC ERICA

22.    SANDU VASILE

23.    SCRIPCARU CALIN

24.    VRÂNCEANU SIMONA ELENA

Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iași, domnul Marius Danga - viceprimarul Municipiului Iași, doamna Denisa Liliana Ionașcu - secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Ostaficiuc Marius Eugen și sunt inregistrate audio si video.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Iași, prin Dispoziția nr. 920 din data de 21 septembrie 2012, completata prin Dispozitia nr. 940 din 28 septembrie 2012, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi: 1 Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă;

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant din partea Partidului Democrat Liberal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași;

3.    Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi înregistrat la 31 decembrie 2011;

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 3/2012 privind realizarea proiectului „Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr 4/2012 privind realizarea proiectului ” Reabilitare linie tramvai Iași - Dancu”;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2011 privind realizarea proiectului „Consolidare si restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași”;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 73/2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului „ Regenerare urbană Zona Lăpușneanu - Piața Unirii”;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași. nr. 144/2012;

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 11/2011;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.Iași;

12.    Proiect de hotârâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012 ("Contractul de Delegare") și încredințarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C. Dalkia Termo Iași S.A. începând cu Data Începerii, astfel cum este definită în Contractul de Delegare, după îndeplinirea tuturor condițiilor precedente prevăzute la Clauza 3 (Condiții Precedente) din Contractul de Delegare ;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea consumurilor energetice specifice pentru S.C. DALKIA TERMO IAȘI S.A. utilizate la fundamentarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică;

14.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare si exploatare către R.A.T.P Iasi a unui numar de 20 de autobuze DAF second hand;

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile;

16.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Iași însușit prin H.C.L. 547/2009, cu terenul în suprafață de 3382 mp, situat în Str. Vitejilor nr. 2 Cartier Dacia, precum si suplimentarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită către parohia Invierea Domnului cu 582 mp;

17.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al municipiului Iași cu terenul in suprafata de 31,32 mp situat in Iasi str. Roadelor nr. 4 precum si concesionarea directa a acestui teren catre MOTCAN DORIN in vederea extinderii constructiei;

18.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al municipiului Iași cu terenul in suprafata de 3,60 mp situat in Iași B-dul Nicolae Iorga nr. 24 ,bl. C1 precum si concesionarea directa a acestui teren catre S.C.ELIZA STILE S.R.L. în vederea extinderii spațiului existent;

19.    Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iași, Str. Războieni nr. 3, de pe S.C.HPD-EXIM SRL pe S.C. IMPEX ROMCATEL S.A.;

20.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul aferent drumului de acces DCL 4300, în vederea implemenării proiectului „Zona de Agrement Ciric”;

21.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. 167/2012, cu bunurile imobile cuprinse în Anexa nr. 1;

22.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 13 a H.C.L. nr.72/2011 de însușire a domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

23.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a următoarelor terenuri:terenul în suprafață de 140 mp situat în Iași -Aleea Tudor Neculai, T 188, parcela 1(7917/1) și a terenului în suprafță de 64,23 mp situat în Iași- str. Pantelimon, intersectie cu str. Maior Popescu Eremia, T13, parcela 1(449/5/2);

24.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi însusit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 140,59 mp situat în zona Lăpușneanu - Banu si atribuirea acestuia in folosință gratuită Bisericii Banu;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași si administrate de consiliile de administrație ale unitaților de învățământ;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului de sport, în suprafață de 250 mp, situat în incinta Colegiului Economic Administrativ din Iași, str. Sărăriei nr. 35;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 43,82 mp situat în Iași str. Brândusa nr.11A, aflat în domeniul privat al municipiului Iași;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iași Str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, parter, în suprafață de 44,20 mp;

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iași, Str. Pasaj Cuza Vodă nr. 6 , în suprafață de 12,75 mp;

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iași, Str. Bașotă nr. 2 , în suprafață de 32,00 mp;

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară Iași a punctului termic nr. 13, situat în Str. Decebal;

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea trasmiterii în administrarea D.A .P.P.P. a spațiilor situate în puncte termice și care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare ;

33.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2002 ;

34.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuințe disponibile , construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor ;

35.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a suprafeței de teren de 313 mp situat în municipiul Iași, Str. Mitropolit Varlaam f.n. și aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Iași si o persoană fizică ;

36.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Episcopia Romano-Catolică Iași;

37.    Proiect de hotărâre privind cererea de scutire la plata impozitului pe clădiri conform art. 250 alin. (1) punctul 19 Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru Episcopia Romano Catolică Iasi;

38.    Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția” Amenajare platforme betonate Bazar, parcare și împrejmuire”;

39.    Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiiții „Consolidare versant cu piloți și refacere zid de sprijin str. S. Bărnuțiu (str. Sărăriei nr.124—126) aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2009”;

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Desființare parțială, consolidare, reabilitare si reamenajare Școala Primară Carol I

