Hotărârea nr. 83/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea ieşirii din indiviziune asupra terenului in suprafata de 1609 14 mp situat in mun. Iasi str. Otilia Cazimir (fosta Bucsinescu) nr. 19 proprietatea doamnei Anton Carmen si a Municipiului Iasi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea ieșirii din indiviziune asupra terenului in suprafața de 1609,14 mp situat in mun. Iasi, str. Otilia Cazimir (fosta Bucsinescu) nr. 19,

proprietatea doamnei Anton Carmen si a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 66047/02.08.2011 emisa de Serviciul Urbanism, Institutia Arhitectului Sef;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 12577/10.02.2012, întocmită de Serviciul G.I.S.-Cadastru;

Avand in vedere Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr.1428/01.07.2008 privind restituirea în natura a terenului din Iași - str. Otilia Cazimir nr.19 in beneficiul doamnei Anton Carmen;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr. 167/23.01.2012 privind dezmembrarea terenului din str. Otilia Cazimir nr.19;

Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 12056/09.02.2012, prin care doamna Anton Carmen, prin mandatar Golovcencu Ioan Gheorghe solicita ieșirea din indiviziune cu privire la terenul situat in mun. Iasi, str. Otilia Cazimir nr. 19;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă ieșiriea din indiviziune dintre Anton Carmen si Municipiul Iasi asupra terenului in suprafata de 1609,14 mp situat in Municipiul Iasi, str. Otilia Cazimir (fosta Bucsinescu) nr. 19, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 123259 a Municipiului Iasi, avand numar cadastral 19504, conform cotelor indivize mentionate in Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1428/01.07.2008, astfel:

1.    Anton Carmen va lua in deplina si exclusiva proprietate Lotul nr. 1, asa cum este identificat in Anexa 1 la prezenta hotarare, lot compus din terenul in suprafata de 1072,76 mp situat in mun. Iasi, str. Otilia Cazimir (fosta Bucsinescu) nr. 19.

2.    Municipiului Iasi va lua in deplina si exclusiva proprietate Lotul nr. 2, asa cum este identificat in Anexa 1 la prezenta hotarare, compus din terenul in suprafata de 536,38 mp situat in mun. Iasi, str. Otilia Cazimir (fosta Bucsinescu) nr. 19.

Art.2 Se modifică poziția nr. 284 din anexa 1.3. a H.C.L. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, în sensul că „ suprafața de teren aferentă imobilului situat în str. Otilia Cazimir nr. 19 (fostă Bucșinescu) este de 536,38 mp”.

Art.3 Cheltuielile privind taxele notariale, precum si taxele privind lucrarile cadastrale de dezmembrare si intabulare vor fi suportate integral de Anton Carmen.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Iasi, Institutia Arhitectului Sef prin Serviciul GIS Cadastru, doamnei Anton Carmen prin mandatar Golovcencu Ioan Gheorghe (Mun. Iasi, str. Albinet nr. 28B) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Iasi, Institutia Arhitectului Sef prin Serviciul GIS Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 83 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 /3 la H.C.L. nr. 83 din 29 februarie 2012