Hotărârea nr. 80/2012

HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2012

MUNICI

ONSILIHOTĂRÂRE

privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiari de ajutor social pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.3776/17.02.2012 al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Avand in vedere prevederile art. 6, alin. (2), alin. (6), (7), (8), (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr. 276/24.12.2010;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Avand in vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011;

Avand in vedere revederile art 161 din Ordonanța de Urgență nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, coroborate cu prevederile art.I, pct. 8, pct.12, pct.13 și pct.14 din H.G. nr. 57/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2012, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Instituțiile responsabile în urmărirea, coordonarea și controlarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social sunt: Primăria Municipiului Iași și unitățile din subordine, S.C. Salubris S.A., S.C. EcoPiața S.A., S.C. Servicii Publice Municipale S.A., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Tribunalul Iași, Judecătoria Iași, Casa Județeană de Pensii Iași, organizații nonguvernamentale, partenere în programele sociale ale municipalității și alte instituții, pe bază de contract, la solicitarea acestora.

(2) După primirea persoanelor repartizate, instituțiile menționate la alin. (1) au următoarele obligații:

a)    să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;

b)    să țină evidența efectuării orelor de muncă, într-un registru, în funcție de repartițiile transmise de către Direcția de Asistență Comunitară Iași;

c)    să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni și potrivit modelului din anexa nr.10 la H.G. nr.50/2011.

Art.3 (1) Direcția de Asistență Comunitară Iași, prin Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuități, Facilități își va asuma îndeplinirea următoarelor obligații:

a)    să întocmească lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

b)    să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit.a, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

c)    să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni. Situația se va completa pe baza evidențelor transmise de la instituțiile prevăzute la pct.2, potrivit modelului din anexa nr.10 la H.G. nr.50/2011.

(2) Direcția de Asistență Comunitară poate emite repartiții pentru alte persoane din familia beneficiară, la cererea titularului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile și lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă,

(3) Supervizarea tuturor activităților prestate de către beneficiarii de ajutor social se va realiza prin Direcția de Asistență Comunitară, respectiv prin Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuități, Facilități.

Art. 4 - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotararea Consiliului Local Iasi nr.90/25.02.2011 își încetează efectele.

Art. 5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași și unitățile din subordine, S.C. Salubris S.A., S.C. EcoPiața S.A., S.C. Servicii Publice Municipale S.A., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Agenția Județeană pentru Plățși Inspecție Socială, Tribunalul Iași, Judecătoria Iași, Casa Județeană de Pensii Iași, organizații nonguvernamentale, partenere în programele sociale ale municipalității și alte instituții, pe bază de contract, la solicitarea acestora și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 80 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 80 din 29 februarie 2012