41.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2009 de constituire a Comisiei de analizare a oportunității și negocierii prețului în vederea preluării Sistemului de iluminat public din Municipiul Iași;

42.    Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a municipiului Iasi;

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a serviciilor de trasport public local de mărfuri în regim contractual;

44.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 86 din 29 februarie 2012 (completată prin HCL nr. 161/26.07.2012), privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași, pentru anul 2012 - 2013;

45.    Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea Actului Aditional la Documentul de Poziție prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale aDiS;

46.    Proiect de hotărâre privind însușirea unor documente aprobate în cadrul ședinței Adunării generale ADIS din data de 31.08.2012;

47.    Proiect de hotârâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOS. BUCIUM NR.79 întocmit pentru extindere locuinta, construire garaj si terasa acoperita pe teren proprietate privata persoana fizica ;

48.    Proiect de hotârâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOS. IASI-VOINESTI, numar cadastral 139025 întocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;

49.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, Iași, Str. Actor MILUȚĂ GHEORGHIU nr. 4 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice ;

50.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Zona GALATA, număr cadastral 139029 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoană fizică ;

51.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, BD.C.A.ROSETTI NR.23-25 modificare PUD aprobat cu HCL nr. 322/21.07.2008-modificare constructie in curs de executie, schimbare de destinatie din imobil de birouri in imobil cu locuinte colective, extindere pe teren proprietate privata persoana juridica ;

52.    Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Iași la proiectul european Cities for You, Cities for Europe(CT4EU) finanțat prin Programul „Europa pentru cetățeni”-Acțiunea „Înfrățiri de Orașe”;

53.    Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren proprietatea Municipiului Iași din administrarea Spitalului Clinic Dr. I.C.Parhon Iași în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof.Dr. George I.M. Georgescu Iași, B-dul Carol I nr. 50 Iași;

54.    Proiect de hotărâre privind înfrățirea Municipiului Iași cu orașul Cernăuți, din Ucraina;

55.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare a Municipiului Iasi;

56.    Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor Iașului 2012;

Ordinea de zi a fost completata cu următorul proiect:

C1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in

conditiile Legii 114/1996 în ședința din 29.08.2012.

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata doamnelor si domnilor! Deschidem sedinta ordinara a Consiliului local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 920/2012 completata prin Dispozitia 940/2012. Sedinta se desfasoara legal, absenteaza motivat domnul consilieri Buraga Sandu, doamna Camelia Gavrila intarzie. Trecem la procedura alegerii președintelui de ședința. Aștept propuneri din partea dumneavoastră.

Domnul consilier - Sorin Iacoban

As face o propunere in peroana domnului consilier Marius Ostaficiuc

Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi

Alte propuneri daca mai sunt daca nu trecem la vot. Cine este pentru alegerea domnului Ostaficiuc ca prededinte de sedinta?

Abtineri?

Voturi impotriva?

Domnule presedinte va rog sa va luati locul.

Totodata va supun aprobarii procesul - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 26 iulie 2012. Domnule presedinte aveti cuvantul.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da , multumesc. Trecem la interpelari daca sunt din partea colegilor consilieri.

Nu sunt interpelari atunci, domnul Grigore, da ? Mai sunt alte interpelari ? Nu sunt. Domnul Grigore va rog frumos.

Domnul consilier - Grigore Gabriel

Bine v-am regasit dupa 2 luni de pauza si apropo de cele 2 luni de pauza, am un prim punct pe care vreau sa vi-l supun atentiei si este legat ca deobicei de convocarea sedintelor de consiliul local.

