Hotărârea nr. 85/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de functii la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi str. Pantelimon Halipa nr. 14 Iasi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de functii la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand în vedere referatul de specialitate nr.15872/22.02.2012, întocmit de Serviciul Investiții;

5    7

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 48/2010 care modifica Legea nr. 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile art.15 din HG nr. 56/2009 privind Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 42 si 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 283/2011 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Statul de funcții la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14 Iasi, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Spitalului Clinic de Recuperare Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași si de catre Directia Tehnica si Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 85 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 85 din 29 februarie 2012