Hotărârea nr. 96/2012

HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedinta

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

Privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 247/22.07.2002, privind privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul alesilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.35 si art.40 alin.(1) ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Iasi doamna consilier Camelia Gavrila, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, doamnei Camelia Gavrila și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 96 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

26

Pentru

15

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

11

2 / 2 la H.C.L. nr. 96 din 29 februarie 2012