Se pare ca nici dupa aproape 60 de zile de intrerupere a activitatii noastre in plen nu s-a gasit o cale ca aceasta sedinta sa poata fi anuntata in termenul ala legal de 5 zile pentru care la un moment dat am stat in sala, ne-am retras, am revenit, am boicotat s.a.m.d. Drept care din punctul meu de vedere astazi, pentru ca materialele ne-au fost puse la dispozitie cu mai putin de 24 ore inainte de inceperea sedintei ma voi abtine la votul pe toate cele 56 de proiecte de hotarare plus cele suplimentare daca mai sunt, iar de sedinta viitoare grupul consilierilor PDL va ataca in contencios absolut toate proiectele de hotarari votate in afara legii. Aveti o majoritate parlamentara in momentul de fata puteti schimba legea daca vi se pare ca noi cei din consiliul suntem inutili dar a ne pune cumva de fiecare data pentru ca daca ar fi o exceptie as accepta-o, dar e o regula ca aceste convocari sa se faca cu o zi, 2 inainte de desfasurarea sedintei. Ganditi-va ca ieri la ora 13.00 cand mi-am ridicat mapa mai erau aproape 17 mape de ridicat, in conditiile in care aveau deja loc sedintele de comisii. Spuneti -mi si mie in ce fel putem da un vot avizat cu care suntem datori cetatenilor Iasului in conditiile in care nu avem practic timp sa studiem aceste proiecte de hotarari si avem proiecte imporatante legate de Dalkia, legate de Salubris si cred ca toate sunt importante pentru cetateni ieseni. De aceea am rugamintea ca macar in proportie de 50%, dar v-am spus ca de acum vom ataca toate proiectele care nu intrunesc conditiile legale pentru a fi aprobate din acest punct de vedere. Un al doilea punct pe care vreau sa vi-l supun atentiei, este un memoriu pe cere l-am primit din partea unor cetateni care locuiesc intr-un bloc cu probleme de care stiu ca Primaria are stiinta, e vorba de blocul 1 de pe strada Spital Pascanu nr. 2, e un bloc care s-a rupt practic in doua datorita lipsei unei lucrari de consolidare a versantului, lucrari care ar trebui sa fie facute din bani publici, ce-am inteles de la cetateni este specificat si in memoriu, e insotit de un nr. de semnaturi ale locatarilor de acolo, faptul ca la nivelul Consiliului judetean se asteapta un raspuns din partea primariei, raspuns care pana in acest moment cel putin asa sustin dumnealor nu le-a fost furnizat. Lipsa acestui raspuns, Consiliul Judetean la randul lui nu poate face demersurile catre Minister pentru a aloca fondurile necesare consolidarii respectivei cladiri, situatia fiind inclusiv din materialele care sunt aici prezentate extrem de dramatica pentru el mai ales in contextul in care sezonul rece se apropie si probabil si cel al ploilor, nu stim exact ce se va intampla, pozele sunt extrem de elocvente, as ruga compartimentul din primarie care se ocupa de acesta problema daca poate sa preia cererea acestor cetateni. Si un ultim punct e un pic politic dar domnul primar o sa ma inteleaga pentru ca in mandatul trecut timp de sedinta in sedinta am primit observatii cum ca Guvernul Boc sau Ungureanu sau mai stiu eu ce guverne au mai fost nu au alocat bani Iasului, daca ne puteti prezenta in calitate de vicepresedinte PSD si de om care sta in fruntea acestei mese de consiliu, la sedinta viitoare un sumar al alocarilor facute de Guvernul Ponta catre Iasi pentru ca e deja un interval destul de lung de timp, in care verticala puteri are o singura culare politica, era acel paradis care ne sugera noua ca ar fi cel mai bun pentru Iasi si speram ca in viitoarea sedinta sa putem auzi cati bani au fost alocati CET -ului pentru ca era un punct aproape constant cati bani au venit in general in Municipiul Iasi de cand USL detine puterea pe toate palierele de la nivel national pana la cel local. Va multumesc tare mult !

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Va multumim si noi Au fost auzite solicitarile domnului consilier Grigore. Daca mai sunt alte intrpelari. Daca nu mai sunt interpelari vom trece la ordinea de zi de astazi. Domnul Chirica da.

Domnul Mihai Chirica - viceprimar

Buna ziua ! Referitor la blocul de pe Spital Pascanu nr. 1, noi am tinut in permanenta legatura cu reprezentantul proprietarilor de la cele 2 scari de bloc, s-a efectuat o expertiza care a fost prezentata si dumnealor. Din rezultatul expertizei cauza care a provocat deteriorarea cladirii este data de proasta intretinere, practic apele fluviale, apele de suprafata s-au infiltrat pana sub fundatie si au deteminat total o casare suplimentare a acesteia. Expertiza le-a fost prezentata pentru a-si asuma in conformitate cu legea costurile legate de consolidare, asteptam din partea lor un raspuns, noi vom inainta pentru programul anului viitor spre Consiliul Judetean, functie de decizia pe care proprietarii o iau, in incercarea de a introduce in programul de interventie pe reducerea sriscului seismic. Multumesc !

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Pentru ca domnul consilier Grigore vrea sa avem un dialog si politic, prima data o sa va raspund ca am o experienta de vreo 9 ani in Consiliul Local, si consilier local inca vreo 2 mandate, stiu bine ce se macina in consiliul asta local cam de vreo 17 ani. Si chiar acum cateva luni de zile. Va fost inaintata mapa cu cel putin 10 zile inainte. Nu am vazut o comisie sa se intruneasca cu 5 zile macar inainte. Si dumneavoastra la comisie si in special cei de la PDL ati venit la sedinta in plen fara sa mai mergeti la comisie. Eu nu spun ca nu aveti dreptate intr-un fel poate ca nu-i mapa cu 5 zile intocmita complet la Secretariat. A-ti fost viceprimar si ati vazut lucrul acesta. Rog Secretara Consiliului Local sa nu mai puna alte proiecte pe ordinea de zi decat cele care sunt cu 5 zile inainte de sedinta de consiliul local Dar rugamintea mea de aicea in colo sa monitorizez si eu cati consilieri vin la comisie ca sa se uite pe mapa si sa studieze mapa cu 5 zile inainte. Sa dam la presa dupa acea, care dintre consilieri isi fac treaba. Pentru ca deobicei veniti cu o zi inainte de sedinta si faceti si comisiile. Adica Comisia a avut loc ieri. Nu stiu daca ieri a fost un impediment pentru cineva ca sa nu poata lua mapa.

