Hotărârea nr. 88/2012

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 345/2009 referitoare la participarea Municipiului Iaşi la proiectul european „SEE GSR – Model de responsabilitate sociala si excelentă in guvernare locală: o abordare inovativă a calitătii în servicii publice” finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala – Sud Estul Europei

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 345/2009 referitoare la

participarea Municipiului Iași la proiectul european „SEE GSR - Model de responsabilitate sociala si excelentă in guvernare

locală: o abordare inovativă a calitătii în servicii publice” finanțat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 11292/07.02.2012 întocmita de Serviciul Relatii Internationale Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 345/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european „SEE GSR - Model de

responsabilitate sociala si excelentă in guvernare locală: o abordare inovativă a

calității în servicii publice’” finanțat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Avand in vedere Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare remis de Liderul de proiect;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 7, lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se completează Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 345/2009 cu art. următor: „Durata de implementare a proiectului „SEE GSR - Model de responsabilitate

sociala si excelentă in guvernare locală: o abordare inovativă a calitătii în servicii

publice'” finanțat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei, este 01/04/2009 - 30/09/2012, conform Amndamentului nr 3 la Contractul de finantare ”.

Art.2 Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 345/2009 rămân neschimbate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Serviciului Relatii Internationale si Comunicare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Serviciul Relatii Internationale si Comunicare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 88 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 88 din 29 februarie 2012