Hotărârea nr. 89/2012

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008

încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.15668/21.02.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitarea nr. 5928/19.01.2012 formulată de Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași;

Avand in vedere prevederile art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași    nr.

147/31.03.2008 cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Contractul de comodat nr. 10471/27.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași si a Actului aditional la Contractul de comodat nr. 10471 din 22.05.2008;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași, pentru o perioadă de 1 (un) an.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Federației Comunității Evreilor din România-Comunitatea Evreilor Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 89 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 89 din 29 februarie 2012