Nu facem dialog , interpelare si veti raspunde dialogul vom face daca aveti nevoie de audienta va invit in birou, dupa sedinta. Legat de cati bani a lasat , cati bani am luat de la Guvernul Ponta , vreau sa va spun ca spre deosebire de Guvernul Boc noi nu furam tara asta, nu o paraduim. De cand exista Guvernul Ponta, normalitatea in Romania incetul cu incetul se instaleaza. Pe de alta parte alocarea banilor se face pe principii normale cum spune legea, nu pe culoare politica. Si nu mai putem sa dam banii acuma pentru ca a-ti lasat visteria goala a tarii. Este goala. A-ti facut un Olchim cu 500 mil euro pierdere. Si acuma toti romanii trebuie sa stranga bani ca sa tina Oltchimul in viata. Acolo s-a furat 500 milioane in 3 ani de zile. Nu mai avem bani sa impartim la primarii. In toamna aceasta in schimb guvernul Ponta va face ceea ce nu a facut nici un Guvern pana acuma. Va aloca din cei 220 mil. de euro, 100 mil. pentru agricultura si inca 120 de mil. pentru administratia locala. Dar banii se vor aloca prin consiliul judetean nu prin primarii cum are culoarea politica primarul prin consiliile judetene... in functie de probleme care sunt importante in fiecare judet. Este o alta gandire care e mult mai serioasa si mai corecta .

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Multumesc daca mai sunt si alte interpelari. Domnul Ficu.

Domnul consilier - Anghel Ficu

Domnul Primar vreau sa va raspund eu la observatia catre consilieri legat de cand se intalneste comisia. Comisiile le convocam macar la o zi dupa ce avem mapa. De aceea ieri s-a intalnit comisia juridica banuiesc si economica pentru ca, cat de cat am avut anumite materiale, nu vreau sa aruncati asupra consilierilor ca nu vrem sa ne facem treaba, ne intalnim dupa ce avem documente pe care sa le discutam. Multumesc!

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Mulțumim frumos. Domnul Grigore, scurt, va rog frumos.

Domnul consilier - Grigore Gabriel

Mai aveam un punct separat de celelalte, e o rugăminte a colegilor din presa de a li se acorda statutul pe care il merita. De fapt ei sunt reprezentanti ai opiniei publice in sensul ca am inteles conditiile de jos din sala care le este alocata nu sunt cele mai bune, pana ieri le-a lipsit pana si mousul de la un calculator. Sunt convins ca se poate gasi la nivelul Consiliului Local o solutie pentru ca dumnealori sa poata beneficia de niste servicii civilizate demne de un oras membru europene din acest secol . In alta ordine de idei cred ca ar fi o idee buna ca institutia purtatorului de cuvant sa le arate si lor acelasi respect pe care il primesc din partea celor din presa, in sensul ca ieri am inteles ca o intalnire programata la o ora a avut loc cu aproape 2 ore in intarziere si e o practica si nu o exceptie asa cum era vorba si de convocarile consiliului local. Cred ca ar fi util deasemenea pentru dumnealor si e ideea mea de avea jos un stiu eu un fiset cu informatiile care sa le fie pusa la dispozitie chiar daca nu exista un purtator de cuvant prezent la aceea ora care sa le furnizeze o anumita informatie dar informatie pe care primaria considera util sa le comunice, sa fie aflate acolo. E o rugaminte a tuturor celor care sunt sa zicem in contact cu primaria din partea organelor de presa. Iar domnului primar vreau sa-i spun ca sedintele de comisii au presedinti, comisiile au presedinti, secretari si vicepresedinti din USL, deci dumnealor sunt cei care sunt responsabili de convocarea sedintelor.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Multumim frumos. Domnul Chirica vrea sa raspunda .

Domnul viceprimar Mihai Chirica

As vrea sa imi permit sa comentez un pic subiectul legat de presa pentru ziua de ieri. Intr-adevar a fost convocata o conferinta la ora 13:30, la care trebuia sa ma prezint, dar datorita faptului ca am fost in Comisia economica si juridica am mai intarziat. Nu se datoreaza neaparat purtatorului de cuvant ci faptului ca nu neam putut prezenta la conferinta din motive obiective. Au fost destul de multe proiecte de discutat si chiar dezbateri indelungi asupra lor. Daca e nevoie, pot sa imi cer eu scuze pentru incidentul de ieri si in general nu se intampla acest lucru.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Pe mine ma bucura foarte mult ca in sfarsit presa ieseana are un purtator de cuvant.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc, presedinte de sedinta

Multumim frumos, daca mai sunt alte interpelari, daca nu mai sunt interpelari vom trece la punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier...a, a fost supus, ma scuzati... Doamna secretara ne atrage atentia ca in mod legal ar trebui sa supusa ordinii de zi la inceput, ceea ce este corect. Va supun votului dumneavoastra ordinea de zi de astazi, cu completarea nr. 940, punctul C1, cred ca da?. Multumesc. Cine este pentru? (24 voturi). Majoritate. Cine este impotriva? Se abtine cineva? Domnul Grigore se abtine. A fost consemnat. Multumim frumos.

