Hotărârea nr. 94/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 65/31.01.2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA TOMESTI numar cadastral 18877 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de locuire atelier confectii mobilier anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 65/31.01.2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, ZONA TOMESTI, numar cadastral 18877, intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de locuire, atelier confectii mobilier, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea inregistrata la Primaria Municipiului Iasi nr. 15652/21.02.2012, prin care domnul Lucescu Razvan solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 65/31.01.2012 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal -Iasi, Zona Tomesti, numar cadastral 18877, prin indreptarea erorii materiale: indicatorii urbanistici POT:50% si CUT:1,18, vor fi corectati cu valoarile:POT:11% si CUT:0,50.

Avand in vedere ca reducerea indicatorilor urbanistici a fost impusa prin avizul emis de SC Apavital SA nr. 331/29.12.2011 prin care regia specifica ca pe amplasamentul studiat prin PUZ, are in exploatare retele de aductiune de apa (dimensiuni de 600 mm pana la 1200 mm) si in consecinta sunt necesare retrageri ale zonei edificabile cu aliniamente recomandare fata de axul conductelor de aductiune.

Avand in vedere Nota de Fundamentare intocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.50/199, privind autorizarea executarii constructiilor republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

A

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 65/31.01.2012, modificându-se art. 1, in sensul corectarii indicatorii urbanistici: POT: 50% si CUT: 1,18, vor fi corectati cu valorile: POT: 11% si CUT: 0,50.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Lucescu Razvan si Elena Tatiana (com. Miroslava, sat. Valea Adanca, jud. Iasi) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 94 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 94 din 29 februarie 2012