Hotărârea nr. 93/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 40/2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI STR. FANTANILOR NR. 30A intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 40/2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, STR. FANTANILOR NR. 30A, intocmit in vederea

extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea 15655/21.02.2012 prin care doamna Cobzaru Alina Andreea solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 40/31.01.2012 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - Iasi, str. Fantanilor nr. 30A, prin indreptarea erorii materiale: indicatorii urbanistici POT: 80% si regim de inaltime: P+M, vor fi corectati cu valoarile: POT:70% si regim de inaltime: P+2E;

Avand in vedere faptul ca modificarea procentului de ocupare de la 80% la 70% s-a datorat unei retrageri a limitei zonei edificabile cu 2,00 m fata de str. Fantanilor in conformitate cu conditionarile impuse de avizul SC Apavital SA;

Avand in vedere faptul ca regimul de inaltime P+M precizat in hotarare s-a referit la regimul existent al imobilului de locuinte, regimul de inaltime P+2E pentru propunerea solicitata a fost omis dintr-o eroare de redactare;

Avand in vedere Nota de Fundamentare intocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii constructiilor republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

A

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 40/31.01.2012, modificându-se art. 1, in sensul corectarii indicatorilor urbanistici: POT: 80% si regim de inaltime: P+M vor fi corectati cu valorile: POT:70% si regim de inaltime P+2E.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, doamnei Cobzaru Alina Andrea (Mun. Iasi, str. Fantanilor nr. 30Ași Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 93 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 93 din 29 februarie 2012