Hotărârea nr. 95/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărarii Consiliului Local Iaşi nr. 427 din 9 decembrie 2011

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 427 din 9 decembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 14836/20.02.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiiții;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Comunei Țuțora nr.16 din 04

5    5

aprilie 2005 privind aprobarea concesionării Consiliului Local Iași a unei suprafețe de teren de 50 ha din suprafața de pășune a Comunei Țuțora pentru proiectul privind Managementul integrat al deșeurilor în Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.192 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea concesionării de la Consiliului Local al Comunei Țuțora Iași a unei suprafețe de teren de 50 ha din suprafața de pășune a Comunei Țuțora pentru proiectul Managementul integrat al deșeurilor în Municipiului Iași ;

Având în vedere adresa nr. 5926 din 13.05.2011 transmisă de Consiliul Județean Iași, prin care se solicită clarificarea regimului juridic al terenurilor ce urmează a fi puse la dispoziția Consiliului Județean Iași, prin proprietarul de drept Consiliul Local Țuțora în vederea promovării proiectului „Sistem de Managementul Integrat al deșeurilor în județul Iași”;

Având în vedere Avizul nr.1335 din 01.09.2008 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului situat în Comuna Țuțora, a suprafeței de 270.000,00 mp teren;

Având în vedere faptul că Județul Iași - Consiliul Județean Iași este beneficiarul PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.02 - “Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor în domeniul deșeurilor”, scopul asistentei tehnice fiind pregatirea unui proiect de management integrat al deșeurilor pentru Județul Iași în vederea obținerii finanțării investițiilor necesare pentru conformare prin intermediul Programului Sectorial Mediu 2007- 2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S.;

Având în vedere Programul Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 2 -“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenție 1 - “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”;

Având în vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii Judetului Iasi cu alte unitati administrative - teritoriale din judet in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi pentru realizarea “Proiectului Major de Investitii in Domeniul Deseurilor din Judetul Iasi”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 354/30.10.2006 privind implementarea proiectului “Management Integrat al Deșeurilor în Iași”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 420/2011 privind aprobarea modificării și încetării convenției de finanțare nr. 5542/26.10.2006, încheiată între Consiliul Local Iași și Ministerul Mediului și Pădurilor;

Având în vedere adresa nr. 1441 din 15.05.2012 și înregistrată la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 13712/15.02.2012, prin care Consiliul Județean Iași solicit acceptul Primăriei Municipiului Iași privind renunțarea la terenul în suprafață de 15,5 ha din suprafața de 27 ha scoase din circuit agricol în vederea definitivării investițiilor neterminate din cadrul conveției de finanțare nr, 5542 /26.10.2006 pe proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași .

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 322/2011 privind adoptarea unor măsuri aferente proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 427 din 9 decembrie 2012 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune din 22.06.2005 încheiat între Consilulul Local al Municipiului Iași și Consiliul Local al Comunei Țuțora;

5    5    7

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Contractului de Concesiune din 22.06.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iași și Consiliul Local al Comunei Țuțora în sensul diminuării suprafeței de teren concesionate de la 50 ha inițial la 11,5 ha, conform Plan de situație intocmit de catre proiectant Romair Consulting Bucuresti, anexat la prezenta hotarare.

Art.2 Modificarea Contractului de Concesiune va face obiectul unui Act Adițional încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iași și Consiliul Local al Comunei Țuțora, ulterior încheierii actelor juridice de transfer al obligațiilor asumate de Consiliul Local al Municipiului Iași prin Contractul de colaborare nr. 432231/14.06.2005 în parteneriat cu Consiliul Local Țuțora , către Consiliul Județean Iași , proporțional cu suprafața preluată, în scopul implementării proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Actul Aditional prevăzut la Art.2.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Judetean Iași, Consiliului Local al Comunei Țuțora, Directiei Tehnice și Investiții- Serviciul Unitate Implementare Proiecte de Mediu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Unitate Implementare Proiecte de Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Avram Iacoban    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 95 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

9

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 4 la H.C.L. nr. 95 din 29 februarie 2012