Hotărârea nr. 90/2012

HOTĂRÂRE atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate-Filiala Judeţeană Iaşi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate-Filiala Județeană Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 15718/21.02.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitarea nr. 6747/23.01.2012 înaintată de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate -Filiala Județeană Iași și procesul verbal nr. 14898/20.02.2012 al Comisiei pentru atribuire spații către asociații, fundații și partide politice;

Avand in prevederile art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atribuie în folosință temporară spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 43, parter, județul Iași, în suprafață totală de 37,67 mp, către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate-Filiala Județeană Iași, pentru o perioadă de 1 (unu) an.

1 / 2 la H.C.L. nr. 90 din 29 februarie 2012

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate-Filiala Județeană Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 90 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

20

A

Împotrivă

1

Abțineri

5

5

2 / 2 la H.C.L. nr. 90 din 29 februarie 2012