In acest caz, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant din partea Partidului Democrat Liberal in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

Avem aici un proces verbal al comisiei de validare, iar ca propunere din partea PDL il avem pe domnul Birhala Constantin. Supun votului dumneavoastra validarea mandatului de consilier local al domnului Birhala Constantin.

Cine este pentru? (25 voturi)

Va multumesc!

Se abtine cineva?

Impotriviri?Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost validat.

Domnul Birhala Constantin va rugam sa mergeti sa depuneti juramantul de consilier local.

Domnul consilier Birhala Constantin

”Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Iasi. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

(Doamna consilier Camelia Gavrila intra in sala)

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc, presedinte de sedinta

Da, uram succes domnului Birhala Constantin in noul mandat. Va multumim! Vom trece la punctul 3 pe ordinea de zi.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 octombrie 2011

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Atunci supun votului dumneavoastra acest punct.

Cine este pentru?(25 voturi)

Abtineri? O abtinere domnul Grigore.

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012

Interventii? Domnul Chirica are un amendament, da?

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Propun un amendament la rectificarea bugetara in sensul disponibilizării sumei de 660.000 lei din Capitolul 70.02.71 care defineste lista de investitii din bugetul propriu al Municipiului Iasi si repartizarea acestei sume in capitolul “Transferuri interne” pentru a sustine programul de reabilitari termice pentru programul finantat de fonduri europene, atat pentru partea de consultanta cat si pentru partea de proiectare. Multumesc!

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc, președinte de sedinta

Va multumim frumos! Cu amendamentul specificat de domnul viceprimar va supun votului dumneavoastra acest punct.

Cine este pentru? (25 voturi)

Abtineri? O abtinere.

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr. 3/2012 privind realizarea proiectului “Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere”.

Sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru? (25 voturi)

Cine se abtine? O abtinere.

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 4/2012 privind realizarea proiectului ” Reabilitare linie tramvai Iași - Dancu”

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru? (25 voturi)

Cine este impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere.

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2011 privind realizarea proiectului „Consolidare si restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași”

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru? (25 voturi)

Cine este impotriva?

Cine se abtine? O abtinere.

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 73/2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului „ Regenerare urbană Zona Lăpușneanu - Piața Unirii”

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru? (25 voturi)

Cine se abtine? O abtinere.

Cine este impotriva?

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 144/2012

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru? (23 voturi)

Cine se abtine? Trei abtineri.

Cine este impotriva?

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 11/2011

Interventii? Nu sunt.

Cine se abtine? O abtinere.

Cine este impotriva? Nu este.

Cine este pentru?(25 voturi).

Proiectul a fost validat.

Proiectul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași

Interventii la acest punct nu sunt.

Cine se abtine? O abtinere.

Cine este impotriva?

Cine este pentru?(25 voturi)

Proiectul a fost votat si validat.

Proiectul nr. 12

Proiect de hotârâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012 ("Contractul de Delegare") și încredințarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C. Dalkia Termo Iași S.A. începând cu Data Începerii, astfel cum este definită în Contractul de Delegare, după îndeplinirea tuturor condițiilor precedente prevăzute la Clauza 3 (Condiții Precedente) din Contractul de Delegare

Interventii la acest punct? Nu avem.

Cine este pentru? (22 voturi)

Cine se abtine? 4 abtineri.

Cine este impotriva? Nu sunt.

Proiectul a fost validat.

Proiectul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea consumurilor energetice specifice pentru S.C. DALKIA TERMO IAȘI S.A. utilizate la fundamentarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică

Interventii daca sunt? O interventie, domnul Boca...

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Domnule primar, stimati colegi, stimata audienta, tin sa atrag atentia ca acest proiect cu nr. 13 a fost pus la dispozitia noastra abia astazi, si, in consecinta, consilierii PP DD se vor abtine de la votarea acestui proiect. Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc, președinte de sedinta

Va multumesc frumos. Alte interventii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastra acest punct de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?(21 voturi)

Cine este impotriva?

Si abtineri? 5 abtineri de aceasta data.

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind darea în administrare si exploatare către R.A.T.P. Iasi a unui numar de 20 de autobuze DAF second hand

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru? (25 voturi)

Cine se abtine? O abtinere.

