Hotărârea nr. 99/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC Servicii Publice Iaşi SA

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al SC Servicii Publice Iași SA

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 15082/20.02.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli activității S.C.”Servicii Publice Iași” S.A. pe anul 2012 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul

2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici ;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 al S.C. Servicii Publice Iași” S.A. conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Iași; SC “Servicii Publice Iași” S.A., Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. “ Servicii Publice Iași” S.A

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Camelia Gavrilă


Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

9

Nr. 99 din 30 martie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 99 din 30 martie 2012