Hotărârea nr. 82/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Social-Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 15794/22.02.2012 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile,

Avand in vedere solicitările unităților de cult din Municipiul Iași centralizate în Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare ;

Avand in vedere prevederile O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute de România,

Avand in vedere prevederile H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. 82/2001, modificată și completată prin H.G. 1265/08.12.2010,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă unitatile de cult care beneficiază de sprijin financiar de la capitolul bugetar 67.06.00.59.12-Cultura, Recreere si Religie, articolul bugetar Servicii religioase, în conformitate cu Anexa I, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si de Finante Publice Locale Iasi, Directiei de Dezvoltare si Proiecte Europene, Biroului de Programe de Finantare a Societatii Civile, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Directiei de Dezvoltare si Proiecte Europene din cadrul Primariei Municipiului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr.82 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

A

Împotrivă

1

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 82 din 29 februarie 2012