Cine este impotriva? Nu sunt.

Proiectul a fost validat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

Interventii daca sunt? Nu sunt.

Cine este pentru? (25 voturi)

Abtineri? O abtinere.

Cine este impotriva? Nu sunt impotriviri.

Prin urmare proiectul a fost validat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Iași însușit prin H.C.L. 547/2009, cu terenul în suprafață de 3382 mp, situat în Str. Vitejilor nr. 2 Cartier Dacia, precum si suplimentarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită către parohia Invierea Domnului cu 582 mp

Daca sunt intervenții...Nu sunt.

Cine este pentru?(25 voturi)

Impotriviri?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul a fost validat, imi cer scuze.

Proiectul nr. 17

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al municipiului Iași cu terenul in suprafata de 31,32 mp situat in Iasi str. Roadelor nr. 4 precum si concesionarea directa a acestui teren catre MOTCAN DORIN in vederea extinderii constructiei

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Cine se abtine? Domnul Grigore. O abtinere.

Cine este impotriva?

Cine este pentru?(25 voturi)

Proiectul a fost validat.

Proiectul nr. 18

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al municipiului Iași cu terenul in suprafata de 3,60 mp situat in Iași B-dul Nicolae Iorga nr. 24, bl. C1 precum si concesionarea directa a acestui teren catre S.C.ELIZA STILE S.R.L. în vederea extinderii spațiului existent

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Cine este pentru? (25 voturi)

Cine se abtine? O abtinere.

Daca sunt impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost validat.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iași, Str. Războieni nr. 3, de pe S.C.HPD-EXIM SRL pe S.C. IMPEX ROMCATEL S.A.;

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul aferent drumului de acces DCL 4300, în vederea implemenării proiectului „Zona de Agrement Ciric”;

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 2 abțineri.

Proiectul a fost aprobat cu doua abtineri.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. 167/2012, cu bunurile imobile cuprinse în Anexa nr. 1;

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 13 a H.C.L. nr.72/2011 de însușire a domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a următoarelor terenuri:terenul în suprafață de 140 mp situat în Iași -Aleea Tudor Neculai, T 188, parcela 1(7917/1) și a terenului în suprafță de 64,23 mp situat în Iași- str. Pantelimon, intersectie cu str. Maior Popescu Eremia, T13, parcela 1(449/5/2);

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului lasi însusit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 140,59 mp situat în zona Lăpușneanu - Banu si atribuirea acestuia in folosință gratuită Bisericii Banu;

Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen Președinte de ședință:

...avem la contract o durată de determinat de stabilit dacă sunt propuneri pentru durata...am inteles ca propunerea este pe durata existentei obiectivului, bisericii Banu daca sunteti de acord si dumneavoastra ?

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 2 abtineri.

Proiectul a fost aprobat cu doua abtineri.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași si administrate de consiliile de administrație ale unitaților de învățământ;

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului de sport, în suprafață de 250 mp, situat în incinta Colegiului Economic Administrativ din Iași, str. Sărăriei nr. 35; Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 43,82 mp situat în Iași str. Brândusa nr.11A, aflat în domeniul privat al municipiului Iași;

Domnul Consilier Boca Florin Adrian

Cred ca ar fi normal pentru transparenta ca si din partea grupului PPDD in componenta Comiisiilor constituite pentru vanzare sa fie un membru mi s-ar parea normal pentru o transparenta totala

Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen Președinte de ședință:

.. .nu sunt membri dar puteti participa oricand la aceste comisii in calitate de consilier local deci nu va impiedica nimeni pentru transparenta cum ati spus si dumneavoastra, sa participati la sedinta comisiei...

Domnul Consilier Boca Florin Adrian

...multumesc dar as dori in momentul in care sunt constituite comisiie , poate ar fi de bun augur si prezenta unui membru PPDD pentru ca nu vad cu ce..

Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen Președinte de ședință:

.comisiile au fost constituite la inceputul mandatului dar repet prezenta dumneavoastra v-a fi anunta de catre Secretariatul tehnic pentru a putea participa la aceste comisii

Domnul Consilier Boca Florin Adrian

.in consecinta noi grupul PPDD noi la cele 4, la urmatoarele puncte 25, 27, 28, 29 ne vom abtine pentru faptul ca nu avem membri.

Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen Președinte de ședință:

.daca nu sunt alte interventii , nu sunt, atunci supun votului dumneavoastra proiectul nr. 27

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ?

Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iași:

O sa vedem daca nu putem completa aceasta comisie cu membri supleanti si atunci sa propunem membri supleanti si de la PDL si de la PPDD.propuneti membri supleanti ca sa fie in comisie ca sa nu mai fie discutii.doi membri supleanti unul de la PDL si de la PPDD

Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen Președinte de ședință:

Putem completa cu propunerea dumneavoastra .supunem la vot punctul numarul 27 cu amendamentul privind completarea comisiei cu un membru supleant in persoana doamnei consilier Anca Preda din partea PPDD.

