Hotărârea nr. 97/2012

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011

MUNICIPIUL IAȘI ONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul nr. 26820/26.03.2012 privind necesitatea alocarii sumei de 1486,06 mii lei reprezentand sulta conform sentintei civile nr.13007/30.09.2010 pentru imobilul situat in Iasi, strada Cuza - Voda nr.83, actual 2. ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 23662/15.03.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2985/16.12.2011 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumei de 1536.06 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2011, dupa cum urmeaza:

Cap. 65.02.71 Invatamant: 50 mii lei din care:

Gradinita cu program prelungit nr. 13 - articol bugetar 71.01.02 - 50 mii lei

Cap.70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica    1486,06 mii lei

Achizitii imobile    71.01.01    1486,06 mii lei

Art. 2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Economice si Finante

Publice Locale Iasi, Directiei Tehnice si Invest itii, Gradinitei cu program prelungit nr. 13 Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art. 3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directia Tehnica si Investitii si Unitatea de Invatamant Preuniversitar de Stat.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrilă


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 97 din 30 martie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 97 din 30 martie 2012