Hotărârea nr. 87/2012

HOTĂRÂRE privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere nota de fundamentare inregistrata sub nr. 8887/30.01.2012 întocmită de Politia Locala Iasi ;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se reorganizează Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice care se desfășoară pe raza administrativă a Municipiului Iași, înființată prin H.C.L. nr. 200/2004 si va avea următoarea componență :

1.    Primarul Municipiului Iași ;

2.    Secretarul Municipiului Iași

3.    Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Iași;

4.    Șeful Poliției Municipiului Iași;

5.    Șeful Poliției Locale Iași;

6.    Șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași;

A

Art.2 În cazul în care membrii comisiei nominalizați la art. 1 pct. 3, 4, 5, 6 nu pot participa la ședințele comisiei, vor fi reprezentati de persoane imputernicite in acest sens.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Poliției Municipiului Iași, Poliției Locale Iași, Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, mentionati la art.1 din prezenta hotarare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 87 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 87 din 29 februarie 2012