Hotărârea nr. 9/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL 503/2008 privind cofinanţarea proiectului eGOS. eGuidance and eGovernment Services pe Programul FP7 - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 2007

MUNICIPIUL IAȘI NSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL 503/2008 privind cofinanțarea proiectului eGOS.

eGuidance and eGovernment Services pe Programul FP7 - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 2007

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie

2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 7062/24.01.2012 întocmită de Serviciul Informatizare,

Având în vedere H.C.L 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale,

Având în vedere H.C.L 503/2008 privind cofinanțarea proiectului eGOS. eGuidance and eGovernment Services pe Programul FP7 - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 2007,

Având în vedere Contractul de grant numarul CIP ICT PSP 224971;

Având în vedere Adresa nr. INFSO/H3/MM/en/ARES(2012)53964 a Comisiei Europene,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică art.2 din HCL 503/2008 dupa cum urmează: „Se aprobă organizarea și desfășurarea activităților din proiect, precum și cofinanțarea proiectului eGOS. eGuidance and eGovernment Services cu suma de 110 642.0 Euro fara TVA, precum și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat în contextul aplicării principiului rambursării.”

Art.2 Se completează HCL 503/2008 cu art. urmator: „Durata de implementare a proiectului „eGOS. eGuidance and eGovernment Services” pe Programul FP7 - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 2007, este 01/11/2008-30/04/2012, conform adresei nr. INFSO/H3/MM/en/ARES(2012) 53964 de la Comisia Europeana”

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, , Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Informatizare și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Informatizare.

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 9 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 9 din 31 ianuarie 2012