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iași Str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, parter, în suprafață de 44,20 mp;

... cu acelasi amendament ca doamna consilier Anca Preda din partea PPDD sa faca parte din comisie.

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 29 cu acelasi amendament

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iași, Str. Pasaj Cuza Vodă nr. 6 , în suprafață de 12,75 Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat cu amendament.

Punctul nr. 30 cu acelasi amendament

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iași, Str. Bașotă nr. 2 , în suprafață de 32,00 mp;

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat cu amendament.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară Iași a punctului termic nr. 13, situat în Str. Decebal;

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea trasmiterii în administrarea D.A .P.P.P. a spațiilor situate în puncte termice și care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2002 ; Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuințe disponibile , construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a suprafeței de teren de 313 mp situat în municipiul Iași, Str. Mitropolit Varlaam f.n. și aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Iași si o persoană fizică ;

^este o solicitare a comisiei de urbanism ca nu are acest aviz pentru acest punct si propun scoaterea de pe ordinea de zi daca sunteti de acord ?

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 abtinere.

Proiectul a fost amanat.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Episcopia Romano-Catolică Iași.

Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 2 abtineri.

Proiectul a fost aprobat cu doua abtineri.

Domnul Consilier Catalin Bulgariu:

La art. 2 trebuie trecuta perioada de timp, iar eu propun ca aceasta perioada sa fie pana la 31.05.2014 asa cum este contractul in acest moment.

Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen Președinte de ședință:

... in contractul anterior a fost mentionata perioada respectivva se mentine perioada.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Dacă mai sunt alte interventii?

Supun votului dumneavoastra punctul nr. 36 Proiectul nr. 36

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Episcopia Romano-Catolică Iași;

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? 2 abtineri.

Va multumesc, proiectul a fost votat.

Proiectul nr. 37

Proiect de hotărâre privind cererea de scutire la plata impozitului pe clădiri conform art. 250 alin. (1) punctul 19 Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru Episcopia Romano Catolică Iasi;

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? O abtinere, doua abtineri.

Proiectul a fost votat.

Proiectul nr. 38

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția” Amenajare platforme betonate Bazar, parcare și împrejmuire”;

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cineva impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul a fost votat.

Proiectul nr. 39

Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiiții „Consolidare versant cu piloți și refacere zid de sprijin str. S. Bărnuțiu (str. Sărăriei nr.124— 126) aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2009”;

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul a fost votat.

Proiectul nr. 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Desființare parțială, consolidare, reabilitare si reamenajare Școala Primară Carol I ”;

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Abtineri? O abtinere.

Cineva impotriva?

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

Domnul Grigore.

Si la biserica si la scoala. Da

Daca ati intrat in discursul domnei Gavrila, ve-ti discuta dupa aia, nu stiu cum o scoateti, treaba dumneavoastra.

Proiectul nr. 41

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2009 de constituire a Comisiei de analizare a oportunității și negocierii prețului în vederea preluării Sistemului de iluminat public din Municipiul Iași;

Daca sunt interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Cine se abtine ? o abtinere.

Cineva impotriva. Nu sunt voturi impotriva.

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 42

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a municipiului

Iasi;

Interventii? Nu sunt.

Domnul Birhala, interventii, nu? Da.

Cine este pentru?

Cineva impotriva?

Abtineri? Doua abtineri.

Proiectul a fost votat.

Proiectul nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a serviciilor de trasport public local de mărfuri în regim contractual;

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Cine se abtine ? o abtinere.

Cineva impotriva ? nu sunt voturi impotriva.

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 44

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 86 din 29 februarie 2012 (completată prin HCL nr. 161/26.07.2012), privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași, pentru anul 2012 - 2013;

Cine este pentru ?

Cine se abtine ? o abtinere.

Cineva impotriva ? nu sunt.

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 45

Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea Actului Aditional la Documentul de Poziție prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS;

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine? O abtinere.

Cu o abtinere, proiectul a fost abrobat.

Proiectul nr. 46

Proiect de hotărâre privind însușirea unor documente aprobate în cadrul ședinței Adunării generale ADIS din data de 31.08.2012;

Cine este pentru?

Cine se abtine? O abtinere.

Cine este impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 47

Proiect de hotârâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOS. BUCIUM NR.79 întocmit pentru extindere locuinta, construire garaj si terasa acoperita pe teren proprietate privata persoana fizica ;

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ? o abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 48

Proiect de hotârâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOS. IASI-VOINESTI, numar cadastral 139025 întocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ? avem o abtinere.

Proiectul a fost votat.

Proiectul nr. 49

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, Iași, Str. Actor MILUȚĂ GHEORGHIU nr. 4 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice ;

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ? o abtinere.

Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 49, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, Iași, str. .., scuzați.

Proiectul nr. 50

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Zona GALATA, număr cadastral 139029 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoană fizică ;

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Cine se abine ? o abtinere.

Cine este impotriva ?

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, BD.C.A.ROSETTI NR.23-25 modificare PUD aprobat cu HCL nr. 322/21.07.2008-modificare constructie in curs de executie, schimbare de destinatie din imobil de birouri in imobil cu locuinte colective, extindere pe teren proprietate privata persoana juridica ;

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ? o abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 52

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Iași la proiectul european Cities for You, Cities for Europe(CT4EU) finanțat prin Programul „Europa pentru cetățeni”-Acțiunea „Înfrățiri de Orașe”;

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine? O abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 53

Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren proprietatea Municipiului Iași din administrarea Spitalului Clinic Dr. I.C.Parhon Iași în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof.Dr. George I.M. Georgescu Iași, B-dul Carol I nr. 50 Iași;

O interventie, domnul Iacoban.

Pentru stabilirea perioadei contractuale.

Domnul consilier lacoban Sorin

In hotarare e prevazut la articolul 2, durata de ..., discutia a fost pe toata perioada existentei imobilului, Centrului Imagistic. Cu acest amendament.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

Cu amendamentul domnului lacoban, supun votului dumneavoatra proiectul nr. 53.

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 54

Proiect de hotărâre privind înfrățirea Municipiului Iași cu orașul Cernăuți, din Ucraina;

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cineva impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 55

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare a Municipiului Iași;

Avem o interventie din partea domnului primar.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

As ruga sa fiti de acord ca prin aceasta hotarare sa dercenam, sa acordam titlu de cetatean de onoare doar domnului academician Dan Haulica si domnului Alin Mocanu Moldoveanu campion olimpic din 2012, intrucat la domnul academician Barbu nu avem acordul deocamdata si am vorbit cu dumnealui ieri nu doreste, nu avem acordul, mai bine ca sa nu discutam mai mult.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

Da, fara acordul de vointa a celui nominalizat, supun votului dumneavoastra cu amendamentul domnului primar, da deci pentru domnul Haulica si domnul Moldovenu.

Cine este pentru acest proiect? Multumim.

Cine este impotriva?

Cine se abtine? Nici o abtinere.

Proiectul a fost votat in unanimitate si aprobat.

Proiectul nr. 56

Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor lașului 2012;

Daca avem interventii? Nu sunt intrventii.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cineva se abtine? O abtinere.

Proiectul a fost aprobat.

Avem si completare, punctul C1 de pe ordinea de zi.

Proiectul nr. 1

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala contituita in conditiile Legii 114/1996 in sedinta din 29.08.2012;

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Cineva se abtine? Sigur.

Impotriviri?

Si cine este pentru?

Va multumesc, proiectul a fost aprobat.

Va multumesc frumos, va rog frumos, o interventie.

Avem doua interventii, va rog frumos sa luati loc.

Doamna consilier Bogdanici Camelia

As dori sa dau un semnal, eu personal as dori sa primesc materialele pe internet, cred ca va fi o reducere a banilor pe care le dam pe toner, pe hartii, si cred ca sunt colegii care vor fi de acord. Deci eu una propun ca mie sa mi se dea in format electronic.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Secretariatul tehnic da aceste materiale pe internet.

Doamna consilier Bogdanici Camelia

Stiu, stiu nu mai doresc ca acel formular sa fie tiparit, si sper sa fie un semnal eco, cred ca daca vom fi intrebati fiecare vom face o reducere, si cred ca si munca unui om sau a unor oameni v-a fi redusa.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Daca si ceilalti colegi de ai nostri sunt de acord, propun chiar votului dumneavoastra ca sa nu mai primim aceste materiale in forma scrisa, pentru reducerea bugetului Municipiului Iasi. Cu anexe.

Ne se vorbeste la microfon.

Da, atunci vom retine. Am retinut atunci propunerea doamnei, mai avem o interventie. Domnul Grigore.

Domnul consilier Grigore Gabriel

O ultima completare, imi cer scuze chiar daca am fost numit purtator de cuvant al presei nu mi-am facut datoria pana la capat. Exista o solicitare a dumnealor, pe care am uitat eu sa o mentionez eu in intepelarea mea, prin care dumnealor solicita inlocuirea purtatorului de cuvant al Primarie, au spus ca vor face si o lista de semnaturi daca v-a fi necesar sau macar o schimbare de atitudine din partea dumnealui fata de presa.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da a fost retinuta si propunerea domnului consilier. Daca mai sunt alte interventii? Nu sunt. Va multumim frumos, ne vedem la urmatoarea sedinta. Va multumesc. Sedinta este inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA MARIUS EUGEN OSTAFICIU

SECRETAR MUNICIPIUL IASI DENISA LILIANA IONASCU